Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.11.2016 - 15:10  //  aktualizácia: 22.11.2016 - 15:11  //  zobrazené: 1453

Územný plán – Zmeny a doplnky č. 2/2016, Obec Močenok

Informovanie verejnosti

 

 

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon“)

informuje verejnosť

 

o doručení oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu, ktorým je

 

„Územný plán – Zmeny a doplnky č. 2/2016, Obec Močenok”.

 

Obstarávateľom strategického dokumentu je Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok.

 

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/uzemny-plan-zmeny-doplnky-c-2-2016-obec-mocenok

 

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie do 14 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

 

 

 

 

Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                               primátor