Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.06.2022 - 08:21  //  aktualizácia: 28.06.2022 - 10:39  //  zobrazené: 942

04/2022 zasadnutie komisie školstva

číslo: 04/2022  |  dátum konania: 14.06.2022

Dátum konania:14.06. 2022

Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ, Šaľa

Začiatok konania: 16:00 hod

Koniec konania: 17:00 hod.

Prítomní :

Za KŠ – Ing. Marián Krištof, Mgr. Jarmila Husáriková, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar Mesárošová, Marek Molnár, Ing. Helena Psotová, Miloš Rehák, PaedDr. Vladimír Takáč, Mgr. Nora Valentínová DiS. art., Mgr. Mariana Takáčová, Mgr. Katarína Keselyová 

Neprítomní: Ing. Helena Psotová.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie, privítanie
 2. Informácia o zápise do MŠ
 3. Výsledky kontrolnej činnosti SŠÚ
 4. Návrh na úpravu rozpočtu na  rok 2022
 5. Hodnotenie činnosti SŠÚ
 6. Príprava rozpočtu na rok 2023 – Plán investícií na rok 2023
 7. Príprava podujatí cez prázdniny
 8. Aktuálne informácie
 9. Diskusia
 10. Záver

K bodu 1

Na úvod zasadnutia Ing. Marián Krištof – predseda Komisie školstva pri MsZ privítal prítomných a skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka a pracovné materiály elektronicky.

K bodu 2

Mgr. Mariana Takáčová - vedúca SŠÚ stručne oboznámila prítomných s výsledkami zápisu detí do MŠ na nasledujúci školský rok 2022/2023. Členovia komisie dostali elektronicky podrobné informácie spracované do tabuliek:

PaedDr. D. Mesárošová, riaditeľka MŠ Družstevná ešte informovala prítomných, že ešte tento týždeň sa prihlásili ďalšie 3 deti do ich MŠ.

V 3. tabuľke za znamienkom „+“ sú deti z UA len zaradené, nie prijaté.

K predloženým informáciám  neboli vznesené žiadne pripomienky.

K bodu 3

Mgr. Mariana Takáčová - vedúca SŠÚ stručne oboznámila prítomných s výsledkami kontrolnej činnosti SŠÚ za obdobie marec – máj 2022.

 • v marci 2022 SŠÚ uskutočnil kontrolu rozhodnutí o povolení vzdelávania žiaka mimo územia SR v ZŠ Ľ. Štúra  - rozhodnutia boli vydané 11 žiakom. Neboli zistené žiadne závažné nedostatky. Bolo udelené 1 odporúčanie – v nasledujúcom školskom roku aktualizovať paragrafy, nakoľko sa v priebehu školského roku zmenili.
 • v apríli 2022 SŠÚ uskutočnil kontrolu adaptačného vzdelávania v MŠ Družstevná a ZŠ s MŠ Bernolákova. V MŠ Družstevná adaptačné vzdelávanie absolvovali 3 pedagogickí zamestnanci a v ZŠ s MŠ Bernolákova adaptačné vzdelávanie absolvovali 4 pedagogickí zamestnanci. Adaptačné vzdelávanie spĺňalo všetky podmienky stanovené zákonom.

    

Písomné správy z kontrolnej činnosti boli prerokované s riaditeľkami škôl a školských zariadení a spolu so zápisnicami sú prístupné k nahliadnutiu na SŠÚ.

 • v máji 2022 sa uskutočnila kontrola dokumentácie rady školy v školách a školských zariadeniach pred výberovým konaním riaditeľov škôl a školských zariadení – máj 2022

Kontrolované boli rady školy pri :

 • ZŠ J. Hollého
 • ZŠ s MŠ s VJM P. Pázmánya
 • MŠ P.J. Šafárika
 • MŠ Budovateľská

Pri kontrole dokumentácie neboli  zistené žiadne nedostatky. Rady škôl pri jednotlivých ZŠ a MŠ si riadne plnia svoje úlohy a vykazujú činnosť v zmysle legislatívy.

Správy z kontrolnej činnosti RŠ jednotlivých ZŠ a MŠ sú súčasťou dokumentácie o kontrolnej činnosti SŠÚ a sú k dispozícii k nahliadnutiu na SŠÚ.

K predloženým informáciám  neboli vznesené žiadne pripomienky.

K bodu 4

Vedúca SŠÚ informovala prítomných o návrhu 1. úpravy rozpočtu na rok 2022 a zdôvodnila potrebu úpravy rozpočtu.

K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky.

