Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.02.2019 - 08:24  //  aktualizácia: 25.02.2019 - 08:24  //  zobrazené: 548

Územné rozhodnutie - Káblový rozvod NN, záhradkárska osada, ul. Váhová v Šali

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a podľa § 37 a § 38 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, ktorý dňa 16.05.2018 podali

Vlastníci pozemkov – záhradiek a prístupovej cesty v záhradkárskej osade na ulici Váhovej v Šali, ktorých v konaní zastupuje Róbert Švéda, bytom V. Šrobára č. 571/10, 927 01 Šaľa

(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto posúdenia podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, v súlade s § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

 

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Káblový rozvod NN pre časť územia záhradkárskej osady v Šali, ulica Váhová

 

(ďalej len “stavba“) v intraviláne mesta Šaľa, na ulici Váhovej v Šali, na pozemkoch register "C" parc. č. 2424/11, 2508/3, 2522/1, 2522/66, 2522/86, 2522/89 v katastrálnom území Šaľa (druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, orná pôda, záhrada) tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Dotknuté pozemky sú vo vlastníctve vlastníkov záhradiek a prístupových chodníkov (parc. č. 2424/11 a 2522/1), parc. č. 2508/3 a parc. č. 2522/89 vo vlastníctve Mesta Šaľa, parc. č. 2522/66 vo vlastníctve Jozef Rückschloss, bytom Lúčna 1856/9, 927 05 Šaľa, parc. č. 2522/86 vo vlastníctve Miloša Kalabu a Klaudii Kalabovej, obaja bytom Okružná č. 1025/28, 927 01 Šaľa.

 

Účel a popis stavby:

Návrh rieši zavedenie elektrickej energie v záhradkárskej osade v Šali, na ulici Váhovej (pri zimnom štadióne v Šali). Účelom stavby je zabezpečenie kvalitnej dodávky elektrickej energie odberateľom, napojenie predmetnej lokality bude riešené rozšírením existujúcich káblových rozvodov v priľahlej lokalite. Cez záhradkársku oblasť prechádza jestvujúci VTL plynovod DN 500 PN 0,4 MP, ďalej existujúce káblové vedenie VN uložené v zemi a existujúce potrubie odpadovej vody z geotermálneho vrtu.

 Z existujúcich káblových rozvodov napojených z jestvujúcej trafostanice TS7, smerujúcich k strojovni zimného štadióna budú rozšírené distribučné rozvody pre záhradkársku osadu, cez existujúcu istiacu skriňu PRIS v objekte strojovne zimného štadióna a cez novoosadenú pilierovú skriňu SR5.

 Existujúce káble v zemi sú typu 3x240+120, navrhované budú typu NAVY-J 4x240, ktoré budú samostatne napájať ucelenú časť.

 Z novej SR5 – 1 ks, budú dva vývody pre záhradkársku osadu, káble budú ústiť do plastových pilierových skriniek SR6 – 11 ks, ktoré sú navrhnuté tak, aby čo najmenej prekážali vjazdom a vstupom do pozemkov.

 Navrhované NN káble budú uložené, pokiaľ to bude možné v zelených pásoch, pod komunikáciami, trasy sú navrhnuté s ohľadom na ostatné inžinierske siete. Pri križovaní s inými inžinierskymi sieťami a pod spevnenými plochami budú uložené do chráničiek. Pod cestami budú uložené chráničky do hĺbky 1 m.

 V mieste kríženia VTL plynovodu sa NN káble uložia v betónových žľaboch s presahom 2 m na každú stranu od potrubia.

 Káblové prípojky NN zo skríň SR do rozvádzačov merania RE tento návrh nerieši.

 Skrine SR sú navrhnuté tak, že každé odberné miesto bude napojené samostatnou prípojkou, najčastejšie typu NAVY-J 4x16 alebo 4x25 v závislosti od dĺžky a výkonu. Je uvažované s napojením 59 odberných miest – záhradiek.

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 2424/11, 2508/3, 2522/1, 2522/66, 2522/86, 2522/89 v katastrálnom území Šaľa (druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, orná pôda, záhrada) tak, ako je zakreslená na priloženom situačnom výkrese v mierke 1:500, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných objektov a ktorú vypracoval Peter Karas, EL.P.M., Vlčanská č. 6789/6A 927 01 Šaľa. Navrhovateľ má k dotknutým pozemkom súhlas vlastníkov.

