Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 28.09.2012 - 08:48  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:24  //  zobrazené: 1906

05/2012 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 27/09/2012

číslo: 05/2012  |  dátum konania: 27.09.2012  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Zmeniť poradie prerokovania materiálov nasledovne:
1. materiál číslo A 3/5/2012 - Petícia za finančnú podporu mesta Šaľa na digitalizáciu kina
2. materiál číslo F 2/5/2012 - Zmluva o dielo „Revitalizácia verejných priestranstiev CMZ Šaľa“ prerokovať ako bod č. 6 v písmene A. Informačné materiály a správy

Doplniť do programu rokovania bod - Návrh na novelizáciu Štatútu mesta Šaľa a prerokovať ho ako bod č. 1 v písmene B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 2
Program ako celok

Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 3
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Antal, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 4
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo A 3/5/2012 - Petícia za finančnú podporu mesta Šaľa na digitalizáciu kina

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara – doplniť do návrhu na uznesenie písmeno C. súhlasí v znení:
s realizáciou digitalizácie kina s nasledovným financovaním v roku 2012:
- dotácia z audiovizuálneho fondu vo výške 30 tis. EUR
- príjem od sponzorov
- prostriedky z rozpočtu mesta,

a písmeno D. odporúča v znení:
primátorovi mesta hľadať ďalšie finančné zdroje na vykrytie nákladov spojených s digitalizáciou kina v roku 2013 a to formou prenájmu reklamnej plochy, darov a verejnej zbierky.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 9
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Zdržalo sa: 8
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,

Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Poslanecký návrh Ing.  Jozefa Mečiara nebol prijatý.

Uznesenie č. 5/2012 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
petíciu za finančnú podporu mesta Šaľa na digitalizáciu kina,
B. berie na vedomie
petíciu za finančnú podporu mesta Šaľa na digitalizáciu kina.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 15
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo A 1/5/2012 - Správa z následnej finančnej kontroly financovania
a účelnosti použitia finančných prostriedkov v Základnej umeleckej škole v Šali
a v Centre voľného času, M. R. Štefánika 12, Šaľa, v šk. roku 2011/2012

Uznesenie č. 5/2012 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z následnej finančnej kontroly financovania a účelnosti použitia finančných prostriedkov v Základnej umeleckej škole v Šali a v Centre voľného času v školskom roku 2011/2012,
B. berie na vedomie
správu z následnej finančnej kontroly financovania a účelnosti použitia finančných prostriedkov v Základnej umeleckej škole v Šali a v Centre voľného času v školskom roku 2011/2012 aj s prijatými opatreniami.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 15
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo A 2/5/2012 – Petícia za zrušenie Útulku na Jazernej ulici č. 584/22 v Šali

Uznesenie č. 5/2012 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
petíciu za zrušenie Útulku na ul. Jazernej v Šali,
B. berie na vedomie
petíciu za zrušenie Útulku na ul. Jazernej v Šali,
C. odporúča
primátorovi mesta uložiť riaditeľovi OSS mesta hľadať vyhovujúce priestory na premiestnenie Útulku z bytu č. 47 na ul. Jazernej v Šali v súlade so schváleným Komunitným plánom sociálnych služieb mesta.
T: posledné zasadnutie MsZ v r. 2013

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo A 4/5/2012 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 5/2012 – IV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
C. konštatuje,
že uznesenia:
- č. 2/2012 – IV. písmeno C. zo dňa 19. apríla 2012 - Šaľa – Veča CENTRUM – revitalizácia,
- č. 2/2012 – XXXI. zo dňa 19. apríla 2012 - Informácia o prebytočnom majetku mesta – areál kotolne CK 32,
- č. 2/2012 – XL. zo dňa 19. apríla 2012 - Koncepcia rozvoja kultúry na území mesta Šaľa (základný sylabus)
- č. 3/2012 – VII. zo dňa 28. 06. 2012 - Vývoj rizík rozpočtu mesta na rok 2012, plnenie opatrení a dlhodobých cieľov
neboli splnené a ich plnenie zostáva v platnosti.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo A 5/5/2012 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2012

Uznesenie č. 5/2012 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2012,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2012.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo F 2/5/2012 - Zmluva o dielo „Revitalizácia verejných priestranstiev CMZ Šaľa“

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Varsányiho – prerušiť rokovanie na 30 min. z dôvodu návštevy staveniska CMZ.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Marián Antal, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 7
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Varsányiho bol prijatý.

