Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 09.10.2019 - 20:00  //  aktualizácia: 31.01.2020 - 09:24  //  zobrazené: 6147

VZN č. 06/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa

číslo: 06/2019  |  dátum schválenia: 24.10.2019  |  dátum účinnosti: 01.01.2020  |  stav: účinné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. d) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Štatútu mesta Šaľa

 

sa uznieslo na tomto


Všeobecne záväznom nariadení

č. 6/2019

o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na území mesta Šaľa
 


PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


§ 1
Úvodné ustanovenie

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj ako „VZN“) upravuje podmienky určovania
a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa.

 

 

§ 2
Druhy miestnych daní a poplatok

 

Na území mesta Šaľa sa ustanovujú tieto miestne dane a miestny poplatok:

 1. daň z nehnuteľností,
 2. daň za užívanie verejného priestranstva,
 3. daň za ubytovanie,
 4. daň za psa,
 5. poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok).
   


DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

 

§ 3
Sadzba dane z pozemkov

 

Správca dane určuje pre pozemky na území mesta Šaľa ročnú sadzbu dane z pozemkov:

 1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,35 %
 2. záhrady 1,08 %
 3. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,08 %
 4. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,35 %
 5. stavebné pozemky 0,72 %

 

§ 4
Sadzba dane zo stavieb

 

 1. Správca dane určuje pre stavby na území mesta Šaľa ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m² zastavanej plochy:
 1. 0,35 EUR stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 2. 0,32 EUR stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 3. 0,60 EUR chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
 4. 1,00 EUR samostatne stojace garáže,
 5. 1,00 EUR stavby hromadných garáží,
 6. 1,00 EUR stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
 7. 2,50 EUR priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 8. 3,20 EUR stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
   a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
 9. 1,50 EUR ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).
 1. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb  príplatok za podlažie vo výške 0,20 EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

 

§ 5

Sadzba dane z bytov
 

Ročná sadzba dane z bytov na území mesta Šaľa je za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome:

 1. 0,35 EUR za byty,
 2. 1,00 EUR za nebytové priestory slúžiace ako garáž,
 3. 1,50 EUR za nebytové priestory,  ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť.


 

§ 6

Oslobodenie od dane a zníženie dane
 

 1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:
 1. pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
 2. časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
 3.  močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa a II. stupňa,
 4. pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
 5. pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
 6. lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky),
 7. pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.
 1. Správca dane ustanovuje zníženie dane z pozemkov nasledovne:
 1. 25 % z daňovej povinnosti na pozemky, na ktorých hospodárske využívanie je            obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním okrem rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze
  s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa, na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou,
 2. 50 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
 1. Správca dane poskytne oslobodenie od dane zo stavieb a od dane z bytov na stavby            
  a byty slúžiace školám, školským zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu           a rekvalifikáciu fyzických osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.
 2. Správca dane poskytne zníženie dane zo stavieb a dane z bytov nasledovne:
 1. 50 % z daňovej povinnosti na stavby, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,
 2. 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb         v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby
  s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
 3. 50 % z daňovej povinnosti z garáže a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich  ako garáž, vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
 1. Správca dane určuje, že nebude vyrubovať daň do troch EUR vrátane.

 

 

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

 

§ 7

Predmet dane

 

 1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie lešenia, rozkopávky verejnej zelene a chodníkov, umiestnenie exteriérového sedenia na pohostinské, cukrárenské a reštauračné účely, umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie mobilného zariadenia slúžiaceho na propagáciu kultúrno – spoločenského podujatia, zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
 2. Miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta. Verejným priestranstvom nie sú na účely tohto nariadenia pozemky, ktoré mesto prenajalo podľa osobitného zákona.

(3) Verejnosti prístupné pozemky sa delia na účely určenia sadzby dane za užívanie verejného  

      priestranstva do týchto kategórií:

 1. kategória:  Hlavná ul., Ul.  P. Pázmaňa, Nám. Sv. Trojice, Nešporova ul., Ul. SNP,

Budovateľská ul., Vlčanská ul., Štúrova ul., Nemocničná ul., Dolná ul., Kráľovská ul.,

 1. kategória: mestská časť Veča – Nitrianska ul., Ul. Fraňa Kráľa, Hollého ul., Lúčna ul., Cintorínska ul., Ul. gen. L. Svobodu, Pribinovo námestie,

     III. kategória: ostatné.

 


§ 8
Sadzba dane

 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň osobitného užívania:

 1. za užívanie verejného priestranstva okrem užívania verejného priestranstva uvedeného podľa písm. b), c)  ustanovenia § 8 tohto VZN sa stanovuje:  

   v I. kategórii 0,40 EUR
   v II. kategórii 0,35 EUR
   v III. kategórii 0,30 EUR
   
 2. za parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska – za vyhradenie priestoru
  z verejného priestranstva ako parkovisko pre jedno motorové vozidlo je sadzba dane   0,0822 EUR, pre nákladné motorové vozidlo a autobus je sadzba dane 0,0822 EUR,
 3. za rozkopávky verejnej zelene a chodníkov je sadzba dane 0,30 EUR.

