Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 27.09.2021 - 07:51  //  aktualizácia: 05.10.2021 - 07:54  //  zobrazené: 252

03/2021 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 03/2021  |  dátum konania: 20.09.2021  |   zápisnica (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

zo dňa 20. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica obsahuje: Prezenčnú listinu

                                   Pozvánku

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

(03/2021)

 

Dátum: 20. 9. 2021

Miesto: malá zasadačka na 1. poschodí, Mestský úrad Šaľa

Prítomní: Peter Szalay, Ing. Ivan Kováč, Ing. Slavomír Kališ, Jozef Holota, Ing. Tomáš Mészáros, Ing. Ladislav Mitošinka, Jana Majdlenová, Ladislav Jaroš, Ing. Karol Molnár, Igor Bleho

Neprítomný: Ing. Patrik Ščasný

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Akčný plán plnenia aktivít koncepcie rozvoja športu
  4. Rôzne
  5. Záver

 

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal členov komisie športu a mládeže. Odprezentovalo sa
10 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie súhlasili s programom rokovania, ktorý im bol doručený prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 14. 9. 2021.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 2. 6. 2021. Skonštatoval, že uznesenia boli splnené.

 

K bodu 3: Akčný plán plnenia aktivít koncepcie rozvoja športu

Predseda komisie uviedol, že Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali má za úlohu každý kalendárny rok (v septembri) vypracovať plán plnenia aktivít koncepcie rozvoja športu pred prípravou rozpočtu samosprávy v spolupráci so správcami zariadení a bude ho upravovať podľa získaných mimorozpočtových zdrojov. Dodal, že priebežná hodnotiaca správa na vyhodnotenie plnenia bude spracovaná najneskôr v roku 2022 a 2024 a predložená komisiou Mestskému zastupiteľstvu v Šali a bude obsahovať aj vyhodnotenie harmonogramu plánovaných ročných akčných plánov a ich naplnenie. Predseda komisie vysvetlil, že komisia bude vychádzať z koncepcie rozvoja športu v meste Šaľa na roky 2020 - 2025, ktorá bola schválená mestským zastupiteľstvom v decembri 2021 a jednotlivé aktivity budú rozdelené na jednotlivé roky. Za účelom neustáleho zlepšovania a skvalitňovania infraštruktúrnych podmienok pre šport v meste sa prítomní zhodli, že na rok 2022 budú zahrnuté aktivity v rámci opatrenia 1.1.1 - modernizácia a investície do existujúcej športovej infraštruktúry a opatrenia 1.1.3 - investície do novej športovej infraštruktúry a budovanie nových kapacít, obstaranie nového vybavenia.

Uznesenie 3/3/2021:

V rámci akčného plánu plnenia aktivít koncepcie rozvoja športu komisia mládeže a športu schválila na rok 2022 nasledovné aktivity pre oblasť modernizácie a investícií do existujúcej športovej infraštruktúry mesta:

Futbalový štadión Šaľa – vybudovanie kanalizačnej prípojky na štadión, vybudovanie pánskych a dámskych WC podľa požiadaviek SFZ, rekonštrukcia šatní podľa požiadaviek SFZ a výmena osvetlenia na umelej tráve na úspornejšie.

Mestská kolkáreň v Šali – zateplenie a izolácia strechy.

Rekonštrukcia objektu plavárne s 50 m bazénom – výmena strechy.

Športová hala – vybudovanie minimálne 2 šatní pre športovcov, scoreboardy – výsledkové tabule
(2 kusy), vybudovanie SKY BOX priestoru a zastrešenie priestoru nad vstupným vestibulom hlavného vchodu (terajšej terasy) za účelom vybudovania – zriadenia posilňovne pre športovcov.

Aktivity pre oblasť investícií do novej športovej infraštruktúry mesta a budovanie nových kapacít, obstaranie nového vybavenia sú nasledovné:

Vybudovanie novej multifunkčnej tréningovej haly pre loptové a bojové športy

Výstavba krytého zimného štadióna

Výstavba športovo relaxačného a kongresového centra s ubytovacími kapacitami.

