Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 26.01.2017 - 13:21  

1. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2017

1. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2017
18:08

Primátor mesta Šaľa Mgr. Jozef Belický ukončuje 1. zasadnutie MsZ

Informuje ešte, že po tom, čo nás v minulom roku navštívil premiér SR avizoval, že ešte naše mesto navštívi - a to sa stane už v najbližších dňoch.

Dnes sa preberala aj situácia ohľadom "vody" v Šali, v priebehu mesiaca Západoslovenská vodárenská spoločnosť predloží harmonogram investičných plánov pre mesto Šaľa - výsledkom rokovania je táto mimoriadna investícia, ktorá by mala zamedziť častému zakaleniu vody v meste. 

18:03
Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Edita Haládiková, referent OSaKČ predkladá materiál číslo F 1. Informuje o zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, hlasuje sa o uznesení - uznesenie bolo schválené.

17:59
Personálne záležitosti

Vystupuje primátor Jozef Belický a predkladá Návrh na odvolanie konateľa spoločnosti MeT Šaľa spol. s r.o. – materiál číslo E 1.

1.12. mu bolo doručená žiadosť na vzdanie sa funkcie pani Zelenákovej ako konateľky, dnes predkladá aj návrh na odvolanie druhého konateľa pána Mikloša, nakoľko doručil žiadosť o ukončenie pracovného pomeru k 31.12.2016, žiadosť prerokovala dozorná rada v súlade so stanovami, po dohode sa dohodol termín ukončenia pomeru k 31.3.2017, aby bolo možné vykonať aj výberové konanie a na ďalšom zastupiteľstve v marci ho vymenovať. - uznesenie bolo hlasovaním schválené.

 

Následne predkladá Návrh na odvolanie a voľbu člena dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r.o. – materiál číslo E 2. - odvolenia člena sa uskutočňuje z dôvodu skončenia pracovného pomeru a funkcie, podľa stanov treba odvolanie schváliť, uskutočnili sa už aj tajné voľby na nového člena. Jediným kandidátom bola Erika Mareková, bola zvolená. Uznesenie bolo hlasovaním prijaté.

17:52
Majetkové náležitosti D7-D23

materiál číslo D 7/1/2017:  RNDr. Jana Gabaríková a RNDr. Milan Gabarík, Družstevná 1975/42, 927 01  Šaľa -   úprava nájomného vzťahu - uznesenie bolo hlasovaním schválené

materiál číslo D 8/1/2017: 35 -  Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa – návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov a plôch v areáli Mestskej športovej haly na ulici Hornej v Šali - do diskusie sa prihlásil poslanec Gera, dáva poslanecký návrh - vyčleniť z nájmu posilňovňu, - návrh bol schválený. Hlasuje sa o uznesení ako celku  - uznesenie bolo prijaté.

materiál číslo D 9/1/2017: HKM Slovan Duslo Šaľa – návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v Mestskej športovej hale na ulici Hornej v Šali - hlasovaním bol návrh schválený

materiál číslo D 10/1/2017: Telovýchovná jednota SLOVAN DUSLO ŠAĽA – návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v Mestskej športovej hale na ulici Hornej v Šali - hlasovaním bol návrh schválený

materiál číslo D 11/1/2017: Alexander Boltenkov, Nešporova 1007/3, 927 01  Šaľa – návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného zreteľa - uznesenie bolo hlasovaním prijaté

materiál číslo D 12/1/2017: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41  Lužianky – prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie bolo hlasovaním schválené

materiál číslo D 13/1/2017: Ing. Wail Zibak, Hlavná 1028, 925 81  Diakovce – prevod pozemku za Hotelom Centrál v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - návrh bol hlasovaním prijatý

materiál číslo D 14/1/2017: EL.P.M, s.r.o., Murgašova 27, 927 01  Šaľa – prevod pozemku na ul. Vlčanská v Šali - návrh bol hlasovaním schválený