 

 1. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä pre polohové a výškové umiestnenie stavby:

Priestorové a výškové  umiestnenie stavby:

 Trasa navrhovaných rozvodov NN bude vedená v zemi, cez jestvujúcu istiacu skriňu PRIS nachádzajúcej sa v jestvujúcej strojovni zimného štadióna, cez novoosadenú pilierovú skriňu SR5 až k jednotlivým plastovým pilierovým skriniam v počte 11 ks. Uloženie káblov bude do pieskového lôžka, zažehľovaním, s výstražnou fóliou.  

 

 1.  

Stavba bude uskutočňovaná s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby a budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.

 

 1. Napojenie na rozvodné siete a kanalizáciu:

 Napojenie predmetnej lokality záhradkárskej osady na verejné rozvody elektriny bude riešené rozšírením existujúcich káblových rozvodov vedúcich od jestvujúcej trafostanice TS7 k jestvujúcej strojovni zimného štadióna.

 

 1. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a iné podmienky:

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom, ktorý si to vyhradili.

 

Krajský pamiatkový úrad Nitra:

 V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

 Dodržať podmienky určené v záväznom stanovisku č. KPUNR-2017/25362-2/97697/Gro zo dňa 08.12.2017.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre:

 Predložený návrh vyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim ochranu verejného zdravia.

 Vyjadrenie č. HZP/A/2018/00508 zo dňa 08.02.2018.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre:

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre s projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok.

 Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona. 

 Stanovisko pod č. ORHZ-NR1-171-001/2018 zo dňa 14.02.2018.

 

Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Bratislava:

 Spojovacie káble ani inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.

 Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).

 Vyjadrenie č. ASM-50-265/2018 zo dňa 05.02.2018.

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany:

 Z hľadiska záujmov SVP. š.p. k plánovanému zámeru výstavby SVP, š.p., správa povodia dolného Váhu nemá pripomienky. Výstavba nebude realizovaná v dotyku s majetkom v správe SVP, š.p. a nemá ani zásadný vplyv na zmenu vodohospodárskych pomerov v danom území.

 Vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 1708/2018/3, CZ 5672//210/2018 zo dňa 16.02.2018.

 

Hydromeliorácie, štátny podnik, Bratislava

 V záujmovom území navrhovanej stavby Hydromeliorácie, š.p. neeviduje hydromelioračné zariadenia.

 Vyjadrenie č. 7113-3/120/2018 zo dňa 19.12.2018

 

Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor:

 Na parcelách č. 2508/3, 2522/89, 2522/1 evidované v registri „C“ katastra nehnuteľností ako druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, nebudú touto činnosťou dotknuté záujmy ochrany poľnohospodárskej pôdy. Pri realizácii stavby na parc. č. 2424/11, 2522/86 a 2522/66 dôjde k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely.

 Ak použitie bude trvať kratšie ako 1 rok (vrátane vrátenia pôdy do pôvodného stavu), je potrebné postupovať podľa § 18 zákona. 

 Pred realizáciou stavby (pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde) je žiadateľ povinný vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23), v ktorom budú určené podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.

 Ak by realizácia trvala dlhšie ako 1 rok, bude potrebné postupovať podľa § 17 ods. 4 písm. b) zákona a požiadať o dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy.

 Stanovisko č. OU-SA-PLO-2017/008797-2 zo dňa 20.12.2017.

    

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia:

 Odbor krízového riadenia súhlasí s vydaním územného rozhodnutia.

 Záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2017/008686-2 zo dňa 14.12.2017.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva (č. OU-SA-OSZP-2018/001899-2-Or. zo dňa  19.01.2018):

 Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch – Povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).

 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklad o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi, resp. predloží o spôsobe naloženia so vzniknutým odpadom čestné prehlásenie. 

Vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny (č. OU-SA-OSZP-2017/001527-2 zo dňa 04.01.2018):

 Pri ochrane okolitej stromovej vegetácie sa riadiť ustanoveniami STN  83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), a pri ukladaní inžinierskych sietí v blízkosti koreňovej sústavy najmä kapitolou 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach. Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore (ďalej v uvedenej STN  časť 4.2.4 Hĺbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia).   

 Pri výstavbe a prevádzkovaní je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany prírody, zákon č. 543/2002Z.z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy.

