Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 12.11.2020 - 12:47  

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
19:27

Primátor Šale Jozef Belický ešte na záver ďakuje všetkým, ktorí pomáhali pri celoplošnom testovaní a ďakuje aj verejnosti za disciplinovaný a trpezlivý prístup. Testovanie bolo náročné, ale mesto to zvládlo tak, že všetci, ktorí chceli boli otestovaní za dodržania maximálnej bezpečnosti. Momentálne je v meste otvorené testovacie miesto na Hasičskej stanici.

Týmto končí 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali. Poslanci sa najbližšie stretnú 3. decembra 2020.

19:20

Predseda Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa Tibor Baran predkladá Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa. Materiál obsahuje 4 návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa.

Tento materiál bol schválený. Ocenenia sa budú udeľovať na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v decembri.

19:13

Referentka OSaKČ Eliška Vargová predkladá Zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov (Cyklotrasa Šaľa – Diakovce). Materiál obsahuje návrh zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov medzi mestom Šaľa a obcou Diakovce za účelom zabezpečenia realizácie spoločnej komunikácie pre cyklistov a chodcov spájajúcej obec Diakovce a mesto Šaľa.

Toto uznesenie bolo schválené.

19:10

D1 – D8 - prevod pozemkov - schválené

D9 – D12 - žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ulici v Šali - schválené

D13 – žiadosť o prenájom pozemku na Hlavnej ulici v Šali - schválené

D14 – žiadosť o prenájom pozemku na Hlbokej ulici v Šali - schválené

D15 – žiadosť o nájom pozemkov s právom stavby - neschválené

D21 – prevod prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkami na Hlavnej ulici v Šali - neschválené

D22 – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali – Veči - schválené

D23 – odstúpenie od nájomnej zmluvy - schválené

D24 – prevod priľahlého pozemku vo vlastníctve mesta a zriadenie vecného bremena pri trafostanici - schválené

D25 – prevod priľahlých pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbami distribučných trafostaníc v k. ú. Šaľa - schválené

18:47

Mestské zastupiteľstvo pokračuje po prestávke.Nasleduje časť majetkové záležitosti. Materiály k tomuto bodu nájdete tu: https://sala.sk/clanok/8-zasadnutie-msz-ktore-sa-bude-konat-dna-12-11-2020

18:11

Nasleduje 30 min. prestávka.

18:11

Prednostka MsÚ v Šali Jana Nitrayová ďalej predkladá Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2021. Príprava rozpočtu zahŕňa 3 etapy. V prvej bol spracovaný materiál Východiská a priority mesta Šaľa na rok 2021, ktorý bol predložený na septembrovom zasadnutí MsZ. Druhá etapa je zameraná na výdavkovú časť bežného rozpočtu na rok 2021. V tretej fáze prípravy rozpočtu bude na decembrové MsZ predložený na schválenie definitívny návrh rozpočtu mesta na rok 2021 s výhľadom na roku 2022 a 2023.

Toto uznesenie bolo schválené.

18:08

Prednostka MsÚ v Šali Jana Nitrayová predkladá Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020. Rozpočet sa navrhuje upraviť v oblasti investícií, školstva, v OSS, v Domove dôchodcov v Šali, v podielových daniach. Úpravu rozpočtu si vyžiadali aj mimoriadne epidemiologické opatrenia a s tým spojené bežné výdavky.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Grell, pýta sa či už mesto žiadalo o vrátenie finančných prostriedkov za celoplošné testovanie. Prednostka odpovedá, že áno a v tom sú už zahrnuté finančné prostriedky na vyplatenie administratívnych pracovníkov.

Toto uznesenie bolo schválené.

18:01

Referentka OSaKČ Zuzana Hrubá predkladá Územný plán mesta Šaľa, Zmeny a doplnky č. 7, Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie ,,Územný plán mesta Šaľa, Zmeny a doplnky č. 7“ a návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov.

Primátor Jozef Belický hovorí, že tieto zmeny Územného plánu sú nastavené tak, aby sa každý mohol podieľať na zveľaďovaní nášho územia. Našim cieľom je neustále rozvíjať mesto.

Tieto uznesenia boli schválené.

17:48

Vedúca SŠÚ Mariana Takáčová predkladá Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa. Dôvodom predloženého návrhu je celkový nárast cien a nákupov, vzhľadom na potrebu neustálej modernizácie materiálno-technického zabezpečenia škôl a školských zariadení modernou didaktickou technikou a pomôckami, ako aj neustálou údržbou budov a nákladov s tým spojených. Postupné zvyšovanie pedagogickej odbornosti pedagogických zamestnancov tiež spôsobuje každoročne nárast ich miezd. Cieľom je zabezpečiť ďalšie zvyšovanie kvality činnosti škôl a školských zariadení z hľadiska ich prevádzky, bezpečnosti a ochrany zdravia i primeraného komfortu.

Toto uznesenie bolo schválené.

17:42

Toto uznesenie bolo schválené.

