Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 08.10.2021 - 11:21  //  aktualizácia: 08.10.2021 - 11:22  //  zobrazené: 270

04/2021 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 04/2021  |  dátum konania: 08.10.2021

Zápisnica z komisie

životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti zo dňa 20.09.2021

 

Prítomní:  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková,                            Mgr. Radovan Földvári, Ing. Gabriela Braníková , Mgr. Ladislav Medveczký, PhDr. Marián Šperka, Ing. Petronela Viždáková, Ing. Peter Sűss, Miloš Rehák, Ing. Martin Klačko

 

Prizvaní: Ján Komjáthy, Tomáš Benkovič,

 

Neprítomní:

Verejnosť: Samuel Szarka

 

Program:

 

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat
  4. Vyhodnotenie zberu komunálneho odpadu za 8 mesiacov
  5. Rôzne
  6. Záver

 

1.Úvod

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.

 

2.Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Ján Komjáthy informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa za mesiac august. Za toto obdobie bolo spolu 409 priestupkov z čoho najväčšiu časť tvorili priestupky o cestnej premávke (198), verejného poriadku (49) a porušovanie VZN (27). MsP uložila v tomto mesiaci 97 pokút v celkovej sume 1150€. Ján Komjáthy ďalej informoval komisiu o vzniknutom probléme na Nitrianskej ulici, kde je po rekonštrukcii cesty zákaz zastavenia. Mestská polícia rieši priestupky na tomto mieste zatiaľ iba napomenutím.

Ing. Róbert Andráši požiadal o informáciu, či Mestská polícia rieši pomocou kamier nainštalovaných na stojiskách kontajnerov občanov, ktorí vynášajú odpad, ktorý na stojiská nepatrí. Ján Komjáthy informoval komisiu, že v súčasnosti je kamerami monitorovaných 7 zo 17 stojísk v mestskej časti Veča a Mestskej polícii sa poradilo objasniť 3 prípady. Ing. Petronela Vižďáková požiadala Mestskú políciu o častejšiu kontrolu polopodzemných kontajnerov na Rímskej ulici. Občania sa sťažujú, že tam vynášajú odpad aj občania z iných lokalít.

 

UZNESENIE č. V/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

3. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat

Ing. Petronela Vižďáková informovala komisiu o žiadosti na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat. Na výzvu zverejnenú na internetovej stránke mesta dňa 11.08.2021 sa prihlásilo jedno občianske združenie – O.Z. O psíčkovi a mačičke so žiadosťou o poskytnutie dotácie vo výške 3 000 eur. O.Z. O psíčkovi a mačičke zabezpečuje kastráciu 60 mačiek v meste ročne. Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš navrhuje schváliť dotáciu vo výške 2 000 eur pre O.Z. Komisia s návrhom predsedu súhlasí.

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš ďalej navrhol zriadenie skupín, ktoré by chodili kontrolovať evidenciu psov v meste s cieľom zvýšiť príjem z daní za psa.

 

UZNESENIE č. V/2

Komisia odporúča mestu:

-  schváliť dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021 pre O.Z. O psíčkovi a mačičke vo výške 2 000 eur.

 

4.  Vyhodnotenie zberu komunálneho odpadu za 8 mesiacov

Komisia sa zaoberala viacerými bodmi súvisiacimi so zefektívnením odpadového hospodárstva v meste. Prvým bodom bolo separovanie občanov. Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš uviedol, že občania separujú vo väčšej miere, k čomu prispeli aj prieskumy smetných nádob, osobná agitácia členov komisie a poslancov ktoré realizovali viacerí členovia komisie na jar tohto roka. v neposlednom rade to bola medializácia v regionálnych periodikách. Ako negatívum uviedol málo nádob na separovaný odpad a nízku frekvenciu vývozu smetných nádob. Ing. Petronela Vižďáková uviedla, že problematiku aktívne rieši. Jednou z alternatív by bol vývoz separovaného odpadu 2 krát týždenne, čo by však bolo ekonomicky náročné. Ďalej uviedla, že veľkým problémom sú podnikatelia, ktorí nemajú uzavretú zmluvu so spoločnosťou na vývoz odpadu a odpad zo svojej podnikateľskej činnosti vhadzujú do nádob určených pre občanov. Spolu so zástupcom spoločnosti ENVI-GEOS, Ing. Szijjártom má v pláne obísť kontajnerové stojiská v meste a určiť miesta, kde by bolo potrebné umiestniť ďalšie nádoby na separovaný odpad. Podľa Ing. Petronely Vižďákovej sú ďalším veľkým problémom na kontajnerových stojiskách odpady, ktoré tam nepatria (nábytok, elektronika, stavebný odpad...).