 Dodržať všetky podmienky uvedené v tomto vyjadrení orgánu ochrany prírody a krajiny.

 

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava

 Pokrytie bilančných nárokov odberu el. energie pre plánovanú výstavbu riešiť k zahustenej poistkovej skrini v strojovni zimného štadióna. Z novej poistovej skrini SR budú vybudované dva vývody pre záhradkársku osadu.

 NN rozvody riešiť vyvedením výkonu dvomi podzemnými káblami typu NAVY-J 4x240mm2. Do nových káblových vedení treba zaslučkovať cca 10-12 ks nových plastových pilierových skríň SR, z ktorých budú napájané elektromerové rozvádzače jednotlivých záhradiek zapojených do lúča.

 Plánované odberné miesta: 59 x 2,5kW (1f), predpoklad odberu el. energie: Ps = 147,5kW  

 Ďalší stupeň projektovej dokumentácie zaslať na posúdenie.

 Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení č. CD 79287/2017 zo dňa 06.11.2017.

 

SPP - distribúcia  a. s., Bratislava:

 V záujmovom území sa nachádza VTL plynovod DN500 PN 4000 kPa.

 SPP-Distribúcia a.s. súhlasí s umiestnením  stavby.

 Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení.

 Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D.  

 Stavebník zabezpečí vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam.

 Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

 • Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0207/2018/Kr zo dňa 04.04.2018.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali:

 V záujmovom území stavby ZsVS, a.s. nevlastní ani neprevádzkuje žiadne inžinierske siete a ani iné zariadenia.

 Vyjadrenie č. 93055/2017 zo dňa 20.12.2017 a č. 10604/2018 zo dňa 07.02.2018.

 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s.r.o:

 Na definovanom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a s a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

 Stavebník musí dodržať všetky Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska a rešpektovať všetky ďalšie podmienky uvedené v stanovisku pod č. 6611829928 zo dňa 19.10.2018.  

 

Orange Slovensko a.s., MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piešťany:

 V dotknutom území nedôjde do styku s vedeniami Orange Slovensko a.s., existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. BA-3562/2017 zo dňa 14.12.2017.  

 

MeT Šaľa, spol. s r. o., Šaľa:

 V záujmovom území v správe MeT Šaľa, spol. s r.o. sa nachádzajú rozvody geotermálnej vody v plastovom rozvode, súbežne s navrhovanou trasou medzi bodmi pilierových rozbočovacích skríň č. 7SR6, 8SR6, 9SR6 a 10SR6.

 Stavebník dodrží ustanovenia zákona č. 657/2004 Z.z. O tepelnej energetike, § 36 písm. a) určuje ochranné pásmo v zastavanom území na každú stranu 1m.

 Výkopové práce v daných miestach nevykonávať ťažkou technikou ale ručným výkopom.

 Stanovisko pod č. /2018/ZC zo dňa 20.03.2018.

 

SALAMON INTERNET, s.r.o., Šaľa:

 V dotknutej lokalite sa nenachádza optická kabeláž fy. SALAMON INTERNET, s.r.o. – vyjadrenie č. 2174481 zo dňa 29.12.2017.

 

MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností:

Vyjadrenie z hľadiska súladu s podmienkami vyplývajúcimi z územného plánu mesta Šaľa pod č. 2658/2017/OSaKČ/1768 zo dňa 01.03.2018:  

 Lokalita sa nachádza v Priestorovo-funkčnom celku Jozefov, PF časť Jozefov-sever, je súčasťou územia vyčleneného v záväznej časti ÚPN mesta Šaľa na stavbu mestského záujmu Z 01 „Športový areál Jozefov“.

 Z hľadiska regulácie prevažujúceho funkčného využívania je vyššia alebo základná športová vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná vybavenosť viazaná na šport, v polohách jestvujúcich záhradkárskych osád prípustná individuálna rekreačná vybavenosť, ostatné funkčné využívanie je neprípustné.

 Z hľadiska regulácie prevažujúceho priestorového usporiadania je zástavba areálová do 4 NP (zastavanosť max. 40%, ozelenenie min. 20%) vrátane priestranstiev typu ulica; prípustná zástavba solitérna do 4 NP, ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné.