 


§ 9
Oznamovacia povinnosť

 

 1. Daňovník je povinný  oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
 2. Oznámenie podľa ods. (1) musí obsahovať tieto náležitosti:
 1. meno a priezvisko daňovníka, resp.  obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby,
 2. adresa trvalého pobytu, resp. sídlo daňovníka,
 3. rodné číslo, resp. IČO daňovníka,
 4. miesto užívania verejného priestranstva,
 5. rozsah užívania verejného priestranstva v m2,
 6. obdobie užívania verejného priestranstva,
 7. účel užívania verejného priestranstva,
 8. v prípade nároku na zníženie alebo oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva podklady preukazujúce nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane.

 

§ 10

Oslobodenie od dane a zníženie dane
 

 1. Daň sa neplatí za kultúrnu alebo športovú akciu, usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného a propagačnú alebo prezentačnú akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejno-prospešné účely.
 2. Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodené osobitné užívanie verejného priestranstva spôsobené investičnou činnosťou mesta Šaľa a organizáciami zriadenými alebo založenými mestom Šaľa.
 3. V prípade vyhradenia priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre jedno motorové vozidlo používané držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bol vydaný parkovací preukaz podľa § 17 zákona č. 447/2008 Z.z.
  o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov v platnom znení mesto poskytne zníženie dane za užívanie verejného priestranstva vo výške 50 % zo sadzby dane určenej v písm. b) ustanovenia
  § 8 tohto VZN.
 4. Od dane za užívanie verejného priestranstva je oslobodené osobitné užívanie verejného priestranstva spôsobené opravami a rekonštrukciami pamiatkových objektov zapísaných  
  v zozname VZN o evidencii pamätihodností.
 5. Oslobodením od dane nie je dotknutá oznamovacia povinnosť podľa ustanovenia § 9 tohto VZN.
   

 

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ Z UBYTOVANIA

 

§ 11

Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti

 

 1. Platiteľ dane z ubytovania (ďalej aj ako „platiteľ dane“) je povinný oznámiť mestu svoj zámer poskytovať odplatné  prechodné ubytovanie (ďalej aj ako „ ubytovanie“) v lehote do 30 dní od začatia poskytovania ubytovania. Obdobne platí o zániku prípadne zmenách            v poskytovaní ubytovania.
 2. Oznámenie podľa ods. (1) musí obsahovať tieto náležitosti:
 1. meno a priezvisko platiteľa dane z ubytovania, resp. obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby,
 2. adresu trvalého pobytu, resp. sídla platiteľa dane,
 3. adresu ubytovacieho zariadenia,
 4. dátum začatia poskytovania ubytovania (prípadne ukončenia alebo zmeny),
 5. kapacitu ubytovacieho zariadenia.

 

 

§ 12
Sadzba dane

                                                                                  

Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie vo výške 0,60 EUR na osobu a prenocovanie.

 

 

 

 

§ 13

Spôsob vyberania dane, lehoty a spôsoby odvodu dane

 

 1. Platiteľ dane je povinný do 15 dní po ukončení štvrťroka predložiť mestu vyúčtovanie vybranej dane za príslušný štvrťrok a v tomto termíne vybranú daň mestu odviesť.

Lehoty odvodu dane:

1. štvrťrok ......... do 15. apríla

2. štvrťrok ......... do 15. júla

      3. štvrťrok ......... do 15. októbra

4. štvrťrok ......... do 15. januára

 1. Vyúčtovanie dane musí obsahovať:
 1. identifikačné údaje platiteľa dane z ubytovania,
 2. názov a adresu ubytovacieho zariadenia,
 3. označenie štvrťroka, za ktorý sa oznámenie podáva,
 4. počet prenocovaní za príslušný štvrťrok,
 5. sadzbu dane,
 6. výslednú daň z ubytovania.
 1. Daň za ubytovanie je možné uhradiť prevodom na účet mesta, platbou prostredníctvom POS terminálu v pokladni mestského úradu alebo platbou v hotovosti v pokladni mestského
  úradu.

                                                  

 

§ 14

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane,

náležitosti potvrdenia o zaplatení dane

 

 1. Platiteľ dane je pre účely tejto dane povinný viesť pravdivú a preukázanú evidenciu všetkých ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme, v ktorej uvedie základné údaje o daňovníkovi, najmä meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, deň príchodu, deň odchodu, dôvod oslobodenia od dane alebo zníženia dane. Platiteľ dane je povinný knihu ubytovaných osôb predložiť poverenému zamestnancovi mesta ku kontrole, pokiaľ ho na to mesto vyzve.
 2. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom vyznačí  počet prenocovaní, sadzbu a výšku zaplatenej dane. Údaj o zaplatení dane musí byť súčasťou dokladu o zaplatení dane z ERP.