materiál číslo D 15/1/2017: Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov, záhradiek v záhradkárskej osade „Pri železnici“ v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie bolo hlasovaním schválené

materiál číslo D 16/1/2017: Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Jazernej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Helenu Takáčovú a spol., Ul. Jazerná 574/2, Šaľa - do diskusie sa prihlásil poslanec Peter Andráši, podľa neho je to otváranie "pandorinej skrinky", upozorňuje, aby sa "nezakladal oheň", reaguje nato poslanec Grell, vysvetľuje, aký je presne problém s pozemkami - roky ich užívajú, majú tam ploty, nevedeli že sú na mestskom pozemku - nie je to prikupovanie pozemku, ale pozemok roky využívajú. do diskusie sa pridáva poslanec Hlavatý, dáva procedurálny návrh na zlúčenie 3 bodov (16-18) hlasovalo spoločne - procedurálny návrh bol schválený, predkladajú sa ďalšie dva materiály:

materiál číslo D 17/1/2017: Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Jazernej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MUDr. Mariána Vagoviča a MUDr. Martinu Vagovičovú, Ul. Jazerná 575/4, Šaľa

materiál číslo D 18/1/2017: Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Jazernej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Dušana Babku a Evu Babkovú, Ul. Jazerná 576/6, Šaľa

Hlasuje sa o uzneseniach D 16-18 spoločne, uznesenia boli hlasovaním schválené.

 

materiál číslo D 19/1/2017: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa - uznesenie bolo hlasovaním schválené

materiál číslo D 20/1/2017: COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, 924 14  Galanta – žiadosť o úpravu Nájomnej zmluvy na pozemok č. 172/2016 zo dňa 14. 04. 2016 - do diskusie sa prihlásil Peter Andráši, pýta sa, či mesto súhlasí s celou citovanou žiadosťou. Návrh nevznikol, preto sa hlasuje  - uznesenie nebolo schválené.

materiál číslo D 21/1/2017: Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 4-izbového bytu číslo 47 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach
a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici  Jazernej, súpisné číslo 584, vchod č. 22, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN registra C parcelné číslo 985/3 v k.ú. Šaľa“ - uznesenie bolo hlasovaním prijaté

materiál číslo D 22/1/2017: MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 927 01  Šaľa – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa na ulici Kukučínova 6 - do diskusie sa prihlásil poslanec Morávek, dáva poslanecký návrh vyňať niektoré parcely - nakoľko MsÚ neodporúča na nich zriadiť vecné bremeno a žiadateľ nemá námietky proti vyňatiu parciel - poslanecký návrh bol schválený, rovnako bolo hlasovaním schválené aj uznesenie ako celok

materiál číslo D 23/1/2017: MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 927 01  Šaľa – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa na ulici P. Pázmaňa 24 - do diskusie sa prihlasuje poslanec Morávek, predkladá poslanecký návrh - vyňať percelu č. 37 (budova CVČ), žiadateľ s tým zároveň súhlasí. Hlasuje sa o poslaneckom návrhu, ten je schválený. Hlasuje sa o pozmenenom návrhu ako celku - uznesenie je hlasovaním schválené.

17:14
Vystúpenia verejnosti

Zasadnutie MsZ pokračuje vystúpeniami verejnosti. O vystúpenie požiadala pani Mária Nemečková, číta poslankyňa Veresová. Žiada napríklad o zaistenie bezpečnosti a zlepšenie kvality bývania - dlhšia zelená na priechode pri chodcov pri kauflande, zasadenie nových stromov ako tepelná a zvuková izolácia a nových rýchlo rastúcich drevín pri detskom ihrisku Žihadielko,...do diskusie sa nikto neprihlásil, odpovede sa pripravia - na referáte životného prostredia a dopravy.