K bodu 4: Rôzne

  1. Ladislav Mitošinka, ktorý vychádzal z koncepcie športu v meste Šaľa na roky 2020 – 2025, sa zaujímal o prenájom telocviční pre športové kluby, ktoré sa venujú deťom a mládeži. Dodal, že školy prenajímali telocvične pre tréningovú činnosť za rovnakých podmienok, čo znamená, že športové kluby, ktoré športovali na školách niekoľkokrát do týždňa, platili za prenájom nemalé finančné prostriedky. Dodal, že pre tieto športové kluby, ktoré sa venujú deťom a mládeži, by mal byť prenájom poskytnutý bezplatne, prípadne s výraznou zľavou.

Uznesenie 3/4a/2021: Komisia mládeže a športu odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šali prefinancovanie nájmu za telocvične za športovú a tréningovú činnosť športovým klubom zameraných na deti a mládež so sídlom v meste Šaľa.

  1. Ladislav Mitošinka informoval komisiu, že podujatie, na ktoré dostal TJ Slovan Duslo Šaľa – Atletický oddiel dotáciu vo výške 300,- Eur na Atletickú olympiádu žiakov ZŠ – Memoriál zakladateľov atletiky v Šali profesormi Melicherčíka a Mutkoviča, nebude možné uskutočniť, nakoľko dostal usmernenie od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré neodporúča realizovať hromadné podujatia na jednotlivých školských zariadeniach z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie. Dodal, že olympiáda sa mala konať na školskom areáli na ZŠ Holého v Šali. Z tohto dôvodu sa informoval, či je možné použiť schválené finančné prostriedky na iný účel, pretože športovú olympiádu nemôže klub zorganizovať z objektívnych dôvodov. Tajomníčka komisie uviedla, že v zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Šaľa je uvedený daný účel na základe uznesenia mestského zastupiteľstva.

Uznesenie 3/4b/2021: Komisia mládeže a športu odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šali zmenu v časti uznesenia, na základe ktorého bola TJ Slovan Duslo Šaľa – Atletický oddiel schválená dotácia vo výške 300,- Eur.

  1. Jozef Holota pred zasadnutím komisie poslal jej členom výzvu pre zriaďovateľov škôl, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pod názvom Za detský a mládežnícky šport počas protipandemických opatrení. Jozef Holota, ako iniciátor výzvy, informoval na zasadnutí, že deti a mladiství sú skupinou obyvateľstva vo viacerých ohľadoch najvážnejšie postihnutou pandémiou. Dodal, že vo výzve sa uvádza, že v prichádzajúcej tretej vlne zatiaľ školy pre slovenské deti zostávajú otvorené, ale to isté sa nedá povedať o telocvičniach, resp. krytých športoviskách vo všeobecnosti. Navyše, ak predbežne naznačené opatrenia pre prevádzkovanie telocviční a športových hál, ktoré spočívajú v dezinfekcii a vetraní priestorov po každej skupine ľudí, nebudú zabezpečené v súvislosti s reálnymi technickými prostriedkami a personálnymi kapacitami škôl, telocvične pre istotu zostanú zatvorené. Jozef Holota uviedol, že výzva určite nechce znižovať vážnosť rizika šírenia pandémie v prostredí detských a mládežníckych športových kolektívov, ale pokiaľ nie je pohyb osôb obmedzený, športovanie detí a mládeže v telocvičniach a halách nemá potenciál zásadným spôsobom zhoršiť epidemiologickú situáciu. Vo výzve je na záver uvedené, že riziko šírenia nákazy COVID-19 v detských a mládežníckych športových kolektívoch je podstatne menšie ako prípadné negatívne dôsledky na životy celej generácie. Zatvorením športovísk sa mladým ľuďom znemožní športovanie, budú ukrátení o socializáciu v športovom prostredí, a tým bude ovplyvnené telesné a duševné zdravie tisícok mladých slovenských športovcov.

Uznesenie 3/4c/2021: Komisia mládeže a športu podporuje výzvu pre zriaďovateľov škôl, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pod názvom Za detský a mládežnícky šport počas protipandemických opatrení.

K bodu 5: Záver

Predseda komisie Peter Szalay sa poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

Zapísala:         Ing. Martina Čižmáriková                                          Peter Szalay

                        tajomníčka KMaŠ                                                       predseda KMaŠ

Dátum:            23. 9. 2021