Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 17.09.2021 - 13:49  //  aktualizácia: 17.09.2021 - 13:50  //  zobrazené: 1072

04/2021 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 04/2021  |  dátum konania: 13.09.2021

číslo: 05/2021 | dátum konania: 13.09.2021

 

Prítomní: Ing. Róbert Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. arch. Viktor Becker,
Ing. Ivan Kováč, Mgr. Simeon Vincze, Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay

Neprítomní: Ing. arch. Andrea Belzárová, Ing. Peter Andráši, Ing. Kristián Szekeres, PhD, Ing. Vladimír Vicena

Hostia: Ing. Gabriela Lacková

 

Program:

 

1. Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)  

2. Voľné témy podľa návrhu členov komisie

3. Diskusia
 

Bod č. 1

Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

Komisia sa v krátkosti oboznámila s výberom vecne príslušných tém z materiálov prekladaných na MsZ,  ktoré sa týkali vybraných majetkových záležitostí:

- prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre Nikolu Kubicovú, Šaľa

- prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre Ing. Dezidera Reháka a manželku Mgr. Zdenku Rehákovú, Šaľa

- prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre Vladimíra Rosypala a manž. Zdenku Rosypalovú, Šaľa

- Vladimír Rosypal a manž. Zdenka Rosypalová, Šaľa – žiadosť o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta

- prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre Albína Szentiványiho, Šaľa - návrh

- prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre Daniela Herencsárová, Šaľa - návrh

- prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre Jaroslava Ižáka a manželku Miriam Ižákovú, Šaľa

- prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre MUDr. Ondreja Hajdúka - návrh

- Róbert Švéda,  Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

- prevod pozemku vo vlastníctve mesta  pre Štefana Dömeho a manž. Valériu Dömeovú, Šaľa - návrh

Komisia  o horeuvedených  materiáloch nehlasovala.

Komisia sa oboznámila so žiadosťou o prenájom pozemku na Dolnej ul. v Šali  spoločnosti Šala Invest spol. s.r.o., Jesenského 320/31, Práznovce 955 01, t.j. Materiál číslo D 4/4/2021. Spoločnosť má pripravený investičný zámer vybudovať na vlastnom pozemku (areál bývalého Kazačku) Polyfunkčný objekt s obchodnými prevádzkami a bývaním. Na objekte je navrhnutá zelená strecha. Investičný zámer nie je v rozpore s územným plánom mesta. Keďže osadenie objektu na pozemku neumožňuje vybudovať  normový počet parkovísk na vlastnom pozemku, spoločnosť požiadala mesto o prenájom častí parciel v vlastníctve mesta, v celkovej výmere 317m2. Na pozemkoch mesta by mala byť umiestnená časť parkovacích státí a prístupové chodníky. Členovia komisie vzhľadom na uvedenú žiadosť, v diskusii otvorili tému parkovacej politiky v meste. Požiadavka aj iných investorov na prenájom mestských pozemkov za účelom vybudovanie parkovísk nie je ojedinelá. Avšak, ak chceme zlepšiť parkovaciu politiku v meste, treba niekde začať. Arch. Viktor Becker uviedol, že v mnohých mestách investori riešia parkovanie pod vlastným objektom. Ako dobrý príklad odporučil mesto Šamorín, ktoré pri novostavbách vyžaduje riešiť parkovanie formou podzemných garáží, aby sa v meste nerozširovali spevnené plochy a zachovalo sa čo najviac  zelene. Členovia diskutovali, akým spôsobom zabezpečiť, aby mesto požadovalo pri novostavbách budovať podzemné parkovacie miesta. Na záver, po diskusii o problematike parkovania, komisia odporúča, aby sa každý investor snažil zabezpečiť parkovanie na vlastnom pozemku, formou garáží integrovaných v objekte, napr. formou podzemných garáží tak, aby sa nerozširovali spevnené plochy a nezaberali zelené plochy. Odznel názor, odporučiť vedeniu v rámci riešenia Koncepcie parkovacej politiky mesta, pripraviť VZN, ktoré by riešilo aj požiadavku budovania parkovacích státí pri novostavbách formou integrovaných garáží pod vlastným objektom. 

 

Komisia hlasovala o materiáli č. D 4/4/2021:

Prítomní: 7

Za: 1

Proti: 6

Zdržal sa: 0

Komisia ÚPVD neodporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom pozemkov
vo vlastníctve mesta na výstavbu parkovania.

 

Bod č. 2 a 3

Voľné témy podľa návrhu členov komisie a Diskusia

Členovia kladne hodnotili, že prebieha rekonštrukcia povrchov najviac poškodených povrchov miestnych komunikácií, ktoré zabezpečuje mesto. Členovia konštatovali, že po výmene povrchu sa výrazne znížila hlučnosť pri prejazde autami a zvýšila kvalita dopravy.

Odzneli informácie o ďalších pripravovaných investičných akciách mesta. Ešte tento rok,  v najbližšom čase sa vybudujú 3 stojiská polopodzemných kontajnerov v Šali,  jedno na Dolnej ul. a dve na ul. P.J. Šafárika. Projekčne je pripravených spolu 14 kontajnerových stojísk na sídlisku Šaľa I. (ulice Kukučínova, Budovateľská, Vlčanská, J.Palárika). Ďalej sa pripravuje projekt cyklotrasy do Diakoviec v spolupráci s obcou Diakovce a taktiež podklady t.j. geodetické zameranie inžinierskych sietí pre návrh cyklotrasy zo železničnej stanice po most. Projekt Predstaničný priestor je pripravený, mesto sa uchádzalo o dotáciu, projekt je momentálne v posudzovaní. Ďalej sa členovia zaujímali o mestskú plaváreň Duslo, a.s. Odznela informácia, že prebieha súťaž na zhotoviteľa  opravy strechy Mestskej plavárne (areál Duslo, a.s.), ktorá je v havarijnom stave. Projekt rieši novú konštrukciu strechy ako oceľovú priehradovú konštrukciu, po vybúraní poškodenej pôvodnej lanovej strechy, projekt nerieši kompletnú rekonštrukciu plavárne, ktorá bude nevyhnutná pred jej spustením do prevádzky. Následne po nevyhnutnej oprave strechy, ktorá bude financovaná z dotácií, bude potrebné pristúpiť k príprave celkovej rekonštrukcie plavárne. Členovia sa zaujímali v akom štádiu je investičný zámer spoločnosti KLM Šaľa, ktorý pripravuje výstavbu obchodného centra Retail box vrátane dopravného napojenia nového areálu obchodného centra vybudovaním novej okružnej križovatky pri PROCs. Spoločnosť má pripravenú dokumentáciu pre Územné rozhodnutie, v súčasnosti finišuje v procese vyjadrovania dotknutých orgánov.

 

Za správnosť zodpovedá: Ing. Róbert Andráši, Ing. Zuzana Hrubá