Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.03.2023 - 14:27  //  aktualizácia: 27.03.2023 - 14:30  //  zobrazené: 712

Zápisnica zo zasadnutia členov výboru mestskej časti č. 3 dňa 20.3.2023

Dátum a miesto: 20. 3. 2023 /pondelok/ o 17:00 hod. v Kultúrnom dome Šaľa - Veča

Prítomní:            Ing. Peter Andráši, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Ildikó Jarošová, Ing. Slavomír   

                             Kališ, Marek  Molnár, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková

Verejnosť:          Drahomíra Orthová, Ladislav Vráblik, Ľuboš Jaroš  

                                            

Program:

 1. Otvorenie
 2. Podnety od občanov
 3. 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023
 4. Rôzne
 5. Záver

 

Priebeh zasadnutia VMČ č. 3:

 

 1. Otvorenie:

        Rokovanie otvoril a viedol predseda výboru VMČ č.  3   pán   Miloš   Rehák.   V    úvode 

        privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie bolo prítomných 7 členov VMČ č.3 a za verejnosť sa prezentovali 3 občania z verejnosti. 

 

 1. Podnety od občanov:

      Za verejnosť vystúpila pani Drahomíra Orthová. Hneď na úvod vyjadrila spokojnosť a zároveň sa  poďakovala za odpratanie kontajnera. Na druhej strane ale nie je spokojná s odpoveďou mesta, keď sa dotazovala, prečo netiekla teplá voda. Pani Torišková a pán Andráši jej vysvetlili, aké sú problémy s potrubiami a na koho sa treba obrátiť pri problémoch s vodou. Ďalej by chcela poprosiť, aby poslanci interpelovali ohľadom bývalej výmenníkovej stanice pri ulici Slnečná, nakoľko je v dezolátnom stave.    

 

     Ďalej za verejnosť vystúpil pán Ladislav Vráblik, ktorý mal 4 požiadavky:

 • hnevá ho vstup do mesta Šale od Trnovca nad Váhom. Ak by bola ochota zo strany poslancov aj iných obyvateľov to tam trochu skultúrniť, napr. dosadiť stromky, dotvoriť (alebo opraviť) erb mesta. Už to aj konzultoval s pani Braníkovou (zamestnankyňou MsÚ). Chcel by, aby sa toho Večania chytili, nakoľko majú silný potenciál.
 • ďalej si vie predstaviť, že by mohol byť lesopark aj vo Veči, ak by sa spracovala nejaká štúdia.
 • Ďalšou jeho požiadavkou bola, že by sa mohla artézska studňa dať do lepšej podoby.
 • Poslednú požiadavku mal na nápis VEČA, ktorý ma podľa neho škaredý podstave a chcel by tam vysadiť kvetinový záhon.

 

 1. Materiály na 2. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023:

       Prítomní členovia VMČ č. 3 diskutovali o materiáloch, ktoré budú predmetom rokovania     MsZ,  ktoré  sa  uskutoční  dňa 23 . 3. 2023. Zaoberali sa aj s pripomienkou k návrhu VZN – materiál číslo B2/2/2023 („Všeobecne záväznom nariadení č. .../2023, o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa v lokalite individuálnej bytovej výstavby „Obytná zóna – KÚRIA I“), ktorý bol dodatočne predložený.  Materiály  odporúča  predložiť  na rokovanie MsZ.

 1. Rôzne:

      V tomto bode programu pani Torišková informovala, že dostala podnet od obyvateľa z ulice Fr. Kráľa, ktorý by chcel nahlásiť, že do ich kontajnerov vyhadzujú smeti ľudia z okolitých obcí. Pýta sa, či by sa nemohli osadiť kamery. Žiada od pani Toriškovej, aby dala interpeláciu týkajúcu sa tohto problému.

 1. Záver:

       Pán  Miloš  Rehák   na záver  poďakoval  všetkým  prítomným  za účasť na  zasadnutí členov VMČ č. 3 a informoval, že  ďalšie  zasadnutie  zvolá v priebehu mesiaca  máj 2023.

 

Zapísala:  Mgr. Jarošová Ildikó

Na vedomie:

 1. primátor mesta
 2. zástupkyňa primátora
 3. zástupca primátora
 4. prednostka MsÚ
 5. vedúca – oddelenie organizačné a správne
 6. členovia výboru