17:39

Vedúca OEaP ďalej predkladá Návrh VZN, ktorým sa zrušujú VZN č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj. Mesto navrhuje od 1. januára 2021 zrušiť poplatok za rozvoj. Zrušením poplatku sa zlepšia podmienky pre podnikateľské prostredie, ktoré výrazne počas krízy utrpelo a taktiež sa znížia výdavky na výstavbu rodinných domov, čo môže prilákať do mesta hlavne mladé rodiny.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Baran, ktorý hovorí, že bude hlasovať za zrušenie tohto poplatku.

P. Andráši hovorí, že by poplatok chcel zachovať.

Poslanec Mészáros sa pýta, kto bol iniciátorom zrušenia tohto poplatku.

Primátor hovorí, že iniciátorom na zrušenie poplatku bol on.

Viceprimátorka Danica Lehocká hovorí, že ľudia sa momentálne nachádzajú v zlej situácií, mnohí prichádzajú o prácu.

Primátor hovorí, že tento rok je veľmi náročný pre každého vo svete. Každý v tejto dobe potrebuje peniaze. Mesto Šaľa je mestom, ktoré podporuje rozvoj podnikania a chce si tu udržať mladé rodiny. Chceme sa rozvíjať a v tejto chvíli je správne túto daň zrušiť.

 

17:21

Tento návrh na uznesenie bol prijatý.

 

 

17:18

Vedúca OEaP Alena Kiácová predkladá informáciu o novele zákona o hazardných hrách. NR SR prijala 29. septembra 2020 novelu zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách. Cieľom návrhu zákona je posilniť kompetencie samosprávy a vypustiť podmienku podania petície, ktorou sa občania obce sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardným hier. Z dôvodu vypustenia tejto podmienky bude obciam umožnené prijať VZN, ktorým zakážu hazardné hry na svojom území, čím sa posilní kompetencia samosprávy v oblasti regulácie hazardných hier.

Do diskusie sa prihlásil primátor Šale Jozef Belický. V súčasnosti je prijatie VZN obce o zákaze hazardných hier na celom jej území podmienené existenciou petície, ktorú musí podporiť najmenej 30% obyvateľov. Z toho dôvodu je obmedzenie hazardu na území obce veľmi problematické. Novou legislatívou sa zakazuje umiestňovanie herní na vodorovnú vzdialenosť menej ako 500 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb (doteraz bola povolená vzdialenosť 200 metrov). Na decembrové MsZ bude pripravené  všeobecne záväzné nariadenie obmedzujúce hazardné hry na území mesta v zmysle novely zákona. Primátor ešte dodáva, že mesto Šaľa patrí i teraz medzi najbezpečnejšie mestá na Slovensku.

 

 

17:04

Prednostka MsÚ v Šali Jana Nitrayová predkladá Správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Do diskusie sa nikto neprihlásil. Toto uznesenie bolo schválené.

17:03

Týmto končí časť interpelácie poslancov. Pokračuje sa ďalej podľa programu.

Hlavná kontrolórka Martina Bartošovičová predkladá Správy z kontrol vykonaných ÚHK.

Do diskusie sa nikto neprihlásil. Toto uznesenie bolo schválené.

16:59

Primátor ešte dopĺňa, že téma kuchynského odpadu sa bude ešte riešiť na ďalšom mestskom zastupiteľstve.

Do interpelácií sa prihlásil R. Andráši, ktorý sa pýta na to, či budú vianočné trhy a ako to v meste v tomto období bude vyzerať.

Primátor odpovedá, že vianočné trhy na aké sme zvyknutí nebudú. Mesto nevie garantovať za súčasnej situácie, aké opatrenia budú na Vianoce.

16:52

Nasleduje časť interpelácie poslancov. Písomné interpelácie, na ktoré bude poslancom odpovedané písomne podali poslanci: Mészáros, Lacková a Farkašová.

Na interpeláciu poslankyne Farkašovej sa odpovedá teraz a odpovedá na ňu prednostka MsÚ Jana Nitrayová. Poslankyňa Farkašová sa pýtala na nakladanie kuchynského odpadu, ktorý má fungovať od budúceho roka. Prednostka odpovedá, že v súčasnoti mesto intenzívne rokuje s vývozcom odpadu a so spoločnosťami, ktoré majú koncovku na spracovanie bioodpadu. Od januára 2021 sa mesto chystá spustiť pilotný projekt na sídlisku Váh 1. Predbežné stretnutia k tejto problematike sú smerované k tomu, že sa na sídliská uvažuje umiestniť 130 litrové nádoby, pri rodinných domov by mali byť menšie nádoby. Na budúci týždeň sa taktiež uskutoční rokovanie s ďalším potenciálnym partnerom.

 

16:45

 Z programu sú stiahnuté aj majetkové body D16, D17, D18.

16:42

Majetkové materiály D19 - prevod pozemku v areáli ZŠ Ľ. Štúra a D20 - prevod pozemku v areáli ZŠ Ľ. Štúra sú stiahnuté z programu.

16:39

Zasadnutie vedie primátor Šale Jozef Belický. Prítomných je 21 poslancov z 21.

16:33

Po kontrole Mestského úradu v Šali z dôvodu nahlásenia bomby v budove, sa po 2 hod. a 30 min. začína 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>