Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 19.05.2023 - 10:52  //  aktualizácia: 19.05.2023 - 10:53  //  zobrazené: 282

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť zabezpečenia zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat.

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť zabezpečenia zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat.

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Šaľa č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií v platnom znení (ďalej len VZN o dotáciách) zverejňuje mesto Šaľa výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na financovanie činností podporujúcich zabezpečenie zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat odchytených na území mesta a zabezpečenie  následnej starostlivosti o tieto zvieratá.

Oprávnení žiadatelia

O dotáciu môžu požiadať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt  na území mesta Šaľa, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Šaľa, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Šaľa.

Cieľ:

Cieľom podpory sú aktivity smerujúce k humánnemu zaobchádzaniu s túlavými zvieratami odchytenými na území mesta, zabezpečenie ich veterinárneho ošetrenia a ich ďalšie umiestnenie v dočasnej, resp. trvalej starostlivosti v období roku 2023 a tým dosiahnutie bezpečnosti verejných priestranstiev bez túlavých zvierat. Cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta a odchytené túlavé zvieratá.

Oprávnené aktivity:

Podporené budú žiadosti, ktoré slúžia na zabezpečenie:

 1. komplexnej starostlivosti vrátane veterinárneho ošetrenia o odchytené zvieratá na území mesta,
 2. dočasnej, resp. trvalej starostlivosti o odchytené zvieratá.

Forma a výška pomoci

Pomoc je poskytovaná ako dotácia (nenávratný finančný príspevok).

Finančné prostriedky sa poskytujú na základe žiadostí schváleným Mestským zastupiteľstvom v Šali. Dotácia sa poskytuje podľa písomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Šaľa a konečným prijímateľom, kde budú dosiahnuté aj podmienky dokladovania a vyúčtovania projektu v súlade s VZN o dotáciách. K poskytnutiu dotácie dôjde až po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Celková výška dotácií pre túto oblasť pre rok 2023 je 3000.- Eur.

Na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta nie je právny nárok.

Termín na predkladanie žiadostí

Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šaľa je potrebné doručiť do podateľne MsÚ Šaľa v termíne do 02. júna 2023 (vrátane).

Doručovacia adresa:                                                             Kontakt:

Mestský úrad                                                                         Ing. Petronela Vižďáková

Nám. Sv. Trojice 7                                                                vizdakova@sala.sk

927 01  Šaľa                                                                          0918 248 690

Vyhodnotenie projektov

 1. Formálne hodnotenie – posúdenie formálneho súladu v zmysle Prílohy č. 1 VZN o dotáciách
 2. Vecné hodnotenie, kde sa hodnotí najmä:
 1. kvalita projektu
 2. celková finančná náročnosť projektu
 3. participáciu žiadateľa na projekte
 4. prínos projektu pre cieľové skupiny.

Vecné hodnotenie projektov vykoná príslušná odborná komisia MsZ, ktorá odporučí projekty a výšku jednotlivých dotácií. Dotácia sa schvaľuje v zmysle platného VZN o dotáciách.

Informovanie o výsledku schvaľovania žiadostí

Výsledky schvaľovania žiadostí budú zverejnené na webovom sídle mesta Šaľa a kontaktovaní budú len úspešní žiadatelia.

Pokyny k vypracovaniu a predloženiu žiadostí o poskytnutie dotácie

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta musí byť spracovaná podľa Prílohy č. VZN o dotáciách.

Mgr. Jozef Belický v.r.

                                                                                                                 primátor

Príloha:

Vzor žiadosti v zmysle Prílohy č. 1 VZN o dotáciách

                                                                                                                                  Príloha č. 1

Žiadosť o poskytnutie dotácie

 1. Identifikačné údaje žiadateľa dotácie: názov/meno, priezvisko žiadateľa, sídlo/adresa žiadateľa dotácie, právna forma (v súlade s údajmi v príslušnom registri)
 2. IČO/DIČ
 3. Bankové spojenie a číslo účtu v banke
 4. Kontakt: telefónne číslo, fax, e -mail)
 5. Štatutárny/i zástupca/ovia ( meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e mail)
 6. Kontaktná osoba  zodpovedá za realizáciu projektu/aktivity (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail
 7. Stručný popis projektu/ aktivity (ciele, prínos, cieľová skupina, predpokladaný počet účastníkov...)
 8. Termín realizácie projektu/aktivity
 9. Miesto realizácie projektu/ aktivity
 10. Dosah projektu/ aktivity (miestny, regionálny, celoslovenský, medzinárodný)
 11. Forma propagácie mesta ako podporovateľa projektu/aktivity
 12. Predpokladané celkové náklady na projekt/aktivity
 13. Účel a výška požadovanej dotácie od mesta
 14. Fotokópiu výpisu z príslušného registra podľa právnej formy žiadateľa, doklad, ktorým sa preukazuje oprávnenie konať v mene organizácie, ak to nevplýva priamo z dokladu o právnej subjektivite
 15. Právoplatné stavebné povolenie alebo písomné oznámenie stavebného úrade k ohláseniu drobnej stavby, ak je predmetnom žiadostí dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy
 16. Doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku a stavbe, ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy
 17. Doklad preukazujúci nájomný vzťah k pozemku alebo stavbe s dohodnutou dobou nájmu nie je kratšou ako päť rokov od podania žiadosti, ktorý oprávňuje žiadateľa vykonať zmenu stavby alebo stavebné úpravy, ak predmetom žiadosti je dotácia na zmenu stavby alebo stavebné úpravy
 18. Súhlas so zverejnením údajov v rozsahu: názov/meno, priezvisko žiadateľa, sídlo/adresa žiadateľa, IČO, účel dotácie, celkový rozpočet, požadovaná a schválená suma poskytnutej dotácie
 19. Čestné vyhlásenie žiadateľa/štatutárneho/nych zástupcu/cov , že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii, nie je voči nemu vedené exekučné konanie, ktorý ku dňu podania žiadosti nebol v omeškaní s vyúčtovaním dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo ktorý nemá voči mestu neuhradené záväzky