Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 10.03.2021 - 14:25  //  aktualizácia: 20.05.2021 - 09:58  //  zobrazené: 3146

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa

číslo: 04/2021  |  dátum schválenia: 25.03.2021  |  dátum účinnosti: 14.04.2021  |  stav: účinné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa podľa § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. h) a n) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 81 ods. 8
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení a Štatútu mesta Šaľa

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 4/2021

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

na území mesta Šaľa

(ďalej len VZN)

 

 

P R V Á   Č A S Ť

ÚČEL A PREDMET ÚPRAVY

 

§ 1

Účel úpravy

 

Účelom tohto VZN je stanovenie podmienok pri zbere a nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi ako aj so zložkami komunálnych odpadov, s cieľom zabezpečiť plynulý zber a vývoz týchto odpadov a nakladanie s nimi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon o odpadoch).

 

 

§ 2

Predmet úpravy

 

  1. Toto VZN upravuje podrobnosti o:
  1. nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
  2. spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
  3. nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
  4. nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,
  5. spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
  1. elektroodpadov z domácností,
  2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
  3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií
    a  akumulátorov,
  4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
    a zdravotníckych pomôcok,
  5. jedlých olejov a tukov,
  1. spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok,
  2. spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík,
  3. spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
  4. prevádzkovaní zberného dvora,
  5. spôsobe zberu drobného stavebného odpadu.
  1. Toto VZN sa vzťahuje na nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami na celom území mesta Šaľa.

 

§ 3

Základné ustanovenia

 

  1. Komunálne odpady, jeho zložky a drobné stavebné odpady je možné na území mesta ukladať výlučne na miestach vyhradených na tento účel uvedených v tomto VZN.

 

  1. Za vyhradené miesta sa na území mesta považujú:
  1. príslušné zberné nádoby,
  2. zberné dvory,
  3. pre tzv. zelený odpad zo záhrad rodinných domov verejný priestor pred rodinným domom výlučne v deň vývozu a zberné nádoby obyvateľov určených na tento zber,
  4. pre tzv. zelený odpad z predzáhradiek bytových domov priestor pri stanovišti kontajnerov,
  5. pre triedené zložky komunálneho odpadu zbieraných vrecovým spôsobom verejný priestor pred rodinným domom výlučne v deň vývozu podľa aktuálneho harmonogramu zberu,
  6. príslušné špeciálne zberné kontajnery na zber drobného elektroodpadu a starého šatstva a obuvi,
  7. zberové vozidlá zmluvných partnerov na zber zložiek komunálneho odpadu donáškovým občasným zberom,
  8. zberne druhotných surovín v meste,
  9. veľkoobjemové kontajnery.

 

 

D R U H Á     Č A S Ť

NAKLADANIE SO ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM

A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI

 

§ 4

Všeobecné pravidlá zberu komunálnych odpadov

 

  1. Do kontajnerov je možné vhadzovať len odpady, ktoré rozmerom a vlastnosťami (váha, skupenstvo a pod., ) zodpovedajú rozmerom a funkčnosti nádoby.

 

  1. Pri ukladaní odpadu do zberných nádob je potrebné dodržiavať nasledovné zásady (platia pre všetky typy zberných nádob okrem veľkoobjemových kontajnerov):
    1. do kontajnerov nevhadzovať koberce, poličky, zárubne, zrkadlá, tabule skla, ostré odpady a odpady väčších rozmerov a pod.
    2. kontajnery nepreplňovať,
    3. po vhodení odpadu kontajnery zatvárať,
    4. nevyberať obsah kontajnerov,
    5. neukladať odpad mimo kontajnerov,
    6. neprekladať obsah kontajnera určeného na zber zmesového komunálneho odpadu do nádob určených na zber triedených zložiek,
    7. neznečisťovať obsah nádob určených na zber triedených zložiek komunálneho odpadu,
    8. do nádob nevhadzovať nebezpečné a horľavé odpady,
    9. na stanovištia kontajnerov neukladať veľkorozmerné odpady.
  1. Ustanovenia uvedené v ods. (1) a (2) platia primerane aj pre zber komunálneho odpadu   z rodinných domov ako aj pre zber odpadu systémom polopodzemných kontajnerov.

 

 

§ 5

Typy používaných zberných nádob

 

  1. Plastová (alebo kovová) 120 litrová nádoba:
  2. objem jednej zbernej nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu zodpovedá produkcii odpadu štyroch členov domácnosti bývajúcich v rodinnom dome pri intervale vývozu jedenkrát týždenne. Ak je počet členov domácnosti viac ako štyri, je  možné si uplatniť nárok na ďalšiu zbernú nádobu na referáte ŽP MsÚ Šaľa,
  3. nádoba bude vymenená užívateľovi pri opotrebení, resp. pri jej evidentnom poškodení, ktoré je dôsledkom manipulácie pri vývoze odpadu zamestnancami zmluvného partnera mesta povereného zberom komunálneho odpadu,
  4. pri jej znehodnotení užívateľom, alebo jej strate, je jej užívateľ povinný uhradiť zostatkovú hodnotu nádoby podľa doby používania (nádoby sú vlastníctvom zmluvného partnera mesta), ktorú vypočíta  vlastník  nádoby.  Po  zaplatení  zostatkovej hodnoty bude užívateľovi poskytnutá nová nádoba,
  5. poškodenie, resp. výmena nádob sa nahlasuje na referát ŽP MsÚ Šaľa,
  6. zodpovedný zamestnanec mesta nahlási požiadavku výmeny,  resp. nového vývozu zmluvnému partnerovi, ktorý kontaktuje obyvateľov telefonicky a dohodne termín prevzatia novej nádoby,
  7. nové nádoby (nové vývozy aj výmeny) si občania prevezmú osobne v sídle zmluvného partnera mesta na Dolnej 5 a potvrdia jej prevzatie,
  8. starú nádobu je potrebné v deň vývozu vyložiť a označiť prilepením lístka s požiadavkou o jej odvezenie.

 

  1. 1100 litrový kontajner:
  2. na zber zmesového komunálneho odpadu na sídliskách,
  3. pri posudzovaní dostatočnosti zberných nádob na jednotlivých stojiskách  sa vychádza zo sledovania ich naplnenosti zodpovedným zamestnancom mesta ako aj z miestnych pomerov po dohode so zástupcom obyvateľov v príslušnej lokalite (predseda SVB, bytový dôverník a pod.).

 

  1. Polopodzemné kontajnery s objemom 5 m³ na zber zmesového komunálneho odpadu.

 

  1. Veľkoobjemové kryté kontajnery s vhadzovacími otvormi – určené na zber zmesového komunálneho odpadu na plážach.

 

  1. Malé smetné nádoby rozmiestnené na verejných priestranstvách mesta – určené na zber drobného zmesového komunálneho odpadu z verejných priestranstiev.

 

  1. Hnedé zberné nádoby (exteriérové), alebo s popisom „kuchynský odpad“ určené na zber kuchynského odpadu.

 

  1. Nádoby na zber komunálneho odpadu a jeho zložiek sú vlastníctvom subjektu, ktorý má
    s mestom uzatvorenú platnú zmluvu na vykonávanie služieb v odpadovom hospodárstve.

 

  1. Malé smetné nádoby na zber uličného odpadu sú vlastníctvom mesta.
  2. Užívateľom zberných nádob pre potreby tohto VZN sú obyvatelia mesta, právnické a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí využívajú systém zberu komunálneho odpadu podľa tohto VZN.

 

  1. Poškodenie nádob, resp. požiadavka na doplnenie počtu nádob sa nahlasuje zodpovednému zamestnancovi mesta na referát ŽP MsÚ Šaľa.

 

 

§ 6

Umiestnenie zberných nádob

 

  1. Za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú  fyzické osoby – občania, ktorým boli zberné nádoby zverené do užívania. Zberné nádoby je potrebné zabezpečiť pred odcudzením a poškodením vandalizmom.

 

  1. V deň zberu je potrebné nádobu pripraviť na odvoz najneskôr do 7,00 hod. tak, aby bol zber plynulý a bol vyhovujúci prístup zberových zamestnancov  k nádobám.

 

  1. Kontajnery na sídliskách sú umiestnené na miestach určených mestom a  na vybudovaných stojiskách. Ich premiestňovanie je možné len so súhlasom zodpovedného zamestnanca mesta.

 

  1. Pri nových bytových domoch zodpovedá za vytvorenie stojiska na zber odpadu s dostatočnou kapacitou podľa počtu bytov investor stavby.

 

  1. Za umiestnenie zberných nádob určených na zber komunálneho odpadu z prevádzok
    a zariadení právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, zodpovedajú tieto subjekty. V prípadoch, keď z rôznych dôvodov nie je možné nádoby umiestniť priamo v areáli týchto subjektov, ich umiestnenie na verejnom priestranstve je možné až po dohode so zodpovedným zamestnancom mesta.

 

  1. Miesta pre zberné nádoby sa určujú tak, aby zohľadňovali vhodné donáškové vzdialenosti (v bytovej zástavbe na sídliskách), odstupové vzdialenosti od obytných domov resp. prevádzok a zariadení právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, estetické
    a hygienické podmienky a zároveň tak, aby bol umožnený prístup zberovej techniky k zberným nádobám.

 

  1. Zberné nádoby do záhradkárskych osád sa umiestňujú  na miesta, ktoré sa určia  po dohode predsedu záhradkárskej osady, resp. povereného zástupca záhradkárov, so zodpovedným zamestnancom mesta.

 

  1. Zberné nádoby na príležitostné podujatia sa rozmiestňujú po dohode organizátora podujatia so zodpovedným zamestnancom mesta. Požiadavky na počet nádob je potrebné dohodnúť najmenej 7 dní pred plánovaným podujatím so zodpovedným zamestnancom mesta.

