Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 20.09.2018 - 02:12  

7. zasadnutie MsZ v Šali

7. zasadnutie MsZ v Šali
16:05

Nasleduje ďalší bod - prezentácia k novému cintorínu. 

16:04

"Bez tvojej snahy, pán primátor, a schopnosti ísť za vecami, by to tu nebolo. Blahoželám ti a ďakujem, že si štyri roky viedol mesto tak, že môžeme byť všetci spokojní. Aspoň na 99%," ukončil svoje vystúpenie J. Morávek. 

16:03

Po prezentácii nasleduje diskusia. Hovorí J. Morávek. 

"Zmenila sa tvár mesta, nálada v meste. Nebolo jednoduché dosiahnuť tento stav," hovorí J. Morávek a dodáva, že sa skvalitnila komunikácia so zamestnancami úradu. Nemusíme mať na veci rovnaký názor, ale celkový výsledok je pozitívny.

Usilujme sa o založenie miestneho múzea, galérie. Podľa neho je veľmi dôležité poznať históriu mesta.  

15:43

Primátor predkladá k tomuto bodu prezentáciu. Bude sprístupnená aj na webovej stránke mesta už v najbližších dňoch, budeme zdieľať link na prezentáciu. 

15:39

Hovorí o zmene atmosféry, ktorá nastala v tomto volebnom období medzi vedením mesta a poslaneckým zborom. "Veď výsledky môžeme dosahovať len spoločne. Strategické ciele nás držali spolu. Bez súhlasu mestského zastupiteľstva by to všetko nebolo možné zrealizovať." Poslanci majú na stole súpis toho, čo sa podarilo v uplynulom volebnom období. Je ľahké kritizovať, ale je ťažšie brať zodpovednosť za to, čo urobíme. 

Nech dopadnú voľby akokoľvek, ten, kto príde po nás, nezačne tak ako my - na zelenej lúke. Dnes sú rozpracované plány, naštartované projekty. Faktom je, že sú to významné míľniky v živote mesta. 

Podarilo sa nám mesto zastabilizovať tak, že je dlhová zaťaženosť nižšia ako keď sme začali. V absolútnych číslach dlhujeme menej.

Nie všetko sme dokázali fyzicky, organizačne a finančne urobiť. Určite potrebujeme lepšie cesty a chodníky. V tomto musí nastať zmena. Musím nastať zmena v čistote a poriadku mesta. Aby sme mali príjmenejšie bývanie. 

15:33

Ďalej hovorí o obchvate - po rokoch čakania, ved už v rokoch 1968, v čase spustenia Dusla sa hovorilo o výstavbe obchvatu. Hoci mal byť inde, ale hovorilo sa o jej výstavbe. Takmer 60 rokov sme čakali. Dnes sme končene v štádiu, že štát vyčlenil financie na jej výstavbu.

Posledné byty boli postavené v našom meste v roku 2013. Teraz staviame 150 bytov. 

 

15:30

Primátor predstavuje poslancom, čo sa spravilo za posledné štyri roky. Hovorí o tom, že jeho ciele sa nepriečili s cieľmi poslancov. Pretože tie ciele boli potrebné pre mesto. "Pohli sme s tým, s čím sa na prvý pohľad nedalo pohnúť," hovorí. Mesto získalo za posledné 4 roky z mimorizpočtových zdrojov 8,7 milióna eur. 

"Pohli sme s kľúčovými vecami v tomto meste. Prvé zastupiteľstvá sa konali v hrozbe a v tieni hrozby, aby sme nemuseli vrátiť finančné prostriedky za neodkončený domov dôchodcov. A dnes tu je umiestnených 80 ľudí a ďalších 90 žiadateľov. Nemuseli sme vrátiť ani korunu a získali sme zariadenie," hovorí. 

15:26

Pokračuje rokovanie poslancov. Primátor predkladá materiál o prehľade činnosti za volebné obdobie 2015-2018. 

15:10

Nasleduje prestávka do cca 15.15 hod.

15:02

Prednostka predkladá ďalší materiál o verejných obstarávaniach.

Do diskusie sa prihlásil P. Andráši, má otázky v súvislosti so zákazkou, ktorá súvisí s údržbou ciest. Poslanci krátko na to materiál schvaľujú bez pripomienok. 

14:59

K téme sa hlási R. Andráši - pýta sa, že ako by sme to mohli riešiť. Problém je, že podľa kritérií nemôže byť v areáli jasieľ iné zariadenie. Vedľa mestských jasieľ funguje sociálne zariadenie KORY. Poslanec sa pýta, či nie je možné presunúť toto zariadenie inde. Odpovedá prednostka, že presun tohto zariadenia by bol tiež finančne veľmi náročný. Mesto chce hľadať iné zdroje, možno aj vlastné a riešiť rekonštrukciu jasieľ z vlastných zdrojov. 

K téme sa hlási aj poslanec J. Varsányi - pýta sa na zrušenie jasieľ. Kritizuje podmienky štátu na pridelenie financií - hovorí, že dve sociálne zariadenia vedľa seba nemôžu byť, ale ak je krčma vedľa takéhoto zariadenia, to je v poriadku. Navrhuje, aby sa vypracoval návrh na rekonštrukciu jasieľ z vlastných zdrojov tak, aby sa to zrekonštruovalo za tri roky. Prednostka zopakovala, že sa mesto bude snažiť hľadať zdroje. 

