Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.05.2017 - 09:27  //  aktualizácia: 25.05.2017 - 13:49  //  zobrazené: 4725

Verejná vyhláška - Povolenie zmeny v užívaní stavby

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

ROZHODNUTIE
O POVOLENÍ ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v konaní preskúmalo návrh na zmenu v užívaní stavby, ktorý dňa 10.10.2016 podala spoločnosť
SIDDHA, s. r. o., so sídlom J. Palárika č. 398/10, 927 01 Šaľa, IČO: 47 619 813
(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto preskúmania podľa § 85 ods. 1 stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 21 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e   z m e n u   v   u ž í v a n í   s t a v b y 
 
Administratívna budova POPLAR, na Ul. Budovateľskej v Šali
na nový navrhovaný spôsob užívania

Robotnícka ubytovňa
(ďalej len "stavba") so súp. č. 529, na Ul. Budovateľskej v Šali, na pozemku register "C" parc. č. 816/5 v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve navrhovateľa, na účely nebytovej budovy, ako ubytovacie zariadenie na krátkodobé pobyty. Zmena v užívaní stavby je povolená na základe predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Zoltánom Pintérom, PZ-CONSTRUCT, s.r.o., 929 01 Dunajská Streda, Veľkoblahovská 6750/9E, autorizovaným architektom, evidenčné č. 1545 AA. 
Stavba obsahuje:
- existujúci objekt je dvojpodlažný, čiastočne podpivničený objekt s plochou strechou, obvodová murovaná konštrukcia stavby je zateplená, nosná konštrukcia plochej strechy je oceľobetónová s nízkym spádom,
- dispozícia jednotlivých ubytovacích jednotiek vychádza z pôvodnej dispozície a prispôsobuje nosnému systému budovy,
- v každej ubytovacej jednotke je kuchyňa a hygienické zázemie (sprcha, WC, umývadlo),
- na 1.NP sú dve ubytovacie bunky („A“ a „B“), so samostatnými vstupmi, s celkovým počtom lôžok 20 miest, vetrateľné sklady čistého a použitého prádla, miestnosť pre vypranie osobnej bielizne a odevov ubytovaných, vybavený 2 práčkami a drezmi, miestnosť pre potreby upratovania s výlevkou,
- bunka „A“ dispozične pozostáva z kuchynky, kúpeľne, WC, chodby, dvojlôžkovej (13.58 m2) a štvorlôžkovej (27,69 m2) ubytovacej izby,
- bunka „B“ dispozične pozostáva z troch štvorlôžkových izieb (22,72 m2; 23,78 m2; 26,28 m2), jednej dvojlôžkovej (11,24 m2), kuchynky, dvoch kúpeľní,   
- na 2.NP sú tri ubytovacie jednotky s celkovým počtom lôžok 19,
- bunka „C“ pozostáva z chodby, trojlôžkovej (19,76 m2) a dvojlôžkovej (15,02 m2) ubytovacej izby, kuchynky, kúpeľne a WC,
- bunka „D“ pozostáva z chodby, 2 kúpeľní, kuchynky a dvoch trojlôžkových izieb (19,81 m2; 19,76 m2),
- bunka „E“ pozostáva z chodby, kuchynky, dvoch dvojlôžkových izieb (14,02 m2; 17,22 m2), z jednej štvorlôžkovej (22,43 m2) ubytovacej izby, kúpeľne a 2 WC,
- recepcia a sklad inventáru je umiestnený v administratívnej budove sídla spoločnosti MENERT s.r.o. v Šali, Hlboká 3,
- denná miestnosť pre upratovačku bude k dispozícii v Ubytovni nižšieho štandardu súp. č. 530, na Ul. Kukučínovej v Šali, ktorá je postavená vedľa objektu súp. č. 529, s prechodom cez dvor,
- objekt je napojený na technickú infraštruktúru (elektrickú energiu, verejný vodovod a kanalizáciu, teplovod), odvetranie bezokenných priestorov je nútené,
- vykurovanie je riešené systémom ústredného kúrenia pripojením na vykurovaciu teplú vodu pomocou teplovodu, zdroj tepla je umiestnený mimo riešený objekt,
- pre pôvodný objekt sú vybudované parkovacie státia v rámci areálu obytného domu a administratívnej budovy, pre ubytovňu sú vyhradené státia v počte 7 státí, z toho 1 pre imobilných na pozemkoch parc. č. 817/47, 817/48, 817/49, 817/50, 817/51, 817/52 a 817/53, ktoré sú v nájme a vo vlastníctve navrhovateľa (parc. č. 817/52),
- zmenou účelu sa nemení vonkajší vzhľad budovy a nezasahuje sa do jestvujúcich nosných konštrukcií, ani do prípojok inžinierskych sietí.

Na stavbu Stavebné úpravy - Administratívna budova POPLAR bolo vydané Mestom Šaľa kolaudačné rozhodnutie pod č. 4959/2009-2 dňa 19.02.2010 s právoplatnosťou zo dňa 16.03.2010, s povolením užívania stavby na účely administratívy.
Pre stavbu Administratívna budova POPLAR na Ul. Budovateľskej vydalo Mesto Šaľa pod č. 04508/2016/SU/04382 dňa 14.11.2016 oznámenie k ohláseniu stavebných úprav, že proti uskutočneniu stavebných úprav nemá námietky. Stavebné úpravy spočívali vo vytvorení nenosných deliacich konštrukcií a vo vytvorení hygienických zariadení.

Pre užívanie stavby Robotnícka ubytovňa podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona tunajší úrad určuje tieto podmienky:
 Stavba bude užívaná na účely vymedzené týmto rozhodnutím.
 Elektrické zariadenia objektu budú pravidelne kontrolované a udržiavané tak, aby bola zabezpečená ich bezpečná činnosť a prevádzka.
 Užívateľ stavby zabezpečí pravidelné kontroly a revízie technických zariadení v zmysle platných technických predpisov, ako aj príslušných STN.
 Počas užívania stavby budú dodržané ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ním súvisiace platné právne predpisy.
 ORPZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.
 Na základe záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre č. HZP/A/2016/03004 zo dňa 20.10.2016 návrh zmeny v užívaní stavby vyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim ochranu verejného zdravia.
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
 Prístup obyvateľov ubytovne na strešnú terasu, na terasu nachádzajúcej sa na 1.NP z bočnej strany objektu a prístup do priestoru suterénu bude zamedzený zabudovaním mreží v komunikačných priestoroch objektu.
 Okná objektu robotníckej ubytovne musia byť zčasti prekryté nepriehľadnými fóliami. 
 V prípade preukázania potreby zvýšenia bezpečnosti po uvedení priestorov ubytovne do užívania, budú vykonané prípadné ďalšie opatrenia (napr. umiestnenie kamerového systému, strážna služba, osobitné brány, oplotenie atď.).
 Stavba bude užívaná tak, že budú zabezpečené záujmy na starostlivosti o životné prostredie, hygienu, zdravie a bezpečnosť osôb, požiarnu bezpečnosť a pod.

