Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 24.01.2020 - 11:58  //  aktualizácia: 26.01.2022 - 12:46  //  zobrazené: 2282

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šaľa


Názov Projektu

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šaľa

Operačný program

310000- Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ:

4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Kód výzvy

OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Kód projektu:

310041K628

 

NFP310040K628

Oblasť intervencie:

013-Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia

 

V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K628 z 12.11.2019   https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4310047&l=sk

 

Začiatok realizácie aktivít projektu

03/2020

Ukončenie realizácie aktivít projektu

09/2021

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

19

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

820 868,15 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

779 824,74 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

41 043,41 EUR

 

V zmysle dodatku č. 1 k zmluva o NFP zo dňa 20.5.2019 https://www.crz.gov.sk/4726384/

Začiatok realizácie aktivít projektu

07/2020

Ukončenie realizácie aktivít projektu

11/2021

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

17

 

V zmysle dodatku č. 2 k zmluva o NFP zo dňa 10.11.2020 https://www.crz.gov.sk/5076878-sk/2/  

Začiatok realizácie aktivít projektu

11/2020

Ukončenie realizácie aktivít projektu

11/2021

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

13

 

V zmysle dodatku č.4  k zmluva o NFP zo dňa 1.10.2021 https://www.crz.gov.sk/data/att/3017292.pdf

 

Začiatok realizácie aktivít projektu

11/2020

Ukončenie realizácie aktivít projektu

01/2022

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

15

 

V zmysle dodatku č.5  k zmluva o NFP zo dňa 22.12.2021

https://www.crz.gov.sk/data/att/3111596.pdf

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

820 066,05 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

779 062,75 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

41 003,30 EUR

 

Stručný popis projektu

Predmetom projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu Šaľa" je hlavne zníženie energetickej náročnosti objektu, modernizácia fasády, rekonštrukcia pôvodnej strešnej skladby a výmena výplní vonkajších otvorov. Navrhovanou rekonštrukciou sa podstatne zníži energetická náročnosť objektu a predĺži sa životnosť ostatných konštrukcií a taktiež celého objektu Kultúrneho domu v Šali, ktoré je centrom okresu Šaľa s vyše 54 tis. obyvateľmi. Na základe energetického auditu je v rámci oprávnených výdavkov navrhovaná realizácia nasledovných opatrení na zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií:

• Výmena zasklenej fasády, okien a dverí + zateplenie murovaných a betónových obalových častí fasády

• Rekonštrukcia strechy a doplnkových konštrukcií strechy

• Vytvorenie vstupu pre imobilných do kultúrneho domu.

V rámci neoprávnených výdavkov sa bude riešiť v súvislosti s riešenou fasádou rekonštrukcia terasy a balkóna. Výsledkom realizácie týchto opatrení predkladaného projektu bude výrazné zníženie potreby energií na prevádzku objektu a teda zvýšenie energetickej efektívnosti budovy. Verejná budova (kategória administratívne budovy) s aktuálnou podlahovou plochou 5630,5 m2 dosiahne podľa globálneho ukazovateľa primárna energia po obnove stavebných konštrukcií ultranízkoenergetickú úroveň výstavby (energetická trieda A1) v zmysle Vyhl. MDVRR SR č. 364/2012 Z. z.. v znení vyhlášky č. 324/2016.

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie

vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Riadiaci orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

            

SO pre RO Slovenská inovačná a energetická agentúra.

 

„Investícia do Vašej budúcnosti.“