Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 19.09.2018 - 14:10  //  aktualizácia: 19.09.2018 - 14:11  //  zobrazené: 1029

04/2018 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 04/2018  |  dátum konania: 17.09.2018

Prítomní:  Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran,  Ing. František Botka, Róbert Tölgyesi, Ondrej Moťovský, Bc.Elza Melegová

Neprítomní: Ing.Katarína Machová, Miroslav Gera, Ing. Radovan Braník

 

 

Ďalej boli prítomní: Mgr. Miloš Kopiary, Ing. Jana Nitrátová, Ing. Alena Kiácová

 

 

 

 1. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2018

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2018 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 322

 • ekonomická komisia odporúča MsZ  schváliť doplnenie plánu verejného obstarávania narok2018
   

 

 1. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2018

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2018 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 323

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2018

 

 

 

 1. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019

a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 324

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ pripraviť rozpočet mesta Šaľa na rok 2019 vychádzajúci z predložených východísk 

   

 

 1. DRESSO, s.r.o., Hlavná 12/49, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - DRESSO, s.r.o., Hlavná 12/49, Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 325

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku, časť parcely „C“ KN č. 2811/5, ostatné plochy o výmere 307 m2, z ktorých 97 m2 bude slúžiť ako oddychová zóna a 210 m2 ako prístup do objektu, vedeného na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve mesta Šaľa, v cene 6,639 Eur/m2rok, t. j. v celkovej cene 2 038,17 Eur, na dobu neurčitú, pre DRESSO, s.r.o., Hlavná 12/49, Šaľa, IČO 50 346 181.

 

 

 

5. Roman Vincze, M. R. Štefánika 119/5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Roman Vincze, M. R. Štefánika 119/5, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 326

 

 • ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 50/1, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu č. 52/2018, vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o., overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom pod číslom 248/2017, dňa 28. 05. 2018, ktorým bola odčlenená a novovytvorená parcela číslo 50/34, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 415 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 68,48 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Romana Vinczeho, M. R. Štefánika 119/5, Šaľa

6. MENERT spol. s.r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MENERT spol. s.r.o., Hlboká 3, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 327

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2677/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 188 m2, v cene 5,975 Eur/m2/rok, v sume 1 123,30 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre MENERT spol. s.r.o., IČO 17 330 165, Hlboká 3, 927 01 Šaľa.

 

7. Zámena pozemkov v katastrálnom území Šaľa pod prístupovou komunikáciou k  novému cintorínu, pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 1247/3 a parcela číslo 1268/2 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa, za pozemok registra „E“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 1838/4 v lokalite pri železničnej vlečke vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  Zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa pod prístupovou komunikáciou k  novému cintorínu, pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 1247/3 a parcela číslo 1268/2 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa, za pozemok registra „E“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 1838/4 v lokalite pri železničnej vlečke vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 328

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť

zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa, nasledovne:

 1. vo vlastníctve mesta Šaľa:

pozemok vedený v registri „E“ katastra nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 7266, v lokalite pri železničnej vlečke, ako parcela číslo 1838/4, orná pôda o výmere
11726 m2, hodnota pozemku podľa znaleckého posudku číslo 32/2018 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Máriou Gašpierikovou, predstavuje 28 259,66 Eur,

 

 1. vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa:

pozemky vedené v registri „C“ katastra nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 6294, parcela číslo 1247/3, ostatná plocha o výmere 1007 m2 a parcela číslo 1268/2, zastavaná plocha o výmere 2676 m2, hodnota zamieňajúcich pozemkov podľa znaleckého posudku číslo 32/2018 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Máriou Gašpierikovou, predstavuje 27 296,34 Eur,

 

8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Milana  Okruhlicu a manželku Evu Okruhlicovú, bytom Nešporova 1007/13, Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Milana  Okruhlicu a manželku Evu Okruhlicovú, bytom Nešporova 1007/13, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 329

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Budovateľskej ul. v Šali, parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 888/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho v zabezpečení a udržiavaní vstupu do nebytového priestoru vo vlastníctve žiadateľov,  v cene 43,15 Eur/m2, v celkovej cene 1 855,45 Eur, pre Milana Okruhlicu a manželku  Evu Okruhlicovú, trvale bytom Nešporova 1007/13, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, s tým, že sú na prevádzanom pozemku povinní strpieť povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a zákona
  č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