16:25
Majetkové náležitosti D4-D6

materiál číslo D 4/1/2017: Alexander Körösi – ALEX, Fr. Kráľa 6792, 927 05  Šaľa – žiadosť  o  prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie bolo hlasovaním schválené.

materiál číslo D 5/1/2017: ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA, Hviezdoslavova 2, 927 01  Šaľa – žiadosťo prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a stanovenie individuálnej ceny nájmu - uznesenie bolo hlasovaním prijaté

materiál číslo D 6/1/2017: TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o., 925 83  Žihárec 287 – žiadosť o prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a stanovenie individuálnej ceny nájmu - uznesenie bolo hlasovaním schválené

Nasleduje 20 minútová prestávka

16:19
Majetkové záležitosti

Prechádzame na majetkové náležitosti, vystupuje JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM - nebude predkladať stanoviská ekonomickej komisie, nakoľko nebola na rokovaní uznášaniaschopná.

Pýta sa poslanec Grell, hovorí, že dve zo žiadostí neboli úplné - vysvetľuje sa, že to je v rámci ochrany osobných údajov zabielené. Poukazuje aj na to, že niektoré žiadosti sú nečitateľné.

materiál číslo D 1/1/2017: Július Benkő, Okružná 1024/2, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - potrebná 3/5 väčšina poslancov, materiál bol hlasovaním schválený

materiál číslo D 2/1/2017:  ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41  Lužianky – prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - potrebná 3/5 väčšina poslancov - uznesenie bolo schválené

materiál číslo D 3/1/2017: Bc. Attila Kurucz, Diakovce č. 731 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - do diskusie sa prihlásili viacerí poslanci, začína Róbert Andráši, využíva, že je prítomný architekt pýta sa, koľko parkovacích miest bude - nadzemných podzemných, koľko bytov. Hovorí aj Peter Andráši, nepáči sa mu, že ak to investrovi nevyjde s parkovacími miestami, požiada o ďalší priestor, prenájom. Pýta sa, či  sú ostatní informovaní, že sa tu ide stavať. Primátor hovorí, že majetkové oddelenie komunikovalo so zástupcom vlastníkov v COV, sú uspokojení so situáciou. Má za to, ak by sa namiestno "krčmy" spravilo ubytovanie, aby sme vyhoveli. Je to jeden z prvých obytných domov, ktorý má podzemné garáže, ale na kapacitu bytov sa toľko park.státí umiestniť pod budovu nedá, preto je nutné vybudovať aj nadzemné miesta. Pridáva sa poslanec Krištof, hovorí, že súhlasí s polancom Andrášim, že je dobré, že sa budú stavať byty, Šaľa sa má rozvíjať. Dáva poslanecký návrh - doplnenie v časti C: povinnosť zachovať prejazdnosť počas celej doby výstavby pre záchranné a zásobovacie zložky a pozemok oplotiť na maximálne 5 mesiacov po doby výstavby parkoviska a zachovať chodníky. Poslanec Vicena hovorí, že schvaľujú niečo, čo prezentované nebolo a do budúcnosti navrhuje, aby poslanci presne vedeli, čo je predmetom. V tomto prípade sú prítomní zástupca investora aj architekt, ktorí vystupujú. prezentujú zámer výstavby polyfunkčného domu s 24 bytovými jednotkami s podzemným podlažím s parkovacími státiami (12). celkový potrebných počet parkovacích miest je ale 61, preto žiadajú o pozemok na ďalšie parkovacie miesta. Hovorí, že nevzniknú žiadne "ubytovne", ale plne funkčné obytné jednotky pre rodiny, všetko ukazujú aj prostredníctvom vizualizácií. K prezentácii má otázku poslanec Vicena, pýta sa na prevádzky na prízemí - v tejto chvíli nie je známe, čo sa tam bude nachádzať - priestory komerčného charakteru. Vicena sa ďalej pýta, či je investorom žiadateľ o prenájom majetku - nie, nie je, investor je GP Omega. Vystupuje zástupca investora, odpovedá na otázku Petra Andrášiho, zámerom je byty predať, nie prenajať.