Uznesenie č. 1/4/2022: KŠ pri MsZ v Šali prerokovala návrh k 1. úprave rozpočtu na rok 2022 a  odporúča MsZ v Šali schváliť tento návrh úpravy rozpočtu.

 

Hlasovanie:

Za: 10             Proti: 0                Zdržali sa: 0

K bodu 5

Vedúca SŠÚ stručne zhodnotila činnosť  Spoločného školského úradu v Šali v školskom roku 2021/2022.  Podrobnú správu dostali všetci členovia elektronicky.

K bodu 6

Členovia komisie školstva boli elektronickou formou vopred podrobne oboznámení s prípravou rozpočtu na rok 2023 a s plánom investícií Š a ŠZ na rok 2023.

Komisia školstva prerokovala a odporučila zapracovať do plánu rozpočtu investícií na rok 2023 predložený materiál vo výške 1 055 900 eur.

K bodu 7

CVČ - počas letných prázdnin  CVČ bude realizovať 7 týždňov denných aktivít.

Denné aktivity:  04.07. - 08.07.2022  U nás taká obyčaj

                           11.07. - 15.07.2022  Pohoďáčik

                           18.07. - 22.07.2022  Nuda nemá šancu

                           25.07. - 29.07.2022  Zmysly, nezmysly, výmysly

                           01.08. - 05.08.2022  Z každého rožka troška

                           08.08. - 12.08.2022  Rozprávkový týždeň

                           15.08. - 19.08.2022  Best of summer               

      

V dňoch:  15.8. - 26.8.2022 denný tábor Florbaláčik pre deti zo záujmového útvaru florbal,

                 22.8. - 26.8.2022 denný tábor Roboťáčik pre deti zo záujmových útvarov robotika,  

                                              digitálne technológie

                 22.8. - 26.8.2022 sústredenie divadelného krúžku.

Počas letných prázdnin bude niekoľko príležitostných vystúpení DS Materinky v parku pri CVČ, vystúpenie záujmového útvaru taekwondo, uskutočnia sa tvorivé dielne s ilustrátorom Mirkom Regitkom. Počas leta bude otvorená stála expozícia archeologického krúžku podľa požiadaviek. V prístavbe bude možnosť zahrať si bedminton. Denné aktivity a tábory prebiehajú od 7.00 hod. do 16.00 hod. Na každý týždeň je prihlásených po 40 detí. 

ZŠ s MŠ Bernolákova - v spolupráci s Rainschool ZŠ s MŠ organizuje počas letných prázdnin denný jazykový tábor pre deti a žiakov našej ZŠ s MŠ v dňoch od 1.8.2022 do 5.8.2022. Pripravovaná udalosť je aktuálne v štádiu prihlasovania (resp. odovzdávania prihlášok).

ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM - letný tábor pre žiakov  od 4.7. do 8.7.2022.

K bodu 8

 • Vedúca SŠÚ informovala prítomných o výsledkoch Externého testovania deviatakov T9-2022. Výsledky testovania jednotlivých škôl sú uvedené v tabuľke č.4:

 

 

 • Z MŠVVaŠ SR bolo doručené potvrdenie o zmene popisného čísla MŠ Hollého - od teraz MŠ Hollého 1850/40. S tým súvisí vydanie zriaďovateľského VZN a zmena zriaďovacej listiny.
 • V priebehu mesiaca jún sa uskutočnia výberové konania do MŠ Budovateľská, ZŠ J. Hollého a ZŠ s MŠ P. Pázmánya S VJM. Všade sa prihlásil len jeden uchádzač a v júli sa uskutoční výberové konanie do MŠ P. J. Šafárika.
 • Dňa 22.6.2022 o 10.00 hod. sa uskutoční podujatie „Najúspešnejší žiak 2022“  a o 13.00 hod. sa uskutoční slávnostná rozlúčka a posedenie s pracovníkmi odchádzajúcimi do dôchodku.
 • Dňa 16.6.2022  sa uskutoční Detská olympiáda MŠ v areáli ZŠ J. C. Hronského.
 • Aktuálne počty zaradených ukrajinských detí v MŠ a žiakov v ZŠ ku dňu 03.06. 2022:

v MŠ: 16 detí

v ZŠ : 78 žiakov

K bodu 9 

Diskusia prebiehala priebežne počas rokovania.

K bodu 10

Ing. Krištof – predseda KŠ poďakoval všetkým prítomným členom za aktívnu účasť na zasadnutí komisie školstva a skonštatoval, že zasadnutie skončilo o 17:00 hod.

                                                                                                           Ing. Marián Krištof                                                                

                                                                                                                 predseda KŠ      

Za správnosť: Mgr. Katarína Keselyová

                       Tajomníčka KŠ