 

  1. Zberné nádoby na jarné a jesenné upratovanie sa rozmiestňujú podľa vopred stanoveného zoznamu lokalít, ktorý sa aktualizuje podľa miestnych pomerov. V prípade problémov pri umiestňovaní kontajnerov na určené lokality môže dôjsť k zmene umiestenia, resp. aj k neumiestneniu kontajnerov. V takom prípade je potrebné použiť najbližší kontajner.

 

§ 7

 Intervaly vývozov

 

  1. Intervaly vývozov zmesového komunálneho odpadu sú v meste nasledovné:
    1. rodinné domy (fyzické osoby – obyvatelia): jedenkrát týždenne,

vývozné dni:  Šaľa - vo  štvrtok; Veča – v pondelok,

  1.  bytové domy na sídliskách  v Šali (fyzické osoby – obyvatelia):  trikrát  týždenne, vývoznými dňami sú pondelok, streda a piatok,
  2.  bytové domy na sídlisku vo Veči  (fyzické osoby – obyvatelia): podľa naplnenosti na základe signalizácie senzorov, spravidla 2 x týždenne. Vývoznými dňami sú spravidla pondelok a piatok.

 

  1. Interval vývozov malých smetných nádob vrátane nádob na zber psích exkrementov je dvakrát týždenne a to v utorok a vo štvrtok. V častiach mesta s tzv. intenzívnym vývozom sa okrem uvedených dvoch vývozov realizuje aj tretí vývoz a to v sobotu na týchto uliciach: Hlavná, Nám. Sv. Trojice, P. Pázmáňa, SNP, Vlčanská, Nitrianska, Hollého. 

 

 

§ 8

Zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu zo záhradkárskych osád

 

  1. Zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu je celoročne zabezpečovaný prostredníctvom 1100 litrových kontajnerov.

 

  1.  Interval vývozov mimo sezóny (november – február)  je jedenkrát  mesačne. Interval vývozov v sezóne (marec – október) je dvakrát  týždenne. Kontajnery sú v záhradkárskych osadách celoročne.

 

  1. V prípade rýchlejšieho napĺňania nádob v niektorých mesiacoch roka je možné zvýšiť frekvenciu vývozu na maximálne trikrát týždenne po dohode zástupcu záhradkárskej osady (predseda alebo ním poverená osoba) so zodpovedným zamestnancom mesta.

 

 

§ 9

Zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu od právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov (množstvový zber)

 

  1. Množstvový zber komunálneho odpadu je na území mesta Šaľa zavedený pre všetky právnické osoby (ďalej len PO) a fyzické osoby – podnikateľov (ďalej len FO- podnikateľ).

 

  1. Merateľným ukazovateľom produkcie množstva komunálneho odpadu sú odvezené litre odpadu a počet vývozov za časové obdobie.

 

  1. Subjekty uplatňujúce množstvový zber komunálneho odpadu majú možnosť výberu            
    z nasledovných druhov nádob:
    1. 120 litrová  nádoba,
    2. 240 litrová nádoba,
    3. 1100 litrový kontajner.

 

  1. PO a FO - podnikatelia najneskôr 10 dní pred otvorením novej prevádzky požiadajú o zabezpečenie zberu a vývozu komunálneho odpadu podľa jeho predpokladanej produkcie. Žiadosť na druhy nádob, ich početnosť ako aj frekvenciu vývozov sa zasiela na Mestský úrad v Šali.

 

  1. Objem zberných nádob uvedených v ods. 3 je stanovený pre zatvorenú nádobu. Nádoby nie je možné preplňovať ani odpad ukladať vedľa zberných nádob. V prípade vzniku väčšieho množstva odpadu, ako bol pôvodne objednaný, je potrebné požiadať o zvýšenie objemu nádob, alebo navýšenie frekvencie vývozov. 

 

  1. Požadovaný vývoz (veľkosť nádoby, frekvenciu vývozov) je možné v priebehu roka  meniť vždy k prvému dňu nasledujúceho mesiaca po podaní žiadosti o zmene. Žiadosť sa podáva na Mestský úrad v Šali.

 

  1. Interval vývozov je individuálny, minimálne však jedenkrát za štyri týždne, maximálne trikrát týždenne.

 

  1. Organizátori príležitostných podujatí si dohodnú zabezpečenie zberu odpadu so zodpovedným zamestnancom mesta.  Náklady na túto činnosť hradí organizátor podujatia. 

 

 

§ 10

                                                       Drobné stavebné odpady

 

  1. Dočasne zhromažďovať drobný stavebný odpad na verejnom priestranstve je možné výlučne so súhlasom a za podmienok stanovených  MsÚ v Šali.

