Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 30.11.2015 - 14:43  //  aktualizácia: 30.11.2021 - 11:06  //  zobrazené: 8662

VZN o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov sociálneho určenia vo vlastníctve mesta Šaľa

číslo: 09/2015  |  dátum schválenia: 21.08.2018  |  dátum účinnosti: 06.09.2018  |  stav: účinné

Mestské zastupiteľstvo v Šali na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. a), § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a § 12 zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov

 

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 9/2015

o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov sociálneho určenia vo vlastníctve mesta Šaľa

v znení VZN č. 6/2018

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj ako „VZN“) upravuje podmienky evidencie žiadostí, prideľovania, nájmu nájomných bytov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Šaľa (ďalej aj ako „mesto“ v príslušnom gramatickom tvare).
 2. Hospodárenie s bytmi zabezpečuje mesto prostredníctvom správcu bytov a nebytových priestorov, s ktorým má mesto podpísanú mandátnu zmluvu (ďalej aj ako „správca“ v príslušnom gramatickom tvare) a ktorý postupuje pri svojej činnosti v zmysle zákona
  č. 189/1992 Zb. o úprave  niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami, Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných platných právnych predpisov.

 

 

§ 2

Podmienky evidencie žiadosti o nájom bytu

 

 1. Žiadosť o nájom bytu sa podáva písomnou formou na predpísanom tlačive, (tlačivo
  je zverejnené na webovom sídle mesta Šaľa) do podateľne Mestského úradu v Šali alebo u správcu. Za žiadateľa sa považuje aj manželská dvojica.
 2. Evidenciu žiadateľov o nájom bytov vedie mesto prostredníctvom správcu.
 3. Mesto prostredníctvom správcu skontroluje úplnosť údajov uvedených v žiadosti a žiadosť spĺňajúca podmienky stanovené týmto VZN bude zaradená do evidencie žiadateľov o nájomný byt. O zaradení alebo nezaradení do zoznamu žiadateľov bude žiadateľ písomne informovaný do 30 dní od  podania žiadosti. Žiadatelia s neúplnými údajmi budú vyzvaní na doplnenie údajov.
 4. Žiadateľ, ktorý na výzvu v stanovenej lehote nedoplní svoju žiadosť, uvedie nepravdivé údaje alebo údaje sfalšuje, nebude zaradený do evidencie žiadateľov o nájomný byt.
 5. Poradovník schvaľuje primátor mesta na základe spracovaného návrhu, v zmysle stanoviska príslušnej komisie (ďalej aj ako „komisia MsZ“ v príslušnom gramatickom tvare). Poradovník na príslušný rok obsahuje všetkých žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky podľa tohto VZN .
 6. Žiadateľ je povinný nahlásiť každú zmenu údajov týkajúcu sa jeho osoby, rodiny a spoločne posudzovaných osôb, a to bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa, kedy zmena nastala.
 7. Žiadateľ je povinný každoročne ku dňu 31.5. aktualizovať údaje v žiadosti o  nájom bytu  a predložiť doklad o príjmoch za predchádzajúci kalendárny rok bez vyzvania a taktiež doklad o zaplatení všetkých záväzkov voči mestu.

 

 

§3

Zaradenie do evidencie žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, zaradenie do  poradovníka uchádzačov a vyradenie z poradovníka uchádzačov

 

