Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.11.2021 - 14:14  //  aktualizácia: 05.11.2021 - 14:15  //  zobrazené: 446

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2021

Mesto Šaľa vyhlasuje ďalší ročník oceňovania najlepších športovcov, športových kolektívov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa za rok 2021.  Vyzýva verejnosť, školy, športové kluby a občianske združenia pôsobiace v oblasti športu na území mesta Šaľa, aby písomne predložili svoje návrhy do podateľne MsÚ Šaľa alebo ich  zaslali na e-mailovú adresu cizmarikova@sala.sk do 31. 12. 2021 do 14,00 hod.

 

Doručovacia adresa:                                                  Kontakt:

Mestský úrad                                                             Ing. Martina Čižmáriková

Nám. Sv. Trojice 7                                                    cizmarikova@sala.sk

927 15 Šaľa                                                               031/770 59 81 klapka 319

mobil: 0918 248 298                                                 031/770 59 82 klapka 319

 

Výklad pojmov:

Klub                celý športový klub – oddiel

Družstvo         vytvorené v rámci klubu / oddielu s minimálnym počtov členov 3

Jednotlivec     za jednotlivca sa považuje aj dvojica štartujúca v súťaži  (napríklad tanečný pár) 

Osobitné ocenenia      športovec nad 60 rokov života, odchovanec pôsobiaci v zahraničí

Vekové skupiny:       do 10 rokov,  11-15 rokov,  16-19 rokov,  nad 20 rokov

Hodnotiaci kredit súťaží:

Olympijské hry

Majstrovstvá sveta

Majstrovstvá Európy

Majstrovstvá Slovenskej republiky

Majstrovstvá kraja

Majstrovstvá okresu

Záväzné kritéria pre podávanie návrhov na ocenenia:

 1. Družstvá vekovej skupiny nad 20 rokov
 1. Družstvá súťažiace v celoštátnych a medzinárodných súťažiach, podujatiach
 • umiestnenie na 1., 2. alebo 3. mieste (konečné umiestnenie)
 • umiestnenie na 1. mieste na medzinárodných podujatiach
 • umiestnenie na 1. mieste v celoštátnych rámcových súťažiach

(napr. zväzové kolo v karate, voltíži, plutvovom plávaní a pod).

 1. Družstvá súťažiace v krajských a okresných súťažiach
 • umiestnenie na 1., výnimočne na 2. mieste (konečné umiestnenie)
 1. Družstvá vekovej skupiny do 19 rokov  
 1. Družstvá súťažiace v celoštátnych a medzinárodných súťažiach, podujatiach
 • umiestnenie na 1., 2. a 3. mieste (konečné umiestnenie)
 • umiestnenie na 1. mieste na medzinárodných podujatiach
 • umiestnenie na 1. mieste v celoštátnych rámcových súťažiach
 • (napr. zväzové kolo v karate, voltíži, plutvovom plávaní a pod).

 

 1. Družstvá súťažiace v krajských a okresných súťažiach
 • umiestnenie na 1., výnimočne na 2. mieste (konečné umiestnenie)
 1. Družstvá základných škôl súťažiacich v rámci AŠŠ
 • umiestnenie na 1. mieste v rámci okresu, kraja
 1. Jednotlivci - veková skupina do 10 rokov, 11-15 rokov, 16-19 rokov a nad 20 rokov
 • umiestnenie na 1.,2. alebo 3. mieste na majstrovstvách sveta alebo Európy
 • majster Slovenska, 2. alebo 3. miesto na majstrovstvách Slovenska, majster kraja
 • víťaz medzinárodných alebo celoslovenských rámcových podujatí
 • návrh jednotlivca z kolektívu – výrazne najlepší  - talent
 1. Tréneri - za výrazný prínos rozvoja športu
 •  1 návrh za jeden športový klub
 1. Funkcionári - člen klubu okrem trénera a hráčov
 • maximálne 1 návrh z klubu za výrazný prínos v činnosti klubu
 1. Osobitné ocenenia
 • tréneri a funkcionári pôsobiaci v oblasti športu desiatky rokov pri svojich životných jubileách vek nad 60 (po 5 rokoch)
 • jubileá klubov (20, 30, 40, 50 .... rokov úspešného pôsobenia)
 • reprezentant SR, dosiahnutý výsledok v roku, obyvateľ  mesta / okresu Šaľa momentálne pôsobiaci v zahraničí alebo v inom oddiele / klube ako v domácom
 1. Najúspešnejší športový klub okresu Šaľa

Záverečné ustanovenie:

O všetkých návrhoch na ocenenia mesta Šaľa rozhoduje Komisia mládeže a športu pri MsZ Šaľa, OATJK za návrhy z obcí okresu Šaľa.

Dátum a miesto slávnostného odovzdávania cien budú upresnené v závislosti
od epidemiologickej situácie.