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Revitalizácia verejných priestrantiev CMZ Šaľa“,
2. zmluvný kontrakt - Zmluvu o dielo č. 270/2012 zo dňa 19.06.2012 „Revitalizácia verejných priestranstiev CMZ Šaľa“ uzatvorenú s úspešným uchádzačom AVA-stav, s.r.o, Z.Kodálya 787/6, 924 01 Galanta (IČO: 43 989 268),
B. berie na vedomie 
1. výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Revitalizácia verejných priestrantiev CMZ Šaľa“, 
2. Zmluvu o dielo č. 270/2012 zo dňa 19.06.2012 „Revitalizácia verejných priestranstiev CMZ Šaľa“ uzatvorenú so spoločnosťou  AVA-stav, s.r.o, Z.Kodálya 787/6, 924 01 Galanta (IČO: 43 989 268).

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 3
Mgr. Alena Demková, Ing. Ivan Kováč, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,
Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Július Bujdák, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Jozef Husárik, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 8
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 5
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Návrh na novelizáciu Štatútu mesta Šaľa
Procedurálny návrh Ing. Jozefa Mečiara – stiahnuť materiál z rokovania.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 6
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 1
Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Procedurálny návrh Ing. Jozefa Mečiara nebol prijatý.

Uznesenie č. 5/2012 – VI. (na základe poslaneckého návrhu Ing. Štefana Bartošoviča)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
predložený návrh na novelizáciu Štatútu mesta Šaľa,
B. schvaľuje
predložený návrh na novelizáciu Štatútu mesta Šaľa, spočívajúci v úprave a doplnení znenia § 11 bod 6 nasledovne:

Mestské zastupiteľstvo ďalej:
a) schvaľuje interné predpisy súvisiace s uplatnením zákonných kompetencií mestského zastupiteľstva najmä v oblastiach:
- prípravy, realizácie a kontroly dodržiavania plnenia rozpočtu mesta,
- verejného obstarávania tovarov, služieb a prác,
- vytvárania účinných mechanizmov kontroly,
b) schvaľuje plán verejného obstarávania na všetky obstarávania, ktorých predpokladaná výška presahuje 10 tis. EUR na tovar a služby a 20 tis. EUR na stavebné práce,
c) schvaľuje výsledky verejných obstarávaní zadaných mestom Šaľa, ktoré boli vyhlásené podľa písmena b),
d) schvaľuje pred podpisom zmluvné kontrakty na dodanie tovarov, služieb a prác, ktorých hodnota presahuje 10 tis. EUR na tovar a služby a 20 tis. EUR na stavebné práce.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 4
Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo B 1/5/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. ../2012 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou

Uznesenie č. 5/2012 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou,
B. schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2012 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou v predloženom znení,
2. odpredaj 28 bytov v bytovom dome na Narcisovej ul. 1948, vchod č. 19, doteraz vyčlenených pre potreby opatrovateľskej služby (s výnimkou bytov č. 33 až 36) jednotlivým nájomníkom podľa zákona č. 182/1995 Z.z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
C. ruší
v časti B. uznesenia MsZ č. 6/2009 – VI. zo dňa 22. 10. 2009 v ods. 2. písm. b) znenie prvej odrážky a v časti C. ods. 1 uznesenia vypúšťa z jeho textu odkaz „B2“.

