Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.12.2016 - 11:54  //  aktualizácia: 07.12.2016 - 11:55  //  zobrazené: 2978

Výrub drevín - Mária Kubicová

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),

ktorý bol novelizovaný zákonom č. 408/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Správny orgán

 

Mesto Šaľa

Číslo spisu

01272/2016/04980

Dátum podania

30.11.2016

Žiadateľ, adresa

Mária Kubicová

Predmet konania

výrub drevín

Popis konania v zmysle platnej legislatívy

žiadosť

oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

zápisnica 

rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie

ul. Pionierska,  k. ú. Šaľa

Dôvod podania

Zasahuje do vzdušného elektrického vedenia, výpadky elektrického prúdu

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona

12.12.2016