Na miestnom šetrení boli zistené nedostatky, ktoré boli uvedené v nesúhlasnom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra pod č. IPNR/IPNR-OBOZP/KON/2016/3011 zo dňa 20.12.2016. Nedostatky boli odstránené a Inšpektorát práce Nitra pod č.  IPNR/IPNR_OBOZP/KON/2017/208 dňa 01.02.2017 opätovne vydal záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre uvedenú stavbu. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu konania o povolení zmeny v užívaní stavby vzniesli námietky účastníci konania, spoluvlastníci susedných pozemkov a stavieb – vlastníci bytov a nebytových priestorov vo vedľajšom polyfunkčnom dome POPLAR a spoluvlastníci areálovej prístupovej cesty, ktorí namietajú zriadenie robotníckej ubytovne v blízkosti ich bytov. Namietali súlad umiestnenia ubytovne s platným Územným plánom Mesta Šaľa, ako aj vplyv navrhovaného užívania stavby na pohodu bývania v blízkosti ubytovne, na životné prostredie. Tieto námietky sa zamietajú, ich vyhodnotením sa zaoberá stavebný úrad podrobnejšie v odôvodnení tohto rozhodnutia.
Námietkam týkajúcich sa opatrení ohľadom zamedzenia prístupu obyvateľov na strešnú terasu, zamedzeniu výhľadu z okien ubytovne a prípadne iných opatrení potrebných k zvýšeniu bezpečnosti bolo vyhovené, a stavebný úrad ich zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Odôvodnenie:
Dňa 10.10.2016 podal navrhovateľ, spoločnosť SIDDHA, s  r. o., so sídlom J. Palárika č. 398/10, 927 01 Šaľa, IČO: 47 619 813 návrh na zmenu v užívaní stavby, uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene v užívaní predmetnej stavby.
Na užívanie stavby „Stavebné úpravy - Administratívna budova POPLAR“, súp. č. 529, na Ul. Budovateľskej v Šali bolo vydané kolaudačné rozhodnutie Mestom Šaľa pod č. 4959/2009-2 dňa 19.02.2010, s právoplatnosťou zo dňa 16.03.2010, s povolením užívania stavby na účely administratívy.
Navrhovateľ dňa 19.10.2016 ohlásil podľa § 57 stavebného zákona stavebné úpravy Administratívnej budovy POPLAR, súp. č. 529, na Ul. Budovateľskej v Šali, ktoré spočívali vo vytvorení nenosných deliacich konštrukcií a vo vytvorení hygienických zariadení. K ohláseným stavebným úpravám vydalo Mesto Šaľa pod č. 04508/2016/SU/04382 dňa 14.11.2016 oznámenie k ohláseniu stavebných úprav, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.
Nakoľko na návrh navrhovateľa bolo začaté konanie o zmene v užívaní objektu, stavebný úrad postupoval podľa § 85 stavebného zákona, podľa ktorého sa na konanie o zmene v užívaní stavby vzťahujú primerane ustanovenia § 76 až 84 stavebného zákona. Podľa § 85 ods. 2 stavebného zákona zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby spočívajúcou v stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, môže prerokovať stavebný úrad v spojenom konaní o zmene v užívaní stavby podľa odseku 1 tohto ustanovenia.   
V zmysle § 78 ods. 1 účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku na ktorom je stavba umiestnená. Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov v súlade s týmto ustanovením, preto medzi účastníkov konania zaradil aj vlastníkov bytov a nebytových priestorov susedného Polyfunkčného domu POPLAR, nakoľko sú spoluvlastníkmi spoločnej areálovej prístupovej komunikácie na pozemku register "C" parc. č. 817/22, uvedeného na liste vlastníctva č. 6966.     
Stavebný úrad dňa 10.11.2016 oznámil začatie kolaudačného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 13.12.2016, o jeho výsledkoch bol spísaný záznam. Keďže sa jedná o povolenie zmeny v užívaní stavby s veľkým počtom účastníkov konania, tunajší úrad oznámil začatie konania v súlade s ustanovením § 26 správneho poriadku verejnou vyhláškou. 
Pri ústnom pojednávaní boli zistené závady brániace riadnemu užívaniu stavby - neboli predložené súhlasné stanoviská dotknutých orgánov, Inšpektorátu práce Nitra a OR HaZZ v Nitre, stavebný úrad z uvedeného dôvodu vyzval navrhovateľa na odstránenie nedostatkov a rozhodnutím zo dňa 30.01.2017 konanie prerušil.
Na ústnom pojednávaní boli predložené splnomocnenia na zastupovanie v konaní:
- splnomocnenie právneho zástupcu JUDr. Milana Kyseľa (ďalej len „splnomocnený zástupca“) Tribečská 2136/4, 955 01 Topoľčany, ktorého dňa 01.12.2016 splnomocnili:
Ing. Tomáš Barčák, bytom Budovateľská 56, 927 01 Šaľa;
Ing. Stanislav Szabó, bytom Školská 5, 951 31 Močenok;
Ing. Jozef Stacho, bytom Gen. L. Svobodu 6, 927 05 Šaľa;
Ing. Robert Meleg, bytom Budovateľská 42, 927 01 Šaľa;
Bc. Marcela Bergendiová, bytom Budovateľská 66, 927 01 Šaľa;

Ing. Tomáša Barčáka (ďalej len „splnomocnený zástupca“) zároveň splnomocnili: 
 Ing. Mirko Ondruš, bytom Javorová 13, 927 01 Šaľa a Miloš Ondruš, bytom Liesková 9, 927 01 Šaľa (dňa 09.12.2016);
 Zdenko Mokrý, bytom Budovateľská 2256/56, 927 01 Šaľa (dňa 06.12.2016);
 spoločnosť ALPE s.r.o., IČO: 36 791 130, so sídlom J. Palárika 398/8, 927 01 Šaľa (dňa 06.12.2016);
 Ing. Scarlet Marcinková, bytom Budovateľská 2256/56, 927 01 Šaľa (dňa 06.12.2016);
 Henrieta Vargová, bytom Kalinčiakova 6, 927 01 Šaľa (dňa 07.12.2016);
 Ing. Diana Mésároš, bytom 927 05 Dlhá nad Váhom č. 125 (dňa 16.11.2016);
 Ing. Ivan Korim, Školská 549, 925 81 Diakovce (dňa 05.12.2016);
 Peter Augustín, Čsl. Armády 1020/14, 927 01 Šaľa (dňa 01.12.2016 a 18.11.2016);
 Juraj Pék a Iveta Péková, 925 82 Tešedíkovo č. 1100 (zo dňa 01.12.2016);
 Roman Kočík, Budovateľská 56, 907 01 Šaľa a Juliana Tölgyesiová, Budovateľská 56, 927 01 Šaľa (splnomocnenie zo dňa 05.12.2016);

