Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 24.10.2012 - 15:31  //  aktualizácia: 24.10.2012 - 15:33  //  zobrazené: 2300

Vysvetlenie týchto úradníckych skratiek spomínaných v odpovedi na žiadosť

číslo: I40/2012

Požadované informácie:
1. Vysvetlenie týchto úradníckych skratiek spomínaných v odpovedi na žiadosť
 z 23. 5. 2011: NZ,  KZ,  PD, ŠDÚ. 
2. NZ č. 2/2005-SCB aj s dodatkom
3. Uznesenie MsZ č. 7/2009 – XXIV.
4. Uznesenie č. M2/2010-VI.
5. KZ 30/2010
6. Kto je súkromný investor IBV Orechová II?  - presné identifikačné údaje organizácie
7. Projektovú dokumentáciu, na ktorej je vidieť pôdorys protihlukovej steny a jej okolie. 
8. Aké sankcie uložilo mesto stavebníkovi za nesplnenie si povinnosti postaviť protihlukovú stenu, za porušenie stavebného povolenia, za porušenie zákona o odpadoch?
9. Aké kroky voči stavebníkovi podniklo mesto, aby bolo zaručené postavenie steny
v súlade s projektom?
10. Vo Vašej odpovedi ste napísali: „Na jar t.r. mesto zabezpečilo opätovné vyčistenie oboch koncov stavby...“  Vysvetlenie skratky t. r. o ktorý rok sa jedná?

Sprístupnené informácie:
1. Vysvetlenie skratiek spomínaných v odpovedi:
NZ – nájomná zmluva
KZ – kúpna zmluva
PD – projektová dokumentácia
ŠDÚ – Štátny dráhový úrad.

2. Nájomná zmluva na pozemok č. 2/2005- SCB zo dňa 8. 3. 2005 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 5 strán formátu A4 a Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
č. 2/2005-SCB zo dňa 5. 2. 2008 vo formáte Portable Document Format (.pdf) –
2 strany formátu A4.

3. Uznesenie č. 7/2009 – XXIV. zo 7. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 10. decembra 2009 vo formáte Portable Document Format (.pdf) –
1 strana formátu A4.

4. Uznesenie č. M2/2010 – VI. z 2. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 29. apríla 2010 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

5. Kúpna zmluva č. 30/2010 zo dňa 18. 5. 2010 vo formáte Portable Document Format (.pdf) - 6 strán formátu A4.

6. Na základe vydaných a právoplatných stavebných povolení bola spoločnosť
SCB s. r. o. so sídlom P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa (IČO spoločnosti: 35 780 941) stavebníkom stavby „Obytný súbor nové bývanie, Orechová II Šaľa“ v rozsahu stavebných objektov (ďalej len SO podľa označenia v stavebnom povolení): SO 01 – komunikácie a chodníky, SO 02 – kanalizácia, SO 03 – vodovod, SO 04 – plynovod, SO 05 – rozvody NN, SO 06 – verejné osvetlenie, SO 07 – slaboprúdové rozvody,
SO 08 – príprava územia, SO 09 – sadovnícke úpravy.

7. Obytný súbor Nové bývanie Orechová II Šaľa – protihluková gabiónová konštrukcia – pôdorys vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 3 strany formátu A3.

8. Stavebný úrad neeviduje žiadne sankcie, ktoré by boli stavebníkovi uložené.
Na základe našich šetrení nebola zistená osoba zodpovedná za uloženie predmetného komunálneho odpadu. V zmysle zákona o odpadoch za komunálne odpady zodpovedá príslušná obec a nakoľko predmetné pozemky v tom čase už boli vo vlastníctve mesta, odstránenie komunálneho odpadu zabezpečilo mesto na vlastné náklady.

9. Po odkúpení  neskolaudovanej protihlukovej bariéry podľa Kúpnej zmluvy č. 30/2010 na pozemkoch parc. č. 614/257, 614/258, 614/259 je povinnosťou mesta túto časť stavby skolaudovať, do rozpočtov mesta na r. 2011, 2012 nebola akcia „protihluková bariéra IBV Orechová II“ zaradená.

10. K vete „Na jar t.r. mesto zabezpečilo opätovné vyčistenie oboch koncov stavby...“ pod skratkou t.r. bol uvedený aktuálny rok v čase písania odpovede, teda rok 2011.

Prílohy

dodatok č. 1

(pdf - 72.28 kB)
kúpna zmluva č. 30-2010

(pdf - 429.01 kB)
nájomná zmluva na pozemok

(pdf - 221.39 kB)
projektová dokumentácia

(pdf - 363.38 kB)
uznesenie č. 7-2009-xxiv.

(pdf - 43.46 kB)
uznesenie č. m2-2010-vi.

(pdf - 41.62 kB)