 

  1. Pre drobný stavebný odpad je zavedený množstvový zber, to znamená, že celá produkcia drobného stavebného odpadu je spoplatnená podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

  1. Drobný stavebný odpad je možné odovzdať  pôvodcom – fyzickým osobám, obyvateľov mesta, na zbernom dvore na Ulici Fr. Kráľa. Dopravu  odpadu na zberný dvor si zabezpečuje pôvodca  tohto odpadu na vlastné náklady.

 

  1. Pôvodca drobného stavebného odpadu sa pri jeho dovezení na zberný dvor preukáže dokladom totožnosti. Potrebné údaje sa zaevidujú do evidenčného listu odpadu ako aj na vážny lístok za účelom evidencie odpadu a vyrubenia poplatku podľa váhy dovezeného drobného stavebného odpadu.

 

  1. Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ, tak sa podľa zákona o odpadoch nejedná o drobný stavebný odpad ale o iný stavebný odpad a pôvodcom tohto stavebného odpadu je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva. Takýto stavebný odpad nepatrí na zberný dvor.

 

 

 

 

T R E T I A     Č A S Ť

NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM
A BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KUCHYNSKÝM

A REŠTAURAČNÝM ODPADOM

 

§ 11

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho (tzv. zeleného odpadu)

zo záhrad rodinných domov

 

  1. Pre zelené odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť na pozemkoch pôvodcov kompostovaním,  sú v meste vytvorené podmienky zberu upravené týmto VZN.

 

  1. Zelený odpad sa zbiera minimálne od začiatku marca do konca novembra.

 

  1. Zber zeleného odpadu zo záhrad rodinných domov je zabezpečovaný  jedenkrát týždenne. Vývoznými dňami sú:
    1. pre mestskú časť Veča -  piatok: zber sa zabezpečuje od 15,00 hod.
    2. pre celé územie Šale -  sobota: zber sa zabezpečuje od  8,00 hod.

 

  1. Zelený odpad zo záhrad je potrebné na  odvoz upraviť  tak, aby sa čo najviac zjednodušila manipulácia s ním:
    1. lístie, trávu, burinu, kôru, nepoužité produkty zo záhrad - umiestniť do vriec, košíkov alebo iných nádob (vyprázdnené nádoby budú vrátené ich majiteľom). Hmotnosť jednej nádoby nesmie presiahnuť 25 kg,
    2. konáre – postrihané a popílené na menšie (max. 1 m dlhé) kúsky a zviazané do zväzkov. Hmotnosť jedného zväzku nesmie presiahnuť 25 kg.

 

  1. Neupravený a neskoro vyložený zelený odpad nebude odvezený.

 

  1. Zelený odpad do doby zberu je potrebné preskladniť na pozemku pôvodcu (obyvateľov mesta) tak, aby nedochádzalo k jeho plesniveniu a hnitiu, resp. inému znehodnoteniu pre účely kompostovania.

 

  1. Zelený odpad vyložený v iných termínoch ako tu uvedených, resp. jeho preskladňovanie na verejnom priestranstve do ďalšieho odvozu, sa považuje za založenie nelegálnej  skládky a môže byť sankcionované.

 

  1. Vianočné stromčeky z rodinných domov sa zbierajú v termíne, ktorý je každoročne oznamovaný v meste obvyklým spôsobom. Do doby zberu je tieto odpady potrebné preskladniť na vlastnom pozemku pôvodcov.

 

 

§ 12

Zber zeleného odpad z verejnej zelene a zo sídlisk

 

  1. Zber a odvoz zeleného odpadu z údržby  verejnej zelene zabezpečuje  zmluvný partner mesta, ktorý zabezpečuje údržbu zelene.

 

  1.  Zelený odpad zo zelene pochádzajúci hlavne z predzáhradiek bytových domov  je potrebné ukladať  vedľa stojísk kontajnerov tak, aby tento odpad neprekážal cyklickému vývozu zmesového komunálneho odpadu a triedených zložiek. Pre jeho úpravu platia primerane ustanovenia  § 11 ods. 3) tohto VZN.

 

  1. Zber je zabezpečovaný vo vegetačnom období jedenkrát týždenne, príp. môže byť zabezpečený mimoriadny zber na požiadanie zástupcu samosprávy bytového domu po dohode so zodpovedným zamestnancom mesta.

 

  1. Použité vianočné stromčeky sa zhromažďujú pri stojiskách kontajnerov na komunálny odpad.

 

 

§ 13

Zber zeleného odpadu zo záhradkárskych osád

 

  1. Zhromažďovanie, zber a preprava  zeleného odpadu zo záhradkárskych osád sa zabezpečuje prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov. Veľkoobjemové kontajnery sa do záhradkárskych osád umiestňujú vo vegetačnom období. 

 

  1. Interval vývozu je stanovený jedenkrát týždenne. Po dohode povereného zástupcu záhradkárov, resp. predsedu záhradkárskej osady a zodpovedného zamestnanca mesta je možné uskutočniť mimoriadny vývoz.

