Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 28.11.2019 - 13:45  

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
18:59

Predseda Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa Tibor Baran predkladá návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa. Komisia odporučila udeliť cenu mesta Ľudovítovi Kováčovi a Imrichovi Šmidovi.

Toto uznesenie bolo schválené.

Týmto bodom končí 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali. Podrobnosti z dnešného zasadnutia nájdete v zápisnici, ktorá bude uverejnená na internetovej stránke mesta.

18:54

Ako druhý materiál predkladá Zmluvu o dielo č. 494/2019 na realizáciu diela ,,Rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Družstevná v Šali“.

Toto uznesenie bolo schválené.

18:53

Z dôvodu zdravotných dôvodov vedúceho OSaKČ Františka Čibrika predkladá nasledovné materiály referentka životného prostredia Gabriela Braníková. Ako prvé predkladá Zmluvu o dielo č. 492/2019 na realizáciu diela ,,Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kuchyniek MŠ Družstevná v Šali“.

Toto uznesenie bolo schválené.

 

18:52

Nasledujú personálne záležitosti. Vedúca SŠÚ Erika Velazquezová predkladá návrh na zmenu delegovaného zástupcu zriaďovateľa mesta do Rady školy pri Materskej škole na ulici 8. mája. Vo februári bol za člena do Rady školy pri MŠ 8. mája delegovaný za zriaďovateľa Július Morávek, ktorý sa vzdal členstva v rade školy zo zdravotných dôvodov. Vedúca SŠÚ navrhuje na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ na ulici 8. mája pána Libora Čomaja.

Tento návrh bol schválený.

18:50

Materiály D1 – D2 boli schválené.

Materiál D3 nebol schválený.

Materiály D4 a D5 neboli schválené.

Materiáy  D6 - D9 boli schválené.

 

 

 

18:33

Nasledujú majetkové záležitosti. Materiály k tomuto bodu nájdete tu: https://sala.sk/clanok/8-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2019

Materiály predkladá referentka OSMaZM Miloslava Bartíková.

18:31

Poslanec P. Andráši súhlasi s poslancom Baranom, že nie všetko sa dá porovnávať. Zároveň by rád videl presné čísla hospodárenia jednotlivých služieb OSS. Poslanec Andráši sa ďalej vyjadruje k rozpočtu a nie je priklonený k tomu, aby mesto kúpilo plaváreň od Dusla. Ďalej navrhuje, aby sa primátor pozrel aj na hĺbkovú kontrolu tenisového centra. Jeho záujmom je schváliť rozpočet do konca roka, ale niektoré oblasti by trebalo ešte prehodnotiť.

Poslanec Bartošovič hovorí, že si myslí, že pracovníci mestského úradu vytvorili tento dokument rozpočtu a tiež je nastavený tak, že nie je nastavený k tomu, aby sa do toho rozpočtu robili zásahy. Treba si získať exaktné fakty z kontrol a tým sa prípadné anomálie počas roku môžu napraviť. Bude teda hlasovať za návrh rozpočtu ako bol podaný.

Prvý poslanecký návrh poslanca Krištofa nebol schválený.

Druhý poslanecký návrh poslanca Krištofa nebol schválený.

Návrh rozpočtu tak ako bol poslancom predložený ako súčasť materiálu bol schválený. Za hlasovalo všetkých 21 poslancov.

18:24

Prednostka MsÚ Jana Nitrayová  predkladá návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 predkladá hlavná kontrolórka Alžbeta Sedliačiková. Do diskusie k tomuto bodu sa prihlásili poslanec Krištof, Baran, P. Andráši.

Poslanec Krištof - má dva poslanecké návrhy. Prvý poslanecký návrh z kapitoly 12 (prostredie a život)  presunúť 5000 eur do oblasti školstva. Druhý poslanecký návrh je, aby sa zrušili pri OSS detské jasle a tieto financie, ktoré sa ušetria presunúť na Domov dôchodcov.

Do diskusie sa prihlásila poslankyňa Farkašová. Pýta sa či ohľadom jaslí je aj nejaká štatistika, koľko ľudí túto službu využíva. Podľa jej názoru je to veľmi dobrá pomoc pre mamičky.

Pred poslancou vystúpil riaditeľ OSS Ľubor Gáll a hovorí, že do detských jasiel chodí momentálne 6 detí a tento počet je už dlhodobý.

