Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.03.2017 - 13:16  //  aktualizácia: 05.04.2017 - 08:33  //  zobrazené: 2460

VV - Polyfunkčný bytový dom

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Spoločnosť  GP-OMEGA s r.o., so sídlom Alžbetínske námestie č. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 599 227, v zastúpení spoločnosti
PZ-CONSTRUCT, s r.o, so sídlom Veľkoblahovská č. 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 832 529
(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 25.01.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

Polyfunkčný bytový dom

(ďalej len “stavba“) na Ul. Hollého v Šali, mestská časť Veča, na pozemkoch register "C" parc. č. 3080/210 a parc. č. 3080/212 katastrálne územie Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Účel a popis stavby:
Predmetom územného konania je povolenie umiestnenia stavby Polyfunkčný bytový dom so 6 nadzemnými podlažiami, s podpivničením a s parkovaním pre budúcich obyvateľov a majiteľov priestorov obchodu a služieb, príp. kancelárií, s napojením na miestnu komunikáciu Ul. Hollého, resp. na Ul. Fr. Kráľa a na všetky inžinierske siete okrem napojenia na verejné rozvody plynu.
Celková plocha pozemku:  2307 m2,
Celková zastavaná plocha:   517 m2, index zastavanosti spolu 22,4%
Celková plocha zelene:   595 m2, (podiel zelene 25,8%)
1.PP    podzemné státia v počte 22 miest, kobky, sklady
1.NP    obchodné - prenajímateľné priestory a parkovanie 12 miest
2.NP    administratívne priestory, služby
3-6.NP    byty – 24 bytových jednotiek

Počet navrhnutých parkovacích státí
- celkom 61 miest  (z toho 3 pre telesne postihnutých)
- z toho vnútri v objekte 34 miest

Členenie stavby na stavebné objekty:
   Príprava územia     parc. č. 3080/210, 212
SO 100  Vlastný objekt - Polyfunkčný bytový dom  parc. č. 3080/210, 212
SO 200  Verejné a neverejné komunikácie a parkoviská parc. č. 3080/210, 212 
SO 300  Vodovodná prípojka     parc. č. 3080/212, 11, 12
SO 400  Kanalizačná prípojka    parc. č. 3080/212, 12
SO 500  Odvedenie dažďovej vody, ORL, vsak  parc. č. 3080/210, 212
SO 600  VN, TS, NN prípojka    parc. č. 3080/210, 212, 13, 14
   Sadové úpravy, oplotenie a drobná architektúra parc. č. 3080/210, 212

