Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.11.2019 - 09:07  //  aktualizácia: 28.11.2019 - 13:27  //  zobrazené: 339

Záchytné parkovisko – predstaničný priestor, Šaľa

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

OZNÁMENIE

 

O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

 

Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta, IČO: 306 185

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 21.11.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

 

„Záchytné parkovisko – predstaničný priestor, Šaľa“

v rozsahu:

                                    SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

                                               SO 01.1 Miestna komunikácia „A“ – C2 MO 8,0/40

                                               SO 01.2 Miestna komunikácia „B“ – C2 MO 8,0/40

                                               SO 01.3 Miestna komunikácia „C“ – C3 MO 8,0/40

                                               SO 01.4 Miestna komunikácia „D“ – C3 MO 6,5/30

                                    SO 02 Parkoviská a spevnené plochy

                                               SO 02.1 Parkovisko – západné

                                               SO 02.2 Parkovisko – stredné

                                               SO 02.3 Parkovisko – východné

                                               SO 02.4 Parkovisko – pri bufete

                                               SO 02.5 Parkovisko – krátkodobé státie

                                    SO 03 Pešia zóna

                                               SO 03.1 Spevnené plochy – chodníky

                                               SO03.2 Spevnené plochy – spoločný chodník pre peších

                                                            a zásobovanie

                                               SO 03.3 Ihrisko

                                               SO 03.4 Verejné WC

                                    SO 04 Autobusová stanica

                                               SO 04.1 Autobusová stanica – komunikácie a nástupiská

                                               SO 04.2 Autobusová stanica – prístrešky

                                                           SO 04.2.1 Prístrešok severný

                                                           SO 04.2.2 Prístrešok prostredný

                                                           SO 04.2.3 Prístrešok južný

                                    SO 05 Vegetačné úpravy

                                    SO 06 Napojenie picej fontány

                                    SO 07 Dažďová kanalizácia

                                    SO 08 Silnoprúd

                                               SO 08.1 Prekládka elektrického vedenia

                                               SO 08.2 Verejné osvetlenie

                                               SO 08.3 Silnoprúd k bannerom

                                    SO 09 Slaboprúd

                                               SO 09.1 Kamerový systém

                                               SO 09.2 Internet

                                               SO 09.3 Ovládanie závor

 

na pozemkoch register "C" parc. č. 1330/1, 2877, 2879/6 a 2879/7 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve navrhovateľa a na pozemkoch register "C" parc. č. 1270, 1339/2, 1371/1, 2874, 2879/8, 2897/1, 2897/62 a 2897/63 kat. územie Šaľa, v správe Železníc Slovenskej republiky a na pozemkoch register "E" parc. č. 1771/2, 1773/1, 1772,  kat. územie Šaľa, v správe Slovenského pozemkového fondu, a na pozemku register "E" parc. č. 1848/102 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve Železníc Slovenskej republiky. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Stavba obsahuje:

 

SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

            SO 01.1 Miestna komunikácia „A“ – C2 MO 8,0/40

 • dvojprúdová obojsmerná komunikácia z asfaltového betónu, ktorá bude prepájať ul. Staničnú s ul. SNP,
 • obojstranný chodník z betónovej dlažby šírky 2,0 m a prepojovací chodník medzi ul. SNP a ul. Sadová s premenlivou šírkou 3,2 – 3,4 m.

            SO 01.2 Miestna komunikácia „B“ – C2 MO 8,0/40

 • dvojprúdová obojsmerná komunikácia z asfaltového betónu, ktorá prepája areál firmy Arriva a vyúsťuje na komunikácii SO 01,
 • za križovatkou s ul. Nádražnou bude vedený len ľavostranný chodník, ktorý prejde k autobusovej stanici a za parkoviskom pri bufete sa začne chodník po pravej strane, ktorý bude prerušený vjazdmi do priľahlých areálov.

            SO 01.3 Miestna komunikácia „C“ – C3 MO 8,0/40

 • dvojprúdová obojsmerná komunikácia z asfaltového betónu, ktorá prepája objekt SO 01.2 so západnou komunikáciou popri nakladacej rampe,
 • po ľavej strane komunikácie bude vedený chodník z betónovej dlažby šírky 2,0m, ktorý bude pokračovať aj za koncom úprav miestnej komunikácie.

