Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.03.2021 - 14:23  //  aktualizácia: 17.03.2021 - 14:23  //  zobrazené: 1228

Žiadam Vás o informáciu o počte obyvateľov Vášho mesta ku dňu 31. 12. 2020

číslo: I8/2021

Požadované informácie citujeme:

 

 1. „žiadam Vás o informáciu o počte obyvateľov Vášho mesta ku dňu 31. 12. 2020.

 

 1. žiadam Vás o informáciu, či sa v období do 7. februára 2021 (vrátane) uskutočnilo vo Vašom meste rokovanie mestského zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, v zmysle ustanovenia §30f ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

 

 1. (iba  ak  odpoveď  na  predošlú   otázku  (2)  bola  kladná),  ak  sa   rokovanie   mestského zastupiteľstva    vo  Vašom    meste    v období     do    7. 2. 2021     uskutočnilo    formou videokonferencie   alebo   inými  prostriedkami   komunikačnej  technológie  prosím  Vás
  o poskytnutie informácií, v ktorých dňoch sa takéto rokovanie(a) konalo(i).

 

 1. žiadam Vás o informáciu, či v období do 7. februára 2021 (vrátane) prijalo mestské zastupiteľstvo vo Vašom meste uznesenie korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe, alebo hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím e-mailových adries poslancov, v zmysle ustanovenia §30f ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

 

 1. majú poslanci Vášho mestského zastupiteľstva ku dňu 7. 2. 2021 k dispozícii technické vybavenie umožňujúce uskutočňovať virtuálne rokovania zastupiteľstiev (notebooky, tablety alebo iné), ktoré im zabezpečilo (zakúpilo) a poskytlo pre výkon ich mandátu mesto?

 

 1. Na zabezpečenie ochrany osobných údajov k dátumu 7.  2. 2021, využívate ako samospráva: 
 1. vlastné prostriedky
 2. externého sprostredkovateľa (externá firma)
 3. iné

 

 1. Evidovali   ste   k 7. 2. 2021   nejaký    spôsob    kontroly    ochrany    osobných    údajov prostredníctvom nezávislých kontrolných orgánov (napr. ÚOOÚ SR)?
 1. áno
 2. nie

 

 1. V období pandémie spôsobenej ochorením Covid – 19 sa prostredníctvom samospráv realizovalo viacero testovaní na ochorenie. Evidovali ste k 7. 2. 2021 priamo počas testovaní problém so zabezpečovaním ochrany osobných údajov po technickej alebo organizačnej stránke (teda došlo k úniku)?
 1. nie, ochrana osobných údajov pri testovaní bola plne zabezpečená
 2. áno, komplikácie boli malého až zanedbateľného rozsahu (t. j. nedošlo k uplatňovaniu sankcie)
 3. áno, nastal značný problém (došlo k postihnutiu formou sankcie)
 4. iné (uveďte aké)

 

 1. K termínu 7. 2. 2021   evidujete    počas  a  po   testovaní   na   Covid – 19  problémy  so zabezpečovaním ochrany osobných údajov po personálnej stránke? (tzv. zlyhanie ľudského faktora pri zabezpečení ochrany osobných údajov – napr. nedodržanie mlčanlivosti osôb, ktoré prišli do styku s citlivými údajmi o nakazených a pod.)
 1. nie, k žiadnemu porušeniu personálnych opatrení nedošlo
 2. áno, ale porušenie bolo zanedbateľného rozsahu (t. j. nedošlo k sankcii)
 3. áno, došlo k výraznejšiemu porušeniu (t. j. došlo k uplatneniu sankcie)“

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 1. Počet obyvateľov mesta Šaľa ku dňu 31. 12. 2020:  21 304.

 

K bodom č. 2., 3. a 4.:  Nie

 

 1. Áno, poslanci mestského zastupiteľstva majú notebooky, ktoré  im mesto Šaľa zakúpilo na začiatku volebného obdobia.
 2. Mesto Šaľa má zmluvného externého spracovateľa projektu pre GDPR a takisto zmluvnú zodpovednú osobu. Všetky informácie nájdete na webovom sídle mesta Šaľa: https://gdpr.somi.sk/index.php?id=358

Zmluva o dielo a o poskytnutí služby je zverejnená na webovom sídle mesta Šaľa: https://sala.sk/data/esam/ico/f13471-1.pdf

 1. Nie

 

 1. Nie, ochrana osobných údajov pri testovaní bola plne zabezpečená.

 

 1. Nie, k žiadnemu porušeniu personálnych opatrení nedošlo.