Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.03.2019 - 08:10  //  aktualizácia: 22.03.2019 - 08:11  //  zobrazené: 700

VV - Závesný balkón v byte č. 25 na bytovom dome č. 584/24 na Ul. Jazernej v Šali

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

 

Miroslav Kudry, bytom ul. Jazerná č. 584/24, 927 01 Šaľa

a Janette Kudryová, bytom ul. Jazerná č. 584/24, 927 01 Šaľa

(ďalej len "stavebník") dňa 08.03.2019 podali žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

Závesný balkón v byte č. 25 na bytovom dome č. 584/24
na Ul. Jazernej v Šali

 

na pozemku register "C" parc. č. 985/3 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

  • prístavba a montáž závesného balkóna pre byt číslo 25,
  •  hliníková konštrukcia balkóna, rozmerov 3,60 m x 1,30 m, výška 1,10 m sa zavesí na ukotvené háky.

 

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na ne nebude prihliadať.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

 

Vyvesené dňa: ..............................                            Zvesené dňa: ....................................

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke Mesta Šaľa dňa .............................

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Miroslav Kudry, Jazerná č. 584/24, 927 01 Šaľa

2. Janette Kudryová, Jazerná č. 584/24, 927 01 Šaľa

3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, UL. Jazernej súp. 584.  na pozemku register "C" parc. č. 985/3 kat. územie Šaľa 

4. VISIA s.r.o., Ing. Dušan Vajda, Sládkovičova č. 50/A, 927 01 Šaľa

5. EA projekt, s.r.o., Ing. Alexander Elek, Eszterházyovcov č. 714/6, 924 01 Galanta

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

na vedomie:

6. Miroslav Kudry, Jazerná č. 584/24, 927 01 Šaľa

7. Janette Kudryová, Jazerná č. 584/24, 927 01 Šaľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                          vedúca stavebného úradu

                                                                             na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016