Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 02.07.2018 - 15:13  //  aktualizácia: 02.07.2018 - 15:15  //  zobrazené: 1908

Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa – časť Veča prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov

 

Názov Projektu

Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa – časť Veča prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov

Operačný program

312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

312060 - 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ:

312060011 - 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Kód výzvy

OPLZ-PO6-SC611-2017-1

Kód projektu:

312061L816

Kód žiadosti o NFP

NFP312060L816

Oblasť intervencie:

017 - Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu

 

V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-2018-001805 (439/2018)

Link: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3523595&l=sk

 

Začiatok realizácie aktivít projektu

3/2017

Ukončenie realizácie aktivít projektu

2/2019

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

24

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

59 849,00 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

 56 856,55 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

2 992,45 EUR

 

Stručný popis projektu

Predmetom projektu je zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa v mestskej časti Veča, prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov v súlade s horizontálnymi princípmi nediskriminácie a udržateľného rozvoja a rovnakosti mužov a žien. Ide o inovatívne riešenie v rámci zberu odpadov v mestskej časti Veča, po kvantitatívnej aj kvalitatívnej stránke. Nakoľko uvedené kontajnery sú umiestnené 1,5 m pod úrovňou terénu a ich výška nad terénom je 1,2 m, tento nový systém zamedzí prístupu k odpadkom, hlodavcom, ale aj vyberačom kontajnerov a rozhadzovaniu ich obsahu po okolí a tým aj znečisťovaniu verejných priestranstiev sídliska, čím sa skultúrni prostredie, kde sa odpad zbiera a zároveň sa zvýši aj kapacita zberných nádob. Zavedením nového systému zberu odpadov prostredníctvom polopodzemných kontajnerov sa spomalí rozklad odpadu a tým príde k zamedzeniu šírenia zápachu vďaka stálej teplote okolia pod zemou, zníži sa vandalizmus prostredníctvom nemožnej manipulácie s kontajnermi. Projektová dokumentácia zmeny systému zberu odpadov rieši 17 stojísk v rámci celej mestskej časti. V každom mieste realizácie projektu bude stojisko s polopodzemnými kontajnermi na zmesový komunálny odpad a stojisko s polopodzemnými kontajnermi na triedené zložky. V rámci mesta Šaľa žijúca komunita MRK, ktorá ako rozptýlená v meste, často migruje po meste, najmä teda v rámci sídliska v mestskej časti Veča s dostupnejšími a lacnejšími bytmi, bude mať týmto projektom zabezpečený rovnaký prístup vo využívaní infraštruktúry služieb spojených s nakladaním so zmesovým odpadom. Zavedenie systému zberu komunálneho odpadu polopodzemnými kontajnermi umožní rovnaký prístup pre nakladanie s komunálnymi odpadmi pre všetkých obyvateľov sídliska bez rozdielu. Dotknutou cieľovou skupinou sú teda obyvatelia celého sídliska bez rozdielu, oprávnené výdavky sú zacielené na lokality MRK, kde sa koncentrujú.

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie

vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje:

      Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 

          SO pre OP ĽZ je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 

 

  „Investícia do Vašej budúcnosti.“

 

www.partnerskadohoda.gov.skwww.employment.gov.sk, www.minv.sk

Prílohy

Leták

(pdf - 313.63 kB)