Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.09.2020 - 08:59  //  aktualizácia: 23.09.2020 - 08:59  //  zobrazené: 1472

04/2020 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 04/2020  |  dátum konania: 23.09.2020

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, Sylvia Braunová, PhDr. Margaréta Zozuľáková, RSDr. Ľubor Gáll, Bc. Dominika Jarošová, Mgr. Irina Kostová, RSDr. Peter Gomboš

 

Neprítomní: Mgr. Ildikó Jarošová (ospravedlnená),  PhDr. Silvia Straňáková (ospravedlnená), Mgr. Renáta Zelezníková (ospravedlnená), PaedDr. Danica Lehocká, PhD. (ospravedlnená)

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
 5. Rôzne
 6. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 7 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

 1.  

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenia: uznesenie č. 15/2020, č. 16/2020, č. 17/2020,

 

3. Bytové otázky

           

 1. Obsadenie uvoľneného 1 – izbového bytu č. 10 na II. poschodí na ul. Kráľovská 2490/4B.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní:7; za: 7;

 

 

 

 

Uznesenie č. 18/2020

 1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 1 – izbového bytu č. 10 na II. poschodí      na  ul. Kráľovská 2490/4B  v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt  uchádzačovi  z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Deziderovi Horváthovi trvale bytom Neded 681,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníka pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:

 

 1. Apolónia Škablová trvale bytom Vlčany 786.

 

 

4.  Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

 

Členovia komisie predložený materiál prerokovali a zobrali ho na vedomie.

 

Materiál predložil RSDr. Ľubor Gáll.

 

Uznesenie č. 19/2020

 

 1.  komisia prerokovala materiál „Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa“,
 2.  komisia predložený materiál zobrala na vedomie.

 

 

6. Rôzne

 

V tomto bode programu nebol prerokovaný žiadny materiál.

 

 

7. Záver

 

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie

 

 

 

V Šali dňa 22. 09. 2020

Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie