Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 31.10.2005 - 09:34  //  aktualizácia: 07.10.2011 - 09:40  //  zobrazené: 1449

05/2005 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 05/2005  |  dátum konania: 27.10.2005  |   zápisnica (pdf)

I.

K informácii o plnení uznesení MsZ – materiál číslo A 1/5/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ.


II.

K opätovnému prerokovaniu nepodpísaného uznesenia MsZ č. 4/2005 – III (outsourcing)

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
nepodpísané uznesenie mestského zastupiteľstva č. 4/2005 – III,
B. nepotvrdilo
uznesenie mestského zastupiteľstva č. 4/2005 – III, zo 4. riadneho zasadnutia konaného
8. septembra 2005.

Za hlasovalo: 12
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Gabriela Talajková,
Zdržalo sa: 6
MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Karol Mikloš, MUDr. Ladislav Szarka,
Nehlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

 

III.

K správe z kontroly vykonanej ÚHK – materiál číslo A 2/5/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z kontroly priebehu a vyhodnotenia výsledkov užšej súťaže na dodávku a montáž kamerového systému mesta Šaľa,
B. prijíma
výsledky z vykonanej kontroly s prijatými opatreniami.

Za hlasovalo: 11
Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Miroslav Polónyi,
Zdržalo sa: 1
Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ferdinand Chromek, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Mgr. Jozef Varsányi,


IV.

K informatívnej správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2004/2005 a situácia v školskom roku 2005/2006 – materiál číslo A 3/5/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informatívnu správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2004/2005 a situáciu v školskom roku 2005/2006,
B. berie na vedomie
informatívnu správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2004/2005 a situáciu v školskom roku 2005/2006 v predloženom znení.

 

 

 


V.

K správe o činnosti združenia Aquasport o prevádzke krytej plavárne – materiál číslo A 4/5/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti združenia Aquasport o prevádzke krytej plavárne,
B. schvaľuje
požiadavku na transfer príspevku na krytie častí nákladov vo výške 300 000,-- Sk za mesiac november,
C. odporúča
primátorovi mesta prerokovať situáciu ohľadom financovania prevádzky plavárne s generálnym riaditeľom Duslo a. s. s cieľom zvýšiť podiel Dusla a.s. na činnosti združenia a nadväzne riešiť problematiku na 6. riadnom zasadnutí MsZ.

Za hlasovalo: 19
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Andrej Csillag,
Nehlasovalo: 3
Tibor Dubis, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 2
Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý,


VI.

K informácií o internetovej stránke mesta Šaľa – číslo A 6/5/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
informáciu o internetovej stránke mesta Šaľa,
C.  vyjadruje dôveru
prednostovi mestského úradu Šaľa Mgr. Jozefovi Belickému.

Za hlasovalo: 12
Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 5
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, Ing. Miroslav Polónyi,
Zdržalo sa: 2
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell,
Nehlasovalo: 5
Ing. Štefan Bartošovič, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Karol Mikloš, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Andrej Csillag,


VII.

K návrhu na zmenu štruktúry komisií mestského zastupiteľstva – materiál číslo B 2/5/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh zmeny štruktúry komisií mestského zastupiteľstva
B. neschvaľuje
1. zmenu štruktúry komisií MsZ
2. vytvorenie komisie pre „Občianske projekty“
3. zmenu pracovného úväzku zástupcu primátora mesta na polovičný úväzok.

Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, MUDr. Ladislav Szarka, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 3
MUDr. Martin Alföldi, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll,
Zdržalo sa: 2
Ján Hlavatý, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 5
MUDr. Jozef Grell, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, MUDr. Nora Švecová,


VIII.

K východiskám rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 – materiál číslo C 1/5/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
východiská rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006,
B. berie na vedomie
východiská rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006.

 

 

 

IX.

K DG CONSULT, spol. s r.o. – žiadosť o zníženie nájomného počas letných mesiacov – materiál číslo C 2/5/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zníženie nájomného počas letných mesiacov,
B. schvaľuje
zníženie nájomného v období mesiacov máj – október 2005 v hodnote 15 000,-- Sk pre DG CONSULT, spol. s r.o., nájomcu nebytových priestorov v objekte COV Šaľa, mestská časť Veča.

Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Košičár, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 5
MUDr. Martin Alföldi, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Miroslav Polónyi,
Zdržalo sa: 1
Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 4
MUDr. Jozef Grell, Ladislav Jaroš, Ing. Karol Mikloš, MUDr. Ladislav Szarka,
Počet neprítomných: 2
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Nora Švecová,


X.

K spolufinancovaniu  projektu “Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolie“ – materiál číslo C 3/5/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
spolufinancovanie projektu  „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolie“ v rámci sektorového operačného programu Základná infraštruktúra, opatrenia
3.3.- Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky, vo výške 5 % z celkových nákladov projektu,
B. schvaľuje
spolufinancovanie projektu  „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolie“ v rámci sektorového operačného programu Základná infraštruktúra, opatrenia
3.3.- Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky, vo výške 5 % z celkových nákladov projektu.

Za hlasovalo: 20
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Jaroš,
Počet neprítomných: 2
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Nora Švecová,


XI.

K majetkovým záležitostiam

1. Menert spol. s r.o. – žiadosť o odkúpenie pozemkov – materiál číslo D 2/5/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemkov,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľností – pozemok pod objektom parc. č. 806/2 o výmere
530 m2, pozemok pod parkoviskom parc. č. 806/3 o výmere 298 m2 a pozemok okolo objektu, časť parc. č. 806/1 o výmere cca 1020 m2 (výmeru upresní GP), v cene pre podnikateľské účely 1362,-- Sk/m2, t. j. v sume cca 2 516 976,-- Sk pre Menert spol. s r.o. so sídlom v Šali, Hlboká 3, s tým, že prípadnú prekládku IS bude žiadateľ hradiť na vlastné náklady.

Za hlasovalo: 18
MUDr. Martin Alföldi, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Mgr. Gustáv Güll,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč,
Počet neprítomných: 2
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Nora Švecová,


2. Rímskokatolícka cirkev, farský úrad Šaľa-Veča – žiadosť o odkúpenie pozemku – materiál číslo D 3/5/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku,

 


B. schvaľuje
pre Rímskokatolícku cirkev:
1. zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti - pozemku pod objektom nového kostola, časť parc. č. 3198/113 o výmere cca 910 m2 (výmeru upresní GP) v cene 170,-- Sk/m2, t. j. v sume cca 154 700,-- Sk,
2. prenájom ostatnej plochy, časť parc. č. 3198/113 o výmere cca 4841 m2 v cene
1,-- Sk/m2/rok.
C. ukladá
rokovať s Biskupským úradom v Trnave o zámene pozemkov v zmysle návrhu MsÚ
T: 6. riadne zasadnutie MsZ                                                                       Z: prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 19
Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Karol Mikloš, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Igor Bečár,


3. Gabriel Csikós a Mgr. Katarína Heráková – žiadosť o odkúpenie pozemku – materiál číslo D 4/5/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku,
B. neschvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti – pozemku, časť parc. č. 3198/243 o výmere cca
70 m2 pre Gabriela Csikósa a pre Mgr. Katarínu Herákovú za účelom rozšírenia pozemku v ich vlastníctve.

Za hlasovalo: 22
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Proti hlasovalo: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Gustáv Güll,
Počet neprítomných: 0
4. Kristína Sztresnyáková – Súkromná škola spevu Di Voce, kpt. Jaroša 13, Šaľa – žiadosť o príspevok na prevádzku súkromnej školy spevu vo forme bezplatného prenájmu priestorov v Dome kultúry – materiál číslo D 6/5/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o príspevok na prevádzku súkromnej školy spevu vo forme bezplatného prenájmu priestorov v Dome kultúry,
B. schvaľuje
výšku ročného nájomného v Dome kultúry vo výške 1,-- Sk za mesiac na obdobie 1 roka a režijné náklady ponechať v pôvodnej výške.

