Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.08.2016 - 11:48  //  aktualizácia: 26.08.2016 - 11:49  //  zobrazené: 3967

VV - FTTH Šaľa Orange

Orange Slovensko, a.s., IČO: 35 697 270, Ul. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava
v zastúpení MAPCOM Magdaléna Puzlíková, IČO: 41 058 976, Ul. Benkova 7,                           949 11 Nitra
(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 12.08.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:
FTTH Šaľa Orange

na pozemkoch v kat. území Šaľa a v Šaľa m.č. Veča.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Stavba obsahuje:
 Riešené územie v časti Veča: celé sídlisko Veča, ohraničené ulicami: Fraňa Kráľa, Rímska, Nitrianska a Nivy.
 V časti Šaľa: riešené územie ohraničené ulicami: Váhová, Kollárová, Partizánska, Mostová, Hviezdoslavova, Školská, Dolná, Orechová, Jazerná, Kúpeľná, Jesenského, Smetanova.
 Nová káblová trasa pre celú riešenú oblasť začína na bytovom dome č. 5 na Ul. Petra Pázmaňa, kde bude sústredená technológia.
 Z uvedeného miesta bude vedená trasa vo výkope v chodníkoch, alebo v zelených plochách popri miestnych komunikáciách.
 Od nej budú budované odbočné vetvy a pripojenia jednotlivých objektov v uvedených lokalitách.
 V stavbe budú do zeme ukladané PE multirúry s mikrotrubičkami. Do vybudovaného mikrotrubičkového systému budú zafukované optické káble alebo optické vlákna ktorými budú pripojené zariadenia.
 Cieľom navrhovanej stavby je vybudovanie plnej optickej prístupovej siete elektronických komunikácií  FTTH na báze mikrotrubičkových systémov v meste Šaľa v uvedemých lokalitách.
Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117  ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 36 ods.4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené  s miestnym zisťovaním

na piatok  30. 09. 2016 o 10.00 h

so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, miestnosť č. 311.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia  (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).
Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní.
Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

Príloha:
 situácia

Oznámenie vyvesené dňa: .....................           Oznámenie zvesené dňa: ..............................
Pečiatka, podpis                                                   Pečiatka, podpis
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.


Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        
Doručí sa:
 účastníci konania – (verejnou vyhláškou)
1. MAPCOM Magdaléna Puzlíková, Ul. Benkova 7, 949 11 Nitra
(splnomocnenec navrhovateľa)
2. Vlastníci pozemkov register "C" KN 135/16, 135/13, 135/17, 805/3, 5/10, 5/11, 5/12, 6/1, 6/9, 8/15, 8/16, 39/7, 39/8, 43, 50/1, 135/18, 135/20, 524/1, 585/1, 587/1, 587/2, 588/1, 591, 592/1, 593/1, 594/1, 594/69, 805/2, 2667/2, 2668, 3/2, 6/6, 8/1, 805/9, 852/1, 854/1, 854/2, 942/1, 983, 985/1, 1030/1, 1030/24, 1030/25, 1031, 1032/1, 1032/10, 1038/31, 1038/44, 1038/65, 1091/9, 1096, 1611/1, 1678/3, 1680/3, 1983/1, 2303/1, 2303/15, 2310/1, 2312/1, 2338/1, 2645/63, 2663/1, 2667/2, 820/1, 818/1, 865, 868, 871, 874, 878, 916/1, 888/1, 912/1, 914, 796/6, 1038/46, 2677/2, 2684, 2687, 2692, 2694, 2752/1, 2760, 2774, 2780, 2799/1, 2811/1, 3080/3, 3080/4, 3080/5, 3080/6, 3080/7, 3080/8, 3080/9, 3080/10, 3080/11, 3080/12, 3080/14, 3080/13, 3080/15, 3080/327, 3080/328, 3198/189, 3198/190, 3198/191, 3198/192, 3755/1, 4126, 4261, 4164, 4167/2, 4168/2, 4169/1, 4169/4 a pozemkov register "E" KN 1323/1, 1319, 1321/11, 1643/2, 1596, 1624/7, 1764/1, 1317, 1328, 46/1, 1351/1, 136, 1745, 233/33, 1457, 1219, 1271, 7, 1270/1, 641/3, 3988/0, 3989 a stavieb na nich v kat. území Šaľa
 Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15  Šaľa
 Nitriansky samosprávny kraj, Ul. Rázusova 2A, 949 01 Nitra 
 Roľnícke družstvo, Ul. Hviezdoslavova č.2, 927 01 Šaľa
 Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15  Bratislava
          
            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní   
 
dotknutým orgánom jednotlivo
3. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
4.    SVP, š. p. Správa povodia dolného Váhu, ul. Dolná 16, 927 01 Šaľa
5. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
7. MO SR, správa nehnuteľného majetku, Ul. Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava
8. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
9.    Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
10. Okresný úrad Šaľa, odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
11. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky,  Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
12. Okresný úrad pre CD a PK v Nitre, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
13. Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05  Bratislava
14. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
15. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
16. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
17. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
19. Stavebné bytové družstvo Šaľa, Horná č. 926/1, 927 01  Šaľa
20. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
21. Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
22. Michlovsky spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
23. Wisper s.r.o. Ul. Jánošíkova 10, 940 78 Nové Zámky
24. MENERT-THERM, s.r.o., Hlboká súp. č. 10/33, 927 01  Šaľa
25. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
26. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
27. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
28. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

na vedomie
29. MAPCOM Magdaléna Puzlíková, Ul. Benkova 7, 949 11 Nitra
(splnomocnenec navrhovateľa)
 k spisu

 

 


                                                                                                     Mgr. Jozef Belický
                                                                                                        primátor mesta