Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 08.03.2022 - 10:32  //  aktualizácia: 08.03.2022 - 10:33  //  zobrazené: 1597

02/2022 zasadnutie komisie školstva

číslo: 02/2022  |  dátum konania: 23.02.2022

Dátum konania: 23.02. 2022

Miesto konania: kongresová sála na prízemí MsÚ v Šali

Začiatok konania: 16:00 hod

Koniec konania: 16:56 hod.

Prítomní :

Za KŠ – Ing. Marián Krištof , Mgr. Jarmila Husáriková, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar Mesárošová, Mgr. Nora Valentínová DiS. art., Mgr. Mariana Takáčová, Mgr. Katarína Keselyová .

Neprítomní - ospravedlnení:

Ing. Slavomír Kališ, Marek Molnár, Ing. Helena Psotová,  Miloš Rehák, PaedDr. Vladimír Takáč.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie, privítanie
 2. Plán kontrolnej činnosti SŠÚ na rok 2022
 3. Vyhodnotenie plnenia aktivít PHSR za rok 2021, aktualizácia PHSR
 4. Aktuálne informácie
 5. Diskusia
 6. Záver

K bodu 1

Ing. Marian Krištof – predseda KŠ privítal všetkých prítomných členov komisie školstva a skonštatoval, že KŠ je uznášaniaschopná. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka a pracovné materiály elektronicky.

K bodu 2

Mgr. Mariana Takáčová - vedúca SŠÚ oboznámila prítomných s plánom kontrolnej činnosti SŠÚ. Skonštatovala, že naplánované kontrolné činnosti na mesiace január 2022 a február 2022 už boli uskutočnené – v januári inventarizácia majetku Š a ŠZ v meste Šaľa a vo februári – kontrola zverejnených dokumentov na webových stránkach Š a ŠZ. V roku 2021 boli zakúpené programy IVES pre MŠ a prostredníctvom tohto programu aktualizujú inventarizáciu majetku. Termín na predloženie inventárnych výstupov je do apríla 2022.

K bodu 3

Mgr. Mariana Takáčová podrobne informovala prítomných s hodnotením plnenia aktivít PHSR za rok 2021 a s aktualizáciou PHSR. K hodnoteniu plnenia aktivít PHSR za rok 2021 nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky.

K bodu 4

 1. Prítomní členovia KŠ sa dohodli na spolupráci a vyhotovení Dotazníka pre žiakov 8.-9. ročníka ZŠ, prostredníctvom ktorého sa zmapuje situácia o podávaní prihlášok a prijímaní žiakov ZŠ do SŠ a Gymnázia v Šali.

Členovia KŠ elektronicky zašlú 2 – 3 otázky na SŠÚ, ktorý aj v spolupráci s CPPPaP v Šali pripraví dotazník. Následne ho po dohode s riaditeľmi ZŠ v meste Šaľa distribuuje a zrealizuje v priestore jednotlivých základných škôl.

Termín zasielania otázok: do 3.3. 2022

 1. Návštevnosť žiakov v ZŠ a detí v MŠ počas pandémie – aktuálne ku dňu 23.02.  2022:
 • ZŠ:  14 %  tried zo 113 je v karanténe
 • MŠ:   9 %  tried  z 35 je v karanténe

             Počet zatvorených tried má klesajúcu tendenciu.

 1. Podľa č. 541/2021 Z.z. Vyhlášky MŠVVaŠ SR, §2, ods. (1) – „Ak má materská škola štyri a viac tried, zriaďuje sa v nej funkcia zástupcu riaditeľa.“ –  bude pôsobiť 1 pedagogická zástupkyňa RŠ v MŠ, kde sú zriadené 4 triedy.

 1. Spoločný školský úrad pripravuje Okresnú oslavu Dňa učiteľov, ktorá sa má uskutočniť 29.03. 2022.

.

K bodu 5

 • p. Malárik – CVČ v čase jarných prázdnin organizuje denné tábory, o ktoré deti a ich zákonní zástupcovia prejavili dosť veľký záujem. Na jeden týždeň od 28.02. do 04.03. 2022 je prihlásených 40 – 50 detí .

Ďalej informoval prítomných, že zámer modernizácie CVČ sa stal aj témou diplomovej práce jednej študentky zo Šale na Stavebnej fakulte VUT v Brne. Vyjadril nádej, že by sa jej projektový návrh modernizácie CVČ mohol uplatniť v praxi, ak MŠVVaŠ SR vyhlási nejakú výzvu na projekt pre CVČ s podobným zameraním.

 • p. Valentínová  - podala návrh na využitie veľkých voľných priestorov a dobudovania nových učební v interiéri budovy ZŠ J. Hollého v Šali – Veči,

 • p. Takáčová – školské obvody sa zatiaľ nebudú meniť, počet prijímaných detí do 1. ročníka ZŠ bude určený podľa počtu tried, ktorý bude schválený na otvorenie v nadchádzajúcom školskom roku 2022/2023.

K bodu 6

Na záver Ing. Krištof poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie KŠ.

                                                                                             Ing. Marian Krištof, v. r.
                                                                                                                        predseda KŠ

Za správnosť: Mgr. Katarína Keselyová
                           Tajomníčka KŠ