Ing. Jozef Stacho (ďalej len „splnomocnený zástupca“) zastupoval účastníkov:
 Darina Szabóová Krumpálová a Roman Szabó, obaja bytom Budovateľská 546/24, 927 01 Šaľa (zo dňa 09.12.2016);
 Anzelma Habánová, bytom 925 83 Žihárec č. 274 (zo dňa 09.12.2016);
 Ing. Renáta Renáčová a Slavomír Timko, obaja bytom Budovateľská 2256/50, 927 01 Šaľa (zo dňa 09.12.2016);
 Eva Martinotti, bytom Letná 2, 927 01 Šaľa (zo dňa 12.12.2016);
 Miroslava Stachová, bytom gen. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa (dňa 12.12.2016);
 Veronika Jahodová a Miroslav Jahoda, obaja bytom M. Bela 8844/1D 010 15 Žilina (zo dňa 17.11.2016);
 RNDr. Jozef Kollár, Drh. c., bytom Hliník 44, 927 05 Šaľa (zo dňa 08.12.2016);
 Helena Orságová, bytom Budovateľská 2256/50, 927 01 Šaľa (dňa 25.11.2016);

Na ústnom pojednávaní boli prítomní ďalší splnomocnení zástupcovia:
- Tomáš Körösi, bytom budovateľská 2256/42, 927 01 Šaľa (ďalej len „splnomocnený zástupca“), v zastúpení:
 Peter Pincéš, bytom Okružná 14, 927 01 Šaľa (odo dňa 11.12.2016);
 Hedviga Bögiová, bytom Budovateľská 2256/42, 927 01 Šaľa (od 12.12.2016),
 Roman Polocik, bytom Budovateľská 42, 927 01 Šaľa (od 12.12.2016);
 Tomáš Keseli, bytom Budovateľská 2256/42, 927 01 Šaľa (od 12.12.2016);
 Róbert Meleg, bytom Budovateľská 2256/42, 927 01 Šaľa (od 12.12.2016);
 Nikoleta Körösiová, bytom Budovateľská 2256/42, 927 01 Šaľa (od 12.12.2016);
 Ľudovít Popelka a Mgr. Andrea Popelková, obaja bytom Kukučínova 541/1, 927 01 Šaľa (odo dňa 12.12.2016);
 Paulína Mészárosová a Roman Mészáros, obaja bytom Pázmáňa 913/5, 927 01 Šaľa (od 05.12.2016);
 Mgr. Helena Palková, bytom Budovateľská 42, 927 01 Šaľa (od 25.11.2016);
 Kitti Szabóová, bytom Kukučínova 10, 927 01 Šaľa;
 Marián Polónyi za POLTRANS s.r.o., bytom M.M. Hodžu 18, 927 01 Šaľa (splnomocnenie 24.11.2016);
 Ing. Jozef Gála a Alžbeta Gálová, obaja bytom Jazerná 580/14, 927 01 Šaľa (od 09.12.2016);
 Miloš Ondruš, bytom Liesková 9, 927 01 Šaľa; Ing. Mirko Ondruš, bytom Javorová 13, 927 01 Šaľa;

- JUDr. Vladimír Vázal PhD., bytom Budovateľská 546/30, 927 01 Šaľa (ďalej len „splnomocnený zástupca“), v zastúpení:
 Ing. Andrej Borza, bytom budovateľská 66, 927 01 Šaľa (od 12.12.2016);
 Mgr. Anna Grellová, bytom Sadová 707/6, 927 01 Šaľa (od 11.12.2016);
 Tomáš Rejt a Andrea Rejt, obaja bytom Budovateľská 66, 927 01 Šaľa (od 11.12.2016);
 spoločnosť ACSS spol. s r.o., IČO: 31 370 268, so sídlom Cukrová č. 14, 813 39 Bratislava, v zastúpení Jánom Stankom, Budovateľská 2256/66, 927 01 Šaľa (odo dňa 12.12.2016);
 Ing. Ivan Tánczos, bytom Robotnícka 21, 927 01 Šaľa (od 12.12.2016);
 Bc. Marcela Bergendiová, bytom Budovateľská 2256/66, 927 01 Šaľa (od 12.12.2016);
 MUDr. Margaréta Kuklovská, bytom Sládkovičova 10, 927 01 Šaľa (od 12.12.2016);
 Martin Kováč, bytom Jazerná 595/21, 927 01 Šaľa (odo dňa 28.11.2016);
 Ing. Csaba Csandal, bytom Budovateľská 2256/66, 927 01 Šaľa (od 21.11.2016);
 Ing. Martin Balogh, bytom Gaštanová 4, 927 01 Šaľa (od dňa 18.11.2016);
 Igor Lenart a Iveta Lenartová, obaja bytom Budovateľská 66, 927 01 Šaľa (odo dňa 16.11.2016);