Za hlasovalo: 23
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
JUDr. Ladislav Kelemen,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 0


5. Aladár Popelka a spol. – žiadosť o zámenu pozemku – materiál číslo D 7/5/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zámenu pozemku na Nitrianskej ul.,
B. schvaľuje
zámenu pozemkov na ul. Nitrianskej nasledovne:
- pozemky vo vlastníctve mesta parc. č. 3955/4, 3955/2 a 3955/3 (reg. C) vytvorené GP
č. 5/2005, spolu o výmere 95 m2,
- za časť pozemku parc. č. 270 (reg. E) o výmere 95 m2 vo vlastníctve rod. Popelkovej v spoluvlastníckych podieloch  - Aladár Popelka - 4/8
- Vladimil Popelka - 2/8
- Soňa Szolnoková  - 1/8
- Jana Szolnoková  - 1/8 s tým, že bude vypracovaný GP na odčlenenie parcely.

Za hlasovalo: 25
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0


6. Patrik Polák – žiadosť o odkúpenie pozemku pod objektom – materiál číslo D 8/5/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku pod objektom,
B. schvaľuje
1. zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti – pozemku pod objektom prevádzky „Pohostinstvo u Ronyho“, parc. č. 2679 o výmere 51 m2, v cene pre podnikateľské účely 1.030,- Sk/m2, t.j. v sume 52.530,- Sk pre Patrika Poláka, trvale bytom Galanta, Októbrová 72, s miestom podnikania v Šali, Nádražná 710/1, s podmienkou nadobudnutia uvedeného objektu do jeho vlastníctva,
2. prenájom pozemku, časť parc. č. 2677/2 o celkovej výmere 502 m2, za účelom výstavby objektu s kancelárskymi a obchodnými priestormi nasledovne:
- zastavaná plocha pod objektom o výmere 164 m2,
- spevnené plochy okolo objektu o výmere 148 m2,
- zariadenie staveniska (budúce trávnaté plochy) o výmere 190 m2
a s podmienkou, že prípadnú prekládku jestvujúcich IS bude hradiť žiadateľ.

Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 8
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, JUDr. Ladislav Kelemen, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 3
Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Karol Mikloš,
Počet neprítomných: 0


7. Spoločenstvo vlastníkov bytov na Orechovej ul. č. 400 a 401 – opätovná žiadosť o odkúpenie pozemkov pod záhradkami – materiál číslo D 9/5/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemkov pod záhradkami,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti - pozemku, na ktorom sa nachádzajú záhradky, časť parc. č. 594/1 o celkovej výmere cca 1076 m2, v cene pre nepodnikateľské účely vo výške 264,-- Sk/m2, t. j. v celkovej sume cca 284 064,-- Sk, pre žiadateľov podľa prílohy č. 1.

Za hlasovalo: 19
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 2
Andrej Csillag, JUDr. Ladislav Kelemen,
Zdržalo sa: 2
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis,
Nehlasovalo: 1
Ján Hlavatý,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Gustáv Güll,


8. Návrh podmienok VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom bývalého detského sanatória na nároží ulíc Budovateľská a Kukučínova v Šali, v bezprostrednej blízkosti centra mesta, na parc. č. 816 a 817, za účelom rekonštrukcie s následným odpredajom“ – materiál číslo D 10/5/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok VOS na prenájom bývalého detského sanatória na Kukučínovej ul,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie VOS na prenájom bývalého detského sanatória na Kukučínovej ul.,
2. podmienky VOS podľa predloženého návrhu,
3. zloženie členov súťažnej komisie podľa predloženého návrhu
C. ukladá
1. vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na prenájom bývalého detského sanatória na Kukučínovej ul. v zmysle schválených podmienok,
T: do 11. 11. 2005       Z: prednosta MsÚ
2. informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku VOS
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2006     Z: predseda komisie
3.   zverejniť VOS v celoslovenskom periodiku
      T: do 11. 11. 2005       Z: prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 16
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Zdržalo sa: 1
MUDr. Jozef Grell,
Nehlasovalo: 6
MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ladislav Jaroš, Ing. Karol Mikloš, MUDr. Nora Švecová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Gustáv Güll,
9. Vyhodnotenie VOS na odpredaj DPSaH – materiál číslo D 11/5/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
záver súťažnej komisie VOS na kúpu objektu DPSaH vrátane priľahlého pozemku,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v k. ú. Šaľa vedených v KN registri C na LV č. 1 – objekt DPSaH (Dom politických strán a hnutí - bývalý „Červený kútik), súpis. č. 530, nachádzajúci sa na Kukučínovej ulici v Šali na parc. č. 809, vrátane pozemkov prislúchajúcich k areálu parc. č. 809, zastavaná plocha o výmere 549 m2 a parc. č. 810 zastavaná plocha o výmere 370 m2 pre spoločnosť Menert spol. s r. o. v cene 1 255 000,-- Sk za pozemok a 385 000,-- Sk za budovu s príslušenstvom, t. j. spolu za sumu 1 640 000,-- Sk.