D. ukladá
riaditeľovi OSS zachovať organizačnú zložku zabezpečujúcu poskytovanie opatrovateľskej služby na území mestskej časti Šaľa - Veča vytvorením Centra opatrovateľskej služby mestskej časti Šaľa - Veča.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 11
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Július Bujdák, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo B 2/5/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012 o cenách za sociálne služby na území mesta

Uznesenie č. 5/2012 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012 o cenách za sociálne služby na území mesta,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2012 o cenách za sociálne služby na území mesta v predloženom znení.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Marián Kántor,
Nehlasovalo: 5
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo B 3/5/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 3/2012

Uznesenie č. 5/2012 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ../2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2012,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2012.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo B 4/5/2012 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2012, ktorým sa menía dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2000 o udržiavaní všeobecnej čistoty na verejných priestranstvách, o tvorbe, ochrane
a údržbe verejnej zelene na území v znení Dodatku č. 1

Uznesenie č. 5/2012 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2000 o udržiavaní všeobecnej čistoty na verejných priestranstvách, o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene na území mesta Šaľa v znení Dodatku č. 1,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2000 o udržiavaní všeobecnej čistoty na verejných priestranstvách, o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene na území mesta Šaľa v znení Dodatku č. 1.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo B 5/5/2012 - Návrh na zrušenie časti Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 2/2012 – IV. zo dňa 19. apríla 2012

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zrušenie časti Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 2/2012 – IV. zo dňa 19. apríla 2012,
B. ruší
odporúčaciu časť C. Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 2/2012 – IV. zo dňa
19. apríla 2012.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 6
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 6
Ing. Peter Andráši, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 5
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo B 6/5/2012 - Návrh na novelizáciu „Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali“

Uznesenie č. 5/2012 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na novelizáciu „Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali“,
B. schvaľuje
novelizáciu „Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali“ v predloženom znení, s účinnosťou od 1. októbra 2012.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo C 1/5/2012 - Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2012

Uznesenie č. 5/2012 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2012,
B. berie na vedomie
monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2012.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo C 2/5/2012 - Vývoj rizík rozpočtu mesta na rok 2012, plnenie opatrení a dlhodobých cieľov

Uznesenie č. 3/2012 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj rizík rozpočtu mesta na rok 2012, plnenie opatrení a dlhodobých cieľov,
B. berie na vedomie
vývoj rizík rozpočtu mesta na rok 2012, plnenie opatrení a dlhodobých cieľov.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo C 3/5/2012 - Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2011
Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara – zmeniť sumu v bode B. 2 navrhnutého uznesenia z 30 000 EUR na 10 000 EUR

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 7
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Gabriela Talajková,
Zdržalo sa: 7
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Poslanecký návrh Ing.  Jozefa Mečiara nebol prijatý.

Uznesenie č. 5/2012 – XIV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2011,
B. súhlasí
s rozdelením zisku podľa návrhu dozornej rady,
C. odporúča
Valnému zhromaždeniu (primátorovi mesta) usporiadať zisk za rok 2011 vo výške 126 987,70 EUR nasledovne:
a) suma 6 349,39 EUR sa prideľuje do zákonného rezervného fondu,
b) suma 120 638,31 EUR prevod zisku do nasledujúceho roka na účet nerozdeleného zisku.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 11
Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 6
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo C 4/5/2012 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2012

Poslanecký návrh RSDr. Petra Gomboša – zvýšený príjem nad rámec plánovaných
17 000 EUR dane za psa (cca 2 000 EUR) presunúť do výdajovej časti tabuľka č. 4 Ďalšie dôležité výdavky, riadok č. 31, digitalizácia kina.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Poslanecký návrh RSDr. Petra Gomboša bol prijatý.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2012,
B. schvaľuje
úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2012 nasledovne:

Bežné príjmy:                                            11 651 042 EUR
Bežné výdavky:                                         10 994 935 EUR
Rozdiel:                                                          656 107 EUR

Kapitálové príjmy: 1 601 310 EUR
Kapitálové výdavky:  2 098 110 EUR
Rozdiel: -496 800 EUR