Na ústnom pojednávaní splnomocnení zástupcovia účastníkov konania, vlastníkov bytových a nebytových priestorov Polyfunkčného domu POPLAR, v mene svojich splnomocniteľov si uplatnili námietky, ku ktorým splnomocnený zástupca navrhovateľa, advokát Mgr. Miroslav Selka (na základe splnomocnenia zo dňa 08.12.2016) uviedol do zápisnice, že sa k nim navrhovateľ vyjadrí v určenej lehote do 23.12.2016, takisto k spôsobu užívania terasy a strechy pôvodnej administratívnej budovy.
V uvedenej lehote, dňa 23.12.2016 predložil navrhovateľ vyjadrenie k uplatneným námietkam, o ktorom boli účastníci konania oznámením zo dňa 16.01.2017 upovedomení a zároveň boli vyzvaní, aby sa k nemu v určenej lehote, do 15 dní od doručenia výzvy vyjadrili. Oznámenie bolo doručené účastníkom konania verejnou vyhláškou.
V tejto lehote dňa 16.02.2017 účastníci konania prostredníctvom splnomocneného zástupcu, JUDr. Milana Kyseľa opätovne predložili svoje námietky proti zriadeniu robotníckej ubytovne.
Po predložení nových podkladov (súhlasné záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra, súhlasné stanovisko OR HaZZ v Nitre, opätovné vyjadrenie MsÚ Šaľa, Oddelenia stratégie a komunálnych činností - OSaKČ) boli účastníci dňa 03.04.2017 v súlade s § 33 správneho poriadku vyzvaní, aby sa oboznámili s podkladmi rozhodnutia a aby sa k nim v lehote 3 pracovných dní od doručenia výzvy vyjadrili.
V určenej lehote dňa 10.04.2017 sa s predloženými podkladmi oboznámil Ing. Tomáš Barčák, bytom Budovateľská č. 2256/42, 927 01 Šaľa. Vyjadrenie účastníkov konania k podkladom rozhodnutia v stanovenej lehote nebolo stavebnému úradu doručené.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania sa odôvodňuje takto:
V priebehu konania na ústnom pojednávaní dňa 13.12.2016 si uplatnili námietky spoluvlastníci susedných pozemkov a stavieb na pozemku register "C" parc. č. 817/22 a parc. č. 816/8 (Polyfunkčný dom POPLAR), prostredníctvom splnomocneného zástupcu JUDr. Milana Kyseľa, Tribečská 2136/4, 955 01 Topoľčany.
V predložených námietkach je uvedené:
- „V prvom rade namietame spôsob, akým stavebník, spoločnosť SIDDHA s.r.o., Šaľa, začala bez akéhokoľvek oznámenia, na jeseň tohto roku vykonávať stavebnú činnosť v uvedenej stavbe. Stavebný ruch v skorých ranných hodinách (okolo 6.00 hod.) pôsobil na vlastníkov bytov a nebyt. priestorov v Polyfunkčnom dome POPLAR necitlivo a značne rušivo. Nepoznáme rozsah uvedených stavebných prác, keďže sme o žiadnom správnom konaní v danej veci neboli informovaný. Môžeme sa len domnievať, že uvedená činnosť nebola vykonávaná v rozpore s právnymi predpismi.
- Na uvedenú činnosť stavebníka reagovali vlastníci bytov a nebytových priestorov svojim stanoviskom zo dňa 18.10.2016, v ktorom kvalifikovanou väčšinou vyjadrili svoj nesúhlas (príloha k predloženým námietkam).“
Stavebník, spoločnosť Siddha, s.r.o. ohlásila dňa 19.10.2016 stavebné úpravy Administratívnej budovy POPLAR na Ul. Budovateľskej v Šali, súp. č. 529, v rozsahu vytvorenia nenosných deliacich konštrukcií a hygienických zariadení. Stavebníkovi bolo podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona vydané Mestom Šaľa oznámenie k ohláseniu stavebných úprav pod č. 04508/2016/SU/04382 dňa 14.11.2016, v ktorom stavebný úrad nemá námietky proti uskutočneniu stavebných úprav v rozsahu podľa predloženej projektovej dokumentácie. Stavebné úpravy prebiehali v samostatne stojacej administratívnej budove, preto sa tieto úpravy netýkali vlastníkov susedných nehnuteľností a navrhovateľ nemal povinnosť o nich informovať vlastníkov susedných bytových a nebytových priestorov.
Podľa § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok“.
Podľa § 139b ods. 15 stavebného zákona „Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä
a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov, 
d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
e) maliarske a natieračské práce.
Stavebné práce, ktoré podliehali ohláseniu, navrhovateľ riadne ohlásil a uskutočňoval na základe súhlasu stavebného úradu. Na stavebnom úrade v čase realizácie stavebných úprav nebolo evidované žiadne ďalšie podanie, na základe ktorého by stavebný úrad mal mať vedomosť o tom, že na objekte prebiehajú stavebné práce nad rámec ohlasovaných prác, ani nebolo evidované žiadne podanie, ktoré by poukázalo na to, že vykonávanými stavebnými prácami stavebník obťažuje obyvateľov susednej stavby.
Stavebnými prácami nebol zmenený vzhľad ani vonkajšie ohraničenie, či výškové usporiadanie budovy a nezasahovalo sa do nosných konštrukcií objektu, preto tieto námietky stavebný úrad zamietol.
Ďalej v námietkach sa uvádza:
- „Navrhovaný spôsob užívania Administratívnej budovy POPLAR považujeme v súčasnom stave za neprijateľný. Kombinácia trvalého a dočasného bývania by za súčasných podmienok mala na susedné nehnuteľnosti a ich obyvateľov dopad, ktorý považujeme za neprimeraný zásah do práv klientov pokojne užívať svoj majetok.“
- „Odstupové vzdialenosti budov (administratívnej budovy a polyfunkčného domu, ktoré sú v najužšom mieste len 8,5m, pričom vzdialenosť exist. terasy administratívnej budovy od polyfunkčného domu je dokonca len 4,5m), ktoré vytvárajú značne stiesnené podmienky, očakávaný zvýšený pohyb osôb a vozidiel vo vnútro-blokovom areáli, ruch, orientácia okien súčasnej administratívnej budovy, otvorená možnosť využívania exist. terasy, či dokonca možnosť využívania strechy prístupom obyvateľov budúcej ubytovne, sú v kontexte zachovania jestvujúceho pokojného stavu v danej oblasti atribútmi smerujúcimi k predpokladu celkom zjavného zásahu do pokojného stavu. Takýmto zásahom by došlo k zhoršeniu kvality a pohody bývania, čo by malo vplyv na zdravie obyvateľov, negatívne účinky na životné prostredie a teda došlo by k ohrozeniu verejného záujmu.“
- „Podľa nášho názoru zmena funkčného využívania stavby nie je v súlade s verejným záujmom, osobitne nie so záujmami chránenými orgánmi ochrany zdravia ľudí podľa osobitných predpisov.“ 
- „Za nezanedbateľné a oprávnené je potrebné považovať aj obavy vlastníkov bytov a NP o bezpečnosť osôb a majetku, ktorá bude ohrozená zvýšenou fluktuáciou osôb vyhľadávajúcich prechodné ubytovanie.“

Zmena v užívaní stavby je povolená na trvalé užívanie, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona na účely nebytovej budovy, ako ubytovacie zariadenie na krátkodobé pobyty. Zásah a možný vplyv navrhovaného využívania priestorov objektu na susednú nehnuteľnosť, na pohodu bývania vlastníkov bytových a nebytových priestorov z hľadiska zvýšeného ruchu, pohybu ubytovaných osôb bude možné reálne posúdiť, keď stavba bude užívaná, resp. na základe posudkov a meraní až po uvedení priestorov do užívania na nový spôsob. Ak by v budúcnosti dochádzalo k nadmernému obťažovaniu užívania susednej stavby, príslušné správne orgány môžu vykonať kontrolu, resp. štátny dohľad. Ak by sa cítili aj napriek tomu vlastníci susednej nehnuteľnosti obmedzovaní, môžu svoje práva chrániť v občianskoprávnom konaní, v zmysle ust. § 127 občianskeho zákonníka. Odstupové vzdialenosti objektu sú dané, navrhovateľ zmenou účelu nezasahoval do jestvujúcich odstupových vzdialeností, nemenil ani vzhľad stavby či výškové usporiadanie objektu.
Schválená územno-plánovacia dokumentácia ÚPNO Šaľa, v znení zmien a doplnkov č. 1 až ZaD č. 5 z októbra 2015 komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, v ktorom sa uvádza, že pre lokalitu, v ktorej sa nachádza budova, je definované funkčné využitie na vyššiu alebo základnú vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná je špecifická vybavenosť (podľa Klasifikácie stavieb, trieda 1130 Ostatné budovy  na bývanie zahŕňa: ostatné bytové budovy spolu s bytmi a opatrovateľskými domami pre starších a zariadeniami, ako sú domy pre starších, a tiež robotnícke hotely, a pod.), bývanie, ostatné funkčné využívanie je neprípustné. Z hľadiska priestorového usporiadania sú stanovené podmienky: zástavba uličná kompaktná 3-6 NP (zastavanosť max. 100%, ozelenenie min. 15%) vrátane priestranstiev typu ulica, prípustná zástavba uličná voľná 3-6 NP, ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné. Ak je funkčné usporiadanie zástavby definované viacerými funkciami, je možné umiestňovať obidve funkcie samostatne ako aj polyfunkčne, nesmú sa však svojou prevádzkou negatívne ovplyvňovať. Ak je funkčné usporiadanie definované aj prípustnou funkciou, je možné umiestňovať najmä hlavnú funkciu ale aj prípustnú funkciu samostatne, ako aj polyfunkčne. Z uvedeného vyplýva, že navrhovaná zmena funkčného využívania stavby je v súlade so záväznou časťou ÚPN Mesta Šaľa.
Pojem verejného záujmu nie je v stavebnom zákone presne definovaný, avšak vychádzajúc z judikatúry Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR sa verejným záujmom  rozumejú záujmy chránené osobitnými zákonmi, všeobecne záväznými vyhláškami, nariadeniami, záväznými časťami STN a pod. Posúdenie vykonáva stavebný úrad v správnom konaní na základe dokumentácie resp. jednotlivých stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a účastníkov konania. K navrhovanej zmene v užívaní stavby boli predložené súhlasné stanoviská resp. vyjadrenia dotknutých orgánov, na základe ktorých stavebný úrad posúdil, že navrhovaný spôsob užívania stavby nie je v rozpore s verejným záujmom.
Budúci vplyv zmeny funkčného využitia stavby na bezpečnosť osôb a majetku susedného objektu, prípadné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov zo strany prechodne ubytovaných osôb bude možné posúdiť až po uvedení priestorov stavby do navrhovaného užívania, takisto nie je možné posúdiť negatívny vplyv na existujúce bývanie v bezprostrednom okolí. Stavebný úrad „budúce možné ohrozenia“ nerieši, preto na základe uvedených skutočností tieto námietky zamietol. 