 V zmysle ÚPNO mesta Šaľa, odsek 4.3.4 bod č. 45 – v oblasti športu a rekreácie zároveň platí - trvalé vylúčenie stavieb typu rekreačná a záhradná chata v rámci celého katastrálneho územia mesta, pre jestvujúce záhradné chatky stanoviť zásady pre údržbu alebo zachovanie stavebno-technického stavu, vylúčiť akékoľvek rozširovanie podlažných alebo zastavaných plôch trvalými – murovanými konštrukciami.

 Uvedená lokalita ako športovo – rekreačná zóna mesta v blízkosti nadregionálneho biokoridoru rieky Váh má významný potenciál z hľadiska územného a socio-ekonomického rozvoja pre obyvateľov a návštevníkov mesta Šaľa.

 Vybudovanie navrhovanej stavby môže slúžiť ako technické vybavenie, v polohách jestvujúcich záhradkárskych osád, len pre prípustnú individuálnu rekreačnú vybavenosť, ostatné funkčné využívanie je neprípustné; zároveň je potrebné vylúčiť akékoľvek rozširovanie podlažných alebo zastavaných plôch trvalými – murovanými konštrukciami.         

Záväzné stanovisko k investičnej činnosti pod č. 2729/2018/OSaKČ/1789 zo dňa 01.03.2018: 

 Mesto Šaľa súhlasí s investičnou činnosťou a s vydaním územného rozhodnutia na navrhovanú stavbu s dodržaním horeuvedených podmienok územného plánu mesta.

 

MsÚ Šaľa, oddelenie správy majetku a zariadení mesta:

 Nakoľko technická infraštruktúra pre navrhovanú stavbu bude realizovaná v zeleni, čo je v súlade s ustanoveniami Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, mesto súhlasí s uložením káblového rozvodu NN na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa,  v trase podľa predloženej situácie E-01, vyhotovenej spoločnosťou EL.P.M.

 Po realizácii stavby bude potrebné doručiť na Oddelenie správy majetku a zariadení mesta Šaľa geometrický plán skutočného zamerania stavby a žiadosť o zriadenie vecného bremena na parcely vo vlastníctve mesta Šaľa, zriadenie vecného bremena schvaľuje mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní.     

 

MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností:

 S realizáciou predmetnej stavby cestný správny orgán súhlasí bez pripomienok.

 

Ďalšie podmienky:

 Projekt stavby pre stavebné konanie musí spracovať odborne spôsobilá osoba v zmysle stavebného zákona. Pri spracovaní projektu budú rešpektované príslušné ustanovenia § 47 stavebného zákona a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy vydávané podľa osobitných predpisov.

 Požiadavky vo vyjadreniach dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zapracované do projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia.

 Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom, ktoré si to vyhradili a overený v zmysle požiadaviek zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 Stavebník preukáže v stavebnom konaní podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona, že má k všetkým stavbou dotknutým pozemkom /alebo ich časti/ vlastnícke, alebo iné právo podľa § 139 ods.1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Pod pojmom “iné práva k pozemkom a stavbám” použitým v spojení “vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich” sa podľa povahy prípadu podľa § 139 ods.1 písm. a) stavebného zákona rozumie užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu.

 

Účastníci konania:

 • vlastníci dotknutých pozemkov – záhradiek a prístupovej cesty v záhradkárskej osade na ulici Váhovej v Šali,
 • Jozef Rückschloss, Miloš Kalaba, Klaudia Kalabová, vlastníci susedných pozemkov a stavieb na nich, Slovenský pozemkový fond Bratislava.

V priebehu územného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania k umiestneniu líniovej stavby a k PD boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Podmienky k realizácii stavby zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zahrnuté v podmienkach stavebného povolenia.

Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

 

Odôvodnenie:

Dňa 16.05.2018 podali navrhovatelia, vlastníci dotknutých pozemkov – záhradiek a prístupovej cesty v záhradkárskej osade na ulici Váhovej v Šali, návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej líniovej stavby.

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Nakoľko predložený návrh neobsahoval potrebné podklady k umiestneniu predmetnej líniovej stavby, stavebný úrad konanie rozhodnutím pod č. 12056/2018/SU/2968 zo dňa 16.07.2018 prerušil na 60 dní a vyzval navrhovateľa na doplnenie podania. Dňa 05.09.2018 navrhovateľ požiadal o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov, preto stavebný úrad lehotu na doplnenie podania predĺžil a konanie naďalej prerušil na 60 dní rozhodnutím pod č. 14804/2018/SU/2968 zo dňa 18.09.2018.