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 13 252 352 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     13 093 045 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:  159 307 EUR

Príjmové finančné operácie: 574 727 EUR
Výdavkové finančné operácie:             654 770 EUR
Rozdiel: -80 043 EUR

Rozpočet na rok 2012 celkom:
Príjmy celkom: 13 827 079 EUR
Výdavky celkom: 13 747 815 EUR
Rozdiel celkom: 79 264 EUR

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 7
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Ing. Jozef Husárik,
Zdržalo sa: 10
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Uznesenie č. 5/2012 – XV. (na základe poslaneckého návrhu RSDr. Petra Gomboša)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2012,
B. schvaľuje
úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2012 nasledovne:
zvýšený príjem nad rámec plánovaných 17 000 EUR dane za psa (cca 2 000 EUR) presunúť do výdajovej časti tabuľka č. 4 Ďalšie dôležité výdavky, riadok č. 31, digitalizácia kina.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 1/5/2012 - Spôsob určenia nakladania s majetkom mesta – schválenie zámeru priameho predaja majetku mesta – pozemku na Švermovej ul. v Šali

Uznesenie č. 5/2012 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
spôsob určenia nakladania s majetkom mesta – schválenie zámeru priameho predaja majetku mesta – pozemku na Švermovej ul. v Šali,
B. schvaľuje
- zverejniť zámer priameho predaja pozemku, časť CKN parc. č. 4143/1 v k. ú. Šaľa o výmere cca 462 m2 (výmera bude upresnená GP) s nasledovnými kritériami na podanie cenových ponúk:
1. ponúknutá kúpna cena musí byť minimálne vo výške 49,790 Eur/m²,
2. záujemca predloží zámer (účel využitia pozemku),
3. záujemca predloží čestné vyhlásenie, že nemá evidované žiadne záväzky po lehote splatnosti voči Mestu Šaľa, štátu, daňovému úradu a poisťovniam,
- predložiť doručené cenové ponuky na vyhodnotenie na 6. zasadnutie MsZ v roku 2012.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 5
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 2/5/2012 - Informácia o stave odpredaja nebytových priestorov zapísaných na LV č. 7012 – Polyfunkčná budova COV na ul. Hollého, súp. č. 1854 v Šali

Uznesenie č. 5/2012 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o odpredaji nebytových priestorov zapísaných na LV č. 7012 – Polyfunkčná budova COV na ulici Hollého 1854/9, 927 05  Šaľa,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru v polyfunkčnej budove COV na ul. Hollého, súp. č. 1854 v Šali s pozemkom a príslušenstvom“ podľa predloženého návrhu,
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch,
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Erika Velázquezová, poslanec
- Ladislav Košičár, poslanec
- Ing. František Botka, člen komisie ekonomickej
- Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ
4. predložiť informáciu o výsledku OVS na 6. zasadnutie MsZ v roku 2012,
5. zachovať nájomný vzťah v neodpredaných priestoroch s nájomníkmi v období užívania nebytových priestorov v budove COV Mestskou políciou Šaľa.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 3/5/2012 - Iveta Vágayová, Narcisová 1948/19, 927 05  Šaľa – žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania,
B. schvaľuje
odpustenie poplatkov z omeškania vo výške 1 799,21 EUR pre Ivetu Vágayovú, Narcisová 1948/19, 927 05  Šaľa.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 9
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová,
Proti hlasovalo: 5
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 4
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 5/5/2012 - Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prebytočného majetku mesta - motorového vozidla Škoda SuperB“

Uznesenie č. 5/2012 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj motorového vozidla Škoda SuperB,
B. berie na vedomie,
že v termíne na predkladanie súťažných ponúk nebola predložená žiadna súťažná ponuka.