- „Dokumentácia predložená stavebníkom je nejednoznačná, pokiaľ ide o počet lôžok, ktoré sa majú v robotníckej ubytovni nachádzať – na jednom mieste dokumentácie sa počíta s 39 lôžkami, na inom mieste s 43 lôžkami – uvedený rozpor považujeme za zásadný, keďže sa mení ich počet o viac ako 10%. Uvedená skutočnosť má zásadný vplyv, okrem iného, na splnenie podmienok stanovených Vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, v súvislosti s počtom osôb v stavbe ako podmienky pre riešenie požiarnej bezpečnosti stavby.
 Z dôvodu pochybnosti vo vzťahu k počtu navrhovaných lôžok, ktorý determinuje počet osôb nachádzajúcich sa v priestoroch robotníckej ubytovne, a teda k možným rozporom v dokumentácii, je otázne, či môžu byť stanoviská dotknutých orgánov, ak sa vyjadrovali k dokumentácii, o ktorej jednotnosť obsahu je sporná, dostatočným podkladom pre rozhodnutie stavebného úradu v konaní v zmysle platných právnych predpisov.
 Dokumentácia uvádza, že recepcia robotníckej ubytovne bude umiestnená v sídle spoločnosti MENERT spol. s r.o. na Hlbokej ulici. Namietame, že v budove musí fungovať permanentná recepcia / strážna služba, pretože navrhovaná recepcia je, vzhľadom na značnú vzdialenosť od ubytovne a tiež na fluktuáciu a sociálne podmienky jej obyvateľov, neefektívna a nedostatočná.“
Predložená projektová dokumentácia vypracovaná spoločnosťou PZ-CONSTRUCT, s.r.o., so sídlom Veľkoblahovská 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda, ktorá tvorí súčasť tohto rozhodnutia, v technickej správe uvádza, že na 1.NP budú 2 ubytovacie jednotky s celkovým počtom lôžok 20 a na 2.NP budú 3 ubytovacie jednotky s celkovým počtom lôžok 19, počet lôžok v budove bude celkom 39, čo je podrobne rozpísané aj vo výroku tohto rozhodnutia. V záväznom stanovisku Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o ŽP – odpadové hospodárstvo, pod č. OU-SA-OSZP-2016/006781-2-Or. zo dňa 20.10.2016, je chybne uvedený počet lôžok 43, v tom istom stanovisku je už ďalej uvádzaný správny počet lôžok na jednotlivých podlažiach budovy (na 1.NP počet 20 a na 2.NP v počte 19 lôžok), je teda zrejmé, že v stanovisku dotknutého orgánu ide o zrejmú chybu v písaní, ktorá nemá vplyv na posúdenie návrhu v správnom konaní.
Umiestnenie recepcie robotníckej ubytovne v sídle spoločnosti MENERT spol. s.r.o. na Ul. Hlbokej bolo navrhnuté v zmysle platných a účinných právnych predpisov – Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 210/2016 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, v ktorej nie je stanovená podmienka ani povinnosť umiestnenia recepcie priamo v budove ubytovne. Z uvedených dôvodov stavebný úrad tieto námietky zamietol.

