Domov   >  Interné smernice
publikované: 30.03.2014 - 11:09  //  aktualizácia: 12.04.2017 - 16:50  //  zobrazené: 3776

Parkovanie - zásady postupu osobitného užívania verejného priestranstva

(1) Tento interný predpis upravuje postup osobitného užívania verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania vozidla mimo stráženého parkoviska v súlade s § 30 a nasl. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa.

(2) Záujemca o osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania vozidla mimo stráženého parkoviska doručí svoj zámer vyplnením tlačiva „Oznámenie daňovníka o zámere osobitného užívania verejného priestranstva na území mesta Šaľa“ referentovi dopravy a technických činností.

(3) V prípade, že je takéto miesto, o ktoré má záujemca záujem, ešte voľné podľa pasportizácie parkovacích miest, referent dopravy a technických činností o tom informuje oddelenie ekonomiky a podnikania ako správcu dane. Ďalej bude správca dane postupovať podľa príslušných daňových predpisov.

(4) Dokladom daňovníka o úhrade miestnej dane za osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania vozidla mimo stráženého parkoviska je právoplatné rozhodnutie vydané mestom prostredníctvom oddelenia ekonomiky a podnikania a doklad o jeho úhrade.

(5) Na základe právoplatného rozhodnutia a úhrady dane za osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania vozidla oddelenie ekonomiky a podnikania zaeviduje túto skutočnosť do centrálneho systému, na základe ktorého referent dopravy a technických činností zaznačí do platnej pasportizácie miest verejného priestranstva, kde je možnosť trvalého parkovania vozidiel mimo stráženého parkoviska (ďalej len „pasportizácia parkovacích miest) jeho obsadenie. Obsadenosť parkovacích miest bude referent dopravy a technických činností mesačne zverejňovať na webovej stránke mesta.

(6) Po uhradení miestnej dane za užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania vozidla mimo stráženého parkoviska daňovník má právo označiť toto miesto samostatne stojacou tabuľkou s evidenčným číslom vozidla a vodorovným značením.

(7) Záujemca oznámi svoj zámer ukončiť osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania vozidla mimo stráženého parkoviska referentovi dopravy a technických činností, o čom tento informuje oddelenie ekonomiky a podnikania ako správcu dane. Ďalej bude správca dane postupovať podľa príslušných daňových predpisov.

(8) Kontrolu a pasportizáciu parkovacích miest vykonáva referent dopravy a technických činností.

(9) Dňom platnosti tohto interného predpisu sa zrušuje interný predpis mesta „Zásady postupu osobitného užívania verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania vozidla mimo stráženého parkoviska v súlade s § 30 a nasl. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) a VZN č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa (ďalej len „VZN o daniach“), ktorý nadobudol účinnosť od 01. 05. 2014.

(10) Tento interný predpis nadobúda účinnosť dňom 24. 03. 2017.


                                                                                            Mgr. Jozef Belický
                                                                                                primátor mesta

Prílohy