 1. Žiadateľ bude zaradený do evidencie žiadateľov o nájom bytu, ak:
 1. podá žiadosť o nájom bytu, ktorá musí mať písomnú formu,
  musí obsahovať pravdivé a úplné údaje, musí byť odôvodnená a vlastnoručne podpísaná,
 2. ku dňu podania žiadosti dovŕšil plnoletosť,
 3. žiadateľ alebo manžel/manželka, druh/družka žiadateľa nie je nájomcom
  alebo spoločným nájomcom nájomného alebo družstevného bytu alebo rodinného domu, nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu alebo rodinného domu v podiele väčšom ako jedna polovica a nie je stavebníkom bytu, resp. rodinného domu, nemá právo užívania zodpovedajúce vecnému bremenu k bytu alebo rodinnému domu; tieto skutočnosti žiadateľ preukazuje čestným vyhlásením,
 1. Do evidencie žiadateľov nebude zaradený žiadateľ, ktorý:
 1. bol vlastníkom bytu alebo rodinného domu a tento scudzil v predchádzajúcich dvoch rokoch pred podaním žiadosti,
 2. bol nájomcom mestského bytu a nájomný vzťah bol s ním ukončený výpoveďou z dôvodov uvedených v § 711 ods. 1 písm. c), d), alebo g) zákona č. 40/1694 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare),
 3. je nájomcom mestského alebo družstevného bytu, alebo rodinného domu,
 4. je vlastníkom bytu alebo rodinného domu vo viac ako v jednej polovici
 5. má právo užívania zodpovedajúce vecnému bremenu k bytu alebo rodinnému domu
 1. Žiadateľ sa zaradí do poradovníka žiadateľov o nájom bytu vo vlastníctve mesta, ak spĺňa   podmienky uvedené v odseku 1 a zároveň nasledujúce podmienky:
 1. má  pravidelný mesačný príjem, pričom túto skutočnosť preukáže formou potvrdenia o aktuálnom príjme všetkých spoločne posudzovaných osôb. Mesačný príjem posudzovanej rodiny/osoby nesmie byť nižší ako 1,5 násobok životného minima v zmysle osobitného predpisu.1)   Príjem žiadateľov o pridelenie nájomných bytov postavených s podporov štátu nesmie prekročiť sumy uvedené v osobitnom predpise.2
 2. ku dňu podania žiadosti má uhradené všetky záväzky voči mestu Šaľa, pričom
  o tejto skutočnosti doloží potvrdenie,
 3. žiadateľ o bezbariérový nájomný byt predloží doklad o diagnóze a rozsahu zdravotného postihnutia.
 1. Poradovník žiadateľov o nájom bytu vo vlastníctve mesta sa schvaľuje na obdobie 1 roka a sú do neho zaradení aj žiadatelia, s ktorými v predchádzajúcom období nebola uzatvorená nájomná zmluva a naďalej spĺňajú kritériá na prenájom bytu, v poradí
  podľa aktuálneho stavu plnenia kritérií v zmysle tohto VZN.
 2. Žiadateľ sa vyradí z poradovníka žiadateľov o nájom bytu vo vlastníctve mesta, ak:
 1. prestane spĺňať jednu z podmienok ustanovených v § 3 ods. 3 tohto VZN,
 2. nenahlási zmeny údajov podľa § 2 ods. 6,
 3. nesplní povinnosť stanovenú v § 2 ods. 7,
 4. uvedie nepravdivé údaje o skutočnostiach, ktoré majú rozhodujúci vplyv
  na posudzovanie žiadosti,
 5. odmietne prijať voľný byt vo vlastníctve mesta poskytujúci vhodné bývanie,
  ktorý mu bol ponúknutý mestom,
 6. dôjde k úmrtiu žiadateľa,
 7. o vyradenie písomne požiada,
 8. bol vydaný súhlas k uzatvoreniu Nájomnej zmluvy o prenájme nájomného bytu podľa ustanovení tohto VZN.
 1. Písomné oznámenie o vyradení z poradovníka uchádzačov bude zaslané žiadateľovi spolu s odôvodnením a dátumom vyradenia.