Poslanec Baran hovorí, že rozpočet bol pripravený zo strany spracovateľov s najlepším vedomím a svedomím. Nebol tu rozpočet, ktorý by bol vo viacerých etapách nemenný. V minulom volebnom období sa posilnili kompetencie primátora v rámci rozpočtu. Podľa jeho slov treba dať šancu primátorovi aj v tomto prípade, aby sa vyjadril. Poslanec Baran hovorí, že ekonomická komisia stanovisko k tomuto rozpočtu neprijala. Domov seniorov sa venuje výlučne jednej činnosti a OSS sa venuje aj detským jasliam, útulku pre ľudí bez domova a lôžkovým pacientom. Porovnávať tieto služby by sa nemali, nakoľko každá jedna je niečím špecifická. Poslanec Baran s návrhom rozpočtu ako bol podaný súhlasí.

 

 

 

 

 

17:45

Prednostka MsÚ Jana Nitrayová predkladá návrh na úpravu rozpočtu mesta, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 2019. Rozpočet sa navrhuje upraviť v oblasti investícií na základe ich aktuálneho vývoja, v oblasti školstva na základe zvyšovania platov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov a v dôsledku potreby dovybavenia jedální. Ďalej sa rozpočet navrhuje upraviť aj o všetky granty a dotácie, ktoré mesto získalo v roku 2019, úprava sa týka aj prerozdelenia príspevku pre príspevkovú organizáciu OSS, z dôvodu aktuálnych finančných požiadaviek, reštrukturalizácie existujúcich bankových úverov a v úprave rozpočtu sa navrhuje aj čerpanie preklenovacieho úveru, ktorý bude použitý len v prípade, že do konca roka nebudú mestu refundované všetky NFP.

Toto uznesenie bolo schválené.

17:41

Vedúca OEaP Alena Kiácová predkladá materiál, ktorý sa týka vývoju hospodárenia mesta k 30. septembru 2019. Základným prvkom tohto materiálu je tabuľková časť:

tabuľka č. 1 – vývoj rozpočtu

tabuľka č. 2 – výdavky podľa programov programového rozpočtu

tabuľka č. 3 – vývoj záväzkov

tabuľka č. 4 – stav investícií

Za obdobie mesiacov január až september 2019 dosiahlo mesto schodok rozpočtu. Ten bol spôsobený tým, že časť investičných akcií, ktorých financovanie je v rozpočte mesta rozpočtované z prostriedkov EÚ a ŠR, mesto financovalo z vlastných prostriedkov, resp. z kontokorentného úveru. Tieto investície sú hradené formou refundácie, čiže mesto najskôr faktúry za investičné akcie uhradí a následne sú tieto faktúry refundované platobnou jednotkou. Jedná sa o investičné akcie ako bola rekonštrukcia KD, revitalizácia vnútrobloku, výstavba multifunkčného ihriska Majk a rekonštrukcia učební na ZŠ. Nenávratné finančné prostriedky by mali byť refundované mestu ešte do konca roka. K 31. decembru 2019 sa očakáva, že mesto dosiahne prebytok hospodárenia.

Toto uznesenie bolo schválené.

17:40

Zasadnutie po prestávke pokračuje. Konateľ MeT Šaľa Roman Kondys predkladá návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa za rok 2018.

Toto uznesenie bolo schválené.

17:03

Nakoľko je 17.00 hod. nasleduje bod programu, ktorým je vystúpenie verejnosti. Do tejto časti sa nikto z verejnosti neprihlásil. Nasleduje prestávka.

17:01

Prednostka MsÚ Jana Nitrayová predkladá návrh novelizácie interného predpisu mesta ,,Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva. Navrhuje v paragrafe 6 t. č. platného a účinného interného predpisu upraviť znenie odseku 5.

Odsek 5: Odmeny sa vyplácajú polročne na bankový účet resp. v hotovosti v pokladni mestského úradu.

Návrhové znenie: Odmeny sa vyplácajú polročne na bankový účet resp. v hotovosti v pokladni mestského úradu; okrem odmeny, ktorá sa vypláca mesačne vo výplatnom termíne určenom pre zamestnancov mesta.

Toto uznesenie bolo schválené.

16:58

Referentka OSaKČ ďalej predkladá návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa. Podľa stavebného zákona je povinnosťou každého orgánu územného plánovania pravidelne, najmenej raz 4 roky preskúmať aktuálnosť svojej územnoplánovacej dokumentácie. Počas používania ÚPN mesta sa vyskytli nové javy a skutočnosti, ktoré je potrebné zakomponovať do územnoplánovacej dokumentácie mesta formou jeho zmien a doplnkov. Zmeny a doplnky ÚPN CMZ Šaľa č. 4 sa týkajú týchto lokalít:

CMZ blok B4, B11 na Feketeházyho ulici a na Kráľovskej ulici – samospráva mesta požiadala o úpravu a zakreslenie plôch pre zástavbu a zeleň. Tento návrh na obstaranie zmeny bol schválený.

