Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 02.12.2016 - 07:53  //  aktualizácia: 02.12.2016 - 07:53  //  zobrazené: 5489

VV - I/75 Šaľa – obchvat

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

            ROZHODNUTIE

O PREDĹŽENÍ PLATNOSTI ROZHODNUTIA O UMIESTNENÍ  STAVBY

Mesto Šaľa vydalo dňa 26.01.2011 pod spis. č. 4043/2010-3 v zlúčenom územnom konaní rozhodnutie o umiestnení stavby s rozhodnutím o využívaní územia na líniovú stavbu Cesta I/75 Šaľa – obchvat, na pozemkoch v kat. území Šaľa, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a Horný Jatov, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 03.03.2011.
Platnosť územného rozhodnutia bola naposledy predĺžená rozhodnutím Mesta Šaľa pod          č. 00860/2014/SU/00965 zo dňa 06.03.2014 do 31.01.2017.
Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona               č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe návrhu o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, ktorú dňa 12.10.2016 podala spoločnosť 

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava,
so sídlom Ul. Miletičova č. 19, P. O. BOX 64, 820 05 Bratislava, IČO: 003328

(ďalej len „navrhovateľ“), podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

p r e d l ž u j e

platnosť uvedeného územného rozhodnutia a určuje novú dobu platnosti: 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Územné rozhodnutie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú v zmysle § 40 ods. 3 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Odôvodnenie:
Mesto Šaľa vydalo dňa 26.01.2011 pod spis. č. 4043/2010-3 v zlúčenom územnom konaní rozhodnutie o umiestnení stavby s rozhodnutím o využívaní územia na líniovú stavbu Cesta I/75 Šaľa – obchvat, na pozemkoch v kat. území Šaľa, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a Horný Jatov, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 03.03.2011.

Mesto Šaľa na základe žiadosti navrhovateľa naposledy rozhodnutím pod                                       č. 00860/2014/SU/00965 zo dňa 06.03.2014 predĺžilo platnosť predmetného územného rozhodnutia do 31.01.2017.

Vydané rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí podľa § 40 ods.1 stavebného zákona tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Pred uplynutím tejto lehoty navrhovateľ požiadal dňa 12.10.2016 o predĺženie jeho platnosti z dôvodu zdĺhavého spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a následnú zdĺhavú prípravu podkladov pre vydanie stavebného povolenia.

Stavebný úrad oznámil dňa 18.10.2016 začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia účastníkom konania.

Vzhľadom na skutočnosť, že na umiestnenie stavby je vydané právoplatné územné rozhodnutie a jedná sa iba o predĺženie platnosti rozhodnutia, pred vydaním ktorého sa  už na prerokovanie návrhu uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním a od tejto doby nedošlo k zmene pomerov v území, stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania a stanovil lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok.
V priebehu konania námietky účastníkov neboli vznesené.

Stavebný úrad posúdil dôvody navrhovateľa, a pretože sa nezmenili podklady na základe ktorých bolo rozhodnutie o umiestnení stavby vydané, žiadosti navrhovateľa vyhovel.

Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).
                                                                                                             
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 stavebného zákona a musí byť zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa, obce Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom a Trnovec nad Váhom. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Po uplynutí stanovenej lehoty žiadame rozhodnutie zaslať späť na Stavebný úrad Mesta Šaľa.
Rozhodnutie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.  

 

rozhodnutie vyvesené dňa: .....................           rozhodnutie zvesené dňa: ..............................
Pečiatka, podpis                                                   Pečiatka, podpis


Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        


Doručí sa:
účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

1. Slovenská správa ciest,  IVaSC Bratislava,  Miletičova 19, 820 05  Bratislava
2. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice, 927 15 Šaľa
3. Obec Dlhá nad Váhom, 927 05 Šaľa 5 Dlhá nad Váhom č. 225, + 2 x verejná vyhláška
4. Obec Kráľová nad Váhom, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 71, + 2 x verejná vyhláška
5. Obec Trnovec nad Váhom, Ul. Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhom, + 2 x verejná vyhláška
6. Ministerstvo životného prostredia SR, nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
7. Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa
8. SAGRIS, spol. s.r.o., Družstevná 449, 925 71 Trnovec nad Váhom
9. FARMA JATOV, spol. s.r.o., Horný Jatov 877, 925 71 Trnovec nad Váhom
10. Duslo, a.s. Administratívna budova, ev.č. 1236, 927 03 Šaľa
11. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
12. SCHETELIG CE s.r.o., Železničná 961, 925 84  Vlčany
13. Slovenský vodohosp. podnik, š. p. OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
14. Slovenský vodohosp. podnik, š. p. Správa povodia dolného Váhu, ul. Dolná 16, 927 01 Šaľa
15. Vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania v katastrálnych územiach Šaľa, obce Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom a Trnovec nad Váhom

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

     Obec Dlhá nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
     Obec Dlhá nad Váhom – www.dlhanadvahom.eu  – zverejnenie po dobu 15 dní
     
     Kráľová nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
     Kráľová nad Váhom – www.kralovanadvahom.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

     Trnovec nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
     Trnovec nad Váhom – www.trnovecnadvahom.sk  – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknuté orgány
16. Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
17. Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1,                 927 01 Šaľa
18. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnut. majetku a výstavby, Ul. Kutuzovova č. 8,              832 47  Bratislava
19. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Nám. slobody 6, P.O.BOX č. 100, 810 05 Bratislava
20. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
21. Nitriansky samosprávny kraj, Odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
22. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky,  Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
23. Krajské riaditeľstvo Hasič. a záchr. zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
24. Krajské riaditeľstvo polic. zboru v Nitre, Piesková 32, P.O.Box 13/C, 949 01 Nitra
25. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
26. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
27. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
28. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
29. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
30. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
31. Slovenské elektrárne, a.s., Vodné elektrárne, Trenčín, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín
32. SITEL, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
33. TELEMONT, a.s., Trnavská cesta 102, P.O.BOX č. 88, 820 09 Bratislava 29
34. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
35. Západoslovenská energetika, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
36. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
37. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
38. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01Nitra
39. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
40. Michlovsky spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
41.  O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
42. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., P.O.BOX216, Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 5
43. TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38, 821 08 Bratislava
44. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
45. SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
46. PROBUGAS, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
47. EUSTREAM, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
48. Dopravný úrad. Divízia vnútrozemskej plavby. Odbor štátneho odborného dozoru. Ostrov Sv. Alžbety 3098, 945 01 Komárno
49. Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Nové Zámky, Podzámska 9434/34A,                    940 01Nové Zámky
50. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
51. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.,Mlynské nivy 15880/59A,                                         824 84 Bratislava 26
52. NAFTA, a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
53. Mestský úrad v Šali - referát dopravy a technických činností
54. Mestský úrad v Šali – referát pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy

na vedomie
      Slovenská správa ciest,  IVaSC Bratislava,  Miletičova 19, 820 05  Bratislava
 k spisu

 


                                                                                                     Mgr. Jozef Belický
                                                                                                        primátor mesta

 

Prílohy

situacia

(pdf - 1.4 MB)