 

 

§ 4

Pravidlá prideľovania bytu do nájmu

 

 1. Byt môže byť prenajatý len osobe plnoletej s finančným príjmom, ktorá spĺňa podmienky uvedené v tomto VZN.
 2. Žiadosti zaradené do poradovníka uchádzačov posudzuje komisia MsZ.
 3. Pri posudzovaní bytovej potreby sa prihliada na § 12 zákona č. 189/1992 Zb. z. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov.
 4. Ak medzi dvoma alebo viacerými žiadateľmi dôjde k nerozlíšiteľnosti všetkých kritérií, rozhoduje skorší dátum podania žiadosti.
 5. Mimoriadne prenajatie bytu je možné:
 1. žiadateľovi, ktorý sa zaviaže, že na vlastné náklady vykoná v byte alebo priestore také zmeny, ktorými sa stane byt (priestor) obývateľný po tom, čo ho odmietnu žiadatelia
  z poradovníka,
 2. alebo žiadateľovi, ktorý je ochotný uhradiť pohľadávku za dlžníka za podmienky,
  že takýto byt odmietnu žiadatelia z poradovníka.
 1. V osobitných prípadoch, ak ide o naliehavú potrebu občana alebo mesta, je možné prideliť žiadateľovi nájomný byt na základe písomného návrhu  primátora mesta po posúdení  predmetnej žiadosti komisiou MsZ.
 2. Naliehavou potrebou sa rozumie:
 1. zabezpečenie bytu v mimoriadne tiesnivých a havarijných situáciách,
 2. zabezpečenie bytu pre osobu, ktorá sa významným spôsobom vo verejnom záujme podieľa v sociálnej, zdravotnej, ekonomickej alebo inej spoločenskej oblasti na rozvoji mesta a jeho občanov.
 1. Žiadateľ, ktorý žiada o nájom bytu z dôvodu mimoriadne tiesnivej a havarijnej situácie, musí tieto skutočnosti preukázať.

 

 

§ 5

Nájomná zmluva

 

 1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to 1 rok.  Ak si nájomca riadne plní všetky povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu a služieb spojených s užívaním bytu a spĺňa aj naďalej podmienky v zmysle tohto VZN okrem podmienky  spodnej hranice mesačného príjmu, môže byť nájomná zmluva opakovane uzatvorená na dobu jedného roka. S nájomcami nájomných bytov postavených s podporov štátu môže mesto opakovane uzatvoriť nájomnú zmluvu, ak spĺňajú aj naďalej podmienky v zmysle tohto VZN a podmienky uvedené v § 12 ods. 4 zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.  Ak má nájomca nedoplatky na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu môže s ním mesto opakovane uzatvoriť nájomnú zmluvu len v tom prípade, ak uzavrie Dohodu  o splátkach dlhu a o uznaní dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka a o spôsobe jeho zaplatenia. Ak nájomca nedodrží podmienky stanovené Dohodou o uznaní dlhu, nájomnú zmluvu na ďalšie obdobie s ním mesto neuzatvorí.
 2. Nájomca je povinný pri nadobudnutí vlastníctva alebo spoluvlastníctva k bytu alebo domu v podiele viac ako jednej polovice, bezodkladne informovať mesto o tejto skutočnosti a nájomný byt v lehote do 30 dní odovzdať mestu.
 3. Prenajímateľ pri uzatvorení nájomnej zmluvy požaduje od nájomcu finančnú zábezpeku
  vo výške šesťnásobku mesačného predpisu nájomného. 

 

 

§ 6

Vzájomná výmena bytov, podnájom bytu alebo jeho časti, spoločný nájom bytu

 