Z diskusie vyplynul poslanecký návrh poslanca Krištofa o doplnení bodu C - návrh bol hlasovaním schválený

Následne sa hlasuje o návrhu ako celku, hlasovaním bol schválený.

15:51
Hospodárenie mesta

Prechádzame k bodu C týkajúceho sa hospodárenia mesta.

Materiál C 1 predkladá Margita Simighová : Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2017. Detailnú tabuľku nájdete na http://sala.sk/clanok/1-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2017

Hlasovaním bol návrh schválený.

15:50
Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu

Prednostka Jana Nitrayová predkladá návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Šaľa - materiál číslo B 2

Pri prvom návrhu zmeny označenej ako lokalita č. 1 – mestská časť Veča, Nitrianska ulica č.70, pozemok s parcelným číslom 3484, požiadal vlastník rodinného domu o prekvalifikovanie funkčného využitia bývania a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná základná vybavenosť na funkčné využitie:  vyššia alebo základná vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná špecifická vybavenosť. Ide o zmenu tak v grafickej i textovej časti územného plánu mesta Šaľa.

Pri druhom návrhu zmeny ide o doplnenie textu v záväznej časti územného plánu mesta Šaľa pre priestorovo funkčné celky ( v územnom pláne označené ako PF Celok) – PF Celok Šaľa, PF Celok Veča  a PF Celok Nová Veča. V záväznej časti územného plánu mesta Šaľa navrhujeme doplniť ďalší odsek v textovej časti 4.4.5 Legislatívne podmienky v znení:
„V priestorovo funkčných celkoch - PF Celok Šaľa, PF Celok Veča  a PF Celok Nová Veča  v územnom pláne mesta Šaľa sú pre účely ubytovacích zariadení  cestovného ruchu prípustné novovznikajúce ubytovacie zariadenia s minimálnou kategóriou spĺňajúcou požiadavku *** (troch hviezdičiek) podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zariaďovaní do kategórií a tried. Ubytovacie zariadenia, ktoré danú triedu nespĺňajú sú v priestorovo funkčných celkoch - PF Celok Šaľa, PF Celok Veča  a PF Celok Nová Veča neprípustné“ - žiadateľ by si v lokalite chcel zriadiť prevádzku, čo podľa platného územného plánu mesta zatiaľ nie je možné.

Vzhľadom k tomu, že pri rokovaní mestského zastupiteľstva môže nastať situácia, že obstaranie navrhovaných lokalít na zmenu územného plánu mesta nemusí byť odsúhlasené ako celok, odporúča sa hlasovať o jednotlivých lokalitách osobitne.

Hovorí poslanec vicena: Komisia pre územ. plánovanie výstavbu a dopravu sa týmto zaoberala, pokiaľ ide o bod 1, komisia neodporúča obstarať zmenu, pokiaľ ide o bod 2 - komisia zmenu odporúča obstarať.

Poslanec Grell sa pýta, či môže hocikto požiadať o zmenu územného plánu, ktorý by mal byť podľa neho zaväzujúci na dlhšiu dobu. Okrem toho, zmena stojí určité financie a nepáči sa mu, ak občania žiadajú. Prednostka hovorí, že mesto si v každom rozpočte vyhradzuje fin. prostriedky na zmenu územného plánu a občanmá právo o zmenu požiadať, táto žiadosť je tu už dlhú dobu. Poslanci majú právo povedať, že s tým nesúhlasia. 

Hovorí poslanec Tolgyesi - po rozposlaní mateirálu sa tento doplnil po stanovisku "hygieny" - kvalita bývania sa len zvýši.

Poslanec Peter Andráši sa pýta na konkrétne vyznačené pozemky, či patria mestu - nepatria, v územnom pláne sú zahrnuté, časť je poľnohospodárska pôda. Žiadateľka žiada zmenu z dôvodu záujmu o vznik autoopravovne, motosúčiastok a podobne.