CMZ blok B4 – pozemok parc. č. 2009/1 na Feketeházyho ulici – vlastník pozemku požiadal o možnosť zástavby na tejto ploche, v súčasnoti definovanej ako plocha verejnej zelene.Tento návrh na obstaranie zmeny nebol schválený.

Spoločnosť KLM Šaľa požiadala o úpravu hranice CMZ a o zmenu ÚPN mesta v lokalite na nároží UL. SNP a Kráľovskej ul. Spoločnosť pripravuje zámer výstavby zariadenia občianskej vybavenosti, prevádzky obchodných reťazcov. Tento návrh na obstaranie zmeny bol schválený.

Zmena územného plánu CMZ vo veci využitia časti pozemku za účelom možnosti vybudovania letnej terasy pre prevádzku Cukrárne na ul. Pázmaňa. Tento návrh na obstaranie zmeny nebol schválený.

 

16:45

Zasadnutie po prestávke pokračuje.

Návrh č. 7 časť a (zmena UPN lokality Nová Veča - juh) nebol schválený návrh na obstaranie zmeny.

Návrh č. 7 časť b (zmena UPN lokality Večianska tabuľa) - nebol schválený návrh  na obstaranie zmeny.

Spoločnosť PROFINEX engineering požiadala o zmenu funkčného využívania a priestorového usporiadania UPN v časti PFCelku Večianska tabuľa. Spoločnosť má záujem realizovať investičný zámer vo forme komplexného riešenia výstavby približne 80 rodinných domov. Túto zmenu komisia odporúča obstarávať. Tento návrh na obstaranie zmeny nebol schválený.

Spoločnosť KLM Šaľa požiadala o zmenu UPN v lokalite na nároží ul. SNP a Kráľovskej. V rámci realizácie zámeru a jeho dopravnéo napojenia je spoločnosť pripravená zrealizovať rekonštrukciu dopravného uzla - križovatky ulíc Kráľovskej, SNP a Švermovej formou kruhového objazdu..Do diskusie sa prihlásil poslanec Grell, Farkašová a Bartošovič, P. Andráši, Gomboš.  Tento návrh na obstaranie zmeny bol schválený.

 

Predseda petičného výboru a občania lokality pri ul. Fr. Kráľa vo Veči požiadali o zmenu regulatívu priestorového usporiadania v priestorovo- funkčnom celku Nová Veča, priestorovo-funkčného celku Nová Veča-juh a priestor pod ulicou Fr. Kráľa. Občania svoju žiadosť odôvodňujú znížením kvality bývania a stratou súkromia, nárastom preťaženosti dopravného napojenia, ktoré je už v súčastnosti problematické a nevyhovujúcou kapacitou inžinierskych sietí, napríklad kanalizačný zberač, vytápanie rodinných domov po silných dažďoch. Zmena regulatívov sa týka toho, aby uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP sa zmenila na maximálnu podlažnosť 2NP. Odborné zložky MsÚ odporučili neznižovať existujúcu podlažnosť v danom území a budúce investičné zámery podrobnejšie špecifikovať v nadväznosti na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie v budúcom územnom pláne zóny. Do diskusie sa prihlásil poslanec Krištof. Hovorí, že je naklonený k tomuto návrhu, aby ľudia neboli touto výstavbou dotknutí. Podáva poslanecký návrh, aby spracovateľ zapracoval do územného plánu  aj požiadavky obyvateľov  ulice Fraňa Kráľa.

 


 

15:56

Referentka OSaKČ predkladá návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Šaľa. Mesto dňa 27. júna 2019 predložilo na rokovanie mestského zastupiteľstva 2 návrhy na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta, ktoré boli schválené. Bola ponechaná možnosť doplniť požiadavky na zmeny a doplnky Územného plánu mesta na ďalšom zasadaní mestského zastupiteľstva. Schválené boli tieto návrhy zmien: Prekvalifikovanie funkčného využitia a priestorového usporiadania v lokalite ,,Zimný prístav“ a v záujme vlastníkov parciel v stabilizovaných záhradkových osadách mesto navrhlo doplniť regulatívy pre tieto zóny o rekreačnú vybavenosť. Nové návrhy zmien sa týkajú týchto záležitostí:

Spoločnosť SLOVKLIMA DEIMOS group požiadala o zmenu funkčného využita ÚPN v časti pozemkov patriacich do Priestorovo-funkčného Celku Šaľa (pri železnici). Zmenu navrhuje z dôvodu investičného zámeru vybudovať obytný súbor s funkciou trvalého bývania s parkovaním v samostatnom objekte.Komisia túto zmenu odporúča obstarať, nakoľko sa jedná o malú zmenu UPN. Uznesenie k tomuto návrhu na obstaranie zmeny bolo schválené.