Druhým bodom bolo jesenné upratovanie. Členovia komisie sa na predchádzajúcom zasadnutí dňa 15.6.2021 zhodli, na základe analýzy  že systém jarného a jesenného upratovania by sa mal zmeniť , nakoľko je neefektívny a finančne veľmi náročný. Jesenné upratovanie v tomto roku však zostane podľa pôvodného plánu. Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš chce o možných riešeniach rokovať aj s vedením mesta. Podľa Ing. Petronely Vižďákovej by bol jednou z alternatív odvoz veľkoobjemného odpadu priamo od domov občanov. Tento model funguje aj v iných mestách.

Tretím bodom boli polopodzemné kontajnery. V súčasnosti je vypracovaná koncepcia výstavby polopodzemných kontajnerov a projektová dokumentácia pre 14 lokalít. V najbližšej dobe sa začne s výstavbou na ul. Dolná a na ul. P.J. Šafárika (2 stojiská). Zmluva so zhotoviteľom je už podpísaná. Komisia už počas roka upozorňovala na neporiadok nielen pri kontajneroch, ale aj v ich okolí, rozfúkané papiere, hlavne v tých častiach mesta, ktoré stojiská nie sú ohradené. Komisia doporučila

uprednostniť lokality, kde sú najväčšie problémy tohto druhu  (ul. P. Pázmaňa ul. Novomestského, ul. Okružná).  Sú to neohradené, najnečistejšie stojiská v našom meste, kde je aj vysoká frekvencia obyvateľstva!  

 

UZNESENIE č. V/3

Komisia berie na vedomie informáciu o odpadovom hospodárstve v meste.

5.Rôzne

Ing. Petronela Vížďáková informovala  o podnete pána Plentu, ktorý sa dotazoval, resp. dával podnety  na riešenie neporiadku pri stojiskách kontajnerov. Niektoré neboli opodstatnené. Odpoveď dostane od výkonného pracovníka mesta, v danom prípade t.j. Ing. Petronela Viždáková. Ďalej bola podaná informácia o liste Spoločenstva vlastníkov bytov na P.Pázmaňa, ktoré sa dotazuje na kontajnery, či patria aj podnikateľom, ktorý tam majú obchody, s poukázaním na kontajnery určené  na separovanie najmä na plasty a papier, ktoré sú neustále plné, ja vďaka podnikateľským subjektom. Stálo by za zváženie uprednostiť v tejto lokalite polopodzemné kontajnery, čím by sa vyriešilo aj parkovanie.

Na zasadnutí komisie sa zúčastnili aj zástupcovia Mládežníckeho parlamentu, ktorí komisii prezentovali dva projekty, ktoré by chceli s pomocou mesta zrealizovať. Prvým projektom je vytvorenie, resp. obnovenie miest na opekanie, ktoré sa nachádzajú pri Váhu. Podľa Mládežníckeho parlamentu by tak pri rieke mohlo vzniknúť viacero miest na oddych pre obyvateľov mesta. V pláne sú aspoň 4 miesta na opekanie. Mládežnícky parlament prisľúbil, že aj v spolupráci s inými organizáciami sa bude o miesta a ich čistotu starať. Druhým prezentovaným projektom boli elektrické kolobežky Bolt, ktoré sú už známe aj z iných miest. Mládežnícky parlament predstavil aj výhody týchto kolobežiek. Ide hlavne o ekologickú stránku, dostupnosť do celého mesta a odľahčenie dopravy. Pre realizáciu druhého projektu je potrebná súčinnosť mesta, ktoré musí rokovať so spoločnosťou Bolt.

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš odporučil Mládežníckemu parlamentu konzultáciu s vedením mesta a prezentáciu ich projektov na mestskom zastupiteľstve.

 

5.Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                             predseda komisie

 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Martin Klačko