Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.01.2020 - 07:20  //  aktualizácia: 03.01.2020 - 07:20  //  zobrazené: 1365

VV - prevádzky herne CASINO RESPECT a baru

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE UŽÍVANIA STAVBY

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Spoločnosť AND - JUR 1 s.r.o., so sídlom Cintorínska č. 2, 942 01 Šurany, IČO: 44 511 761,

(ďalej len "navrhovateľ") podala dňa 04.12.2019 návrh na zmenu v užívaní časti stavby:

                           

Centrum občianskej vybavenosti (COV) – budova obchodu a služieb súp. č. 1854,

 • nebytový priestor vo vchode A4, prízemie, zariadenie obchodu, priestor č. 4
 • nebytový priestor vo vchode A6, prízemie, skladový priestor č. 7

 

na nové účely prevádzky herne CASINO RESPECT a baru

 

(ďalej len "stavba") na ul. Hollého v Šali, m. č. Veča, na pozemku register "C" parc. č. 3080/18 v katastrálnom území Šaľa, priestory prevádzky v nájme navrhovateľa. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene užívania časti stavby.

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len “správny poriadok“), upovedomuje o začatí konania o zmene užívania stavby podľa § 85 stavebného zákona a súčasne podľa § 21 ods. 1 správneho poriadku nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

16. 01. 2020  o  10.00 hodine

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, č. dverí 4.20.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. posch., č. dverí 4.20, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 5 správneho poriadku. Za deň doručenia sa pokladá posledný (15.) deň vyvesenia tohto oznámenia.

Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

 

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. AND - JUR 1 s.r.o., Cintorínska č. 2, 942 01 Šurany
 2. Spoluvlastníkom objektu COV a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb:
  • Andrej Hronec, Markusova č. 531/13, 942 01 Šurany
  • Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
  • EUROTEX SR Bratislava s.r.o., Pod Kalváriou 2103, 955 01 Topoľčany
  • Miloš Kalaba, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa
  • Style4U s.r.o., Mudrochova 965/15, 942 01 Šurany
  • Katalin Kurucz, 925 81 Diakovce č. 731
  • Edita Pappová, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 745
  • Juraj Vyskoč, Suvorovova 1824/42, 942 01 Šurany
  • Ivan Marček, Gen. L. Svobodu 1935/7, 927 05 Šaľa
  • BETALOV s.r.o., Hlavná 45/26, 927 01 Šaľa
  • Martin Kőrősi, 925 92 Topoľnica č. 182
  • Terézia Kőrősiová, 925 92 Topoľnica č. 182
  • Prvá slovensko-maďarská obchodná spoločnosť, s.r.o., Lúčna 2, 927 05 Šaľa
  • Iveta Košecová, Rímska č. 2164/14, 927 05 Šaľa
  • MEDIK centrum Šaľa, s.r.o., Hollého 9, 927 05 Šaľa
  • Dália Szőcs, Gen. L. Svobodu 1935/1, 927 05 Šaľa
  • Mgr. Petronela Kapásová, Športová 623/24, 941 23 Andovce
  • JUDr. Peter Belovič, Nitrianska č. 1744/39, 927 05 Šaľa
  • JUDr. Eva Szikorová, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 556
  • Mgr. Lucia Belovičová, Nitrianska 1744/39, 927 01 Šaľa
  • Ľubica Vojteková, Hollého 20, 927 05 Šaľa
  • Salón ANGELIKA s.r.o., Budovateľská 2256/52, 927 01 Šaľa
  • Eva Kissová, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 641
  • Miroslav Korec, Jaseňová 2120/7, 927 01 Šaľa
  • Sportstyle s.r.o., Slnečná 7/1941, 927 05 Šaľa
  • Sinta s.r.o., Krušovská 4194/40, 955 01 Topoľčany
  • Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
  • Monika Hadnaďová, Cukrovarská 733/44C, 926 01 Sereď
  • DRAGSTOR HAS s.r.o., Kukučínova 4, 940 01 Nové Zámky
  • BB – Hollandtex s.r.o., Budovateľská 16, 927 01 Šaľa
  • Peter Szalai, Furmanská 355/28, 941 31 Dvory nad Žitavou
  • František Kovács, Bottova 1021/8, 927 01 Šaľa
  • MB EURO-MONT s.r.o., Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa
  • HARMÓNIA VZ s.r.o., 8. mája 908/15, 927 01 Šaľa
  • AW-DENT, s.r.o., 925 85 Neded č. 309
  • SAVEDENT s.r.o., Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa
  • Adriana Kováčová, Budovateľská 543/14, 927 01 Šaľa
  • Jana Konrádová, 925 85 Neded č. 3
  • Monika Magdalíková, Bernolákova 1512/24, 927 05 Šaľa
  • Kristína Bírová, Fr. Kráľa 2153/29, 927 05 Šaľa
  • MVDr. Attila Szatmáry, Čsl. Armády 176, 925 72 Selice
 3. Ing. Igor Bujdák - ARCHPROJEKT, MDŽ 42, 942 01 Šurany

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
 2. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 3. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká č. 49, 950 38 Nitra
 4. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

na vedomie:

 1. AND - JUR 1 s.r.o., Cintorínska č. 2, 942 01 Šurany
 • k spisu

                                                                

 

 

 

                 Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

   na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016