Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.09.2019 - 10:35  //  aktualizácia: 25.09.2019 - 10:35  //  zobrazené: 737

04/2019 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 04/2019  |  dátum konania: 25.09.2019

Prítomní: Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, Róbert Tölgyesi, Ing. Klaudia Antálková, Ing. František Botka, Miroslav Gera, Ing. Roland Grédi, Bc. Noémi Kubiková

Ospravedlnená: Bc. Elza Melegová

 

Ďalej boli prítomné: Ing. Jana Nitrayová, JUDr. Margita Pekárová, Ing. Alena Kiácová, Ing. Alžbeta Sedliačiková

 

 

 

 

 

 

1. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2019

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 50:

 

 • komisia  odporúča MsZ zobrať na vedomie  Monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2019

 

 

 

 

 1. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2020

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2020 a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 51 :

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2020
 • komisia odporúča zohľadniť požiadavky pri určovaní, na ktorých uliciach sa bude vykonávať rekonštrukcia mestských komunikácií

3. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy č. 18409/2019-4210-36886

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy č. 18409/2019-4210-36886 a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 52 :

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť
 1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy č. 18409/2019-4210-36886 na projekt s názvom „Nová verejne prístupná elektrická nabíjacia stanica – Šaľa“;
 2. zabezpečenie finančných prostriedkov maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov t. j. vo výške 264 EUR;
 3. po získaní dotácie podpis zmluvy o poskytnutí dotácie a zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie;
 4. zabezpečenie ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie.

 

 

 

4. Ján Garčár a Ing. Katarína Garčárová, bytom Gagarinova 446/19, Šaľa
– prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ján Garčár a Ing. Katarína Garčárová, bytom Gagarinova 446/19, Šaľa, novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 663/93, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109 m2 a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 53:

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku na Záhradníckej ul. v Šali, ako novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 663/93, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra „C“ KN číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 598 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 36/2019 vyhotoveného geodetkou Natáliou Petríkovou, Topoľnica 250, dňa 25. 05. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-263/2019 dňa 05. 06. 2019, za zníženú cenu 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 1199,00 Eur pre Jána Garčára a manželku Ing. Katarínu Garčárovú, trvale bytom Gagarinova 446/19, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v podiele 1/1

5. Mgr. Erika Heráková Novotná, Orechová 401/7, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Orechovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku na Orechovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Mgr. Erika Heráková Novotná, Orechová 401/7, Šaľa, časť parc. reg. C katastra nehnuteľností č. 594/69 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 25 m a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 54:

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť

1.prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri C katastra nehnuteľností č. 594/69, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2, v cene
0,663 Eur/m2/rok, v celkovej cene 16,58 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Mgr. Eriku Herákovú Novotnú, Orechová 401/7, Šaľa,

 1. preloženie kontajnerového stojiska na parcele č. 594/69, zastavaná plocha a nádvorie, na vlastné náklady žiadateľky.

 

 

 

 

6. PS – MOS, s.r.o., Lúčna 2, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu do objektu vo vlastníctve žiadateľa a úpravy zelene od  PS – MOS, s.r.o., Lúčna 2, Šaľa, časť parcely v registri E katastra nehnuteľností č. 138/3 ostatná plocha o výmere 24 m2, časť parc. č. 136 orná pôda o výmere 73 m2, časť parc. č. 138/4 ostatná plocha o výmere 70 m2, časť parc. č. 135/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 143 m2, časť parc. č. 134/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 a časť parc. v registri C katastra nehnuteľností č. 2310/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2 spolu 321 m2  a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 55:

 

·komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 7266, časť parcely v registri E katastra nehnuteľností č. 138/3, ostatná plocha o výmere 24 m2; časť parcely č. 136, orná pôda o výmere 73 m2; časť parcely č. 138/4, ostatná plocha o výmere 70 m2; časť parcely č. 135/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 143 m2; časť parcely č. 134/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2; a na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri C katastra nehnuteľností č. 2310/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2, spolu 321 m2, z toho 203 m2 ako spevnená plocha v cene 6,639 Eur/m2/rok a 118 m2 ako zeleň v cene 0,663 Eur/m2/rok, v celkovej cene 1 425,95 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre PS – MOS, s.r.o., Lúčna 2, 927 05 Šaľa, IČO 36 542 911.