 1. Vzájomnú výmenu bytu, podnájom bytu alebo jeho časti môžu nájomcovia uskutočniť
  len s písomným súhlasom prenajímateľa (mesta) podľa § 715 Občianskeho zákonníka.
 2. V zásade sa vymieňajú len byty finančne vysporiadané bez pohľadávok
  na nich viaznucich. Okrem prípadu, že budúci nájomca dobrovoľne prevezme dlh viaznuci na vymieňanom byte za pôvodného nájomcu.
 3. Komisia MsZ uznesením odporúča výmenu bytov a nájomcov z evidencie žiadateľov
  o nájom bytov primátorovi mesta. Pri výmene bytov v Dome s opatrovateľskou službou (ďalej ako „DOS“  sa uznesenie komisie MsZ nevyžaduje a nahrádza ho odporúčacie stanovisko Organizácie sociálnej starostlivosti (ďalej aj ako „OSS“). Po vyjadrení súhlasu primátora k výmene bytu je budúci nájomca povinný vysporiadať prípadné pohľadávky viaznuce na vymieňanom byte podľa § 6 ods. 2 tohto VZN.
 4. Súhlas na vzájomnú výmenu bytu udeľuje písomne primátor mesta, ktorý súčasne udelí súhlas k uzatvoreniu nájomnej zmluvy v prípade, že všetky pohľadávky nájomcov,
  ktorí chcú byty vymeniť, voči mestu a v prípade nájmu bytu v DOS aj voči OSS boli uspokojené.
 5. Nájomca môže dať do podnájmu byt, resp. jeho časť alebo do spoločného nájmu
  len v osobitných prípadoch a po písomnom vyjadrení prenajímateľa na základe odporučenia komisie MsZ. Na byte nesmú viaznuť žiadne nedoplatky.
 6. Súhlas na vzájomnú výmenu sa odoprie z nasledovných dôvodov:
 1. ak na byte viazne pohľadávka prenajímateľa z dôvodu predchádzajúceho neplatenia nájomného a služieb spojených s užívaním bytu,
 2. ak sa zistí, že byt je v zlom technickom stave, ktorý bol spôsobený nešetrným užívaním nájomcu a zanedbaním bežnej údržby,
 3. z iných osobitných dôvodov,
 4. ak to nie je právne možné.

 

§ 7

Okruh občanov, ktorým môže byť prenajatý byt v DOS

 

 1. V DOS môže byť prenajatý byt občanovi, ktorý okrem ustanovení §3 ods. 1 písm. a), b)
   a c) tohto VZN, spĺňa nasledovné podmienky:
 1. je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a stupeň jeho odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
  a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
  v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o sociálnych službách“ v príslušnom gramatickom tvare) a je odkázaný na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách
  podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách,
 2. žiadateľ musí mať trvalý pobyt v meste Šaľa,
 3. ak žiada o nájom bytu v DOS občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území mesta Šaľa,
  ale má v meste Šaľa priamych príbuzných (syn, dcéra, brat, sestra, rodičia), musí priamy príbuzný spĺňať podmienku trvalého pobytu v meste najmenej  dva roky,
 4. ak je žiadateľom o nájom bytu v DOS manželská dvojica alebo dvojica súrodencov, rodič a dieťa alebo  druh a družka, musí jeden z nich spĺňať podmienky podľa písm. a).
 1. Byt v DOS nemôže byť prenajatý občanovi:
 1. ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
 2. ktorý je opatrovaný fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok
  na opatrovanie podľa osobitného predpisu,
 3. ktorému sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,
 4. ktorému je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou
  a pri ochorení touto nákazou,
 5. schopnému žiť bez cudzej pomoci v doterajšom prostredí a občanovi, ktorý
  má zabezpečenú starostlivosť v rodine s možnosťou poskytovania mu primeranej pomoci rodinnými príslušníkmi,
 6. trvalo pripútanému na lôžko, postihnutému psychickými poruchami, pod vplyvom ktorých ohrozuje seba a svoje okolie alebo opakovane narúša občianske spolunažívanie (alkoholizmus, toxikománia, asociálne konanie).
 1. Nájom bytu v DOS nerieši prednostne bývanie žiadateľa, ale predovšetkým jeho odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby poskytovaním opatrovateľskej služby.
 2. Na uzavretie zmluvy o nájme bytu v DOS je potrebný súhlas OSS, ktorá je poskytovateľom sociálnych služieb v DOS.