- Polyfunkčný bytový dom s obdĺžnikovým pôdorysom maximálnych rozmerov 45,00 m x 11,60 m, so 6 nadzemnými podlažiami a s podzemnými garážami.
- Na 1.PP je navrhnutých 22 parkovacích státí, skladové priestory a kobky.
- Na 1.NP bude 12 parkovacích státí, 3 prenajímateľné obchodné priestory s vlastným hygienickým zariadením (WC + umývadlo, plochy priestorov 50,9 m2; 35,56 m2 a 52,74 m2), hlavný vstup do objektu, výťah, kotolňa, miestnosť pre potreby upratovania s výlevkou a umývadlom.
- Na 2.NP bude 5 kancelárskych priestorov s čajovou kuchynkou a hygienickým zázemím (WC + umývadlo, plochy priestorov 88,95 m2, 120,62 m2, 56,32 m2, 61,41 m2, 75,30 m2).
- Na 3. – 6.NP bude 24 bytových jednotiek, z toho 17 dvojizbových a 7 trojizbových.
- Objekt bude napojený na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny z Ul. Hollého, resp. z Ul. Fr. Kráľa. Zásobovanie elektrickou energiou bude z navrhovanej transformačnej stanice.
- Príprava teplej vody na 1. a 2.NP sa zabezpečí lokálnymi elektrickými ohrievačmi vody, v bytových jednotkách lokálne pomocou kompaktného tepelného čerpadla, ktoré budú slúžiť aj ako rekuperačné vetracie zariadenie.
- Vykurovanie objektu bude elektrické podlahové pre každú jednotku zvlášť.
- Pred objektom a pri objekte je navrhnutých 27 verejných parkovacích státí, z toho budú 3 vyhradené pre telesne postihnutých.
- Dažďové vody z parkovísk budú odvádzané priečnym a pozdĺžnym spádovaním do líniových žlabov a uličných vpustí, budú predčistené v odlučovači ropných látok „ORL“ pred zaústením do vsakovacieho systému, ORL bude rozdelený do troch základných častí – sedimentačná nádrž, jemný odlučovač a odlučovač zvyšných olejov.
- Riešené budú verejné komunikácie pre peších, priechody pre peších cez MK Hollého s napojením na jestv. chodník, obnova jestv. priechodov na MK Hollého a Fr. Kráľa (obnova vodorovného dopravného značenia, doplnenie verejného osvetlenia, zriadenia prvkov pre vedenie slabozrakých).
- Navrhnutá je účelová prístupová komunikácia „A“ ku garážovým státiam na 1.NP: neverejná komunikácia s obmedzeným prístupom (cez bránu), dvojpruhová obojsmerná, odvodnená do zelene, s celkovou dĺžkou 0,064 268 km, voľná šírka 5,0m, priečny sklon jednostranný 2% v smere odvodňovacieho drénu (vozovka bude spresnená v ďalšom stupni, predpokladá sa tuhá alebo polotuhá vozovka pre En,s=45MPa a VI. Triedu DZ), komunikácia „A“ napája sa na miestnu komunikáciu  Fr. Kráľa, pod uhlom napojenia 85st., čiastočne bude zasahovať do napojenia zásobovacieho dvora TESCO.
- Neverejná komunikácia „B“ s obmedzeným prístupom (cez bránu), vjazd do podzemnej garáže, len pre majiteľov odstavných plôch, s celkovou dĺžkou 0,024 302 km - jednopruhová obojsmerná komunikácia s odvodnením do líniových žľabov, základná šírka 3,75m, (osadiť svetelnú signalizáciu na vjazde a výjazde), s napojením na miestnu komunikáciu Ul. Hollého pod uhlom napojenia 90st, predpokladá sa tuhá vozovka pre En,s=45MPa a VI. Triedu DZ,
- Komunikácia - chodník pre peších šírky 1,7m – napojenie hlavnej stavby na verejné komunikácie pre peších, verejný chodník triedy D3 pozdĺž MK Fr. Kráľa a Hollého, spádovaný v smere od budovy, jednostranný priečny sklon 2%, výškovo sa prispôsobí k plochám, na ktoré sa napája, vozovka bude dláždená.
- Plošná bilancia:
Neverejné komunikácie    455,30m2
Neverejné komunikácie pre peších   70,12m2
Verejné komunikácie pre peších   288,00m2
Parkovacie a odstavné státia verejné 323,60m2
- Priechody pre peších cez navrhované a jestv. komunikácie budú riešené bezbariérovo, komunikácie budú vhodne osvetlené verejným osvetlením.
- Pre vzniknutý odpad počas prevádzky a užívania objektu bude vyhradený priestor so spevnenou plochou pre nádoby na smeti.
- Areál bude oplotený, vstup bude cez posuvnú oceľovú bránu, prístup autom bude mať výlučne vlastník parkovacieho státia v rámci areálu.

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
24. 04. 2017   o  10.00 hodine
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade.
Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na tunajšom úrade počas úradných hodín (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00), najneskôr však pri tomto ústnom pojednávaní.

Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.


Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 5 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa pokladá posledný (15.) deň tejto lehoty.

 

 


Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa   .............................

