Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 14.05.2018 - 08:01  //  aktualizácia: 14.05.2018 - 08:02  //  zobrazené: 2768

03/2018 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 03/2018  |  dátum konania: 26.04.2018
Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Renáta Zelezníková, Mgr. Irina Kostová, Mgr. Klaudia Hátašová, Ing. Róbert Andráši
 
Neprítomní: PaedDr. Danica Lehocká (ospravedlnená); Mgr. Ildikó Jarošová (ospravedlnená); RSDr. Ľubor Gáll (ospravedlnený)
Prizvaná: Sylvia Braunová, Met Šaľa, spol. s. r. o..

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Bytové otázky
4. Zhodnotenie aktuálnosti opatrení „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020“
5. Rôzne
6. Záver
Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie  6 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie PhDr. Margaréta Zozuľáková.
Uznesenie č. 3/2018 – žiadosť o obsadenie uvoľnenej garsónky č. 3 na prízemí na ul. Rímskej 2137/1, v Šali-Veči. Komisia odporučila primátorovi mesta prideliť predmetný byt uchádzačovi z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Vincentovi Horváthovi, trvale bytom Družstevná 18, Šaľa. Splnené.
Uznesenie č. 4/2018 - žiadosť o obsadenie uvoľnenej garsónky č. 19 na II. poschodí na ul. Rímskej 2139/5,  v Šali – Veči. Komisia odporučila primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačovi z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Jurajovi Šípošovi, trvale bytom Šaľa bez ulice. Splnené.
Uznesenie č. 5/2018 - Žiadosť o obsadenie uvoľnenej garsónky č. 4 na ul. Rímskej 3,             v Šali – Veči. Komisia odporučila primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačovi z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Ing. Dávidovi Ferenceiovi, trvale bytom Narcisová 26, Šaľa – Veča. Splnené.
3. Bytové otázky 
   Komisia prerokovala bytové otázky: 
1.) Žiadosť o obsadenie trojizbového bytu č. 25 na III. poschodí na ul. Rímskej 2139/5      v Šali – Veči.   
Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 6; za: 4; proti: 1; zdržal sa: 1
Uznesenie č. 6/2018
a) komisia prerokovala obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 25 na III. poschodí na ul. Rímskej 2139/5 v Šali - Veči,
b) komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačovi      z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Stanislave Lieskovskej  a Jurajovi Lieskovskému, obaja trvale bytom Narcisová 24, Šaľa - Veča,
c) v prípade, ak uvedení uchádzači nebudú mať záujem o predmetný byt, komisia odporúča prideliť predmetný byt ďalším uchádzačom z aktuálneho poradovníka Veronike Bereckej, trvale bytom Gen. L. Svobodu 9, Šaľa a Marošovi Koribaničovi, trvale bytom Bánovce nad Bebravou 54, Trhovište.
4. Zhodnotenie aktuálnosti opatrení „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta  Šaľa na roky 2015 – 2020“
     Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 7/2018
a) komisia prerokovala materiál – Zhodnotenie aktuálnosti opatrení „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020“ prioritne          za sociálnu oblasť,
b) komisia berie materiál na vedomie bez pripomienok.
  
5. Rôzne
V tomto bode programu nebol predložený žiadny materiál.
 
 
 
 
6. Záver
P. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.     
 
 
 

             MUDr. Jozef Grell                                             predseda komisie
 
V Šali dňa 30. 04. 2018
Zapísala: PhDr. Margaréta Zozuľáková, tajomníčka komisie