Z diskusie nevzišiel žiaden poslanecký návrh, hlasuje sa jednotlivo:

Lokalita č. 1 (nitrianska) - hlasovaním nebola schválená

Lokalita č. 2 - hlasovaním bola zmena schválená

Hlasuje sa o uznesení ako celku - Hlasovaním bolo uznesenie prijaté.

15:37
Prerokovanie pozastaveného výkonu Uznesenia MsZ

Primátor mesta Jozef Belický predkladá materiál číslo B 1. Týka sa prerokovania pozastaveného výkonu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali:

č. 9/2016 – VI. zo dňa 1. decembra 2016 (uznesenie prijaté k materiálu č. A 6/9/2016 – Správa o stave hospodárenia spoločnosti, o plánoch rozvoja so zameraním sa na dosiahnutie cieľa – zníženie ceny tepla pre domácnosti pripojené na centrálne tepelné hospodárstvo MeT Šaľa, spol. s r.o.) - Na decembrovom zasadnutí MsZ sa schválilo odvolanie súčasnej dozornej rady a vymenovanie novej dozornej rady a vykonať audit spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. nezávislou audítorskou spoločnosťou. 

Primátor hovorí, že po právnej analýze sa ukázalo, že stanovy spoločnosti sú napísané inak, než sa predpokladalo a v článku 2 spoločnosti MeT môže len valné zhromaždenie (primátor) ako jediný spoločník rozhodnúť o menovaní, odvolaní a vymenovaní predsedu a členov dozornej rady - návrh môže predložiť len on. Preto v súlade so zákonom o obecnom zriadení uznesenie nepodpísal. Zároveň upozorňuje na chyby, ktoré boli v správe spoločnosti MeT na decembrovom zasadnutí zle uvedené - týkajú sa predovšetkým ceny tepla, kde bolo po analýze zistené, že zďaleka nie sme najhorší na Slovensku, čo ale nevylučuje, že by to nemohlo byť lepšie. Ďalej hovorí, že sa osobne pozrel na rekonštrukciu budov spoločnosti, ktorá sa na predchádzajúcim zasadnutí taktiež riešila. Nevie to ohodnotiť ako odborník, ale to čo videl ho nevedie k tomu, že by sa finančné prostriedky "prehajdákali" a kancelárie spĺňajú bežný štandard. Čo sa týka kúpy osobných vozidiel, o tom rozhoduje konateľ - je možné diskutovať či je to správne či nie, ale má na to právo. Ďalej hovorí o audite nezávislou spoločnosťou, o ktorej môže požiadať dozorná rada alebo poslanci. Dodáva, že dnes ešte predloží návrh na zmenu člena dozornej rady (členstvo zaniklo), dozorná rada má jeho dôveru. Nemá dnes dôvod pochybovať, že sa budú v dozornej rade (kde sú aj niektorí naši poslanci) hájiť záujmy spoločnosti. 

Do diskusie sa prihlásil poslanec Peter Andráši , pýta sa, či sa na poslednom zastupitešstve niekto vzdal svojej funkcie - nie, poslanec Baran zostáva členom, napriek tomu, že hovoril aj o možnosti vzdania sa.

Poslanec Krištof hovorí, že ešte v polovici minulého roku bola podaná správa, ktorú poslanci z tituku, že správa nebola dôkladne zo strany jedného z konateľov prezentovaná, presunutá na septembrové zastupiteľstvo a opäť sa to presunulo na december. Má za to, že bod programu mal byť o spoločnosti MeT a o jej hospodárení. Tiež si nemyslí, že keď je spoločnosť v mínusových číslach, že je všetko v poriadku a podľa jeho názoru treba prijať opatrenia. Od minulého polroku doteraz sa nedozvedel, aká je cena plynu, za ktorú spoločnosť plyn nakupuje. Primátor hovorí, že sa teraz nerokuje o hospodárení spoločnosti, a je možné riešiť napríklad personálne náležitosti v inom bode rokovania a v tomto bode sa rieši len pozastavenie výkonu Uznesenia.