- „V neposlednom rade namietame, že uvedenou zmenou funkčného využitia stavby dôjde k podstatnému zníženiu hodnoty bytov a parkovacích státí klientov.
Možno teda odôvodnene predpokladať, že rušivé vplyvy budú nad mieru primeranú pomerom negatívne zasahovať do práv a oprávnených záujmov klientov.“
„Dokumentácia žiadnym spôsobom nerieši dopad plánovanej zmeny funkčného využitia stavby na jej okolie, čo považujeme za neprijateľné a už vôbec neobsahuje opatrenia na jeho zníženie. Je preto nevyhnutné zahrnúť do dokumentácie aj opatrenia, ktoré minimalizujú vplyv zmeny na pohodu bývania (príkladmo uvádzame: kamerový systém, strážna služba, osobitné brány pre vjazd, oplotenie, odhlučnenie priestoru, úprava okien a i.). Následne bude nevyhnutné, mimo stavebného konania, vyriešiť aj otázky užívania cestného telesa postaveného na pozemku parc. č. 817/22 pre ubytovňu a tiež napríklad lavičiek vo vnútri uvedeného obytného bloku.
 Z dôvodov uvedených vyššie máme za to, že je preukázaný rozpor zmeny funkčného využitia stavby s verejnými záujmami.
Máme za to, že naše námietky sú opodstatnené a teda že funkčné využitie stavby, o ktoré stavebník žiada, by nad mieru primeranú pomerom obťažovalo klientov a tiež ďalších vlastníkov bytov a nebyt. priestorov Polyfunkčného domu POPLAR, alebo by vážne ohrozovalo výkon ich práv, pričom však o týchto námietkach v zmysle § 137 stavebného zákona konajúci stavebný úrad, z dôvodu nedostatku právomoci, rozhodnúť nemôže.“
Budúci vplyv zmeny funkčného využitia stavby, prípadné zasahovanie do práv a oprávnených záujmov obyvateľov bude možné posúdiť až po uvedení priestorov ubytovne do užívania.  
Podľa § 85 ods. 1 stavebného zákona zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby. Na konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú primerane ustanovenia § 76 až § 84 stavebného zákona.
Konanie o zmene v užívaní stavby v súlade s ustanovením § 79 sa začína na návrh stavebníka, ku ktorému sa prikladá dokumentácia ustanovená vykonávacím predpisom podľa § 21 Vyhlášky č. 453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a ktorá je spracovaná oprávnenou osobou. Stavebný úrad je oprávnený v konaní posudzovať len takto predložený návrh dokumentácie pre zmenu v užívaní stavby a nie je oprávnený robiť jej zmeny. Súčasťou projektovej dokumentácie je výpočet statickej dopravy, podľa ktorého pre robotnícku ubytovňu je celková potreba odstavných a parkovacích státí 7 miest, z toho 1 vyhradené pre imobilných tak, ako je to uvedené vo výroku rozhodnutia. Parkovacie státia sú prenajaté od spoločnosti MENERT spol. s r. o. (nájomná zmluva zo dňa 01.10.2016) a 1 miesto (parc. č. 817/52) je vo vlastníctve navrhovateľa. V priebehu konania boli predložené záväzné stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov, ako aj podporné stanoviská MsÚ Šaľa, oddelenia stratégie a komunálnych činností z hľadiska súladu návrhu s územným plánom Mesta Šaľa, ktoré boli kladné a týmito stanoviskami bol dostatočne preukázaný súlad navrhovanej zmeny užívania stavby s platným Územným plánom Mesta Šaľa. Stavebný úrad sa musí riadiť v súlade s § 140b ods. 1 stavebného zákona obsahom záväzných stanovísk dotknutých orgánov, pričom obsah týchto stanovísk je pre správny orgán záväzný. Stavebný úrad v priebehu konania zaistil vzájomný súlad týchto predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia. Stanoviskami dotknutých orgánov je zároveň posudzovaný súlad navrhovanej zmeny s verejnými záujmami. V rozhodnutí stavebný úrad musí zohľadniť len také námietky, ktoré majú oporu v platných právnych predpisoch. Námietky tykajúce sa posudzovania stavby na základe budúceho spôsobu užívania a vplyvu na jeho okolie a pohodu bývania, či prípadné ohrozovanie výkonu práv obyvateľov susedného polyfunkčného objektu, ako i znehodnotenie nehnuteľností v ich vlastníctve užívaním stavby ako ubytovňa, sú občianskoprávneho charakteru, o ktorých prináleží rozhodovať súdu, preto stavebný úrad tieto námietky zamietol.
Navrhovateľ vo svojom vyjadrení predloženom na stavebný úrad dňa 23.12.2016, k námietkam účastníkov konania, ktoré sa týkali opatrení z hľadiska zvýšenia bezpečnosti a pohody bývania v susednom polyfunkčnom objekte, uviedol, že v prípade opodstatnenosti zváži prípadnú realizáciu týchto opatrení (kamerový systém, strážna služba, osobitné brány, oplotenie, odhlučnenie priestoru, úprava okien a i.). Na zamedzenie prístupu obyvateľov ubytovne na terasu nachádzajúcej sa na prízemí z bočnej strany objektu, na zamedzenie prístupu do priestorov suterénu a na strešnú terasu objektu budú v komunikačných priestoroch zabudované mreže. Stavebný úrad túto skutočnosť uviedol do podmienok tohto rozhodnutia.
Na základe uvedeného stavebný úrad týmto námietkam vyhovel podmienkami povolenia zmeny v užívaní stavby.

Na ústnom pojednávaní dňa 13.12.2016 boli vznesené ďalšie námietky vlastníkov bytov a nebytových priestorov Polyfunkčného objektu POPLAR:
- Splnomocnený zástupca Tomáš Körösi vo svojich pripomienkach žiada o osobné rokovanie zástupcov spoločnosti SIDDHA s.r.o. so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v súvislosti s prevádzkou komunikácie v areáli a ohľadom na požiadavky vlastníkov bytov a NP ako aj o dohode o refinancovaní nákladov na údržbu. Zároveň predložil nákres návrhu a spôsobu využívania brán do areálu a ich kontrolu strážnou službou.
Vo svojom vyjadrení navrhovateľ k uvedenej pripomienke uviedol, že nebráni rokovaniu s vlastníkmi bytov a NP ohľadom spôsobu využívania vstupných brán do areálu. Ďalej uvádza, že prípadnú zmenu a zásah do organizácie dopravy je potrebné riešiť aj na základe stanovísk dotknutých orgánov. Navrhovateľ je vlastníkom 1 parkovacieho miesta a 6 miest má v nájme, ktoré by mohli byť užívané obyvateľmi ubytovne. Refinancovanie nákladov na údržbu, ak by tieto narastali oproti súčasným nákladom, navrhovateľ bude riešiť po spustení prevádzky ubytovne a po dohode s vlastníkmi bytov a NP.
Týmito pripomienkami sa stavebný úrad vo svojom konaní podrobnejšie nezaoberal, nakoľko nie je kompetentný na ich riešenie Práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ako aj spoločné ustanovenia k správe domu podrobne upravuje zákon č. 182/1993 Z.z. – Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Z uvedených dôvodov stavebný úrad  túto námietku zamietol.

- Ing. Tomáš Barčák, splnomocnený zástupca časti účastníkov konania na ústnom pojednávaní uviedol nasledujúce požiadavky:
 oplotenie (oddelenie ubytovne od bytovej jednotky),
 uzatvorenie prístupu na vrchnú terasu,
 nonstop strážna služba v objekte,
 zamedzenie výhľadu napr. clony, aby nebolo vidieť do bytov,
 okná na ubytovni, aby sa nedali otvárať dokorán,
 bariéra proti hluku,
 brána od parku otváraná strážnou službou a taktiež dvere k ubytovni z parkoviska otvárané strážnou službou,
 monitorovanie objektu a parkovacích miest kamerovým systémom.
Navrhovateľ sa stotožnil s uplatnenými námietkami a uviedol, že v prípade opodstatnenosti týchto požiadaviek počas užívania ubytovne, zváži ich realizáciu, ak svojim charakterom nezasahujú do práv budúcich ubytovaných obyvateľov robotníckej ubytovne a ak nie sú v rozpore s platnými a účinnými právnymi predpismi (napr. zamedzenie otvárania okien a clon na oknách). Podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, obytné miestnosti musia byť preslnené, aj tie pobytové miestnosti, ktoré to svojim charakterom a spôsobom využitia vyžadujú. Musí byť zabezpečená zraková pohoda a ochrana pred oslnením, najmä v pobytových miestnostiach určených na presné činnosti. V rámci dosiahnutia dohody s vlastníkmi bytov navrhovateľ zabezpečí čiastočné prekrytie okien formou samolepiacich nepriehľadných fólií, zamedzí prístup obyvateľov ubytovne na terasu, na strechu zabudovaním mreží, a zvažuje zabezpečenie strážnej služby v objekte robotníckej ubytovne. Takisto zvažuje stavebník zabezpečenie kamerového systému na vstup do budovy robotníckej ubytovne. Ostatné uvedené požiadavky stavebník nepovažuje za nevyhnutné.
Nakoľko sa jedná o také námietky, ktorých riešenie bude možné realizovať až po uvedení priestorov ubytovne do užívania, a najmä po vzájomnej dohode navrhovateľa s vlastníkmi bytov a v súčinnosti s uplatnením ustanovení Zákona č. 182/1993 Z.z. - o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, stavebný úrad tieto námietky zamietol.
Námietkam týkajúcich sa prístupu obyvateľov ubytovne na vrchnú terasu a zamedzenia výhľadu na oknách ubytovne stavebný úrad vyhovel podmienkami rozhodnutia o povolení zmeny v užívaní stavby.

