Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.02.2021 - 14:58  //  aktualizácia: 22.02.2021 - 14:59  //  zobrazené: 1586

01/2021 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 01/2021  |  dátum konania: 18.02.2021

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, Sylvia Braunová, PhDr. Margaréta Zozuľáková, RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Ildikó Jarošová, PhDr. Silvia Straňáková, Mgr. Irina Kostová, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Renáta Zelezníková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.

 

Neprítomná: Bc. Dominika Jarošová (ospravedlnená)

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Rôzne
 5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 10 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

 1. Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenia: uznesenie č. 25/2020

 

3. Bytové otázky

           

 1. Obsadenie uvoľneného 1 – izbového bytu č. 87 na 6. poschodí, na ul. Kráľovská 2551/4G   v Šali.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní:10; za: 10.

 

Uznesenie č. 1/2021

 1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 1 – izbového bytu č. 87 na 6. poschodí,          na ul. Kráľovská 2551/4G  v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačovi  z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Ernestovi Takácsovi, trvale bytom Šaľa, Jazerná 584/24,
 3. komisia zároveň odporúča primátorovi mesta určiť náhradníkov pre pridelenie predmetného bytu z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa a to:
 1. Jana Jarošová, trvale bytom mesto Šaľa,
 2. Emma Kvaszová, trvale bytom Šaľa, Cintorínska 9.

 

 

 1. Žiadosť o výmenu bytu Mareka Baka a Daniely Bakovej, ktorým bol pridelený 3 - izbový byt č. 7 na 3. poschodí na ul. Hlavnej 2112/97 v Šali s pani Magdalénou Vedrödyovou a      s pani Valériou Vedrödyovou, ktorým bol pridelený 2 - izbový byt č. 1 na prízemí, na ul. Kráľovskej 2490/4B v Šali.

 

Komisia sa predmetnou žiadosťou zaoberala a prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 0; proti: 9; zdržal sa: 1.

 

Uznesenie č. 2/2021

 1. komisia prerokovala žiadosť o výmenu bytu Mareka Baka a Daniely Bakovej, ktorým bol pridelený 3 - izbový byt č. 7 na 3. poschodí na ul. Hlavnej 2112/97 v Šali s pani Magdalénou Vedrödyovou a s pani Valériou Vedrödyovou, ktorým bol pridelený 2 - izbový byt č. 1 na prízemí, na ul. Kráľovskej 2490/4B v Šali,
 2. komisia neodporúča primátorovi mesta schváliť predmetnú výmenu bytov.

 

 

 1. Žiadosť o pridelenie bytu pána Balásza Vedrödyho.

 

Komisia sa predmetnou žiadosťou zaoberala.

 

Členovia komisie sa zhodli na tom, že pánovi Vedrödymu byt nie je možné prideliť, keďže sa ako žiadateľ nenachádza v schválenom poradovníku uchádzačov o nájom bytu               vo vlastníctve mesta Šaľa. Pán Vedrödy vo svojej žiadosti uviedol, že zhruba pred rokom predal byt, ktorý mal v osobnom vlastníctve a keďže ešte neuplynuli dva roky odkedy byt predal, nie je možné aby bol v súlade s VZN č. 9/2015 a Smernice MV a RR č. 2/2003 zaradený do poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa.

 

 

4. Rôzne

 

V tomto bode programu PaedDr Danica Lehocká, PhD. informovala členov komisie o aktuálnom výskyte COVID – 19 v zariadeniach sociálnych služieb mesta Šaľa.

 

 

5. Záver

 

    Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šali dňa 22. 02. 2021  Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie