Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 28.04.2021 - 12:24  //  aktualizácia: 30.07.2021 - 10:22  //  zobrazené: 1870

VZN ktorým sa mení sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

číslo: 05/2021  |  dátum schválenia: 13.04.2021  |  dátum účinnosti: 04.06.2021  |  stav: účinné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4      písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 72 ods. 2 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

 

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení

č. 5/2021,

ktorým sa mení sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2019

o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a  platenia

 

Čl. I.

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

V § 11 odsek 8 znie:

 

  1. Úhrada nákladov na nákup potravín na prípravu jednotlivých jedál  poskytovaných v rámci stravovania v DD ZPS pri pobytovej forme sociálnej služby stanovená diferencovane podľa druhu poskytovanej stravy je:

8. Náklady na nákup potravín na prípravu jednotlivých druhov jedál                                       

 

Druh celodennej stravy

Racionálna a šetriaca

Diabetická, bielkovinová

a výživná

Bezlepková

8.1.  raňajky

0,80

0,80

1,20

8.2.  desiata

0,28

0,28

0,40

8.3.  obed

1,60

1,60

2,00

8.4.  olovrant

0,28

0,28

0,50

8.5.  večera

1,04

1,04

1,40

8.6.  druhá večera

0,00

0,40

0,00

Suma úhrady za celodenné stravovanie

4,00

4,40

5,50

 

 

Čl. II.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.

 

Mgr. Jozef Belický v. r.
primátor mesta Šaľa

Prílohy