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 6/5/2012 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parc. KN C č. 1884/8 na Švermovej ul. v Šali, za časť parc. KN E č. 1764/1 a časť parc. KN E č. 478/2 na ul. SNP v Šali

Uznesenie č. 5/2012 – XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parc. KN C č. 1884/4 na Švermovej ul. v Šali, za časť parc. KN E č. 1764/1 a časť parc. KN E č. 478/2,
B. schvaľuje
zverejniť zámer na zámenu pozemkov v k. ú. Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov a prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa, nasledovne:
1. vo vlastníctve p. Mária Klajmana:
- pozemok vedený v KN C na LV č. 6148, parc. č. 1884/8, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 292 m², 
2. vo vlastníctve Mesta Šaľa:
- pozemok vedený v KN E na LV č. 7266, časť parc. č. 1764/1, vo výmere cca
232 m2 (výmeru upresní GP),
- pozemok vedený v KN E na LV č. 7266, časť z parc. č. 478/2, vo výmere cca
60 m2 (výmeru upresní GP); výmera pozemkov spolu 292 m².
 Hodnota zamieňaných pozemkov pri rovnakej výmere a lokalite je 1:1, t. j. 5 815,472 eur.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 7/5/2012 - DTN, s.r.o., Šaľa, P. Pázmaňa 49/3 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa – opätovné predloženie

Uznesenie č. 5/2012 – XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní prepojovacej komunikácie, resp. chodníka k ulici Bilickej v Šali, ako aj v úprave a rozšírení existujúcej účelovej cesty, na vlastné náklady žiadateľa, v súvislosti s výstavbou Obytnej zóny BILICA -SEVER I. etapa,
b) zámer prenájmu pozemkov z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 02. 04. 2012 a 12. 09. 2012,
C. schvaľuje
prenájom pozemku:
- časť parc. č. 1764/4, vedenej v KN E na LV č. 7266, v  k. ú. Šaľa, vo vlastníctve mesta, ostatné plochy o výmere 219 m2, za účelom vybudovania prepojovacej miestnej komunikácie, resp. chodníka, k ulici Bilickej v Šali, v cene 0,033 eur/m2/rok, 
- časť parc. č. 5019/3, zastavaná plocha o výmere cca 1 893 m2, časť parc. č. 5019/18, ostatná plocha o výmere cca 1 539 m2 a časť parc. č. 5019/19, ostatná plocha o výmere cca 1 289 m2, za účelom rozšírenia existujúcej účelovej cesty, v cene
0,033 eur/m2/rok, t. j. v celkovej sume 163,02 eur/rok, pre spoločnosť DTN, s.r.o., so sídlom v Šali, P. Pázmaňa 49/3, IČO: 36 544 329, na dobu nájmu 10 rokov.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 8/5/2012 - Tibor Valo a manželka MUDr. Timea Valová, Šaľa, Okružná 1024/10 – žiadosť o prenájom pozemku - záhradky v majetku mesta z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2012 – XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky, v majetku mesta, podľa prílohy č. 1,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti
a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa na užívanie záhradky,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 12. 09. 2012,