Vystupuje poslanec Varsányi, hovorí, že ako člen dozornej rady je jeho hlavnou snahou prosperita a hovorí, že konečne má mesto vedenie, ktoré má jasnú víziu a treba mu pomáhať.

Poslanec Bartošovič sa vracia k predchádzajúcemu zasadnutiu, hovorí, že obvinenia, ktoré boli prednesené aj bez jeho prítomnosti vtedy - sú nepravdivé. Piate volebné obdobie pôsobí v dozornej rade a pokiaľ bude záujem a bude k dispozícii vhodnejší kanditát, svoju pozíciu určite uvolní. má ale za to, že táto dozorná rada prispieva k prosperite a hlavnou snahou sú práve najprijateľnejšie cenové podmienky pre klientov spoločnosti. dodáva, že dozorná rada nemôže denno denne suplovať konateľa spoločnosti a kontrolovať každý krok, ten je za rozhodnutia zodpovedný. Dodáva, že kedykoľvek sa môže využiť právo k vyžiadaniu si dokumentov, štatistík a iného. Hovorí, že prvoradou snahou ja zabezpečiť primeranú cenu pre obyvateľov, aj keď stále je čo zlepšovať a objavujú sa nové výzvy. Zarazilo ho, že MsZ bolo bez akýchkoľvek dôkazov schopné okamžite odsúhlasiť uznesenie, ktoré bolo navše z hľadiska rokovacieho poriadku a stanov nekorektné. Nikto sa nedožadoval ďalších dôkazov a informácií.

Pôvodné uznesenie z decembra minulého roka hlasovaním nebolo schválené.

Primátor hovorí, že MsZ dokázalo občanom, že aj kritická situácia sa dá riešiť pokojným kultivovaným spôsobom.

15:05
Správa o verejných obstarávaniach 2016

Vystupuje Margita Simighová ktorá zastupiteľstvu predkladá správu o verejných obstarávaniach zadaných medstom Šaľa k 31.12.2016, materiál A4.

Výsledky verejných obstarávaní za uvedené obdobie:

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Šaľa – zmluva bola uzatvorená dňa 28. 11. 2016 s dodávateľom ENVI-GEOS Nitra, s. r. o., Korytovská 20, 951 41  Lužianky v hodnote 5.207.268,96 EUR vrátane DPH.

Zabezpečenie služby vo verejnom záujme – Prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa – zmluva bola uzatvorená dňa 30. 11. 2016 s dodávateľom ARRIVA Nové Zámky, a. s., Považská 2, 940 14  Nové Zámky v hodnote 1.908.480,00 EUR bez DPH.

Havarijné opravy na MK v meste Šaľa – objednávka bola vystavená dňa 3. 10. 2016 na dodávateľa Július Buch – Buch, Budovateľská 17, 927 01  Šaľa v hodnote 29.999,52 EUR vrátane DPH.

Rekonštrukcia povrchu parkoviska, Lúčna ul. Šaľa – objednávka bola vystavená dňa            14. 11. 2016 na dodávateľa Július Buch – Buch, Budovateľská 17, 927 01  Šaľa v hodnote 23.992,99 EUR vrátane DPH.

 

Zrušené použité postupy zadávania zákazky na:

Údržba verejných priestranstiev – zákazka zadaná cez EKS. V rámci zadávanej zákazky boli predložené 3 ponuky. Najnižšiu cenovú ponuku predložil uchádzač Športfinal s. r. o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, na základe čoho bola systémom dňa 28. 10. 2016 vygenerovaná zmluva v hodnote 10.833,00 EUR vrátane DPH. Tento zmluvný vzťah bol ukončený dohodou zmluvných strán, nakoľko dodávateľ oznámil objednávateľovi, že nie je schopný poskytovať službu, ktorá je predmetom plnenia zmluvy z kapacitných dôvodov.

V súčasnosti podľa priloženej tabuľky v materiáloch prebieha podlimitná zákazka na Zníženie energetickej náročnosti budovy Msú a Modernizáciu verejného osvetlenia v mesta – 3. etapa.

