Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.02.2017 - 20:01  //  aktualizácia: 28.02.2017 - 20:02  //  zobrazené: 1201

VV - Stavebné úpravy nebytových priestorov 1.NP polyfunkčného trhoviska

KASI-X SLOVAKIA spol. s.r.o., IČO: 45 898 103, so sídlom Jesenského 652/12,
 927 01 Šaľa
- Výzva na oboznámenie sa s podkladmi pre vydanie stavebného rozhodnutia.


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov, Vám Mesto Šaľa, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ako účastníkom konania oznamuje, že v priebehu stavebného konania vo veci návrhu na vydanie stavebného povolenia pre stavbu Stavebné úpravy nebytových priestorov 1.NP polyfunkčného trhoviska na 14 bytových jednotiek, na pozemku register "C" parc. č. 2811/6 v katastrálnom území Šaľa vo vlastníctve stavebníka a na pozemku register "C" parc. č. 2811/5 v katastrálnom území Šaľa v nájme stavebníka, stavebný úrad zhromaždil rozhodujúce podklady pre vydanie stavebného povolenia, a preto za účelom spoľahlivého zistenia stavu veci, ako účastníci konania máte právo sa s nimi pred vydaním rozhodnutia oboznámiť a vyjadriť sa k nim.

Vzhľadom na potrebu dodržať lehotu na vydanie rozhodnutia Vás žiadame, aby ste sa s uvedenými podkladmi oboznámili v lehote 7 dní od doručenia tohto oznámenia.

Do spisu môžete nazrieť na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, miestnosť  č. 311. ( úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní.
Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

Vyvesenie oznámenia oznámi tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.


Vyvesené dňa:    ..................................                      Zvesené dňa:  .......................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

Doručí sa:
účastníci (verejnou vyhláškou)
1. KASI-X SLOVAKIA spol. s.r.o, Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa
2. ostatným vlastníkom polyfunkčného trhoviska súp. č. 2005 na pozemku parc. č. 2811/6
    kat. územie Šaľa,  vlastníkom bytového domu č. 1020 na pozemkoch parc.č.2800, 2801,
    2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810 kat. územie Šaľa
3. vlastníkom susedných pozemkov na pozemkoch parc. č. 2811/1, 2811/2, 2811/7, 2811/11,
    2811/12, 2811/15 kat. územie Šaľa.
4. Ing. Peter Aštary, Vajanského 1518/15, 924 01 Galanta

    Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní,
    Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknuté orgány
5. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
6. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01  Šaľa
8. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova č.6, 816 47 Bratislava
9. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
10. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
11. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

na vedomie:
12. KASI-X SLOVAKIA spol. s.r.o, Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa
-  k spisu

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová
                                                                                               vedúca stavebného úradu
                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016