Spoločnosť BRM78 DEVELOPMENT požiadala o zmenu priestorového usporiadania ÚPN v lokalite PFCelok Nová Veča. Túto zmenu komisia odporúča obstarávať. Uznesenie k tomuto návrhu na obstaranie zmeny bolo schválené.

Spoločnosť YUTEX PLUS požiadala o zmenu ÚPN v PF Celok Veča – centrum, na Komenského ulici vo Veči. Žiadateľ plánuje využiť na výstavbu polyfunkčného objektu a podlažnosťou 5NP a 1 podzemné podlažie. Túto zmenu komisia neodporúča mestu obstarávať. Komisia tento návrh na obstaranie neodporúča. Uznesenie k tomuto návrhu na obstaranie zmeny nebolo schválené.

Spoločnosť Zájarčie požiadala o zmenu priestorového usporiadania UPN v lokalite Zájarčie z dôvodu investičného zámeru vybudovať obytný komplex. Komisia tento návrh neodporúča obstarávať. Uznesenie k tomuto návrhu na obstaranie zmeny nebolo schválené.

Spoločnosť LIMA Real požiadala o zmenu funkčného využívania a priestorového usporiadania UPN v lokalite pri ul. Fr. Kráľa vo Veči (zvýšenie podlažnosti zo 4NP na 5NP) a priestorovo-funkčného celku Večianska tabuľa (požadovaná zmena - uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 8NP). Rokovať o tomto návrhu sa bude po prestávke.

 

15:04

Filip Fedák predkladá ústnu informáciu o pripravovanej výstavbe zimného štadióna. Ide o tréningovú hokejovú halu s celoročnou prevádzkou a s ľadovou plochou. Využiteľné by to bolo pre školy, kluby a samozrejme aj verejnosť. Otázkou je financovanie tohto športového strediska buď z rozpočtu mesta, z úveru alebo prostredníctvom investora.

Podľa slov by táto hala mala veľký význam pre naše mesto. Nakoľko je šport, či už hokej alebo korčuľovanie veľmi obľúbený šport a momentálna ľadová plocha zimáku funguje len v zimnom období.

Poslanci prostredníctvom prezentácie môžu vidieť i vizualizáciu tejto haly.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Szalay. Pýta sa na rozmer tejto ľadovej plochy a na vybavenosť.

Filip Fedák odpovedá, že vybavenosť tejto haly musí obsahovať samozrejme všetko čo hokejisti potrebujú, šatne, sprchy a tak ďalej.

Poslankyňa Farkašová sa pýta na to či návšteva hokejistu Šatana taktiež súvisí s týmto projektom. Zároveň hovorí, že sa jej projekt páči, nakoľko deti môžu vyskúšať aj iný šport, napríklad krasokorčuľovanie. Zároveň hovorí, že hádzaná je v meste dominantným športom a možno by bolo lepšie obnoviť športovú halu.

Primátor odpovedá, že pán Šatan sa zaujímal len o deti. Mesto sa v tomto prípade nerezhoduje medzi výstavbou hokejovej haly a opravou športovou haly.

 

 

14:50

Hlavná kontrolórka Alžbeta Sedliačiková predkladá petíciu proti výstavbe bytových domov v lokalite priestorovo funkčného celku Nová Veča, priestorovo funkčná časť Nová Veča juh, priestor pod ulicou Fraňa Kráľa.Občania v tejto petícii prejavili nesúhlas s výstavbou. Podrobné a detailné riešenie je zakomponované v ďalšom materiály, ktoré je súčasťou dnešného zasadnutia.

Toto uznesenie bolo schválené.

14:47

Vedúca SŠÚ Erika Velazquezová predkladá súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za školský rok 2018/2019 a stave v školskom roku 2019/2020. Správa bola prerokovaná na Komisii školstva pri MsZ v Šali a v Mestskej školskej rade v Šali.Hovorí, že kvalita vzdelania našich žiakov je na vysokej úrovni, nakoľko v celoslovenských testovaniach dosahujú veľmi dobré výsledky.

Toto uznesenie bolo schválené.

14:40

Referentka RPaVO Margita Simighová predkladá správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom. Za obdobie 9.9.2019 až 31.10.2019 boli zadané tieto zákazky:

- dodávka elektrickej energie,

- výkon zimnej údržby v meste,

- údržba a oprava chodníkov a cestných spomaľovačov,

- rekonštrukcia časti strechy nad spojovacou chodbou na ZŠ J. Hollého.