9.Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici
M. R. Štefánika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Romana Vinczeho, bytom M. R. Štefánika 119/5, Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici M. R. Štefánika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Romana Vinczeho, bytom M. R. Štefánika 119/5, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 330

 

 • ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemku na ulici M. R. Štefánika v Šali, časť parcely registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 50/1, zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, ako novovytvorená parcela č. 50/35, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 142 m2 podľa geometrického plánu č. 52/2018, vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o., overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod č. 248/2018, dňa 28. 05. 2018, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho v dlhodobom užívaní pozemku, na ktorom má žiadateľ okrasnú záhradku vedľa bytového domu súpisné č. 119, v cene 49,79 Eur/m2, v celkovej cene 7 070,18 Eur pre Romana Vinczeho, trvale bytom M. R. Štefánika 119/5, 927 01 Šaľa, v celosti, s tým, že na prevádzanom pozemku je povinný strpieť povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre PASSIA plus, s.r.o., ul. Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre PASSIA plus, s.r.o., ul. Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 331

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctve mesta, parcela registra „C“ KN č. 3080/257, zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9 a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemok priľahlý pozemku vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a na tomto pozemku sa nachádza príjazdová komunikácia do objektu vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, v kúpnej cene 30,00 Eur/m2, t. j. pri výmere 155 m2 v celkovej kúpnej cene 4 650,00 Eue, pre PASSIA plus, s.r.o., ul. Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa, IČO: 36 544 400.

 

 

11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Ul. J. Kollára v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Róberta Melega a spol.

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Ul. J. Kollára v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Róberta Melega a spol. a schválila nasledovné uznesenie:

 

 • ekonomická komisia neprijala uznesenie  

 

12.Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Nešporovej ulici  v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Pavla Behuna a spol.

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Nešporovej ulici  v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Pavla Behuna a spol. a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 • ekonomická komisia neprijala uznesenie

 

 
 

13. Miloš Rehák, Nivy 1473/27, 927 05 Šaľa a Mária Tóthová, Nivy 1482/32, 927 05 Šaľa – prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti titulom predkupného práva

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti titulom predkupného práva - Miloš Rehák, Nivy 1473/27, 927 05 Šaľa a Mária Tóthová, Nivy 1482/32, 927 05 Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 332

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prevod spoluvlastníckeho podielu 6/20-tín na nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve mesta Šaľa, pozemku parcela „C“ KN č. 3080/48, zastavané plochy a nádvoria o výmere 602 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 3976, podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Miloša Reháka, trvale bytom Nivy 1473/27, 927 05 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu3/20-tín k celku, v kúpnej cene 46,- Eur/m2, t. j. pri výmere spoluvlastníckeho podielu 90,3 m2 v celkovej kúpnej cene 4 153,80 Eur a pre Máriu Tóthovú, trvale bytom Nivy 1482/32, 927 05 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3/20-tín k celku, v kúpnej cene 46,- Eur/m2, t. j. pri výmere spoluvlastníckeho podielu 90,3 m2 v celkovej kúpnej cene 4 153,80 Eur do ich podielového spoluvlastníctva. 

 

 

 

 

 

 

 1. Prevod vlastníctva bytov v bytovom dome so súpisným číslom 2480 a orientačným číslom 1, na ulici Fr. Kráľa v mestskej časti Veča, katastrálne územie Šaľa na parcele číslo 3080/178

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Prevod vlastníctva bytov v bytovom dome so súpisným číslom 2480 a orientačným číslom 1, na ulici Fr. Kráľa v mestskej časti Veča, katastrálne územie Šaľa na parcele číslo 3080/178  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 333

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod nehnuteľností vedených v registri „C“ katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 pre k. ú. Šaľa:

 

 • bytov v bytovom dome so súpisným číslom 2480 a orientačným číslom 1, na ulici
  Fr. Kráľa v mestskej časti Veča, katastrálne územie Šaľa, na parcele číslo 3080/178,
 • pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 3080/178, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 439 m2,

pre doterajších nájomníkov bytov v spoluvlastníckych podieloch k spoločným častiam, zariadeniam, príslušenstve bytového domu so súpisným číslom 2480 a orientačným
číslom 1 ako aj prislúchajúceho podielu na pozemku, parcela číslo 3080/178, zastavaná plocha a nádvorie, podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia.

 

 

15.  Žiadosť o kúpu pozemkov vo vlastníctve mesta - Peter Dora a manželka Mária Dorová, 925 81 Diakovce s. č. 33

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o kúpu pozemkov vo vlastníctve mesta - Peter Dora a manželka Mária Dorová, 925 81 Diakovce s. č. 33  a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 334

 

 • ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa, časť parcely registra „C“ KN číslo 2667/2, zastavané plochy a nádvoria, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 14. 06. 2018, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 22. 06.2018pod č. 301/2018, ako novovytvorené parcely registra „C“ KN a to:
 • parcela číslo 2667/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2,
 • parcela číslo 2667/37, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2,
 • parcela číslo 2667/38, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3 m2,

 

za kúpnu cenu 11,00 Eur/m2, t. j. pri celkovej výmere 21 m2 v celkovej kúpnej cene
231,- Eur, pre Petra Doru a manželku Máriu Dorovú, 925 81 Diakovce s. č. 33, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

16. Ponuka na kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Jozefa Janoviča, bytom Budatínska 3056/55, Bratislava – Petržalka a Kováčikovej Juliany, bytom Čsl. armády 1020/16, Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala ponuku na kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Jozefa Janoviča, bytom Budatínska 3056/55, Bratislava – Petržalka a Kováčikovej Juliany, bytom Čsl. armády 1020/16, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 335

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť

 

 1. kúpu pozemkov vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva
  č. 8897, v ½ a to:
 • parcela „C“ KN č. 3436/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 118 m2, výmera spoluvlastníckeho podielu 59 m2,
 • parcela „C“ KN č. 3437/2, ostatné plochy o výmere 67 m2, výmera spoluvlastníckeho podielu 33,5 m2,

t. j. 92,5 m2 za cenu 4,979 Eur/1m2 t. j. v celkovej cene 460,56 Eur od Jozefa Janoviča, bytom Budatínska 3056/55, Bratislava – Petržalka,

 1. kúpu pozemkov vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva
  č. 89 a to:
 • parcela č. 3436/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 220 m2 
 • parcela č. 3436/3, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 88 m2 
 • parcela č. 3437/1, záhrady o výmere 790 m2 
 • parcela č. 3437/3, ostatné plochy o výmere 220 m2 

od Jozefa Janoviča, bytom Budatínska 3056/55, Bratislava – Petržalka v ½-ine za cenu 4,979 Eur/1 m2 t. j. 3 281,16 Eur a od Kováčikovej Juliany, bytom Čsl. armády 1020/16, Šaľa v ½-ine za cenu 4,979 Eur/1m2t.j. 3 281,16 EUR.

 

 

17.Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta 

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 336

 

 • ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa:
 • v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela č. 1678/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11619 m2 a parcela č. 2056/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere
  1951 m2, vedené na liste vlastníctva č. 1,
 • v registri „E“ katastra nehnuteľností, parcela č. 389, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1559 m2; parcela č. 478/2, lesný pozemok o výmere 381 m2 a parcela
  č. 1319, ostatné plochy o výmere 8543 m2, vedené na liste vlastníctva č. 7266,  

 

spočívajúcich v zriadení a uložení elektroenergetických zariadení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, úprav, rekonštrukciách, modernizáciách a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických zariadení a ich odstránení, v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 34125361-68/2018, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOplán Trenčín s.r.o. dňa 26. 06. 2018, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 16. 07. 2018 pod číslom 319/2018 a za odplatu v celkovej výške 2 180,00 Eur v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

 

 

 


 

                                                                                               Ing. Tibor Baran

                                                                                               predseda komisie

                       

 

 

 

 

Zapísala: Anita Petkovová