Po predložení potrebných podkladov stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 16.01.2019, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. 

Stanoviská oznámili:

 • Krajský pamiatkový úrad Nitra,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre,
 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
 • Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Bratislava,
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany;
 • Hydromeliorácie, štátny podnik, Bratislava,
 • Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor,
 • Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia,
 • Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
 • Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava,
 • SPP - distribúcia  a. s., Bratislava,
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali,
 • Slovak Telekom, a.s., Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s.r.o,
 • Orange Slovensko a.s., MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piešťany,
 • MeT Šaľa, spol. s r. o., Šaľa,
 • SALAMON INTERNET s r.o. Šaľa,
 • MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností,
 • MsÚ Šaľa, správa majetku a zariadení mesta,
 • MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností.

Stanoviská dotknutých orgánov boli kladné, prípadné pripomienky boli zohľadnené v podmienkach rozhodnutia. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky a podmienky účastníkov konania zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ k návrhu predložil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu umiestnenia predmetnej líniovej stavby: projektovú dokumentáciu stavby na územné konanie, listy vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov, súhlasy a splnomocnenia vlastníkov záhradiek a prístupových chodníkov v záhradkárskej osade, stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a doklad o zaplatení správneho poplatku. 

Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie líniovej stavby podľa ust. § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej líniovej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 59 písm. a) ods. 2 vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 16.05.2018.

 

Príloha pre navrhovateľa:

 • overená projektová dokumentácia pre územné konanie
 • situácia v mierke 1:500

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Rozhodnutie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia:

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Vlastníkom dotknutých pozemkov (pozemky register "C" parc. č. 2424/11, 2508/3, 2522/1, 2522/66, 2522/86, 2522/89 v katastrálnom území Šaľa) a susedných pozemkov a stavieb na nich:

 Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa,

 Róbert Švéda a Iveta Švédová, V. Šrobára 571/10, 927 01 Šaľa,

 Branislav Kukučka a Janette Kukučková, J. Palárika, 397/2, 927 01 Šaľa,

 Mikuláš Keseg a Mária Kesegová, Hurbanova 912/2, 927 01 Šaľa,

 Drahomír Ollári a Katarína Olláriová, Okružná 1025/24, 927 01 Šaľa,

 Dana Kollárová, Horná 916/10, 927 01 Šaľa,

 Ing. Dušana Molotová, Hurbanova 910/18, 927 01 Šaľa,

 Tibor Valo a MUDr. Tímea Valová, Hlboká cesta 962/1, Bratislava – Staré mesto,

 Jozef Ricker a Mária Rickerová, P.J. Šafárika 377/11, 927 01 Šaľa,

 Michal Mihálik a Alžbeta Miháliková, 8. mája 908/15, 927 01 Šaľa,

 Tomáš Mihálik, 8. mája 909/19, 927 01 Šaľa,

 Roman Bohunický a Tatiana Bohunická, P. Pázmaňa 62/8, 927 01 Šaľa,

 Marcell Papp, Novomeského 769/20, 927 01 Šaľa,

 Tibor Gyárfás a Miroslava Gyárfásová, M. M. Hodžu 901/2, 927 01 Šaľa,

 Mgr. Erika Lengyelová, P. Pázmáňa 914/7, 927 01 Šaľa,

 Gabriela Husárová, Partizánska 1029/6, 927 01 Šaľa,

 Imami Safi Özder, Vajanského 1023/16, 927 01 Šaľa,

 Milan Zušťák, Hurbanova 910/18, 927 01 Šaľa,

 Viliam Mečár, M.M. Hodžu 901/6, 927 01 Šaľa,  

 Simona Mečárová, Gagarinova 454/12, 927 01 Šaľa,

 Vladimír Škandík a Jana Škandíková, Vajanského 1023/9, 927 01 Šaľa,

 Daniel Chatrnúch a Lívia Chatrnúchová, Okružná 1024/12, 927 01 Šaľa,

 Štefan Chovanec a Ružena Chovancová, Novomeského 767/28, 927 01 Šaľa,

 Andrea Dúcová, Budovateľská 543/12, 927 01 Šaľa,

 Miroslava Szarková, Novomeského 769/20, 927 01 Šaľa,

 Mária Kováčová, Novomeského 765/9, 927 01 Šaľa,

 Magdaléna Lénartová, Okružná 1025/22, 927 01 Šaľa,

 Mgr. Radka Putzová, Nešporova 1007/9, 927 01 Šaľa,

 Miloš Kalaba a Klaudia Kalabová, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa,