 

Uznesenie bolo hlasovaním schválené.

15:04
Správa o plnení uznesení MsZ

Prednostka Msú Jana Nitrayová predkladá správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3. Tabuľku všetkých podporených aj nepodporených projektov v Šali za rok 2016 a ich stav k 10.januáru 2017 nájdete na: http://sala.sk/clanok/1-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2017

Všetko až na uznesenie rekonštrukcie detských jasiel je splnené (zatiaľ nevyšla výzva)

Do diskusie sa prihlásil poslanec Baran, hovorí, že návrh v správe - zmena v predkladaní kvartálnych správ hospodárenia -pokladá za logický (kvartálne správy hospodárenia sa nekryjú s termínmi zastupiteľstva)

Uznesenie bolo hlasovaním schválené.

14:58
Informačné materiály a správy - ÚHK

Interpelácie poslancov boli uzavreté, Ing. Alžbeta Sedliačková predkladá správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2016, materiál A 1. Materiály sú dostupné tu: http://sala.sk/clanok/1-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2017

Poslanec Peter Andráši sa pýta na Domov dôchodcov a na materiál, ktorý predložila riaditeľka - hovorí sa v ňom, že DD častokrát supluje hospic, pýta sa, či sa tým neporušuje nejaký zákon aj v súvislosti s tým, že sa na neho čerpali finančné prostriedky z európskych fondov a taktiež sa pýta na stav personálu. Ing. Sedliačiková hovorí, že v čase príjimania klientov do DD sú prijímaný na základe zdravotných posudkov a tým pádom sa zákon určite neporušuje. K druhej otázke - prišlo k preorganizovaniu personálnej štruktúry. Poslanec P. Andráši hovorí, že či nemôžeme vykonať kontrolnú revíznu správu o klientoch DD, ktorým sa zdravotný stav určite rýchlo mení. Tvrdí, že mu ide o dobro veci, aby dodatočne nevznikli nejaké problémy. Vystupuje riaditeľka - hovorí že klienti sú prijímaní na základe rozhodnutia na odkázanie na zdravotnú službu. Niekedy si však rozhodnutie klienti vybavujú v predstihu, stav sa im zhorší, ale na základe rozhodnutia klienta prijať musia. Nemôže diskriminovať klienta na základe zdravotného stavu, ktorý keď spĺňa podmienky, musia ho prijať. Okrem toho, rodina často odmieta preposúdenie zdravotného stavu na základe odporučenia DD. Ďalej hovorí o zmene organizačnej štruktúry personálu, posilnení zdravotného úseku, momentálne majú obsedené všetky vedúce pozície a v jedálni majú už 4 kuchárov a 3 pomocné sily. Do diskusie sa pridáva poslanec grell, poslancovi P. Andrášimu adresuje, že všetci klienti sú odkázaní na pomoc, niektorí z nich môžu byť zo dňa na deň aj klientmi hospicu, hovorí, že preposúdenie stavu je v skutočnosti veľmi náročné...nájsť hranicu je veľmi obtiažne aj pre samotného posudzovateľa. Obdivuje ľudí, ktorí sa o nich starajú.

Hlasuje sa u návrhu na uznesenie - hlasovaním bolo uznesenie prijaté.

 

Následne Ing. Alžbeta Sedliačková predkladá správu z kontroly vykonanej ÚHK, materiál A 2

Do diskusie sa nikto neprihlásil, hlasuje sa o uznesení - uznesenie bolo hlasovaním schválené.

14:43
Interpelácie poslancov

Písomne podali interpelácie poslanci Miloš Rehák, Jaroš Peter, Róbert Andráši a Vladimír Vicena.

Poslanec Gera sa pýta, či mesto rieši otázku rekonštrukcie zimného štadiónu prostredníctvom aktuálnej výzvy - primátor mesta potvrdzuje a vysvetľuje detailné náležitosti. termín odovzdania je do 15. 2., žiadosť sa odovzdá, budeme sa uchádzať o získanie dotácie, kde sa podprí spolu 10 projektov.