            SO 01.4 Miestna komunikácia „D“ – C3 MO 6,5/30

 • dvojprúdová obojsmerná komunikácia z asfaltového betónu, ktorá bude prepájať ul. Nádražnú s objektom SO 01.2,
 • po dvoch stranách komunikácie budú vedené chodníky z betónovej dlažby šírky 2,0 m.

 

SO 02 Parkoviská a spevnené plochy

            SO 02.1 Parkovisko – západné

 • bude slúžiť na parkovanie osobných motorových vozidiel (nad 2 hodiny) v počte 131 kolmých parkovacích miest z čoho 3 budú slúžiť pre elektromobily,
 • bude napojené na komunikáciu SO 01.3 jedným vjazdom.

 

            SO 02.2 Parkovisko – stredné

 • bude slúžiť na parkovanie osobných motorových vozidiel (nad 2 hodiny) v počte 39 kolmých parkovacích miest z čoho 11 bude pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

            SO 02.3 Parkovisko – východné

 • bude slúžiť na parkovanie osobných motorových vozidiel (nad 2 hodiny) v počte 66 kolmých parkovacích miest z čoho 3 budú pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

            SO 02.4 Parkovisko – pri bufete

 • bude slúžiť na parkovanie osobných motorových vozidiel zamestnancov Bufetu pri stanici a ŽSR a tiež pre zásobovanie Bufetu pri stanici.

            SO 02.5 Parkovisko – krátkodobé státie

 • bude slúžiť na parkovanie osobných motorových vozidiel pre krátkodobé zastavenie a na parkovanie pre taxi služby.

 

SO 03 Pešia zóna

 • v priestore medzi autobusovou stanicou a železničnou budovou bude vytvorená promenáda, ktorá bude spájať západné parkovisko a stredné parkovisko s parkom,
 • existujúci park bude ponechaný, zväčší sa jeho plocha,
 • časť existujúcich stromov bude ponechaná, budú prebudované spevnené plochy, osadí sa nová zeleň , nový mobiliár a prvky osvetlenia.

            SO 03.1 Spevnené plochy – chodníky

            SO03.2 Spevnené plochy – spoločný chodník pre peších a zásobovanie

            SO 03.3 Ihrisko

            SO 03.4 Verejné WC

 • objekt bude dispozične rozdelený na mužskú a ženskú časť, miestnosť pre obsluhu s vlastným WC a umývadlom, miestnosť s bezbariérovým WC, miestnosť pre upratovačku,
 • všetky miestnosti budú priamo vetrateľné.

 

SO 04 Autobusová stanica

 • autobusová stanica s ôsmymi zastávkami a jednou výstupnou sa nachádza na nižšej úrovni predstaničného priestoru, je koncipovaná na modele obojsmernej dopravnej slučky, ktorá je napojená na novonavrhnutú hlavnú pripojovaciu komunikáciu,
 • okolo autobusovej stanice prechádza jednosmerná komunikácia slúžiaca pre krátkodobé zastavenie a pre potreby taxi služby,
 • taxi službe bude poskytnutých 9 parkovacích miest.

            SO 04.1 Autobusová stanica – komunikácie a nástupiská

            SO 04.2 Autobusová stanica – prístrešky

                        SO 04.2.1 Prístrešok severný

                        SO 04.2.2 Prístrešok prostredný

                        SO 04.2.3 Prístrešok južný

 

SO 05 Vegetačné úpravy

 • vytvorenie na mieste existujúceho predstaničného parku a jeho okolia funkčný priestor.

 

 

SO 06 Napojenie picej fontány

 • osadenie picej fontány a jej pripojenie na verejný vodovod a odvedenie minimálneho množstva prebytočnej vody do vsaku.

 

SO 07 Dažďová kanalizácia

 • systém dažďových kanalizácií, ktoré budú slúžiť na zachytenie dažďových vôd zo spevnených plôch spádovaných di uličných vpustov.

 

SO 08 Silnoprúd

 • napojenie NN zariadení je uvažované z existujúceho sekundárneho rozvodu pri podpernom bode č. 105, ktorý bude potrebné vymeniť za nový – koncový,
 • vedenie za podperným bodom č. 105 bude demontované v celom rozsahu, všetky existujúce prípojky budú zachované.

