Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.12.2016 - 10:03  //  aktualizácia: 23.12.2016 - 10:03  //  zobrazené: 2559

VV - Rodinný dom na Ul. Pionierskej v Šali

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA
 A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Róbert Búran, Ul. Fraňa Kráľa č.4, 927 01 Šaľa
(ďalej len "stavebník") dňa 7.12.2016 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

Rodinný dom na Ul. Pionierskej v Šali,

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 529/3, 529/4, 530/1 a 530/3 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Stavba obsahuje:
 samostatne stojaci jednopodlažný, nepodpivničený objekt rodinného domu bez zástavby podkrovia s valbovou strechou. Objekt bude obdĺžnikového tvaru rozmerov 16,30 m x 9,80 m. Rodinný dom je odsadený do záhrady za jestvujúcim rodinným domom.
 stavba bude napojená na verejné rozvodné siete navrhovanými prípojkami: vodovodnou, kanalizačnou a inštalácie: zdravotechnická, ústredné kúrenie, elektrická a bleskozvod z
Ul. Pionierskej
 súčasťou stavby bude novovybudovaná príjazdová komunikácia s chodníkom zo zámkovej dlažby v celkovej dĺžke 47,26m a šírke 3,27m, ktorá bude napojená novovytvoreným vjazdom z miestnej komunikácie /Ul. Pionierska/.

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), oznamuje v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
17. 1. 2017  (utorok)  o 10.00 hodine
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, miestnosť č. 311.
Účastníci stavebného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať.
Stavebník najneskôr na pojednávaní návrh doplní v súlade s § 8 a § 9 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:
 rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce:
- súhlas k stavbe malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona           č. 137/2010 Z.z. o ovzduší,
- vyjadrenie MsÚ v Šali - referát dopravy a technických činností a rozhodnutie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť v zmysle § 3 a 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
- vyjadrenie Okresného úradu Šaľa - Odbor starostlivosti o životné prostredie /odpadové hospodárstvo/,
 doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, /súhlas vlastníka s umiestnením inžinierskych sietí a zriadenia komunikácie na pozemky register "C" parc. č. 529/3 a 530/3 kat. územie Šaľa/.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné hodiny: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní.
Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.
Vyvesenie oznámenia oznámi tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

 

Vyvesené dňa:    ..........................................                   Zvesené dňa:  .......................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

 

Doručí sa:
účastníci (doručenky)
1. Róbert Búran, Fraňa Kráľa 1862/4, 927 05 Šaľa
2. Erika Novotná Heráková, Orechová 401/7, 927 01 Šaľa
3. Boris Hajdú, Úzka 1576/6, 927 01 Šaľa
4. Lukáš Greguš, Pionierska 50, 927 01 Šaľa
5. Jana Gregušová, Pionierska 50, 927 01 Šaľa
6. Miroslav Novotný, Vavra Šrobára 12, 927 01 Šaľa
7. Magdaléna Novotná, Vavra Šrobára 12, 927 01 Šaľa
8. Gabriel Miškovič, Pionierska 325/46, 927 01 Šaľa
9. Ing. Vojtech Fülöpp,  Jantárová 39, 929 01 Dunajská Streda
10. Neznámym vlastníkom susedného pozemku register "C" parc. č. 530/2 kat. územie Šaľa – verejnou vyhláškou
Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní


dotknuté orgány
11. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa
12. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
13. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01  Šaľa
14. Západoslovenská distribučná , a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava
15. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
16. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
17. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
18. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
- k spisu

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová
                                                                                               vedúca stavebného úradu
                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

 

Prílohy

Situácia

(pdf - 622.03 kB)