 

Doručí sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. PZ-CONSTRUCT, s.r.o, Veľkoblahovská č. 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda (splnomocnený zástupca navrhovateľa)
2. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
3. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich:
dotknuté pozemky a susedné pozemky: register "C" parc. č. 3080/210, 3080/212, 3080/1, 3080/11, 3080/12, 3080/13, 3080/14, 3080/18
- TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 811 08 Bratislava
- Roland Zilizi, 925 82 Tešedíkovo č. 186,
- Patrik Vašák, Dlhoveská č. 1382/19, 927 05 Šaľa
- Miloš Kalaba, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa
- Angel food s.r.o., Mudrochova 965/15, 942 01 Šurany
- Katalin Kurucz, 925 81 Diakovce č. 731
- Edita Pappová, Lieskovská č. 745, 925 71 Trnovec nad Váhom
- PLAYERS s.r.o., Cintorínska č. 2, 942 01 Šurany
- Nguyen Thi Thu Ha, Dlhoveská č. 1415/24, 927 05 Šaľa
- BETALOV, s.r.o., Hlavná č. 45/26, 927 01 Šaľa
- Ján Kmeťo, Nivy č. 1463/7, 927 05 Šaľa
- Prvá slovensko-maďarská obchodná spoločnosť, s.r.o., Lúčna 2, 927 05 Šaľa
- Iveta Košecová, Rímska č. 2164/14, 927 05 Šaľa
- MEDIK centrum Šaľa, s.r.o., Hollého č. 9, 927 05 Šaľa
- Dália Szőcs, Gen. L. Svobodu č. 1935/1, 927 05 Šaľa
- K Slovakia, s.r.o., Sklenárova č. 48, 821 09 Bratislava
- Pavol Novomestský, Nešporova č. 1007/7, 927 01 Šaľa
- JUDr. Peter Belovič, Nitrianska č. 1744/39, 927 05 Šaľa
- JUDr. Eva Szikorová, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 556
- Ľubica Vojteková, Hollého č. 20, 927 05 Šaľa
- Salón ANGELIKA, s.r.o., Budovateľská č. 2256/52, 927 01 Šaľa
- Eva Kissová, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 641
- Miroslav Korec, Jaseňová č. 2120/7, 927 01 Šaľa
- Sportstyle s.r.o., Slnečná č. 1941/7, 927 05 Šaľa
- Sinta s.r.o., Krušovská č. 4194/40, 955 01 Topoľčany 
- Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
- Monika Hadnaďová, Cukrovarská č. 733/44C, 926 01 Sereď
- Martina Varsányiová, Nitrianska č. 1934/10, 927 05 Šaľa
- BB-Hollandtex s.r.o., Budovateľská č. 16, 927 01 Šaľa
- ORIGO PARTNERS, s.r.o., Pázmáňa č. 2125/27, 927 01 Šaľa
- František Kovács, Bottova č. 1021/8, 927 01 Šaľa
- MB EURO – MONT s.r.o., Hollého č. 1854/9, 927 05 Šaľa
- HARMÓNIA VZ, s.r.o., 8. mája č. 908/15, 927 01 Šaľa
- AW – DENT, s.r.o., 925 85 Neded č. 309
- SAVEDENT s.r.o., Brezová č. 2, 927 01 Šaľa
- Adriana Kováčová, Budovateľská 543/14, 927 01 Šaľa
- Jana Vinczeová, Bartakovičová č. 925 85 Neded č. 3
- Monika Magdalíková, Bernolákova č. 1512/24, 927 05 Šaľa
- Kristína Bírová, Fr. Kráľa č. 2153/29, 927 05 Šaľa
- MVDr. Attila Szatmáry, Čsl. armády č. 176, 925 72 Selice
Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
6. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
7. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
8. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
9. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
(VZ, OH, OPaK)
10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
14. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa
15. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
16. CableNet, s.r.o., Slnečná č. 535/19, 924 01 Galanta
17. VISPER s.r.o., Jánošíkova č. 10, 940 78 Nové Zámky
18. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., (ORANGE) Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
19. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava
20. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
21. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
22. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
23. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností

na vedomie
24. PZ-CONSTRUCT, s.r.o, Veľkoblahovská č. 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda
(splnomocnený zástupca navrhovateľa) 

ostatní:
25. Ing. Zoltán Pintér, PZ-CONSTRUCT, s.r.o, Veľkoblahovská č. 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda
- k spisu


 

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová
                vedúca stavebného úradu
    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

Situačka

(pdf - 413.17 kB)