Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 13.07.2020 - 13:03  //  aktualizácia: 13.07.2020 - 13:04  //  zobrazené: 1302

03/2020 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 03/2020  |  dátum konania: 24.06.2020

Zápisnica z komisie

životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti zo dňa 24.06.2020

 

Prítomní:  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Ladislav Medveczký, Ing. Peter Sűss, PhDr. Marián Šperka, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Radovan Földvári, Ing. Petra Szalayová

 

Prizvaný: Ján Komjáthy

 

Neprítomní: Miloš Rehák, Ing. Gabriela Braníková, Ing. Petronela Viždáková

 

Za verejnosť: Dušan Pollák

 

 

Program:

 

  1. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  2. Spresnenie informácií o pokračovaní a plánoch projektu Sila zvyku
  3. Informácia o živote ľudí bez domova počas núdzového stavu a po jeho ukončení
  4. Informácia o stave a posudzovaní zámerov:
  • Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice
  • Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa
  1. Rôzne
  2. Záver

    

1. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Ján Komjáthy informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa za mesiac jún. Pri porovnaní s predošlým mesiacom nie je vidno značný rozdiel a priestupky boli približne na rovnakej úrovni. Za toto obdobie MsP riešila spolu 324 priestupkov z čoho bolo 62 riešených v blokovom konaní. Ján Komjáthy zdôraznil pretrvávajúci problém žobrajúcich žien pri supermarketoch, ale tiež aj hrdinský čin mestských policajtov, ktorí zachránili život mužovi. Ten sa chcel obesiť a podpáliť na cestnom moste medzi Šaľou a mestskou časťou Veča, avšak rýchli zásah mestských policajtov mu v tom zabránil  a tak mu zachránili život.

 

UZNESENIE č. III/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

2. Spresnenie informácií o pokračovaní a plánoch projektu Sila zvyku

PhDr. Marián Šperka  informoval prítomných členov komisie o priebehu a pokračovaní projektu „Sila zvyku“.  Garantom celého projektu je OZ Movendi a momentálne sa im podarilo získať aj finančnú podporu od spoločnosti Volkswagen v hodnote 1000 eur na realizáciu aktivít súvisiacich s projektom ako organizácia festivalu zdravého spôsobu života, odmena lektorom za prednášky a pod. PhDr. Marián Šperka navrhuje, aby sa komisia na ďalšom stretnutí venovala aj téme domáceho násilia, ktoré bolo zvýšené najmä počas mimoriadnej situácie vyhlásenej na území SR. Na stretnutie odporúča zavolať aj vedúcu Spoločného školského úradu a spolu s ňou prejsť túto citlivú tému a tiež tému šikany na školách. Preto je v jeho záujme osloviť MsP, aby spoločne aj za pomoci školského úradu zorganizovali stretnutia na školách a formou prednášok tak informovali žiakov o danom stave, jeho riešení a podpore.

 

 

 

 

 

3. Informácia o živote ľudí bez domova počas núdzového stavu a po jeho ukončení

RSDr. Peter Gomboš informoval prítomných členov komisie o situácii s ľuďmi bez domova počas núdzového stavu.  Krízové centrum malo upravené návštevné hodiny a ľudia bez domova sa v ňom nemohli zdržiavať v čase od 8:00 do 16:00 hod. a preto trávili viac času na verejných priestranstvách. Táto situácia sa zmenila 15.6.2020 keď bol núdzový stav ukončený a klienti mohli využívať opäť krízové centrum aj počas dňa. Po niekoľkých týždňoch sa tak opäť mohli stretávať a byť opäť nápomocní formou rôznych brigád. Ako prvé skrášlili areál krízového centra.

 Ing. Róbert Andráši  pripomenul aj vytvorenie občianskej hliadky, ktorá bude chodiť kontrolovať čistotu mesta a brehov váhu. Títo ľudia budú vyškolení a budú sa preukazovať platným preukazom         na vykonávanie tejto služby.

 

4. Informácia o stave a posudzovaní zámerov:

  • Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice
  • Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa

 

Tajomníčka komisie Ing. Petra Szalayová zaslala elektronicky všetkým členom komisie vyjadrenie mesta Šaľa k zámeru Zariadenia na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice, ktoré bolo zverejnené aj na webovej stránke mesta Šaľa, a tiež aj hodnotenie a časový sled zámeru Centra Cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa. 

Ing. Petra Szalayová informovala členov komisie, že k obom zámerom bude verejné prerokovanie o čom bude informovaná aj verejnosť.

 

 

5. Rôzne

Na zasadnutí komisie sa zúčastnil za verejnosť Dušan Pollák, ktorí priniesol členom komisie výsledky z ankety o zavedení „Tichej nedele“, ktorú realizoval vo svojom okolí. Jeho zámer resp. myšlienku  odprezentoval členom komisie už v máji 2019.  Iniciatíva „Tichá nedeľa“ predstavuje akceptovanie jedného dňa v týždni  (a to nedele) ako dňa, kedy občania obmedzia svoje vonkajšie aktivity a nebudú narúšať svoje okolie kosením trávy, pílením či používaním iných hlučných pracovných nástrojov.  Pán Pollák poukazuje na to, že takto to funguje aj v Rakúsku či v Nemecku, preto sa vybral medzi svojich susedov  zistiť ich názor na danú tému.  Ankety sa zúčastnilo 43 domov zo 46 oslovených. Z výsledkov ankety vyplýva, že občania v susedstve pána Polláka sa stotožňujú s jeho názorom a sú za. Ing. Róbert Andráši reagoval na anketu a dodal, že po jeho minulej návšteve uverejnil na sociálnej sieti facebook v skupine Šaľa tvoje mesto anketu, do ktorej sa mohli občania zapojiť. Avšak z tejto ankety vyplynulo, že občania sa s názorom kľudnej nedele vo väčšej miere nestotožňujú. RSDr. Peter Gomboš                          a Ing. Gabriela Lacková informovali pána Polláka, že po jeho minulej návšteve predstavili jeho iniciatívu aj na MsZ, avšak reakcie boli rôzne a na septembrovo zasadnutí MsZ môžu výsledky ankety predložiť aj ostatným poslancom mesta.  

 

6.Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a oznámil, že najbližšie zasadnutie sa bude konať v septembri.

 

 

 

         RSDr. Peter Gomboš

                       predseda komisie

 

 

Zapísala: Ing. Petra Szalayová