 

 

§ 8

Postup pri evidovaní žiadostí o nájom bytu v DOS

 

 1. Žiadosť o nájom bytu v DOS sa doručuje OSS, musí mať písomnú formu, obsahovať pravdivé a úplné údaje, musí byť odôvodnená a vlastnoručne podpísaná.
 2. Žiadosť musí obsahovať:
 1. predpísané osobné údaje žiadateľa, manžela – manželky, druha – družky, prípadne dieťaťa alebo rodiča
 2. odôvodnenie žiadosti, najmä popis sociálnej situácie, súčasné bytové a rodinné pomery
 3.  kontaktné údaje na deti žiadateľa alebo najbližších príbuzných
 4.  originál právoplatného rozhodnutia o odkázanosti žiadateľa na opatrovateľskú službu
 5.  doklad preukazujúci príjem v čase podania žiadosti a doklady preukazujúce príjem žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok
 6. potvrdenie, že žiadateľ má ku dňu podania žiadosti uhradené všetky záväzky voči mestu Šaľa
 7. čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvedených v žiadosti
 8. čestné vyhlásenie žiadateľa, ktorým sa zaväzuje počas trvania nájmu bytu súbežne poberať opatrovateľskú službu poskytovanú OSS.
 1. Ak žiadosť neobsahuje všetky údaje uvedené v ods. 2, OSS vyzve žiadateľa o doplnenie chýbajúcich údajov a stanoví žiadateľovi primeranú lehotu na ich doplnenie.
 2. OSS bez ďalšieho šetrenia nezaradí žiadosť do evidencie, ak žiadateľ:
 1. nemôže byť zaradený do evidencie z dôvodov uvedených v § 3 ods. 2 tohto VZN
 2. nespĺňa ustanovenia § 7 ods. 1, tohto VZN,
 3. musí byť vylúčený z evidencie preto, že mu nemôže byť prenajatý byt v DOS
  z dôvodov ustanovených v § 7 ods. 2 tohto VZN
 4. nedoplnil žiadosť na vyzvanie OSS v stanovenej lehote.
 1. OSS vyradí zo zoznamu žiadateľov o byt v DOS žiadosť, ak žiadateľ:
 1. bol nájomcom akéhokoľvek bytu a prenajímateľ mu vypovedal nájom podľa § 711, ods. 1, písm. c), d), a g) Občianskeho zákonníka,
 2. bol umiestnený v pobytovom zariadení sociálnych služieb
 3. podá písomnú žiadosť o vyradenie
 4. ani po opakovanom pokuse nebolo možné sa so žiadateľom skontaktovať
  alebo na písomnú výzvu nereagoval.
 1. OSS vylúčenie žiadosti písomne oznámi žiadateľovi s uvedením dôvodu vylúčenia.
 2. Proti vylúčeniu má žiadateľ právo podať písomnú námietku v lehote 15 dní od doručenia písomného oznámenia o vylúčení primátorovi mesta Šaľa. O námietke rozhodne primátor mesta v lehote do 30 dní od doručenia písomnej námietky.
 3. Žiadateľa, ktorý splnil podmienky uvedené v ods. 1 a 2 a nebol vylúčený podľa ods. 4, OSS zaradí do zoznamu žiadateľov o nájom bytu v DOS.
 4. Doklad podľa ods. 2 písm. e) je potrebné predložiť OSS aj pred uzatvorením zmluvy
  o poskytovaní opatrovateľskej služby, ak od podania žiadosti došlo k zmene výšky príjmu žiadateľa alebo jeho majetkových pomerov. Pred uzatvorením zmluvy je potrebné predložiť aj doklad podľa ods. 2 písm. f).