Aj primátor hovorí, že bude potrebné hľadať riešenie. 

Správu poslanci schválili.

14:52

Prednostka úradu J. Nitrayová predkladá ďalší materiál - správu o plnení uznesení MsZ. Uznesenia sú splnené, tri sú v sledovaní - sledujeme naďalej aj výzvu ohľadne rekonštrukcie jasieľ. Kritériá na priznanie finančného príspevku nás vylučujú, to znamená, že do výzvy, ktorú zverejnili nedávno, sa nemôže mesto zapojiť a uchádzať sa o zdroje.

14:49

Končia sa interpelácie poslancov, prekladajú sa materiály informačné -  správa z kontroly Útvaru hlavného kontrolóra. Poslanci o materiály hlasujú, schválili ho jednohlasne. 

14:47

P. Gomboš sa pýta na rubriku Opustili nás na webovej stránke mesta. Nezverejňujú sa tu údaje, pretože pozostalí nie vždy súhlasia so zverejením. Preto sa pýta, či to vlastne nezrušiť túto rubriku. 

14:46

M. Molnár sa hlási o slovo - pýta sa, kedy bude zverejnené hodnotenia žiadosti v súvislosti s participatívnym rozpočtom. Odpovedá G. Braníková - budeme sa snažiť vo všetkých prípadoch vyjsť do istej miery v ústrety. Možno to nevyjde z participatívneho rozpočtu, čiže to nebude hneď. Ale ostatné, ktoré sa týkaju sídlisk, okolia, zelene, ihrísk, určite áno. Čo sa týka školského areálu, tam mesto nebude vedieť vyhovieť. 

14:41

J. Varsányi - dnes sa bol pozrieť na výstavbu mestského úradu. Hovorí, že sa naozaj majú všetci na čo tešiť a dodávateľská firma odviedla skvelú prácu.

 

14:40

R. Andráši sa pýta na výstavbu workoutových ihrísk, či mesto nechystá v blízkej budúcnosti výstavbu takýchto ihrísk. S touto otázkou sa na neho obrátili obyvatelia. Druhá jeho interpelácia je, či sa mesto môže skontaktovať s Urbariátom v Šali, aby urbariát nerúbal stromy v okolí Váhu. 

Odpovedá mu primátor J. Belický. Hovorí, že existujúce workoutové ihriská nie sú naplno využité, skôr naopak. Sú konkrétne skupiny, ktoré tam chodia cvičiť. Nevhodné správanie väčších detí na ihriskách, ktoré sú určené pre menšie deti, by ale výstavba workotového ihriska nevyriešila.

Priestor pri Váhu má svoj lesný hospodársky plán. My nemôžeme nariadiť urbariátu, čo majú robiť. Napriek tomu budem ich osobne žiadať, aby chránili zeleň v čo najväčšej miere. 

14:32

S faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec J. Grell. Hovorí, že o tejto problematike rokovala aj sociálna komisia. Pýtanie príspevku dodatočne nie je vhodné riešenie. Je za podporu takéhoto zariadenia, ale nie ex post, ale vopred riešiť túto otázku. 

14:31

J. Morávek dodáva, že klenti budú platiť 6 eur/deň. Návrh vytvoriť dotačný systém aj v oblasti sociálnych vecí považuje za dobrý. 

14:30

Primátor vysvetľuje, že poberali príspevok od štátu tak isto, ako naše zariadenie. Naše zariadenie funguje 24 hodín denne, zariadenie Monika nie. Našim občanom poskytujú podobnú službu aj v Šali - v Dusle a denný stacionár je aj v priestoroch Tropicany. Oni od mesta nežiadali pomoc, pretože poberajú platbu  od klientov. 

Vyriešili sme to tak, že darom sme posunuli tejto organizácii 3000 eur. Od budúceho roka budú klienti tohto zariadenia platiť nejaké financie, tak, ako aj ostatné takto zariadenia. Napriek tomu podotýka, že nie zákonný dôvod z našej strany hradiť tieto služby. Mesto navrhne, aby dotácie boli rozšírené - teraz poskytujeme v oblasti športu a kultúry, v budúcnosti budú rozšírené dotácie aj v oblasti sociálnych vecí. Toto riešenie považuje za najobjektívnejšie. 

14:25

J. Morávek - pýta sa, či je možné pomôcť zariadeniu pre senoirov Monika v Močenku zo strany mesta Šaľa. Odpovedá J. Belický, že osobne komunikoval s rodinou, ktorá toto zariadenie prevádzkuje. 

14:24

Začína sa časť interpelácií poslancov - ich pripomienok. Prihlásili sa piati.

14:23

Návrhová komisia bude pracovať v zložení: T. Baran, R. Tolgyesi, P. Andráši.

 

14:21

Poslanci návrh programu schválili, aj body, ktoré sa doplnili. 

14:21

Poslanci sa prezentujú, na začiatku 7. rokovania je prítomných 14 poslancov. Primátor víta prítomných a otvára zasadnutie MsZ. z dnešného rokovania sa ospravedlnili 4 poslanci, neskorší príchod ohlásil Peter Hlavatý. 

Primátor navrhuje doplniť bod o rekonštrukcii a predĺžení Hospodárskej ulice. Ďalším bod, ktorý navrhuje zaradiť do programu súvisí s umiestnením Halleyho kométy.