Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 10.03.2021 - 14:24  //  aktualizácia: 20.05.2021 - 09:58  //  zobrazené: 3098

VZN o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa a určení miesta a času zápisu

číslo: 03/2021  |  dátum schválenia: 25.03.2021  |  dátum účinnosti: 14.04.2021  |  stav: účinné

Mesto Šaľa v zmysle § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5, § 6
a § 8 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 3/2021

o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa

a určení miesta a času zápisu

 

 

§ 1
Všeobecné ustanovenie


Účelom tohto nariadenia je určenie školských obvodov pre jednotlivé základné školy tak, aby zohľadňovali umiestnenie základnej školy v danom obvode, možnosť dochádzky žiakov, priestorové podmienky školy, možnosť vzdelávania v maďarskom jazyku, racionálne využitie kapacity škôl a určenie termínu zápisu do 1. ročníka ZŠ.

 


§ 2
Spoločné ustanovenia

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole (ďalej len „zápis“). Zápis sa koná v prvý pondelok, utorok a stredu v týždni po 1. apríli  kalendárneho roku. Presný časový harmonogram a miesto zápisu pre jednotlivé základné školy určí zriaďovateľ po prerokovaní s riaditeľmi základných škôl. Do 15. júna vydá riaditeľ rozhodnutie o prijatí dieťaťa.

Riaditeľ školy do 30. júna zašle zoznam prijatých detí obci, v ktorej majú trvalý pobyt. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt  (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy
a žiakov z iných obvodov v prípade voľných kapacít. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.
Žiak, ktorý sa vzdeláva v maďarskom jazyku, plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole s  vyučovacím jazykom maďarským.

V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a školských zariadení a jej následného zrušenia Mesto Šaľa určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku.

 

 

 

 

 

§ 3
Školské obvody

 

Školský obvod tvorí určené územie mesta, z ktorého žiaci navštevujú príslušnú základnú školu za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky v súlade s § 2.

 

ZŠ  Bernolákova 1, Šaľa
Územie mestskej časti Šaľa - Veča, ktoré tvoria ulice: Nitrianska, Hospodárska,  Bernolákova, Nivy, Jilemnického, Dlhoveská, Narcisová,  Komenského, Dózsova,  Gorkého, Priečna, Úzka, Hliník, Nová, Trnovecká, Lužná.


ZŠ Jána Hollého, Hollého 48, Šaľa
Územie mestskej časti Šaľa - Veča, ktoré tvoria ulice: Fr. Kráľa, Hollého, Lúčna, Cintorínska, Slnečná, Gen. L. Svobodu, Rímska, Germánska.

ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa

Územie mesta Šale, ktoré tvoria ulice: Staničná, SNP - ľavá strana od Staničnej po Štúrovu,
Štúrova, P. Pázmaňa - ľavá strana od Štúrovej po SNP, Mostová, Váhová, Robotnícka, Bottova, J. Kollára, Horná, Vajanského, Čsl. armády, Okružná, Kvetná, Partizánska, SNP od Štúrovej po P. Pázmaňa, 8. mája, 1. mája, M. M. Hodžu, Hurbanova, Kráľovská od SNP po Štúrovu, Švermova, Jánošíkova, Kpt. Jaroša, Sládkovičova, Agátová, Bilická, Smetanova, Murgašova, Nádražná, Hlboká, Nešporova, Dostihová, Parkúrová, Likavka, Sama Chalupku, Voltížna.

 

ZŠ Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa

Územie mesta Šale, ktoré tvoria ulice: SNP- pravá strana od Staničnej po Štúrovu, Sadová, Malá, L. Novomeského, Kráľovská od  SNP po Hlavnú, Nemocničná, Hlavná, Budovateľská,
Družstevná, Broskyňová, Záhradnícka  od  Družstevnej  po  Orechovú, Orechová,  J. Palárika,
Brezová, Gagarinova, Markovičova, Kalinčiakova, Ružová, Železničná, Drieňová, Lipová, Dolná od križovatky s Družstevnou smer Vlčany, V. Šrobára, Letná, Jazerná, Jesenského, Lesná, Pažitná, Krátka, Jarmočná, Vlčanská, Nezábudková, Tulipánová, Diakovská, Kilič, Hetméň, Liesková, Jelšová, Dubová, Jaseňová, Hrabová, Gaštanová, Topoľová, Javorová, Feketeházyho, Kúpeľná.

 

ZŠ Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa

Územie mesta Šaľa, ktoré tvoria ulice: Dolná od Hlavnej po Družstevnú, B. Nemcovej,
P. J. Šafárika, Pionierska, M. R. Štefánika, Záhradnícka od Školskej po Družstevnú, Vinohradnícka, Školská, Hviezdoslavova, Nábrežná, P. Pázmaňa - pravá strana od Dolnej po SNP, Kukučínova, Krížna, Jabloňová, Slivková.

 

ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda,  P.Pázmaňa 48, Šaľa

Územie mesta Šaľa pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú v maďarskom jazyku.

 

Spoločný školský obvod

Mesto sa dohodlo na zriadení spoločného školského obvodu s obcami Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom a Diakovce.  Dohodou medzi mestom a uvedenými obcami sa určuje pre žiakov z týchto obcí spoločný školský obvod, ktorý tvorí ZŠ  Bernolákova 1; ZŠ Jána Hollého, Hollého 48; ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, Horná 22; ZŠ Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2;
ZŠ Ľudovíta Štúra, Pionierska 4; ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským-Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, P. Pázmaňa 48.

Škola v meste, s ktorou má obec zriadený spoločný školský obvod a v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku, je v zmysle § 4aa ods. 3, písm. a) zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov v platnom znení povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady na dopravu žiaka do tejto školy a späť do miesta trvalého bydliska vo výške najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej hromadnej doprave do jeho najbližšej školy v meste, ak nezabezpečí dopravu inak.


 

§ 4

Zrušovacie ustanovenie

 

  1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 zo dňa 30. júna 2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa.
  2. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 zo dňa 26. novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2011 o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa.

 

 

§ 5

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia                  na úradnej tabuli v meste.


 

Mgr. Jozef Belický v. r.

                                                                                                          primátor mesta Šaľa              

Prílohy