Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.10.2021 - 10:47  //  aktualizácia: 05.10.2021 - 10:48  //  zobrazené: 164

Výberové konanie - riaditeľ Materskej škole, 8. mája 2, Šaľa

  Mesto Šaľa

       zastúpené štatutárnym orgánom, primátorom mesta,  v zmysle zákona                č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

                                  výberové konanie na obsadenie

                   funkcie riaditeľa v

 

                Materskej škole, 8. mája 2,  Šaľa

           

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná  a  pedagogická  spôsobilosť  podľa  zákona  NR  SR  č. 138/2019  Z.  z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení

      niektorých zákonov,

 • vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods.7 zákona č. 138/2019 Z.z.,
 • absolvovanie základného modulu funkčného vzdelávania v zmysle § 47 ods.6 zákona č. 138/2019 Z.z.
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 zákona č. 596/2003 Z. z.,

 

Ďalšie požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm.

a, b, c) zákona č. 138/2019 Z. z,

 • zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1c) zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z., spôsobilosť  

používať slovenský jazyk v úradnom styku,

 • organizačné a riadiace schopnosti.
 • znalosť legislatívy v oblasti školstva,
 • komunikatívnosť a flexibilita,
 • užívateľské ovládanie práce s počítačom.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní, doklad o absolvovaní prvej atestácie, doklad o funkčnom vzdelávaní,
 • potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca ( nie staršie ako tri mesiace ),
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja materskej školy ( rozsah 4 – 6 strán ),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, odpis z registra trestov sa bude vyžadovať iba od úspešného uchádzača,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

 

 

Uchádzači doručia požadované doklady v obálke s označením

„Výberové konanie – Materská škola, 8. mája 2,  Šaľa”  - NEOTVÁRAŤ                                                                

poštou alebo do podateľne MsÚ v Šali

 

najneskôr do 3. novembra 2021 do 14.00 hod.

 

na adresu:

Mesto Šaľa

Spoločný školský úrad

Námestie Sv. Trojice 7

927 15  Šaľa

 

Pri zasielaní poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky.                    Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované kvalifikačné predpoklady, oznámený predsedom rady školy.

 

 

 

 

Šaľa 01. 10. 2021                                                                       

 

 

                                                                                                

                                                                                Mgr. Jozef Belický v.r.

                                                                                      primátor mesta