 

  1. Početnosť nádob a ich umiestnenie v záhradkárskej osade určí po dohode povereného zástupcu záhradkárov, resp. predsedu záhradkárskej osady,  zodpovedný zamestnanec mesta.

 

  1. Zelený odpad zo záhradiek je potrebné do veľkoobjemových kontajnerov ukladať úsporne, t.j. konáre je potrebné strihať na menšie kúsky (max. veľkosť 1 m), aby sa zamedzilo predčasnému naplneniu nádob. Do nádob ukladať výlučne zelený odpad.

 

  1. Zber zeleného odpadu zo záhradkárskej osady Čerešňový sad je odlišný kvôli absencii spoločných priestorov v areáli záhradkárskej osady na umiestnenie kontajnera a je realizovaný nasledovne:
    1.  pre úpravu zeleného odpadu a jeho zber platia primerane ustanovenia  § 11 tohto VZN,
    2. zelený odpad je potrebné vo vývozný deň vyložiť pred záhradku tak, aby neprekážal prejazdu zberovej techniky,
    3. zberným dňom je každá sobota vo vegetačnom období, zber začína od 8,00 hod.

 

 

§ 14

Zber odpadových jedlých olejov a tukov

 

  1. Zber odpadových jedlých olejov a tukov je zabezpečovaný:
    1. na čerpacej stanici Slovnaft na Nitrianskej ulici,  
    2. na zbernom dvore na ulici Fr. Kráľa,
    3. na zbernom dvore pre nebezpečné odpady na Diakovskej 6,
    4. do zberného vozidla vo vyhlásených termínoch.

 

  1. Odpadové jedlé oleje a tuky z domácností môžu byť zmiešané v jednej nádobe. Oleje a tuky musia byť bez tuhých prímesí, je potrebné ich precediť.
  2. Uzavreté zberné nádoby (napr. PET fľaše s rôznym objemom) sa na čerpacej stanici  vkladajú do označeného kontajnera.

 

  1. Zber olejov a tukov na zbernom dvore a do zberného vozidla usmerní obsluhujúci personál.

 

 

§ 15

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

 

  1. Zber kuchynského odpadu je realizovaný špeciálnymi zbernými nádobami s vetracími otvormi hnedej farby a označené popisne na zber tohto odpadu.

 

  1. Informovanie obyvateľov sa zabezpečuje formou informačnej kampane a to letákmi do každej domácnosti, informáciami na webovom sídle a FB stránke mesta, na informačných tabuliach ako aj cestou miestnej tlače.

 

  1. Medzi zbierané kuchynské odpady patria: nespracované zostatky surovín na prípravu stravy, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu (aj kosti z bežnej prevádzky kuchyne, nie veľké kosti z rozrábky a zabíjačiek)  šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla (polievky a omáčky precediť, do nádob vhadzovať len pevné časti, nie tekuté), potraviny po dobe spotreby, znehodnotené potraviny, použité papierové vreckovky, papierové obaly znečistené potravinami.

 

  1. Intervaly vývozov sú 1 x týždenne, v prípade naplnenia nádob môže byť realizovaný mimoriadny vývoz.

 

  1. Pre zber odpadu platia primerane ustanovenia § 4 tohto VZN.

 

 

§ 16

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom

od prevádzkovateľov kuchýň

 

  1. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady).

 

  1. Na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľov kuchýň sa používajú kontajnery na zber a zbierajú sa spôsobom, ktoré  spĺňajú požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady                      č. 852/2004 o hygiene potravín. 

 

  1. Prevádzkovateľ kuchyne  primerane zabezpečuje skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby bol zamedzený prístup nepovolaným osobám, hlodavcom a iným živočíchom.

 

  1. Zberné nádoby na zber tohto odpadu umiestňuje prevádzkovateľ kuchyne v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

 

  1. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s týmto odpadom sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, uzatvára na tento účel zmluvu so subjektom, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom splňujúcim osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (súhlas na vykonávanie činnosti zberu, prepravy a spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou).

 

 

Š T V R T Á   Č A S Ť

PODMIENKY TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV

 

§ 17

Zber elektroodpadov z domácností

 

  1. Elektroopady je možné celoročne odovzdávať na zbernom dvore pre nebezpečné odpady  spoločnosti SPEKO Šaľa, s.r.o., na Diakovskej 6 (smer Diakovce po ľavej strane) a na zbernom dvore na Ulici Fr. Kráľa.

 

  1. Dvakrát ročne, v čase jarného a jesenného upratovania, je možné  elektroodpady odovzdať aj do pristaveného vozidla určeného na ich zber.

 

  1. Zber drobného elektroodpadu je zabezpečovaný aj prostredníctvom zberných nádob na to určených umiestnených na vybraných lokalitách. Ich umiestnenie je aktualizované a zverejnené v mieste obvyklým spôsobom.

 

  1. Elektroodpady sa zbierajú aj v rámci režimu spätného odberu elektroodpadu  vo vybraných predajných miestach elektrospotrebičov.