 

 

§ 9

Zoznam žiadateľov o byt v DOS

 

 1. Žiadosti, ktoré spĺňajú podmienky na zaradenie do zoznamu žiadateľov, zostaví OSS
  do poradia v zozname žiadateľov, pričom zohľadní závažnosť nasledovných kritérií:
 1. aktuálny zdravotný stav žiadateľa
 2. bytová naliehavosť (súčasná bytová situácia, rodinné pomery),
 3. sociálna situácia (sociálna núdza, osamelosť žiadateľa, možnosť poskytovania starostlivosti rodinnými príslušníkmi),
 4. vek žiadateľa.
 1. Zoznam žiadateľov o byt v DOS aktualizuje OSS raz ročne, pričom opätovne posúdi závažnosť kritérií uvedených v § 9 ods. 1 u všetkých žiadateľov.
 2. Zoznam žiadateľov o byty v DOS schvaľuje riaditeľ OSS a je platný do schválenia nového aktuálneho zoznamu.
 3. Aktuálny zoznam žiadateľov o byty v DOS je verejne prístupný k nahliadnutiu
  na webovom sídle OSS.
 4. Ak občan odmietne bez vážnych dôvodov prevzatie bytu v DOS, môže písomne požiadať OSS o vedenie v zozname žiadateľov. Organizácia ho však zaradí na posledné miesto
  v zozname a zmení dátum podania pôvodnej žiadosti na dátum, kedy jej bola doručená písomná žiadosť o ďalšie vedenie v zozname žiadateľov.

§ 10

Nájom bytu v DOS

 

 1. Po uvoľnení bytu v DOS predkladá riaditeľ OSS primátorovi mesta písomný návrh
  na uzatvorenie nájomnej zmluvy so žiadateľom zo zoznamu, pričom prihliada
  na podmienky rozhodujúce o poskytovaní opatrovateľskej služby.
 2. V osobitných prípadoch možno prednostne riešiť nájom bytu žiadateľa pokiaľ spĺňa všetky ustanovené predpoklady pre nájom bytu v DOS.
 3. Osobitným prípadom je najmä:
 1. ak žiadateľovi ako nájomcovi bytu prenajímateľ vypovedal nájom podľa § 711, ods. 1, písm. a) a e) Občianskeho zákonníka,
 2. ak žiadateľ je odkázaný na nevyhnutnú okamžitú pomoc v zmysle § 3, ods. 4 zákona
  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov,
 3. naliehavosť poskytovania opatrovateľskej služby žiadateľovi podľa § 8, ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
 4. osobitne nepriaznivá sociálna situácia žiadateľa vyžadujúca okamžité riešenie.
 1. O uzatvorení nájomnej zmluvy v DOS so žiadateľom rozhoduje primátor mesta.
 2. Súčasne s uzatvorením nájomnej zmluvy bytu v DOS je nájomca povinný uzatvoriť s OSS zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby.
 3. Zmluvu o nájme bytu v DOS uzatvára so žiadateľom mesto na dobu určitú a to 1 rok.
  Ak si nájomca riadne plní všetky povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu a služieb spojených s užívaním bytu a spĺňa aj predpoklady pre poskytovanie opatrovateľskej služby, môže byť nájomná zmluva opakovane uzatvorená na dobu jedného roka. Plnenie náležitostí
  pre poskytovanie opatrovateľskej služby posudzuje OSS.
 4. Byt v DOS je žiadateľ povinný prevziať a obývať do 14 dní od uzatvorenia zmluvy
  o nájme bytu, pokiaľ tomu nebránia dôležité osobné prekážky na strane žiadateľa,
  ktoré musí mestu hodnoverne preukázať (napr. lekárskym potvrdením o zlom zdravotnom stave) najneskôr do troch dní od uplynutia vyššie uvedenej 14 dňovej lehoty. Ak ani v ďalšej poskytnutej lehote nedôjde k prevzatiu ani obývaniu bytu, je to dôvod
  na odstúpenie od nájomnej zmluvy a od zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.
 5. Pre vzájomnú výmenu bytov v DOS a spoločný nájom bytu v DOS platia primerane ustanovenia § 6 tohto VZN. Vzájomná výmena bytov je možná len medzi nájomníkmi
  v DOS.
 6. Pri spoločnom nájme bytu v DOS musí i spolunájomca (myslí sa osoba, ktorá trvale nebýva s nájomcom v spoločnej domácnosti, resp. ktorá nie je s nájomcom
  v príbuzenskom alebo v partnerskom vzťahu) spĺňať predpoklady uvedené v § 7 tohto VZN.