7. Spoločenstvo vlastníkov bytov „SVB P. J. Šafárika 377 Šaľa“ – žiadosť o prenájom pozemku pred bytovým domom súpisné číslo 377 na ulici P. J. Šafárika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku pred bytovým domom súpisné číslo 377 na ulici P. J. Šafárika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa -  Spoločenstvo vlastníkov bytov „SVB P. J. Šafárika 377 Šaľa“, časť parc. reg. C katastra nehnuteľností č. 524/1 ostatná plocha a 588/1 zastavaná plocha a nádvorie, spolu vo výmere 510 m2 a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 56:

 

·komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 1, časti parciel v registri „C“ katastra nehnuteľností č. 524/1 ostatná plocha a 588/1 zastavaná plocha a nádvorie, o výmere spolu 510 m2 v cene 1,00 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov „SVB P. J. Šafárika 377 Šaľa“, so sídlom P. J. Šafárika 377/11, 927 01 Šaľa, IČO: 37 856 791

 

 

 

8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Dózsovej ulici v Šali – Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alžbetu Hadnaďovú, bytom Dózsova 1604/29, 927 05 Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Dózsovej ulici v Šali – Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alžbetu Hadnaďovú, bytom Dózsova 1604/29, 927 05 Šaľa, parc. reg. C KN č. 3480/55 o výmere 5 m2  a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 57:

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemku na ulici Dózsovej v Šali - Veči, ako  novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/55, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra „C“ KN číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 189 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa  geometrického plánu č. 54/2019 vyhotoveného spoločnosťou  Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 05. 2019, úradne overeného  katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-221/2019 dňa 12. 05. 2019, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní priľahlého pozemku k záhrade pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľky v zníženej cene 11,00 Eur/m2, v celkovej cene 55,00 Eur, pre Alžbetu Hadnaďovú, trvale bytom Dózsova 1604/29, 927 05 Šaľa, v podiele 1/1.

 

9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na
Ul. P. J. Šafárika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Matúša Matulu a Ivanu Vríčanovú

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Ul. P. J. Šafárika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Matúša Matulu a Ivanu Vríčanovú, novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 524/35, ostatná plocha o výmere 23 m2 a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 58:

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Ul. P. J. Šafárika v Šali, ako novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 524/35, ostatná plocha o výmere 23 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra „C“ KN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere 9420 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa  geometrického plánu č. 68/2019 vyhotoveného Geodetickou kanceláriou Geo Advice, s.r.o. dňa 10. 06. 2019, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8
  písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho v zosúladení právneho a faktického stavu užívaného pozemku a v  korekcii geometrického tvaru pozemku v spoluvlastníctve žiadateľov za zníženú cenu 11,00Eur/m2,t.j. v  celkovej  cene
  253,00 Eur, do podielového spoluvlastníctva Ing. Matúša Matulu, trvale bytom kpt. Jaroša 1304/35, 927 01 Šaľa v podiele ½ k celku a Ivany Vríčanovej, trvale bytom Hollého 1844/16, 927 05 Šaľa –Veča v podiele ½ k celku

 

 

 

 

 

10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Agátu Ziliziovú, bytom Gagarinova 445/17, Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Agátu Ziliziovú, bytom Gagarinova 445/17, Šaľa, časť parcely registra C KN číslo 663/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2, za účelom vysporiadania užívaného pozemku priľahlého ku záhrade v spoluvlastníctve žiadateľky  a  schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 59:

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Záhradníckej ul. v Šali, ako novovytvorené parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 663/91, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 a číslo 663/92, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2, odčlenené od pôvodnej parcely registra C KN číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 598 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa  geometrického plánu č. 36/2019 vyhotoveného geodetkou Natáliou Petríkovou, Topoľnica 250, dňa 25. 05. 2019, úradne overeného  katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-263/2019 dňa 05. 06. 2019, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku priľahlého ku záhrade v spoluvlastníctve žiadateľky za zníženú cenu 11,00 Eur/m2, t. j.  v  celkovej  cene 1210,00 Eur pre Agátu Ziliziovú, trvale bytom Gagarinova 445/17, 927 01  Šaľa,  v podiele 1/1.