 

 

§ 18

Zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov

 

  1. Medzi odpady z obalov a neobalových výrobkov patria: odpady z papiera, skla, plastov, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM).

 

  1. Na zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov slúžia v meste nasledovné typy zberných nádob:

a) 1100 l  kontajnery farebne alebo  popisne odlíšené:

  • zelený, alebo s popisom „sklo“   určený na triedený zber skla, vrátane odpadov z obalov zo skla, 
  • žltý, alebo s popisom „plasty“: určený na triedený zber  plastov, vrátane odpadov z obalov z plastov,
  • modrý, alebo s popisom „papier“:  určený na triedený zber papiera, vrátane odpadov z obalov z papiera a lepenky.

b)  Polopodzemné kontajnery s farebne odlíšenými vhadzovacími otvormi a popismi:

  • zelený s popisom „sklo“   určený na triedený zber skla, vrátane odpadov z obalov zo skla, 
  • žltý s popisom „plasty“ určený na triedený zber  plastov, vrátane odpadov z obalov z plastov,
  • modrý s popisom „papier“  určený na triedený zber papiera, vrátane odpadov z obalov z papiera a lepenky.
  1.   Zberné vrecia – na zber odpadov z obalov z rodinných domov:
  • Zelené vrece -  určené na triedený zber skla, vrátane odpadov z obalov zo skla, 
  • Žlté vrece  určené na triedený zber  plastov, vrátane odpadov z obalov z plastov,
  • Modré vrece  určené na triedený zber papiera, vrátane odpadov z obalov z papiera a lepenky.

 

  1.  Intervaly vývozov odpadov z obalov a neobalových výrobkov z rodinných domov sú nasledovné:
  2.  papier: každý druhý utorok podľa harmonogramu,
  3.  sklo: každý tretí pondelok podľa harmonogramu,
  4.  plasty, kovy, VKM: každý druhý utorok podľa harmonogramu.

 

  1.  Intervaly vývozov odpadov z obalov a neobalových výrobkov na sídliskách je nasledovný:
  2. Papier, plasty, kovy, VKM: každý utorok
  3.  Sklo: každý tretí týždeň, vývozný deň - streda.

 

(5)  Interval vývozov polopodzemných kontajnerov sa riadi senzormi naplnenosti.

 

  1. Medzi odpady z papiera a lepenky:
    1.  patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
    2. nepatria: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.

 

  1. Medzi odpady zo skla:
  1. patria: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
  2. nepatria: vrchnáky, korky, porcelán, keramika, zrkadlá, auto- sklo, sklo- keramické dosky, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

 

  1. Medzi odpady z plastov:
  1. patria: PE (polyetylén) –LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš;

PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov;

PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky; PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky;

PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.

  1. nepatria: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), obaly od farieb a iných chemikálií, podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

 

  1. Medzi odpady z kovov:
  1. patria: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a                       z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál a nápojov.
  2. nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

 

  1. Medzi odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM):
  1. patria:  obaly od rôznych nápojov, jedál a pod.
  2. nepatria: znečistené obaly zvyškami potravín a nápojov.

 

  1.  Odpady je potrebné skladať (papierové a kartónové obaly) alebo inak zmenšovať ich objem (stláčať) tak, aby sa efektívne využila kapacita zbernej nádoby alebo zberného vreca.

 

  1. Odpady, ktoré nie je možné pre ich rozmery umiestniť do zberných nádob alebo vriec, je potrebné doviesť na zberný dvor (veľké kartóny napr. z vybaľovania nábytku, sklené tabule, veľké kusy fólie, plastový nábytok a pod.).

 

  1. Oddelene vyzbierané odpady z obalov a neobalových výrobkov z iných zdrojov (tie, ktoré vznikajú ako výsledok činnosti PO alebo FO - podnikateľa), nie je možné ukladať do zberných nádob určených na zber týchto komodít v pôsobnosti mesta Šaľa, ani ich doviesť na zberný dvor. Za uvedené odpady zodpovedá ich pôvodca (PO, FO - podnikateľ).

 

 

§ 19

Zber použitých prenosných batérií, akumulátorov a automobilových batérií

 

  1. Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie (ďalej len batérie) z osobných automobilov môžu obyvatelia mesta bezplatne odovzdať na zbernom dvore pre nebezpečné odpady na Diakovskej ceste č. 6.

 

  1. Dvakrát ročne, v čase jarného a jesenného upratovania, je možné  tieto odpady odovzdať aj do pristaveného vozidla určeného na ich zber pri jarnom a jesennom upratovaní.

 

  1. Zber týchto odpadov je pre obyvateľov mesta – fyzické osoby, bezplatný. Pri ich odovzdávaní je potrebné preukázať sa dokladom totožnosti preukazujúcim miesto bydliska (v meste Šaľa). Osobné údaje (meno, priezvisko, bydlisko) ako aj  druh a množstvo odovzdávaných batérií sa zaznamenávajú do evidenčného listu  príslušného odpadu.

 

  1. Malé tužkové batérie a iné monočlánky je možné odovzdať na zbernom dvore, do zberných nádob vo vybraných predajniach v meste a do zbernej nádoby na prízemí mestského úradu.

 

 

§ 20

Zber veterinárnych a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami

 

Veterinárne a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami sa odovzdávajú  v lekárňach mesta.

§ 21

Zber objemného odpadu, odpadu z dreva a drevotriesky 

a odpadu s obsahom škodlivín

 

  1. Objemné  odpady a odpady z dreva a drevotriesky sa odovzdávajú v zbernom dvore na Ulici Fr. Kráľa. Odpady do zberného dvora je potrebné doviesť na vlastné náklady.

 

  1. Objemné odpady sa zbierajú aj v čase jarného a jesenného upratovania. Termíny sú každoročne aktualizované a zverejňované v meste obvyklým spôsobom.

 

  1. Odpady s obsahom škodlivín  sa odovzdávajú celoročne v zbernom dvore pre nebezpečné odpady na Diakovskej 6.

 

  1. Dvakrát ročne, v čase jarného a jesenného upratovania, je možné odpady s obsahom škodlivín odovzdať aj do pristaveného vozidla určeného na ich zber.

 

  1. Pri odovzdávaní odpadov s obsahom škodlivín (chemikálie) je potrebné tieto odovzdávať v pôvodných obaloch, v uzavretých nádobách. Odpady neznámeho druhu a pôvodu a neoznačené pôvodnou etiketou sa nepreberú. Pre určenie druhu neznámeho odpadu je potrebné zabezpečiť si rozbor odpadu na vlastné náklady pôvodcu.

 

  1. Zber objemného odpadu aj odpadu s obsahom škodlivín v zariadeniach uvedených       v   ods. (1) až (4)  je pre obyvateľov mesta – fyzické osoby, bezplatný. Pri odovzdávaní odpadov je potrebné preukázať sa dokladom totožnosti preukazujúcim miesto bydliska osoby odovzdávajúcej odpad (v meste Šaľa). Osobné údaje (meno, priezvisko, bydlisko) ako aj druh a množstvo odovzdávaného odpadu sa zaznamenávajú do evidenčného listu  príslušného odpadu.

 

 

§ 22

Zber starého šatstva, obuvi a textilného odpadu

 

  1. Staré šatstvo, obuv a určený textilný odpad sa zbiera do špeciálnych kontajnerov rozmiestnených na území mesta.

 

  1. Do špeciálnych kontajnerov na zber šatstva je možné vkladať:
  1. len čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, deky, posteľná bielizeň),
  2. obuv (obuv iba v pároch, nezničené),
  3. doplnky k oblečeniu (čiapky, šále, rukavice a pod.),
  4. hračky.

 

  1. Do špeciálnych kontajnerov na zber šatstva nevkladajte:
  1. kusy látok, nite,
  2. poškodené, znečistené alebo zatuchnuté oblečenie,
  3. zničenú obuv  alebo obuv, ktorá nie je v pároch,
  4. koberce, vankúše, paplóny, matrace, závesy, záclony a pod.,

 

  1. Do kontajnerov na zber starého šatstva sa odkladá staré šatstvo, obuv a iný zbieraný textilný odpad uvedený v ods. 2, zabalený a zviazaný do plastových vriec, resp. iných obalov.

 

  1. Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera mesta, ktorý vykonáva aj ich údržbu a vyprázdňovanie.

 

  1. Interval vývozov kontajnerov na šatstvo je podľa naplnenosti. Naplnenosť sleduje zmluvný partner mesta.

 

 

§ 23

 Zberné dvory

 

  1. Zberné dvory slúžia na odovzdávanie oddelených zložiek komunálneho odpadu  pochádzajúceho od fyzických osôb – obyvateľov mesta Šaľa.

 

  1. V meste sú v prevádzke dva zberné dvory:
  1. zberný dvor na ostatné zložky komunálneho odpadu a na zber elektroodpadu z domácností na Ulici Fr. Kráľa vo Veči,
  1. zberný dvor na zložky komunálneho odpadu s nebezpečnými vlastnosťami a na zber elektroodpadov na Diakovskej ceste 6 v Šali.

 

  1. Množstvo odpadov, dovezené na zberné dvory jednou fyzickou osobou – obyvateľom mesta Šaľa, je obmedzené množstvom, ktoré môže primerane vzniknúť v jednej domácnosti.

 

  1. Pri odovzdávaní odpadov v zberných dvoroch sa obyvatelia mesta preukazujú dokladom preukazujúcim miesto bydliska v meste Šaľa. Osobné údaje (meno, priezvisko, bydlisko) ako aj  druh a množstvo odovzdávaného odpadu zaznamená obsluha zberných dvorov do evidenčného listu  príslušného odpadu.