            SO 08.1 Prekládka elektrického vedenia

            SO 08.2 Verejné osvetlenie

            SO 08.3 Silnoprúd k bannerom

 

SO 09 Slaboprúd

            SO 09.1 Kamerový systém

            SO 09.2 Internet

            SO 09.3 Ovládanie závor

 

Obec Močenok, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117  ods. 1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené  s miestnym zisťovaním

na 13. 12. 2019 o 10.00 h

so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, 1. poschodie, malá zasadačka.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia  (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli obce Močenok a na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce Močenok a úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa pokladá 15. deň vyvesenia tohto oznámenia.

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke obce Močenok a mesta Šaľa - www.sala.sk.

 

Príloha:

 • situácia

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Po uplynutí doby na zverejnenie žiadame zaslať verejnú vyhlášku opatrenú pečiatkou a podpisom príslušného stavebného úradu na adresu: Obec Močenok, Stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok.

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Zverejnené na internetovej stránke obce Močenok dňa .............................        

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 2. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 811 09 Bratislava
 3. Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava
 4. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich

dotknuté a susedné pozemky reg. “C“ 2879/10, 2879/23, 2879/20, 2879/12, 1304/4, 1304/6, 1304/5, 1305/4, 1305/4, 1308, 1306, 1330/1, 1337, 1339/1, 1340/2, 1340/1, 1342/1, 1342/3, 1342/6, 1342/9, 1360/1, 1360/2, 1359, 1362/2, 1363/6, 1363/7, 1363/8, 1363/9, 1363/10, 1370/18, 1370/19, 1370/1, 1364/1, 1364/2, 1364/4, 1373/5, 2897/10, 2897/11 a 2897/12 kat. územie Šaľa parc. č. a reg. “E“ parc. č. 1766/15, 1766/2, 1767/6, 1767/4, 1774/2, 1775/2, 1776/2, 1777/3, 1777/4 a 1778/2 kat. územie Šaľa

 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
 • Patrik Polák, Októbrová 1186/72, 924 00 Šaľa
 • Zdenko Malcho, Záhradnícka 244/41, 927 01 Šaľa
 • Peter Beňovský, Sadová 704/5, 927 01 Šaľa
 • Mária Beňovská, Sadová 704/5, 927 01 Šaľa
 • Mária Solíková, Sadová703/3, 927 01 Šaľa
 • Mária Sedláková, Sadová 705/2, 927 01 Šaľa
 • Tibor Sedlák, Sadová 705/2, 927 01 Šaľa
 • Jozef Mikóczi, Sadová 692/8, 925 22 Šaľa
 • Zoltán Fehér, Kráľovská 829/4, 927 01 Šaľa
 • Diami s.r.o., Jánošíkova 1322/2, 927 00 Šaľa
 • Imrich Turányi, Sládkovičova 1266/46, 927 01 Šaľa
 • Eva Turányiová, Sládkovičova 1266/46, 927 01 Šaľa
 • Nitriensis družstvo, Sienkiewiczova 4, 811 09 Bratislava
 • Kamil Dobiš, Čingov 819/48, 951 31 Močenok
 • VAREXPRES s.r.o., 925 82 Tešedíkovo č. 888
 • LUSSTA s.r.o., Hodská 373, 924 01 Galanta
 • SLOVKLIMA DEIMOS group s.r.o., P. Pázmanya 49/3, 927 01 Šaľa
 • Karma Slovakia s.r.o., Račianska 66, Bratislava

 

Obec Močenok, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. MDV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
 2. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermanská 64, 949 11  Nitra
 3. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
 5. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 
 6. MO SR, Agentúra správy majetku, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava
 7. ARRIVA Nové Zámky a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky
 8. Okresný úrad Šaľa, Odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 9. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

(OH, ŠSOO, OPaK, VZ)

 1. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 2. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 3. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
 4. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 5. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
 6. MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa
 7. CableNet, s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
 8. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
 10. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
 11. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava
 12. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 13. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 14. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 15. MsÚv Šali, referát investičných činností

 

ostatní

 1. Ing. arch. Viktor Becker, BECKER, spol. s.r.o., Nemocničná 6670/1, 927 01 Šaľa

na vedomie

Mesto Šaľa, primátor mesta Mgr. Jozef Belický, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa   

 • k spisu

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                     starosta obce

Prílohy