 

 

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA PSA

 

§ 15

Sadzba dane a oslobodenie od dane
 

 1. Ročná daň za psa sa stanovuje nasledovne:
 1. v domoch činžového typu                                                                            30,- EUR
 2. v rodinných domoch                                                                                       6,- EUR
 3. strážny pes v objekte podnikateľského subjektu                                            6,- EUR
 4. v osadách (Kilič, Hetméň)                                                                              3,- EUR
 1. Mesto Šaľa poskytne oslobodenie od dane za psa, ktorého vlastní  držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Mesto Šaľa poskytne zníženie dane za psa, ktorého vlastní fyzická osoba staršia ako
  62 rokov vrátane, v domoch činžového typu o 10 EUR.

 

 

ŠIESTA ČASŤ

POPLATOK


§ 16

Sadzba poplatku, určenie poplatku

 

 1. Sadzba poplatku pre poplatníkov je určená vo výške 0,0959 EUR za jedného poplatníka
  v meste za jeden kalendárny deň.
 2. Sadzba poplatku za množstvový zber v meste pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby je stanovená vo výške 0,0122 EUR / liter komunálnych odpadov.
 3. Sadzba poplatku za množstvový zber drobného stavebného odpadu pre poplatníka je určená vo výške 0,0479 EUR za 1 kg  tohto odpadu.
 4. Poplatok za množstvový zber môže poplatník uhradiť prevodom na účet mesta, platbou prostredníctvom POS terminálu v pokladni mestského úradu alebo platbou v hotovosti
  v pokladni mestského úradu v lehote do 10 pracovných dní odo dňa uvedeného na vážnom lístku, ktorý obdrží poplatník pri odovzdaní drobného stavebného odpadu na zberovom dvore.

 

 

§ 17

Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti

 

 1. Poplatník preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti  predložením podkladov, ktoré zakladajú dôvod na vrátenie.
 2. Podklady, ktoré má poplatník predložiť mestu pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti:
 1. doklad o zmene trvalého pobytu mimo územia mesta,
 2. potvrdenie o ukončení prechodného pobytu na území mesta,
 3. iné doklady preukazujúce skutočnosti rozhodujúce pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.

(3) Podkladom na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti je aj úmrtný list.

 

 

§ 18

Zníženie alebo odpustenie poplatku

 

 1. Mesto poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa
  v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta.

      Mesto zníži poplatok:

 1. vo výške 50 % poplatku poplatníkovi, ktorý sa nezdržiava na území mesta Šaľa:
 • z pracovných dôvodov pri výkone práce na turnusy,

pričom podmienkou na poskytnutie zníženia poplatku je predloženie:

dokladu od zamestnávateľa preukazujúceho, že poplatník vykonáva turnusovú prácu,
potvrdenie o ubytovaní,

doklad o prechodnom pobyte, doklad o platení poistenia v zahraničí pri výkone práce v zahraničí,

 • zo študijných dôvodov,

      pričom podmienkou na poskytnutie zníženia poplatku je predloženie dokladu
o ubytovaní na internáte alebo v ubytovni,

 • z dôvodu prechodného pobytu v inej obci,

      pričom podmienkou na poskytnutie zníženia poplatku je predloženie dokladu
o zaplatení poplatku v inej obci a dokladu o prechodnom pobyte v inej obci,

 1. vo výške 80 % poplatku poplatníkovi, ktorý sa nezdržiava na území mesta Šaľa:
 • z dôvodu štúdia v zahraničí,

pričom podmienkou na poskytnutie zníženia poplatku je predloženie dokladu    o štúdiu v zahraničí,

 1. vo výške 100 % poplatku poplatníkovi, ktorý sa nezdržiava na území mesta Šaľa:
 • z dôvodu celoročného pobytu alebo práce v zahraničí,

pričom podmienkou na poskytnutie zníženia poplatku je predloženie dokladu      o celoročnom pobyte alebo práci v zahraničí za aktuálny rok,

 • z dôvodu výkonu trestu odňatia slobody,

pričom podmienkou na poskytnutie zníženia poplatku je predloženie dokladu    o výkone trestu odňatia slobody.

 1. Mesto poplatok zníži poplatníkovi, ktorým je:
 1. fyzická osoba v hmotnej núdzi vo výške 50 % poplatku,
 2. fyzická osoba staršia ako 62 rokov (od nasledujúceho roku po dovŕšení 62 rokov)
  vo výške 30 % poplatku.

 

 

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 

§ 19

Zrušovacie ustanovenie

 

 1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 zo dňa 26. novembra 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa.
 2. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2016 zo dňa 27. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa  č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa.
 3. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2017 zo dňa 30. novembra 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľač. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016.

 1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2018 zo dňa 22. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 6/2017.

§ 20
Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.

primátor mesta

 

Prílohy