 

  1. Pri odovzdávaní odpadov s obsahom škodlivín (chemikálie) je potrebné tieto odovzdávať v pôvodných obaloch, v uzavretých nádobách. Odpady neznámeho druhu a pôvodu a neoznačené pôvodnou etiketou sa nepreberú. Pre určenie druhu neznámeho odpadu je potrebné zabezpečiť si rozbor odpadu na vlastné náklady pôvodcu.

 

  1. Odpady zbierané na zberných dvoroch sú uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN.

 

 

§ 24

Spätný zber pneumatík

 

  1. Zberný dvor mesta nie je miestom spätného zberu pneumatík.
  2. Pneumatiky sa odovzdávajú u distribútora pneumatík podľa ustanovení §§ 69 – 72 zákona o odpadoch. Spätný zber pneumatík je bezodplatný.

 

 

§ 25

Nahlasovanie nezákonne umiestneného odpadu

 

  1. Lokality s nezákonne umiestneným odpadom sa nahlasujú písomne na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, alebo na mesto Šaľa:
  1. zaslaním písomného oznámenia,
  2. prostredníctvom webovej stránky mesta: http://sala.sk/podnet-pre-primatora,
  3. osobne na referáte životného prostredia MsÚ Šaľa.

 

  1. V oznámení je potrebné uviesť čo najpresnejšiu lokalizáciu nezákonne umiestneného odpadu, odhadované množstvo a druhy odpadov nachádzajúce sa na nelegálnej skládke, prípadne fotodokumentáciu odpadu. V záujme spresnenia lokalizácie je dobré uviesť aj kontakt na nahlasovateľa.

 

 

P I A T A   Č A S Ť

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

§ 26

Spoločné ustanovenia

 

  1. Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti pôvodcov vyplývajúce z platného zákona o odpadoch ako ani povinnosti pôvodcov odpadov iných ako komunálne odpady.

 

  1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva mestská polícia a poverení zamestnanci mesta.

 

  1. Nakladanie s komunálnym odpadom, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto VZN,  môže byť sankcionované podľa platného zákona o odpadoch.

 

 

§ 27

Zrušovacie a záverečné ustanovenie

 

  1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2016 zo dňa 23. júna 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa.

 

  1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2017 zo dňa 21. septembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa  č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa.

 

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia
    na úradnej tabuli v meste.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.

                                                                                                          primátor mesta Šaľa              

 

 

 

 

Príloha č. 1 k VZN

o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

 

 

  1. Zberný dvor na ostatné zložky komunálneho odpadu a na zber elektroodpadov

z domácností

  1. prevádzkovateľ: ENVI GEOS Nitra, s.r.o.                
  2. sídlo:  Ulica Fr. Kráľa pri kotolni

   prevádzková doba:  PO, ST, PI: 8,00 – 17,00 hod.

                                         SO:             8,00 – 14, 00 hod.

   c)   zbierané odpady:

  • 20 01 01  – papier a papierové obaly a obaly z lepenky

20 01 11-  textílie (napr. koberce,  nie staré šatstvo, to sa zbiera prostredníctvom špeciálnych kontajnerov)

  • 20 01 39 – plasty a plastové obaly
  • 20 01 02 - sklo a sklené obaly neznečistené nebezpečnými látkami
  • 20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
  • 20 01 25 - jedlé oleje a tuky v uzavretých nádobách
  • 20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (staré televízory, monitory a pod.)
  • 20 01 36 - stará elektronika z domácností  bez nebezpečných vlastností
  • 20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce chlór fluórované uhľovodíky (staré chladničky a mrazničky a pod.)
  • 20 01 38 - drevený odpad
  • 20 03 07 – objemné odpady – (napr. staré sedačky, starý nábytok, matrace a pod.)
  • 20 03 08 – drobný stavebný odpad

 

 

  1. Zberný dvor pre nebezpečné zložky komunálnych odpadov  
  1. prevádzkovateľ: SPEKO Šaľa, s.r.o.
  2. sídlo: Diakovská cesta 6, Šaľa,
  3. prevádzková doba:  PO, ST, PI: 7,30 – 14,30 hod.
  4. zbierané odpady:
    • 20 01 13 – rozpúšťadlá
    • 20 01 14 – kyseliny
    • 20 01 15 – zásady
    • 20 01 17 – fotochemické látky
    • 20 01 19 – pesticídy
    • 20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
    • 20 01 23 – vyradené zariadenia obsahujúce chlór fluórované uhľovodíky (staré chladničky a mrazničky a pod.)
    • 20 01 26 - odpadové  oleje a tuky s nebezpečnými vlastnosťami
    • 20 01 27 - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
    • 20 01 33 - batérie a akumulátory 
    • 20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (staré televízory, monitory a pod.)
    • 20 01 37 – drevo obsahujúce nebezpečné látky
    • 20 01 05 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

 

Prílohy