Poslanec Grell sa pýta na otázku zimnej údržby - Vystupuje Miroslav Poliček, ktorý hovorí, že je za všetko osobne zodpovedný on, vysvetľuje, že nie všetko je na našom majetku, v našej správe. Poslanec Grell hovorí, že problém bol napríklad na Narcisovej ulici - chodníky pred bytovkami majú na starosti obyvatelia, čo sa týka ciest, chodia tam len multikáry, iné vozidlo sa na vozovky preplnenú stojacimi vozidlami, potrvdzuje však, že s niektorými ulicami je problém. Hovorí, že do budúcej súťaže je nutné zadať požiadavku aj ručného posýpania. Primátor hovorí, že mesto tiež nie je spokojné so zimnou údržbou, neustále sa dodávateľská spoločnosť napomína a upozorňuje, mrzí ho to, dodáva, že situácia je zlá aj z dôvodu dlhej tuhej zimy, ktorá nebola už dlhé roky, do budúcnosti by bol možno lepší hrubší posyp, ale žiaľ, viac v našich silách nie je. Zlá situácia je v každom meste Slovenska, do budúcnosti sa ale poučíme. Poslanec Grell sa pýta na zmluvné pokuty, primátor hovorí, že sa uplatnia a zaplatí sa len to, čo bolo reálne odvedené. Pridáva sa poslanec Gera, hovorí, že dodávateľská spoločnosť išla najprv do Serede až potom do Šale, čo je veľký problém. Poslankyňa Lacková sa pýta aj na štefánikovu ulicu smerom na gymnázium, Poliček hovorí, že je opäť problém so stojacimi autami, multikáry tadiaľ prešli, posype sa to znova. Poslanec Varsányi pridáva, že problém je aj so Školskou ulicou, pán Poliček sa nato určite pozrie.

Poslanec Andráši Peter sa pýta na zasadanie rady školy na Hollého ulici, kde jeden z rodičov požiadal o sprístupnenie Školského vzdelávacieho programu a vysvetľuje celú situáciu o probléme so zverejnením daného dokumentu, žiada o stanovisko. Zároveň žiada o dodanie nových informácii po návšteve u ministra Kažimíra - Primátor hovorí, že aj dnes sa uskutočnilo stretnutie so Slovenskou správou ciest, kde sa okrem iného riešil aj pozemok pre cyklotrasu, dodáva, že sme zaradený ako ťažisková stavba pre SSC, momentálne sa u nich nerieši nič iné ako obchvat Šale, ktorý je prioritou. Dnes primátor napísal ministrovi oficiálny list, kde mu poďakoval za prijatie a poslal pripravené memorandum. Všetko by už podľa jeho informácii malo byť pripravené na výkup pozemkov. Poslanec Peter Andráši sa pýta aj na rekonštrukciu komunikácií a problém vpustí na niektorých uliciach v meste - z dôvodu prevencie - primátor hovorí, že takéto riešime prostrednítvom havarijného stavu, alebo jednáme napríklad s "vodármi" a podobne. Hovorí, že na miestach je nemôžné zjednať nápravu, lebo podlažie už na miestach zniesla voda a kanál sa prepadáva.

14:20

Primátor otvára 1. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2017 a informuje, že prítomných je 18 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina, čiže MsZ je uznášaniaschopné.

Navrhuje stiahnuť z rokovania bod B 3 - návrh bol schválený, hlasovaním bol schválený aj program rokovania ako celku.

Zároveň bola hlasovaním schválená voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva a overovateľov zápisnice a zapisovateliek.

13:32
Online správy z 1. zasadnutia MsZ v Šali v roku 2017

O chvíľu sa začína 1. zasadnutie MsZ v Šali v roku 2017. Čítajte online spravodajstvo.

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>