Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.10.2018 - 08:14  //  aktualizácia: 26.10.2018 - 08:16  //  zobrazené: 389

VV - Stavebné úpravy bytu č. 9 v bytovom dome č. 956/14 na Ul. SNP v Šali

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

ROZHODNUTIE

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanovením § 88a ods. 1 stavebného zákona a § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) z vlastného podnetu začalo správne konanie o dodatočnom povolení predmetnej stavby.

Stavebný úrad postupom podľa § 88 ods. 1 písm. b), § 88a stavebného zákona preskúmal žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorú dňa 23.05.2018 podali

Ali Kemal Ibrahomoglu, bytom Ul. M. R. Štefánika č. 117/15, 927 01 Šaľa

Nuriye Ibrahomoglu, bytom Ul. M. R. Štefánika č. 117/15, 927 01 Šaľa

(ďalej len “stavebníci“) podľa § 88a ods. 7 postupom primeraným podľa § 58 až § 66 stavebného zákona stavebný úrad prerokoval žiadosť s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a na základe výsledkov konania zistil, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, preto rozhodol takto:

Stavebný úrad podľa ustanovenia § 88a ods. 4 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 ods. 2 správneho poriadku, 

d o d a t o č n e   p o v o ľ u j e

stavbu

Stavebné úpravy bytu č. 9 v bytovom dome č. 956/14 na Ul.  SNP v Šali

 

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758 a 2759  v katastrálnom území Šaľa.

Stavba obsahuje:

 • vybúranie dverového otvoru šírky 800 mm v nosnej stene medzi kúpeľňou a komorou,
 • zmena dispozície bytového jadra, premiestnenie kúpeľne do komory, zmena polohy zdravotechnických rozvodov.

Stavba je rozostavaná nasledovne: je vybúraný otvor medzi kúpeľňou a komorou a  je vytvorená nová dispozícia priestorov.

 

 Pre dokončenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavebné úpravy budú dokončené v zmysle statického posúdenia č. 099SMB180312   vypracovaného Ing. Dušanom Vajdom, číslo oprávnenia: 5889*13, Ul. Sládkovičova č. 2052/50, 927 01 Šaľa ktoré je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

 

 1. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

 

 1. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002  Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

 

 1. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky: STRAW building wetBLOC s.r.o., P. Pázmáňa č. 50/17, 927 01 Šaľa, IČO: 45 978 662.

 

 1. Stavba bude dokončená najneskoršie do dvoch rokov po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

 

 1. Pripojenie na inžinierske siete:

       nové pripojenie na inžinierske siete nebude uskutočnené.

 

 1. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o vhodnosti použitých výrobkov sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku.

 

 1. Podmienky dotknutých orgánov a iné podmienky:
 • Stavebník zabezpečí, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou.
 • Stavebník oznámi vhodným spôsobom (vyvesením oznamu vo vstupnom priestore bytového domu) vlastníkom, resp. nájomníkom ostatných bytov, začiatok realizácie stavebných úprav.
 • Stavebník oznámi stavebnému úradu termín začatia stavby.
 • Stavebník je  povinný stavbu viditeľne označiť štítkom „STAVBA POVOLENÁ“.
 • Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných   bytov, a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.
 • Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručení  tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

V priebehu konania o dodatočnom povolení stavby námietky účastníkov konania neboli vznesené.

Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

Stavebný úrad upúšťa podľa § 81c písm. a) stavebného zákona od kolaudácie povolených stavebných úprav.  

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Odôvodnenie:

Stavebný úrad z vlastného podnetu v súlade s ustanoveniami § 88a ods. 1 stavebného zákona a § 18 ods. 2 správneho poriadku začal konanie o dodatočnom povolení predmetnej stavby, nakoľko stavba je uskutočňovaná bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním. Vzhľadom na skutočnosť, že stavebník dňa 23.05.2018 podal žiadosť o dodatočné povolenie stavby a dokladmi preukázali, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, stavebný úrad upustil od výzvy podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona.

Stavebný úrad oznámil dňa 01.08.2018 začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a podľa ust. § 88a ods. 7 postupom primeraným podľa § 58 až § 66 stavebného zákona posúdil žiadosť a prerokoval ju s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a na základe výsledkov konania zistil, že realizáciou stavby nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu konania o dodatočnom povolení nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu dodatočného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania:

Ali Kemal Ibrahomoglu, Nuriye Ibrahomoglu, Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, UL. SNP súp. 956  na pozemku register "C" parc. č. 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758 a 2759 kat. územie Šaľa, Ing. Dušan Vajda- VISIA, s.r.o.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

So stavebnými prácami na predmetnej stavbe sa nesmie pokračovať, pokiaľ jej dodatočné povolenie  nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 61 vo výške 300.00 € bol zaplatený dňa 23.05.2018.

Toto   rozhodnutie   má   povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní  na úradnej tabuli mesta. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

 

 

 

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa:

 

Príloha:

 • overená projektová dokumentácia

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Ali Kemal Ibrahomoglu, bytom Ul. M. R. Štefánika č. 117/15, 927 01 Šaľa

2. Nuriye Ibrahomoglu, bytom Ul. M. R. Štefánika č. 117/15, 927 01 Šaľa

3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, UL. SNP súp. 956  na pozemku register "C" parc. č. 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758 a 2759 kat. územie Šaľa 

4. Ing. Dušan Vajda, VISIA, s.r.o., Sládkovičova č. 2052/50A, 927 01 Šaľa

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa

na vedomie:

6. Ali Kemal Ibrahomoglu, M. R. Štefánika č. 117/15, 927 01 Šaľa

7. Nuriye Ibrahomoglu, M. R. Štefánika č. 117/15, 927 01 Šaľa

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                   vedúca stavebného úradu

 na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016