Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 30.05.2016 - 07:59  //  aktualizácia: 04.05.2017 - 08:53  //  zobrazené: 1900

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky v Materskej škole, Okružná 1, Šaľa

Mesto Šaľa zastúpené štatutárnym orgánom, primátorom mesta,  v zmysle zákona    č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa v Materskej škole, Okružná 1, Šaľa

           

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre

príslušný druh a typ školy a školského zariadenia v súlade so zákonom č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov

      a  podľa vyhlášky MŠ SR   č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné

      predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie

      pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

Osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • absolvovanie 1. atestácie najneskôr do 1. 1. 2017
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe
 •  

Ďalšie požiadavky:

 • zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods.1c) zák. č. 317/2009 Z. z.,
 • znalosť legislatívy v oblasti školstva,
 • komunikatívnosť a flexibilita,
 • riadiace schopnosti a skúsenosti
 • občianska bezúhonnosť,
 • osobné a morálne predpoklady,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • užívateľské ovládanie práce s počítačom.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené fotokópie dokladov o vzdelaní
 • doklad o absolvovaní prvej atestácie
 • doklad o pedagogickej praxi
 • profesijný životopis
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • návrh koncepcie rozvoja školy ( rozsah 4 – 6 strán )
 • výpis z registra trestov  nie starší ako 3 mesiace ( najneskoršie pri výberovom konaní )
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania (§11 zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)  

 

Uchádzači zašlú požadované doklady v obálke s označením „Výberové konanie –  Materská škola Okružná, Šaľa“ poštou alebo do podateľne MsÚ v Šali

 

najneskôr do 27. júna 2016 do 10.00 hod.

 

na adresu:

Mesto Šaľa

Spoločný školský úrad

Námestie Sv. Trojice 7

927 15  Šaľa