C. schvaľuje
prenájom pozemku – záhradky, vo vlastníctve mesta, časť parc. č. 2522/1, záhrady o výmere 300 m2, v cene 0,165 eur/m2/rok, t. j. spolu v sume 49,50 eur/rok, na dobu neurčitú, pre Tibora Vala a manželku MUDr. Timeu Valovú, bytom Šaľa, Okružná 1024/10.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 9/5/2012 - K&J Šaľa, spol. s r.o., Šaľa, SNP 40, IČO: 46 475 052 – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2012 – XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta podľa prílohy č. 1,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene vlastníka nehnuteľností vedených na LV č. 5821,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 12. 09. 2012,
C. schvaľuje
prenájom pozemku vo vlastníctve mesta:
- parc. č. 1038/62, zastavané plochy a nádvoria o výmere 322 m2, v cene
0,663 eur/m2/rok, t. j. 213,48 eur/rok,
- parc. č. 1075, zastavané plochy a nádvoria o výmere 322 m2, v cene 0,663 eur/m2/rok, t. j. 213,48 eur/rok,
- časť parc. č. 1038/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 336 m2, v cene
0,165 eur/m2/rok, t. j. 220,44 eur/rok,
- parc. č. 1077, zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2, v cene 0,165 eur/m2/rok,
t. j. 9,24 eur/rok,
- časť parc. č. 1318 o výmere 80 m2, ktorá je v stave právnom vedená ako neknihovaná parcela – „cesta“, je majetkom mesta a podľa stavu v KN registri „C“ je to časť parc. č. 1032/4 a časť parc. č. 1032/3, v  cene 0,165 eur/m2/rok, t. j. 13,20 eur/rok, spolu v sume 669,84 eur/rok, za účelom dobudovania dvoch rozostavaných bytových domov (LV č. 5821) na ulici Hlavnej v Šali, zariadenia staveniska a vstupu do areálu, do doby vydania právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavby, pre KJ Šaľa, spol.
s r.o., Šaľa, SNP 40, IČO: 46 475 052, zastúpená konateľom Jurajom Pápayom.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 10/5/2012 - HP centrum ESO, s.r.o., Šaľa, Hlavná č. 8, IČO: 36 273 295 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2012 – XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta podľa prílohy č. 1,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene nájomcu nebytových priestorov stavby súp. č. 5, na II. nadzemnom podlaží, na ulici Hlavnej v Šali – prevádzky „Thajskej reštaurácie MACAO“,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 12. 09. 2012,
C. schvaľuje
prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, časť parc. č. 890/1, ostatné plochy o výmere
10 m2, v cene 8,298 eur/m2/rok, v celkovej sume 82,98 eur/rok, na dobu neurčitú, za účelom užívania už existujúceho schodiska k druhému nadzemnému podlažiu, k budove súp. č. 5, ktorej je žiadateľ vlastníkom – LV č. 3251, na ulici Hlavnej v Šali, pre
HP centrum ESO, s.r.o., Šaľa, Hlavná č. 8, IČO: 36 273 295, zastúpenú konateľom spoločnosti Slavomírom Prílepkom.

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 11/5/2012 - Klub priateľov petangu Svätopluk, Šaľa, Vinohradnícka 191/66 – žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa -

Uznesenie č. 5/2012 – XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo využití voľno časovej aktivity verejnosťou,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 12. 09. 2012,
C. schvaľuje
prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, časť parc. č. 3080/3, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 112 m2, v cene 0,099 Eur/m2/rok, v celkovej sume 11,08 Eur/rok, za účelom vybudovania dvoch oplotených ihrísk pre hru petang, na vlastné náklady, prístupné širokej verejnosti bezodplatne, na dobu nájmu 5 rokov s možnosťou predĺženia zmluvného vzťahu na ďalšie dohodnuté obdobie, pre Klub priateľov petangu Svätopluk, Vinohradnícka 191/66, 927 01  Šaľa, IČO: 42 117 321, zastúpený predsedom združenia Petrom Šúrym.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 12/5/2012 - Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby
s polyfunkciou na Kráľovskej ulici v Šali - VIII.“

Uznesenie č. 5/2012 – XXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledku OVS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici v Šali – VIII.“, 
B. berie na vedomie
informáciu o výsledku OVS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici v Šali – VIII.“, že ponuku nepredložil žiadny záujemca,
C. odporúča
spracovať komplexný materiál v súvislosti s využitím tohto pozemku a predložiť ho na rokovanie mestského zastupiteľstva.
T: 6. zasadnutie MsZ v roku 2012      