 Štefan Rosa a Zuzana Rosová, Orechová 402/11, 927 01 Šaľa,

 Jozef Mészáros a Ing. Iveta Mészárosová, Horná 916/12, 927 01 Šaľa,

 Karol Pilný a Vlasta Pilná, Horná 916/12, 927 01 Šaľa,

 Milan Matuška a Gabriela Matušková, Vajanského 1023/9, 927 01 Šaľa,

 Ing. Mária Kovářová, M.M. Hodžu 902/8, 927 01 Šaľa,

 Róbert Ščepka a Eva Ščepková, Okružná 1027/7, 927 01 Šaľa,

 Jozef Rückschloss, Lúčna 1856/9, 927 05 Šaľa,

 Ing. Silvia Katonová, Horná 916/8, 927 01 Šaľa,

 Jozef Zemko a Eva Zemková, Nešporova 1015/20, 927 01 Šaľa,

 Andrea Hlavatá, Čsľ. armády 1020/18, 927 01 Šaľa,

 Mária Szabová, Hlavná 13/55, 927 01 Šaľa,

 Ľubomír Doboš a Janette Dobošová, J. Palárika 397/2, 927 01 Šaľa,

 Rudolf Okruhlica a Helena Okruhlicová, Nešporova 1007/11, 927 01 Šaľa

 Bc. Darina Bendová, Pod Lysinami 482/20, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky, ČR

 Marta Némová, SNP 956/6, 927 01 Šaľa

 Pavol Balogh a Katarína Baloghová, Narcisová 1947/13, 927 05 Šaľa,

 Ing. Martin Vyskoč a Ing. Miriam Vyskočová, Horná 916/18, 927 01 Šaľa,

 Milan Benci a Beáta Benciová, Nešporova 1007/5, 927 01 Šaľa,

 Ing. Ľudovít Kőrös a Mgr. Silvia Kőrösová, Čsl. armády 1020/10, 927 01 Šaľa,

 Tibor Križovič a Bc. Darina Križovičová, Slnečná 1941/5, 927 05 Šaľa,

 Lana Šoková, Vlčanská 556/2, 927 01 Šaľa,

 Slavomír Horeháj, Cintorínska 1858/9, 927 05 Šaľa,

 Radovan Horeháj, Cintorínska 1858/9, 927 05 Šaľa,

 Bc. Janka Horehájová, Cintorínska 1858/9, 927 05 Šaľa,

 Marián Eiselle, Hlavná 12/47, 927 01 Šaľa,

 Gabriela Paldánová, Čsl. armády 1020/6, 927 01 Šaľa,

 Zsolt Flaska a Eva Flasková, 925 91 Kráľová nad Váhom 711,

 Nikoleta Nagyová, Nešporova 1007/1, 927 01 Šaľa,

 Etela Antalová, Čsl. armády 1020/10, 927 01 Šaľa,

 Ján Kubica a Margita Kubicová, Vlčanská 557/4, 927 01 Šaľa,

 Tomáš Glofák, Somola 1380, 925 84 Vlčany,

 Tomáš Szaller, Partizánska 4, 927 01 Šaľa,

 Peter Malárik, M.M. Hodžu 902/12, 927 01 Šaľa,

 Viktor Malárik, M.M. Hodžu 902/12, 927 01 Šaľa,

 Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava

 

 • Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
 • Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
 3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,

Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra

 1.  Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku  

 č. 3/834, 921 80 Piešťany

 1. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava
 2. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 3. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 6. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
 9. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
 10. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa
 11. SALAMON INTERNET, s.r.o., Partizánka č. 18, 927 01 Šaľa
 12. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 13. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 14. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 15. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

 

na vedomie

 1. Róbert Švéda, V. Šrobára 571/10, 927 01 Šaľa (splnomocnený zástupca vlastníkov pozemkov)

 

ostatní:

 1. Peter Karas, EL.P.M., Vlčanská č. 6789/6A 927 01 Šaľa
 •  k spisu

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

Situácia

(pdf - 427.34 kB)