Za hlasovalo: 15
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 9
Ing. Ferdinand Chromek, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ladislav Jaroš, Ing. Karol Mikloš, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Gustáv Güll,


10. Vyhodnotenie VOS na odpredaj nebytových priestorov v polyfunkčnej tržnici – materiál číslo D 12/5/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
záver súťažnej komisie na verejnú obchodnú súťaž „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytových priestorov v objekte Polyfunkčná tržnica“
B. ukladá
1. opätovne vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytových priestorov v objekte Polyfunkčná tržnica“ , aby v tabuľke č.2 súťažných podkladov bola stanovená iba minimálna cena za pozemok v zmysle cenovej mapy.
T: do 11.11. 2005       Z: prednosta MsÚ 
2. informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku VOS   
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v r. 2006                                       Z: predseda komisie

Za hlasovalo: 16
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 8
Ing. Ferdinand Chromek, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ladislav Jaroš, Ing. Karol Mikloš, MUDr. Nora Švecová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Gustáv Güll,


11. Vyhlásenie o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Šaľa pre Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa - materiál D 13/5/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Šaľa
B. nemá výhrady
voči vzniku vlastníckeho práva k nehnuteľností v k. ú. Šaľa, parc. č. 5215/7 – lesné pozemky o  výmere   4, 52 ha  v  celosti,  ktoré  vznikli zameraním  geometrickým  plánom č. 61 – 2005
zo dňa 19. 10. 2005 pre Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa.

Za hlasovalo: 17
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 7
MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Karol Mikloš, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Gustáv Güll,


XII.

Okružná križovatka Nám. Alexandra Dubčeka – zmluva o údržbe okružnej križovatky medzi mestom Šaľa a  Nitrianskym samosprávnym krajom – materiál číslo F 1/5/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zmluvu o údržbe okružnej križovatky medzi mestom Šaľa a  Nitrianskym samosprávnym krajom
B. schvaľuje
zmluvu o údržbe okružnej križovatky medzi mestom Šaľa a  Nitrianskym samosprávnym krajom.

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Martin Alföldi,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Jaroš, Ing. Karol Mikloš,
Počet neprítomných: 2
Ing. František Botka, Mgr. Gustáv Güll,


XIII.

K návrhu na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení na rok 2006 – materiál číslo
G 1/5/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení na rok 2006,
B. schvaľuje
zrušenie Materskej školy Šaľa, Ul. J. Palárika k 30. 6. 2006.

Za hlasovalo: 12
MUDr. Martin Alföldi, Tibor Dubis, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 8
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 2
MUDr. Igor Bečár, Ladislav Košičár,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Jaroš,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Gustáv Güll,


XIV.

K návrhu na udelenie Ceny mesta – materiál číslo G 2/5/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na udelenie Ceny mesta,
B. schvaľuje
udelenie Ceny mesta pre
1. MUDr. Karola Bittera,
2. Špeciálnu základnú školu v Šali.

Za hlasovalo: 20
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Jaroš, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 2
Ing. František Botka, Mgr. Gustáv Güll,

Prílohy