- Splnomocnený zástupca účastníkov konania, JUDr. Vladimír Vázal PhD., na ústnom pojednávaní písomne uviedol, že žiada o dôkladné zohľadnenie verejného záujmu, pričom poukazoval predovšetkým na § 85 ods. 3, § 81 ods. 1 a § 81b písm. d) stavebného zákona. Ďalej zdôraznil vplyv stavby na životné prostredie a žiadal o stanovisko policajné orgány (PZ, mestská polícia) z hľadiska umiestnenia recepcie v sídle spoločnosti MENERT spol. s r.o., s tým spojený zvýšený pohyb obyvateľov ubytovne na takej vzdialenosti (v blízkosti sídla spoločnosti MENERT spol. s r.o. sú pohostinstvá, materská škola, základná škola). Na záver uviedol otázku „Aké sú štatistiky výjazdov polície v súvislosti s existujúcimi ubytovňami?“ 
Posúdenie navrhovaného využívania objektu z hľadiska verejného záujmu vykonáva stavebný úrad na základe predložených stanovísk, vyjadrení dotknutých orgánov a na základe predložených podkladov rozhodnutia. Pojem verejného záujmu nie je v stavebnom zákone presne definovaný, avšak vychádzajúc z judikatúry Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR sa verejným záujmom rozumejú záujmy chránené osobitnými zákonmi, všeobecne záväznými vyhláškami, nariadeniami, záväznými časťami STN a pod. K navrhovanej zmene v užívaní stavby boli predložené súhlasné stanoviská resp. vyjadrenia dotknutých orgánov, uvedené aj vo výroku a v odôvodnení tohto rozhodnutia, na základe ktorých stavebný úrad posúdil, že navrhovaný spôsob užívania stavby nie je v rozpore s verejným záujmom.
K návrhu boli predložené podporné stanoviská MsÚ Šaľa, oddelenia stratégie a komunálnych činností z hľadiska súladu návrhu s územným plánom Mesta Šaľa, pod č. 04422/2016/OSaKČ/04337 zo dňa 28.10.2016, pod č. 08434/2016/OSaKČ/04337 zo dňa 24.11.2016 a pod č. 13382/2017/OSaKČ/1906 zo dňa 28.03.2017, v ktorých je podrobne popísaný súlad s platným územným plánom mesta.
Poukazuje na § 85 ods. 3 stavebného zákona, podľa ktorého stavebný úrad nepovolí zmeny, ktoré spočívajú v zmenách podľa ods. 1 a 2, ak sú v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie. Súlad navrhovanej zmeny v užívania s územnoplánovacou dokumentáciou bol posúdený na základe vyjadrení MsÚ Šaľa, Oddelenia stratégie a komunálnych činností (OSaKČ), kde bolo uvedené funkčné využívanie a priestorové usporiadanie pre danú lokalitu. Ako to stavebný úrad už uviedol aj v riešení vyššie uvedených námietok účastníkov konania, podľa schválenej územno-plánovacej dokumentácia ÚPNO Šaľa, v znení zmien a doplnkov č. 1 až ZaD č. 5 z októbra 2015, pre lokalitu, v ktorej sa nachádza budova, je definované funkčné využitie na vyššiu alebo základnú vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná je špecifická vybavenosť (podľa Klasifikácie stavieb, trieda 1130 Ostatné budovy  na bývanie zahŕňa: ostatné bytové budovy spolu s bytmi a opatrovateľskými domami pre starších a zariadeniami, ako sú domy pre starších, a tiež robotnícke hotely, a pod.), bývanie, ostatné funkčné využívanie je neprípustné. Z hľadiska priestorového usporiadania sú stanovené podmienky: zástavba uličná kompaktná 3-6 NP (zastavanosť max. 100%, ozelenenie min. 15%) vrátane priestranstiev typu ulica, prípustná zástavba uličná voľná 3-6 NP, ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné. Ak je funkčné usporiadanie zástavby definované viacerými funkciami, je možné umiestňovať obidve funkcie samostatne ako aj polyfunkčne, a je možné umiestňovať aj prípustnú funkciu samostatne, ako aj polyfunkčne. Z uvedeného vyplýva, že navrhovaná zmena funkčného využívania stavby je v súlade so záväznou časťou ÚPN Mesta Šaľa, čo je aj uvedené vo vyjadreniach MsÚ Šaľa, OSaKČ, zo dňa 28.10.2016, 24.11.2016 a zo dňa 28.03.2017.
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, po vyriešení nejasností v predchádzajúcom stanovisku ODI č. ORPZ-SA-OPDP52-1-065/2016 zo dňa 16.01.2017 vydalo súhlasné stanovisko č. ORPZ-SA-OPDP52-3-009/2017 zo dňa 22.03.2017, v ktorom si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem, čo je uvedené aj v podmienkach tohto rozhodnutia.
Na konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú primerane ustanovenia § 76 až § 84 stavebného zákona.
Podľa § 81 ods. 1 stavebného zákona v kolaudačnom konaní stavebný úrad skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a či dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.
Podľa § 81b písm. d) stavebného zákona kolaudačné rozhodnutie sa nevydá najmä ak nie sú splnené podmienky stavebného povolenia na nevyhnutnú komplexnosť výstavby a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby na okolité životné prostredie, prípadne ich obmedzenie na prípustnú mieru.
Nakoľko sa jedná o povolenie zmeny užívania jestvujúceho objektu, stavebný úrad posudzoval predložený návrh na základe stanovísk dotknutých orgánov, ktoré k predloženému návrhu po posúdení podkladov zaujali kladné stanovisko. Z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, či životného prostredia sa vyjadrovali Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre a Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, ktorých stanoviská a podmienky na užívanie stavby sú zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia.
V námietkach je tiež poukázané na umiestnenie recepcie v sídle spoločnosti MENERT spol. s r.o. na Ul. Hlbokej. Prípustnosť takéhoto riešenia je podrobne odôvodnená v odôvodneniach stavebného úradu k rozhodnutiam o námietkach a vo vyjadrení navrhovateľa k predloženým námietkam. V zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 210/016 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, nie je stanovená podmienka ani povinnosť umiestnenia recepcie priamo v budove ubytovne. Stanoviská policajných orgánov v konaní o zmene v užívaní stavby, takisto požiadavka o štatistické údaje ohľadom výjazdov polície k jestvujúcim ubytovniam nie je predmetom tohto konania. Posúdiť prípadný negatívny vplyv tejto zmeny v užívaní na okolie a na bývanie vo vedľajšom polyfunkčnom objekte bude možné vyhodnotiť zákonom oprávnenými orgánmi a organizáciami až po uvedení objektu do užívania, preto tieto námietky stavebný úrad zamietol.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predložený návrh na zmenu v užívaní stavby v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona, prerokoval ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, jej novým užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi.
Stavebný úrad sa pokúsil v zmysle § 137 ods. 1 stavebného zákona o dosiahnutie dohody účastníkov konania o uplatnených námietkach, ktoré vyplývajú z vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a stavbám, ale prekračujú rozsah právomoci stavebného úradu. Po predložení námietok dbal na ochranu práv účastníkov konania a na zachovanie pohody bývania, takisto na ochranu práv navrhovateľa. Z uvedených dôvodov podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, v nadväznosti na § 3 ods. 2 a ods. 4 správneho poriadku, správny orgán dal účastníkom konania možnosť aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu jeho zistenia. 
Stavebný úrad prihliadal na všetky skutočnosti a predložené dôkazy, prihliadol na doklady preukazujúce vlastnícke a iné práva k pozemkom a stavbám na nich, na podklady preukazujúce dôležité skutočnosti pre riadne posúdenie veci, riadne ich vyhodnotil a na ich podklade rozhodol.
V konaní bolo zistené, že nové využitie stavby na účel navrhovaný jej vlastníkom je možné povoliť za podmienok, ktoré vyplynuli zo všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä ochrana životného prostredia, ochrana zdravia osôb a pod.).
Zmena účelu užívania stavby je v súlade so záväznou časťou ÚPN Mesta Šaľa, vrátane neskorších zmien a doplnkov.
K návrhu na zmenu v užívaní stavby boli predložené doklady: kópia stavebného povolenia a rozhodnutia o povolení užívania stavby Administratívnej budovy POPLAR, dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby, riešenie protipožiarnej bezpečnosti, list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, výpis z obchodného registra, súhlas so zmenou účelu využívania nehnuteľnosti od Tatra banky a.s. Bratislava, kúpna zmluva č. 424 zo dňa 02.04.2015, nájomná zmluva k parkovacím státiam zo dňa 01.10.2016, stanoviská dotknutých orgánov a doklad o zaplatení správneho poplatku.