 

 

§ 11

Neodlučiteľnosť nájmu bytu v DOS od opatrovateľskej služby

 

 1. Nájom bytu v DOS je za každých okolností viazaný na poskytovanie opatrovateľskej služby.
 2. OSS ako poskytovateľ opatrovateľskej služby v DOS môže prijímateľovi (nájomcovi bytu v DOS) vypovedať zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby v zmysle § 74 ods. 14 zákona o sociálnych službách v platnom znení.
 3. Uplynutím dohodnutej výpovednej doby po vypovedaní zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby prestáva nájomca spĺňať predpoklady pre nájom bytu v DOS.
 4. OSS oznámi skutočnosť, že nájomca bytu v DOS prestal spĺňať predpoklady vyplývajúce
  z osobitného určenia domu správcovi bytov.

 

 

§ 12

Ukončenie nájmu bytu v DOS

 

 1. Nájomný vzťah sa skončí:
 1. zánikom nájmu bytu podľa ustanovení § 710 Občianskeho zákonníka,
 2. výpoveďou z nájmu bytu podľa § 711 ods. 1 písm. a) až g) Občianskeho zákonníka,
 3. umiestnením nájomcu do pobytového zariadenia sociálnych služieb,
 4. smrťou nájomcu.
 1. Ak nájomca bytu v DOS zomrie alebo je umiestnený do pobytového zariadenia sociálnych služieb, sú najbližší príbuzní alebo dediči povinní odovzdať byt v DOS správcovi bytového domu najneskôr do 15 dní odo dňa úmrtia nájomcu alebo dňa jeho nástupu do pobytového zariadenia sociálnych služieb. V prípade nesplnenia si povinnosti bude byt vyprataný mestom, ktoré si náklady súvisiace s jeho vyprataním uplatní voči nájomcovi
  alebo v dedičskom konaní.
 2. Pohreb zomrelého zabezpečujú najbližší príbuzní alebo dediči. Ak takéto osoby
  nie sú alebo odmietnu vystrojenie pohrebu, zabezpečuje ho mesto Šaľa v zmysle
  zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. Náklady
  na vystrojenie pohrebu si mesto uplatní v konaní o dedičstve.
 3. Mesto zabezpečí uloženie majetku osamelého zomrelého, ktorý sa nachádza v byte, pokiaľ sa s majetkom nenaloží inak.
 4. Ak dôjde k ukončeniu poskytovania opatrovateľskej služby, ktoré má za následok ukončenie nájomného vzťahu, je nájomca povinný byt vypratať a odovzdať vlastníkovi (mestu) najneskôr do 15 dní od ukončenia nájmu.
 5. Byt v DOS nestráca svoju povahu ani keď nájomca bytu prestal spĺňať predpoklady vyplývajúce z osobitného určenia domu. Mesto doručí výpoveď z nájmu bytu podľa § 711 ods. 1 písm. f) Občianskeho zákonníka nájomcovi, ktorý prestal spĺňať predpoklady
  pre poskytovanie opatrovateľskej služby. Toto ustanovenie nevylučuje v odôvodnených prípadoch aplikáciu ďalších výpovedných dôvodov uvedených v § 711 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

 

 

§ 13

Zrušovacie ustanovenie

 

 1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2012 zo dňa 27. septembra 2012 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou.
 2. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 19/2011 zo dňa 8. decembra 2011 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu.

 

 

 § 14

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli v meste.

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2018 nadobudlo účinnosť 6. septembrom 2018

 

                                                                            Mgr. Jozef  Belický, v.r.

Prílohy