Toto uznesenie bolo schválené.

14:38

Prednostka mestského úradu Jana Nitrayová predkladá správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. Materiál obsahuje:

- správu o výsledkoch VO vyhlásených mestom k 31.10.2007, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien a zloženie členov komisií,

- návrh VZN mesta Šaľa č. 8/20019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta. Zoznam prenajatých verejných priestranstiev za účelom parkovania, zverejnený na internetovej stránke mesta bol aktualizovaný 18.11.2019.

- vývoj hospodárenia mesta za mesiace január – september 2019 je uverejnený na internetovej stránke mesta v časti Chcem vedieť – Rozpočet a hospodárenie – Plnenie rozpočtu. Vývoj hospodárenia mesta za 3. štvrťrok 2019 bude predmetom rokovania MsZ po spracovaní štvorročnej účtovnej uzávierky.

- žiadosť o prenájom pozemku,

- návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta,

- návrh VZN nariadenia mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta. Mesto oslovilo správcov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, stavebné bytové družstvo a správcov mestských nájomných budov, aby vyjadrili súhlas či nesúhlas s výberom poplatku za komunálne odpady. Toto uznesenie je naďalej v sledovaní.

- návrh výdavkom programového rozpočtu na rok 2020.

Toto uznesenie bolo schválené.

 

14:35

Hlavná kontrolórka predkladá aj návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2020. Návrh obsahuje:

- kontrolu dodržiavania VZN č. 4/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa v znení neskorších dodatkov,

- kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami, vynaloženými mestom Šaľa na zimný údržbu mestských komunikácií,

- kontrolu výdavkov súvisiacich s platenou inzerciou zo strany mesta Šaľa s dôrazom na ich opodstatnenosť, hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť takto vynaložených rozpočtovaných prostriedkov mesta,

- kontrolu hospodárnosti nakladania s finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta určenými na školskú jedáleň a ich použití, vo vybranej ZŠ v Šali,

- kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Šali alebo ak o to požiada primátor mesta Šaľa,

- kontrolu vybavovania sťažností za rok 2019,

- kontrolu vybavovanie petícií za rok 2019,

- vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020,

- vybavovanie podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti za rok 2019.

 

Toto uznesenie bolo schválené.

14:34

Končí sa časť interpelácie poslancov. Pokračuje sa podľa nasledovného programu. Hlavná kontrolórka Alžbeta Sedliačiková predkladá správu z kontrol vykonaných ÚHK.

Toto uznesenie bolo schválené.

14:31

Začínajú sa interpelácie poslancov. Do interpelácii sa prihlásili poslanci:

Molnár: Pýta sa na bývajú trafiku pred Mestským úradom, ktorá už mala byť odstránená.

Jaroš: Ďakujem mestu Šaľa za výsadbu stromov. Ďalej sa pýta na Hospodársku ulicu a ďakuje pánovi primátorovi za prijatie a ochotu riešiť tento problém.

R. Andráši: Pýta sa na témy ohľadom obchvatu, ĽSNS a Centra cirkulárnej ekonomiky.

Primátor odpovedá, že čo sa týka obchvatu zajtra príde pán minister dopravy a aj uň ho sa budeme informovať aká je momentálne situácia s touto výstavbou.

Prednostka odpovedá na tému ĽSNS, keďže niektorí divadelníci nesúhlasia, že si táto strana prenala priestory v MsKS. Podľa jej slov je samospráva povinná poskytnúť tieto priestory parlamentnej strane ak sa chce stretnúť s občanmi. Keďže tieto priestory v danom čase boli voľné tak sa im poskytli.

P. Andráši: Pýta sa na firmu, ktorá servisuje svetlá v meste, na akom princípe funguje, nakoľko čoraz viac lámp v meste nesvieti.

Gomboš: Hovorí, že na Narcisovej ulici sa občan sťažoval na jednu neprispôsobivú rodinu, ktorá je nájomníkom bytu, ktorý vlastní mesto.

Primátor odpovedá: Že už v minulosti sa vykonali rôzne opatrenia. Súdne konania trvajú príliš dlho, rodine sa už našlo náhradné ubytovanie, ale toto konanie ešte neskončilo. Čaká sa na rozhodnutie súdu, nakoľko táto rodina podala odvolanie.

Písomne podali interpelácie títo poslanci: Andráši, Lacková, Jarošová a Jaroš.

 

14:14

Začína sa 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali. Prítomných je 20 z 21 poslancov. Zasadnutie vedie primátor mesta Jozef Belický.

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>