Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 24.05.2007 - 08:33  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:31  //  zobrazené: 2358

03/2007 zasadnutie komisii pre strategický rozvoj

číslo: 03/2007  |  dátum konania: 16.05.2007

Program:
1. MIS Šaľa s.r.o. – informácia
2. Koncepcia rozvoja IS v meste Šaľa
3. Zapojenie uzla SANET v Šali
4. Prezentácia koncepcie modernej školy 21.storočia
5. Voľba podpredsedu komisie
6. Záver

K bodu 1:
Ing. Kovács, konateľ firmy MIS Šaľa s.r.o., prítomným členom komisie v krátkosti zrhnul históriu vzniku firmy, MIS Šaľa s.r.o. bola založená v roku 2001, kde mesto má 40% majetkovú účasť. Cieľom firmy je zabezpečiť informačné a komunikačné služby pre mesto Šaľa a mestské organizácie. V meste bola vybudovaná bezdrôtová infraštruktúra (jej technickú časť zabezpečovala firma ITS Prievidza). Cieľom firmy je zabezpečiť takú infraštruktúru, ktorá umožní prístup občanov a firiem do siete. Dlhodobejším cieľom bola snaha zapojiť školy do vybudovanej siete, toto sa nepodarilo, lebo školy v spolupráci s f.T-com sú prepojené v rámci projektu Infovek.
Konateľ firmy pripustil, že mesto by malo uvažovať o tom, ako do budúcna má byť postavená infraštruktúra (aby komunikačné prepojenie objektov bolo zabezpečené na základe rozsahu požiadaviek) a on-line prístupov.
Členovia komisie požadovali zabezpečiť od hlavnej kontrolórky výsledky kontroly, ktorá prebieha práve vo firme MIS Šaľa s.r.o., zakladateľskú zmluvu na júnové zasadnutie komisie.
Stanovisko komisie:
Komisia odporúča prerokovať materiál spracovaný ohľadom spoločnosti MIS Šaľa s.r.o. na najbližšom možnom zasadnutí a potom navrhnúť nasledovný postup ohľadom firmy MIS Šaľa s.r.o.

K bodu 2:
Ing. Mečiar predložil návrh koncepcie rozvoja informačných systémov v meste Šaľa (materiál tvorí prílohu zápisnice).
Stanovisko komisie:
Komisia predložený návrh prerokovala a odporúča materiál prerokovať na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

K bodu 3:
Ing. Šafár predstavil komisii projekt, ktoré cieľom je informatizácia vzdelávania prepojením vzdelávacích zariadení širokopásmovým dátovým pripojením, poskytnutie týmto organizáciám internetové pripojenie v SANET-e za symbolickú cenu, možnosť prepojenia škôl, mestských organizácii, mestskej polície a nemocnice. Na mestskom úrade cieľom informatizácie samosprávy by malo byť elektronické spracovanie dokumentov pri komunikácii v MsÚ, zaviesť využívanie elektronického podpisu, využívanie IKT pri komunikácii medzi MsÚ a mestskými organizáciami, zavádzanie on-line služieb, zavedenie správy verejných vecí – e-demokracia, elektronizácia knižnice, vzdelávanie, moderná škola, zabezpečiť širokopásmové pripojenie, metropolitnú sieť.
Ing. Šafár informoval, že v meste Šaľa je optická sieť na 98% pripravená a jej spustenie sa predpokladá v lete.
Na základe tohto f. Salamon ponúka  možnosť pripojenia škôl, mesta a mestských organizácii do SANET-u.
Stanovisko komisie:
Komisia odporúča Mestskému úradu v Šali zaoberať sa ponukou firmy Salamon v zastúpení Ing. Šafárom – zriadenie uzla SANET-u v meste Šaľa.

K bodu 4:
Ing. Horňák zo Spojenej školy, Nivy 2 v Šali odprezentoval projekt, ktorý ich škola pripravuje. Cieľom projektu je vytvoriť modernú strednú školu, ktorá vo vyučovacom procese využíva najmodernejšie technológie. Prínosom projektu by bolo skvalitnenie technického vybavenia školy, zavedenie moderných prvkov do vyučovacie procesu, previazanie teoretických vedomostí s praktickými skúsenosťami. Etapy projektu: pripojenie školy do SANET-u, vybudovanie špecializovaných učební automatizácie a výpočtovej techniky, vybudovanie CNC pracoviska a vybudovanie riadiaceho centra projektu. Autori tohto projektu plánujú projekt rozšíriť na blízky región a predpokladajú záujem a podporu firiem v tomto odbore. Financovanie celého projektu predpokladajú z prostriedkov EÚ.
Mesto Šaľa by mohlo byť partnerom v tomto projekte.

K bodu 5:
Na návrh  Ing. Petra Hollého komisia jednohlasne odhlasovala za podpredsedu komisie Ing. Mariána Kántora.