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 13/5/2012 - Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu č. 30 (garsónky) na 3. NP v bytovom dome na P. J. Šafárika, súp. č. 378, vchodč. 15, v k. ú. Šaľa“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Uznesenie č. 5/2012 – XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledku OVS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu č. 30 (garsónky)
na 3. NP, v bytovom dome na P. J. Šafárika, súp. č. 378, vchod č. 15, v k.ú. Šaľa“
a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu č. 30 (garsónky) na 3. NP, v bytovom dome na P. J. Šafárika, súp. č. 378, vchod č. 15,
v k. ú. Šaľa – II.“, podľa predloženého návrhu,
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Marek Vrbovský, poslanec
- Ing. Helena Psotová, poslanec
- Ing. Katarína Machová, člen komisie ekonomickej
- MUDr. Jozef Grell, člen komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ
4. predložiť informáciu o výsledku OVS na 6. zasadnutie MsZ v r. 2012

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo D 14/5/2012 - Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali – VI.“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Uznesenie č. 5/2012 – XXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali – VI.“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v  Šali – VII.“, podľa predloženého návrhu,
2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch,
3. členov súťažnej komisie:
- Ing. Helena Psotová, poslanec
- Mgr. Július Morávek, poslanec
- Ing. Tibor Baran, člen komisie ekonomickej
- Ing. František Botka, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
- Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ
4. predložiť informáciu o výsledku OVS na 6. zasadnutie MsZ v r. 2012

Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo F 1/5/2012 - Návrh na zmenu základného imania obchodnej spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. -

Uznesenie č. 5/2012 – XXVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu základného imania obchodnej spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.,
B. súhlasí
1. s bezodplatným prevodom nehnuteľného majetku evidovanom v základnom imaní obchodnej spoločnosti v k.ú. Šaľa v KN C na LV č. 6237, a to:
a) stavby (v areáli centrálnej kotolne 32)
 súp. č. 6791, centrálna kotolňa 32, na parc. č. 665/3, zastavané plochy a nádvoria,
 súp. č. 7140, dielne so skladom, na parc. č. 665/33, zastavané plochy a nádvoria,
b) pozemky (v areáli centrálnej kotolne 32)
 parc. č. 665/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 751 m2
c) ostatné budovy v areáli bývalej CK 32, vrátane príslušenstva,
v prospech Mesta Šaľa, IČO 306 185.
Zostatková hodnota majetku podľa bodov 1a), 1b), 1c) je uvedená v prílohe č. 1 tohto uznesenia a spolu činí 134 697, 91 Eur.