 

 

 

11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod nebytového priestoru č. 4 na poschodí vchodu B3 v budove COV s. č. 1854/9 na ulici Hollého v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť DRAGSTOR HAS, s.r.o., Kukučínova 4, 940 01  Nové Zámky

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod nebytového priestoru č. 4 na poschodí vchodu B3 v budove COV s. č. 1854/9 na ulici Hollého v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť DRAGSTOR HAS, s.r.o., Kukučínova 4, 940 01  Nové Zámky  a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 60 :

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nebytového priestoru č. 4 nachádzajúceho sa na poschodí vchodu B3 v budove COV s. č. 1854/9 na ulici Hollého v Šali, postavenej na parcele CKN č. 3080/18, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu s. č. 1854/9 v podiele 7446/544827-tin, ako aj spoluvlastníckym podielom na pozemku CKN parcela č. 3080/18, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 4348 m2 v podiele 7446/544827, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7012, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona
  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v odpredaji nehnuteľnosti súčasnému nájomníkovi v kúpnej cene 32 500,00 EUR,
  uhradenej v troch rovnomerných splátkach splatných do 12 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy pre spoločnosť DRAGSTOR HAS, s.r.o., Kukučínova 4, 940 01 Nové Zámky
 • komisia odporúča určiť konkrétny splátkový kalendár

 

 

 

12. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov – časť parcely registra C KN číslo 1330/1, číslo 2879/6 a číslo 2879/7, vo vlastníctve mesta, ktoré sú súčasťou záhrady a vstupu do garáže pri rodinnom dome súpisné číslo 705 na Sadovej ulici, za pozemok KN E číslo 1766/2 pod miestnou komunikáciou na Sadovej ulici, vo vlastníctve Tibora Sedláka, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov – časť parcely registra C KN číslo 1330/1, číslo 2879/6 a číslo 2879/7, vo vlastníctve mesta, ktoré sú súčasťou záhrady a vstupu do garáže pri rodinnom dome súpisné číslo 705 na Sadovej ulici, za pozemok KN E číslo 1766/2 pod miestnou komunikáciou na Sadovej ulici, vo vlastníctve Tibora Sedláka, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

 • komisia neprijala žiadne uznesenie a odporúča MsZ stiahnuť uvedený materiál z rokovania a rokovať so žiadateľom  o iných alternatívach  vysporiadania užívania pozemkov

 

 

 

 13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Šaľa Komenského NN rozvody“  

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Šaľa Komenského NN rozvody“  od Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 61:

 

 • komisia neodporúča MsZ schváliť zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien in personam na pozemok vo vlastníctve mesta Šaľa, parcela E KN č. 311, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17107 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, spočívajúcich v práve zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení; v práve užívania, prevádzkovania, údržby, opráv, úprav, rekonštrukcií, modernizácií a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických zariadení a ich odstránení v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu, ktorý je stanovený Geometrickým plánom na zameranie vecného bremena č. 015/2019 zo dňa29. 04. 2019, vyhotoviteľ GeoLine, Ing. Roman Kiss, Petzwalova 545/15, 949 01 Nitra, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30. 05. 2019 pod č. G1-234/2019, bezodplatne v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518ň
 • komisia odporúča MsZ schváliť odporúčanie MsÚ t.j. za jednorazovú odplatu vo výške 458,90 EUR

 

 

 

 

14. GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda – ponuka na odkúpenie stavebného objektu verejného osvetlenia SO-220 a stavebného objektu SO 200 Verejné komunikácie a parkoviská, vybudované v rámci stavby Polyfunkčný bytový dom PANORAMA

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala ponuka na odkúpenie stavebného objektu verejného osvetlenia SO-220 a stavebného objektu SO 200 Verejné komunikácie a parkoviská, vybudované v rámci stavby Polyfunkčný bytový dom PANORAMA od GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 62:

 • komisia odporúča MsZ schváliť kúpu stavebného objektu verejného osvetlenia SO-220 a stavebného objektu SO 200 verejné komunikácie a parkoviská, vybudované v rámci stavby Polyfunkčný bytový dom PANORAMA na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa parcele registra „C“ KN č. 3080/210 a parcele registra „C“ KN č. 3080/212, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, za celkovú kúpnu cenu 1,- EUR od spoločnosti GP-OMEGA s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47599227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:

Anita Petkovová

 

                                                                                                          Ing. Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie