Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 04.05.2022 - 14:07  //  aktualizácia: 04.05.2022 - 14:08  //  zobrazené: 998

03/2022 zasadnutie komisie školstva

číslo: 03/2022  |  dátum konania: 28.04.2022

Dátum konania: 28.04. 2022

Miesto konania: veľká zasadačka MsÚ, Šaľa

Začiatok konania: 16:00 hod

Koniec konania: 16:45 hod.

Prítomní :

Za KŠ – Ing. Marián Krištof, Mgr. Jarmila Husáriková, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar Mesárošová, Marek Molnár, Ing. Helena Psotová, Miloš Rehák, PaedDr. Vladimír Takáč, Mgr. Nora Valentínová DiS. art., Mgr. Mariana Takáčová, Mgr. Katarína Keselyová 

Neprítomní: 0

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie, privítanie
 2. Začlenenie výdajnej jedálne pri MŠ Hollého do siete
 3. Informácie o zápise do 1. ročníka ZŠ v meste Šaľa
 4. Informácia o príprave zápisu detí do MŠ v meste Šaľa
 5. Organizácia letných prázdnin v mestských MŠ
 6. Aktuálne informácie
 7. Diskusia
 8. Záver

K bodu 1

Na úvod zasadnutia Ing. Marián Krištof – predseda Komisie školstva pri MsZ privítal prítomných a skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka a pracovné materiály elektronicky.

K bodu 2

Mgr. Mariana Takáčová - vedúca SŠÚ oboznámila prítomných s procesným konaním a vypracovaním stanoviska k zaradeniu výdajnej jedálne pri MŠ Hollého do siete Š a ŠZ.

V lete 2021 sa rekonštruovala na podnet kontroly z RÚVZ Nitra výdajná jedáleň v elokovanom pracovisku MŠ Hollého. Zriadila sa v priestoroch, ktoré uvoľnila Špeciálna škola, v ktorých sa predtým učili deti s autizmom. Spoločný školský úrad získal súhlas od RÚŠS Nitra, Hasičov, RÚVZ Nitra a Inšpektorátu práce.

Po spracovaní všetkých podkladov bude návrh na zaradenie do siete predložený na zasadnutí MsZ dňa 12. mája 2022. Ak MsZ návrh odsúhlasí, žiadosť o zaradenie do siete a žiadosť o zaradenie v mimoriadnom termíne sa pošle na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po zaradení do siete SŠÚ predloží na zasadnutí mestského zastupiteľstva  Zriaďovacie VZN a následne SŠÚ vyhotoví dodatok k zriaďovacej listine.

K návrhu podania stanoviska neboli vznesené žiadne pripomienky.

Uznesenie č. 1/2/2022: KŠ pri MsZ v Šali prerokovala a odporúča MsZ v Šali schváliť návrh na predloženie žiadosti MŠVVaŠ SR na zaradenie Výdajnej školskej jedálne, Hollého 1950/48, ako súčasť MŠ Hollého 40, Šaľa do siete Š a ŠZ.

 

Hlasovanie:

Za: 11             Proti: 0                Zdržali sa: 0

K bodu 3

Mgr. Mariana Takáčová informovala prítomných o zápise detí do 1. ročníka ZŠ – viď tabuľku. V tejto tabuľke sú uvedené počty zapísaných detí do 1. ročníka v jednotlivých ZŠ v meste Šaľa zo spádového obvodu, z iného obvodu mesta a z inej obce, ktorý sa uskutočnil v dňoch 04.04. 2022 do 06.04. 2022. V stĺpci  o počte prijatých detí je porovnanie počtu prijatých detí do 1. roč. v školskom roku 2022/2023 s počtom detí plniacich si povinnú školskú dochádzku v tomto školskom roku 2021/2022. 

Na zápis prišlo spolu 249 detí, z toho 120 detí bolo zo spádového obvodu a 81 detí z inej obce. Z iného obvodu mesta ako je obvod danej spádovej školy prišlo na zápis 48 detí ( 2 do ZŠ s MŠ Bernolákova, 5 do ZŠ J. Hollého, 13 do ZŠ s MŠ J. Murgaša, 10 do ZŠ J.C. Hronského a 18 do ZŠ Ľ. Štúra ) a 81 detí z inej obce. Z 249 detí je prijatých 223 detí, ktoré dostanú rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí do 15. júna 2022. V povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ bude pokračovať 26 detí, ktoré dostanú rozhodnutie o neprijatí do ZŠ. Štyri deti boli nezaškolené.

Spoločný školský úrad ďalej zisťoval konkrétne počty prijatých detí do 1. ročníka ZŠ z iných obcí podľa trvalého bydliska. Najviac detí je prijatých z Trnovca nad Váhom – 14, z Diakoviec – 12 a z Kráľovej nad Váhom a Tešedíkova  – po 9 detí. Zo Selíc je prijatých 7 detí, z Dlhej nad Váhom 6 detí, zo Žihárca 4, z Topoľnice 3 deti, z Nededu 2 deti, z Vlčian, z Galanty, z Horných Salíb, z Horných Orešian a z Vozokan je prijatých po 1 dieťati. V tomto počte už nie sú započítané deti, ktoré dostanú rozhodnutie o neprijatí do ZŠ a budú pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ.

Škola

P o č e t    d e t  í

Na zápise

Predpoklad

Zo spádového obvodu

Z iného obvodu

mesta

Z inej obce

Prijatí

Žiadosť o odklad

Nezaškolení

 

ZŠ s MŠ Bernolákova

20

11

2

7

12 (- 4)

8

0

 

ZŠ J. Hollého

43

27

5

11

41 (- 2)

2

2

 

ZŠ s MŠ  J. Murgaša

66

35

13

18

58 (- 11)

8

0

 

ZŠ J.C. Hronského

53

26

10

17

49 (- 13)

4

2

 

ZŠ Ľ. Štúra

40

13

18

9

40 (+ 6)

0

0

 

ZŠ s MŠ s VJM

27

8

0

19

23 (+11)

4

0

 

SPOLU

249

120

48

81

223 (-13)

26

4

 

K informáciám o zápise detí do 1. ročníka ZŠ neboli vznesené žiadne pripomienky.

K bodu 4

Vedúca SŠÚ – p. Takáčová oboznámila všetkých prítomných členov KŠ s prípravou zápisu všetkých detí do MŠ a tiež aj detí, ktoré si od septembra musia plniť povinnú predprimárnu školskú dochádzku. Podmienky prijímania na PPV sú určené v Školskom zákone (245/2008 Z. z. ) podľa § 59, ods. 2.

Termín zápisu detí na predprimárne vzdelávanie je vo všetkých materských školách jednotný, t. j. od 2. mája 2022 do 13. mája 2022 osobne, elektronicky alebo písomne zaslané poštou.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné ( §59 školského zákona, ods.2 ), tzn. deti, ktoré do 31.8.2022 dovŕšia 5 rokov. Deti vo veku od 2 rokov môžu byť prijaté len pri dostatočných kapacitných podmienkach.

Všetky podrobné informácie k zápisu detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ má každá materská škola zverejnené na svojom webovom sídle a tiež vyvesené na viditeľných miestach budovy a areálu MŠ.

Môžu prijať:

MŠ Budovateľská – 17 detí

MŠ Okružná – 26

MŠ Družstevná – 23

MŠ P. J. Šafárika – 23

MŠ 8. mája – 30

MŠ Hollého – 57

MŠ Bernolákova – 18

MŠ J. Murgaša – 21

MŠ P. Pázmánya s VJM – 11

K bodu 5

Vedúca SŠÚ informovala členov komisie s organizáciou letných prázdnin v MŠ:

 • 1.7. 2022 – 29.7. 2022 – otvorené všetky MŠ okrem MŠ P.J. Šafárika,
 • 1.8. 2022 – 23.8. 2022 – prerušená prevádzka MŠ okrem zbernej triedy, ktorá bude otvorená v MŠ P. J. Šafárika,
 • 23.8. 2022 – 31.8. 2022 – dezinfekcia – všetky MŠ zatvorené,
 • 2.9. 2022 – nástup do MŠ po letných prázdninách

K bodu 6

Projekty v oblasti školstva:

Projekt Prevenciou predchádzame depresiám z grantového programu Zdravá duša školy 2021/2022 Nadácia Orange – ZŠ s MŠ Bernolákova - 1 700 Eur

Výzva „Podpora DPŠ a RŠ", je zapojená 1 pani učiteľka, ktorá si rozširuje štúdium z geografie – ZŠ s MŠ Bernolákova - 400 Eur

Výzva „Podpora DPŠ a RŠ", je zapojená 1 pani učiteľka, ktorá si rozširuje štúdium  –  ZŠ Hollého - 300 Eur

Nadácia SPP „O krok vpred“ – ZUŠ Šaľa – 1 500 Eur budú realizovať projekt „ Hore Váhom, dolu Váhom“

Projekt „Tesco“ – MŠ Družstevná – 1700 Eur – Herné prvky na školský dvor

Ukrajinské deti v našich školách a MŠ – aktuálne počty:

ZŠ – 75

MŠ –15

Informácia o otvorení triedy v MŠ pre deti z Ukrajiny:

Preplácanie obedov pre deti a žiakov z Ukrajiny a dotácia na pomôcky:

Rieši sa ti s ÚPSVaR.  Budú žiakom z Ukrajiny preplácať obedy aj s prevádzkovými nákladmi.

Školám postupne prichádza dotácia 200 Eur od MŠVVaŠ SR pre deti z Ukrajiny na školské pomôcky.

Výberové konanie:

 1. ZŠ Jána Hollého – prihlášky do 30. mája 2022
 2. ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM – prihlášky do 30. mája 2022
 3. MŠ Budovateľská - prihlášky do 30. mája 2022

Zverejnené na úradnej tabuli –  od 25. mája 2022, na stránke mesta Šaľa, stránke SŠÚ, Web Mesto Šaľa, Slovo Šaľanov, rozoslané do škôl okresu Šaľa.

K bodu 7

p. Malárik – v období letných prázdnin ( 8 týždňov ) bude CVČ organizovať denný letný tábor, t. č. je už prihlásených cca 120 detí,

p. Takáčová – odmeny v sume 350 eur ( v hrubom ) budú vyplatené pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom v májovej výplate,

                        distribúcia a realizácia dotazníka „Faktory ovplyvňujúce žiakov pri výbere strednej školy“ sa uskutoční v základných školách v Šali do konca tohto školského roka 2021/2022,

p. Mesárošová – MŠ Družstevná sa zapojila do projektu „Čerstvé hlavičky“, ktorý každoročne realizuje obchodná sieť Kaufland a touto cestou poprosila o propagáciu na zasielanie hlasov pre ich materskú školu, hlasovať sa dá 1x denne a víťaz projektu bude mať počas nasledujúceho školského roka 1x týždenne dodávané čerstvé ovocie, resp. zeleninu pre každé dieťa v MŠ.

 

K bodu 8

Ing. Krištof – predseda KŠ poďakoval všetkým prítomným členom za aktívnu účasť na zasadnutí komisie školstva a skonštatoval, že zasadnutie skončilo o 16:45 hod.

                                                                                                           Ing. Marián Krištof                                                                

                                                                                                                 predseda KŠ                                                                           

           

     

Za správnosť: Mgr. Katarína Keselyová

                               Tajomníčka KŠ