2. s nepeňažným vkladom do základného imania obchodnej spoločnosti MeT Šaľa spol. s r.o., IČO 34 115 161, ktorý pozostáva z nehnuteľností v k. ú. Šaľa, vedených v KN C na LV č. 1, vo vlastníctve Mesta Šaľa, IČO 306 185, nasledovne:
a) stavby (v areáli centrálnej kotolne 31)
- súp. č. 7275, prevádzková budova archívu, na parc. č. 2476/78, zastavané plochy a nádvoria
- súp. č. 7276, garáž, na parc. č. 2476/79, zastavané plochy a nádvoria
- súp. č. 7277, garáž, na parc. č. 2476/80, zastavané plochy a nádvoria
- súp. č. 7278, garáž, na parc. č. 2476/81, zastavané plochy a nádvoria
- súp. č. 7279, garáž, na parc. č. 2476/82, zastavané plochy a nádvoria
- súp. č. 7280, garáž, na parc. č. 2476/83, zastavané plochy a nádvoria
- súp. č. 7281, garáž, na parc. č. 2476/84, zastavané plochy a nádvoria
- súp. č. 7282, garáž, na parc. č. 2476/85, zastavané plochy a nádvoria
- súp. č. 7283, garáž, na parc. č. 2476/86, zastavané plochy a nádvoria
- súp. č. 7284, garáž, na parc. č. 2476/87, zastavané plochy a nádvoria
b) pozemky (v areáli centrálnej kotolne 31)
- parc. č. 2476/74, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2525 m2
- parc. č. 2476/78, zastavané plochy a nádvoria o výmere   100 m2
- parc. č. 2476/79, zastavané plochy a nádvoria o výmere     38 m2
- parc. č. 2476/80, zastavané plochy a nádvoria o výmere     38 m2
- parc. č. 2476/81, zastavané plochy a nádvoria o výmere     38 m2
- parc. č. 2476/82, zastavané plochy a nádvoria o výmere     22 m2
- parc. č. 2476/83, zastavané plochy a nádvoria o výmere     22 m2
- parc. č. 2476/84, zastavané plochy a nádvoria o výmere     22 m2
- parc. č. 2476/85, zastavané plochy a nádvoria o výmere     22 m2
- parc. č. 2476/86, zastavané plochy a nádvoria o výmere     22 m2
- parc. č. 2476/87, zastavané plochy a nádvoria o výmere     22 m2
c) pozemky (v areáli GTV)
- parc. č. 2508/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere     734 m2
- parc. č. 2508/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere       32 m2
- parc. č. 2508/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere       13 m2
- parc. č. 2508/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere   354 m2
(novovytvorená parcela v zmysle GP č. 32/2012, overeného Správou katastra Šaľa pod č. 330/2012, dňa 12. 09. 2012).
Ocenenie jednotlivých nehnuteľností uvedených v bode 2a), 2b), v zmysle ZP
č. 1/2012, vyhotoveného znalcom Ing. Štefanom Miškovičom (podľa prílohy č. 2 k tomuto uzneseniu) a v bode 2c) v zmysle ZP č. 26/2012 a ZP č. 118/2012, vyhotovených znalcom Ing. Jarolímom Pšenkom (podľa prílohy č. 3 k tomuto uzneseniu).
Hodnota nepeňažného vkladu spolu je 167 100 Eur.
3. s navýšením základného imania obchodnej spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.
o 32 402 Eur nepeňažným vkladom Mesta Šaľa, podľa bodu 2 tohto uznesenia.

Hlasovanie č. 42
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo H 1/5/2012 - Návrh na stanovenie termínu slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva pri príležitosti Dňa samosprávy

Uznesenie č. 5/2012 – XXIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na stanovenie termínu slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva pri príležitosti Dňa samosprávy mesta Šaľa,
B. súhlasí
s termínom konania slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 13. 12. 2012 pri príležitosti Dňa samosprávy mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 43
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo H 2/5/2012 - Návrh na zriadenie Nocľahárne pre bezdomovcov

Poslanecký návrh Mileny Veresovej – doplniť do predloženého návrhu na uznesenie písmeno D. odporúča v znení:
- vypracovať možnosti odpredaja bytu na ul. Jazernej a s použitím finančných prostriedkov získaných za odpredaj tohto bytu na rekonštrukciu a zvýšenie kapacity zariadenia na
ul. Partizánskej.

Hlasovanie č. 44
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Uznesenie č. 5/2012 – XXX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zriadenie Nocľahárne pre bezdomovcov,
B. schvaľuje
1. zriadenie Nocľahárne pre bezdomovcov v objekte bývalých dielní na Partizánskej ul. 1 s poskytovaním sociálnej služby na dobu určitú od 17. 12. 2012 do 25. 03. 2013,
2. uzatvorenie zmluvy o výpožičke objektu bývalých dielní na Partizánskej ul. 1 na dobu určitú od 17. 12. 2012 do 25. 03. 2013 s Organizáciou sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na účely využitia ako Nocľahárne pre bezdomovcov,
C. poveruje
prevádzkou Nocľahárne Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta Šaľa,
D. odporúča
primátorovi mesta uložiť prednostke MsÚ:
- preveriť možnosť zriadenia celoročného útulku pre bezdomovcov na ul. Partizánskej,
s použitím finančných prostriedkov získaných za odpredaj bytu na ul. Jazernej, a s presunutím prevádzky útulku z ul. Jazernej do útulku na ul. Partizánskej.
T: 7. zasadnutie MsZ v roku 2012

Hlasovanie č. 45
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Prílohy