Stanoviská oznámili:
- Inšpektorát práce v Nitre, záväzné nesúhlasné stanovisko č. IPNR/IPNR_OBOZP /KON/2016/3011 zo dňa 20.12.2016 a súhlas Inšpektorátu práce v Nitre - záväzné stanovisko č. IPNR/IPNR_OBOZP /KON/2017/208 zo dňa 01.02.2017,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, záväzné súhlasné stanovisko                                  č. HZP/A/2016/03004 zo dňa  20.10.2016,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, súhlasné stanovisko                          č. ORHZ-NR1-979/2016 zo dňa 07.10.2016.
- Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, nesúhlasné stanovisko č. ORPZ-SA-OPDP52-1-065/2016 zo dňa 16.01.2017 a súhlasné stanovisko č. ORPZ-SA-OPDP52-3-009/2017 zo dňa 22.03.2017.
- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP – odpadové hospodárstvo – vyjadrenie pod č. OU-SA-OSZP-2016/006781-2-Or. zo dňa 20.10.2016.
- MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností – územnoplánovacia informácia pod č. 04422/2016/OSaKČ/04337 zo dňa 28.10.2016, pod č. 08434/2016/OSaKČ/04337 zo dňa 24.11.2016 a pod č. 13382/2017/OSaKČ/1906 zo dňa 28.03.2017.
- Tatra banka, a.s. Bratislava – súhlas so zmenou účelu využívania nehnuteľnosti č. G5A693 zo dňa 17.10.2016.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia.
Na miestnom šetrení boli zistené nedostatky, ktoré boli uvedené v stanovisku Inšpektorátu práce Nitra pod č. IPNR/IPNR-OBOZP/KON/2016/3011 zo dňa 20.12.2016. Nedostatky boli odstránené a IP Nitra pod č.  IPNR/IPNR_OBOZP/KON/2017/208 zo dňa 01.02.2017 vydal záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí s vydaním rozhodnutia pre uvedenú stavbu.
Podanie bolo naposledy doplnené o vyjadrenie k územno-plánovacej informácii Mesta Šaľa, Oddelenie stratégie a komunálnych činností pod č. 13382/2017/OSaKČ/1906 zo dňa 28.03.2017, po ktorom boli účastníci dňa 03.04.2017 v súlade s § 33 správneho poriadku vyzvaní, aby oboznámili sa  s predloženými podkladmi rozhodnutia a aby sa k nim v lehote 3 pracovných dní od doručenia výzvy vyjadrili.
V určenej lehote dňa 10.04.2017 sa s predloženými podkladmi oboznámil  len účastník konania Ing. Tomáš Barčák, ktorý k podkladom rozhodnutia neuviedol žiadne pripomienky. Vyjadrenie ostatných účastníkov konania k podkladom rozhodnutia v stanovenej lehote nebolo stavebnému úradu doručené.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny v užívaní stavby, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Upozornenie:
So zmenou v užívaní stavby sa nesmie začať skôr, ako toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 62 písm. a ods. 1 vo výške 30.00 € bol zaplatený dňa 10.10.2016.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Rozhodnutie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia:

 

 


Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa:          


Doručí sa:

účastníkom konania – verejnou vyhláškou
1. SIDDHA, s. r. o., IČO 47 619 813, so sídlom J. Palárika 398/10, 927 01 Šaľa
2. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 803/1, 816/6, 816/7, 816/8, 816/43, 816/44,
     816/45, 816/46, 816/47, 817/22, 817/23, 817/24, 817/25, 817/26,  817/27, 817/28, 817/29,
     817/30, 817/31, 817/32, 817/33, 817/34, 817/35, 817/36, 817/37, 817/38, 817/39, 817/40,
     817/41, 817/42, 817/43, 817/44, 817/45, 817/46, 817/47, 817/48, 817/49, 817/50, 817/51,
     817/52, 817/53, 817/54, 817/55, 817/56, 817/57, 817/58, 817/59, 817/60, 817/61, 817/62,
     817/63, 817/64, 817/65, 817/66, 817/67, 817/68, 817/69, 817/70, 817/71, 817/72, 817/73,
     817/74, 817/75, 817/76, 817/77, 817/78, 817/79, 817/83, 817/84, 817/85, 818/1, v kat.
     území Šaľa a stavieb na nich v kat. území Šaľa.
Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63  Nitra
5. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11  Nitra
6. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38  Nitra
7. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
8. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
9. MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností
10. MsÚ Šaľa, referát životného prostredia
11. MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností

na vedomie
12. SIDDHA, s. r. o., J. Palárika 398/10, 927 01 Šaľa
- k spisu

 

 

 

 

 


                Mgr. Eva Lukačovičová
                vedúca stavebného úradu
    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016