Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 28.03.2007 - 09:25  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 14:43  //  zobrazené: 1807

Uzatvorenia zmluvy medzi advokátskou kanceláriou Bizoň and part. a mestom Šaľa a jej znenia...

číslo: I09/2007

Požadovaní informácie:

1. uzatvorenia zmluvy medzi advokátskou kanceláriou Bizoň and part. a mestom Šaľa a jej znenia
2. na základe čoho a akým spôsobom bola advokátska kancelária Bizoň and part. vybratá a bola s ňou uzatvorená zmluva?
3. zoznamu faktúr vystavených mestu advokátskou kanceláriou Bizoň and part. s uvedením dátumu prijatia, predmetu fakturácie, fakturovanej sumy, splatnosti a dátumu úhrady.
4. mena správcu rozpočtovej kapitoly, z ktorej boli alebo budú uhrádzané faktúry advokátskej kancelárii Bizoň and part. a v prípade, ak faktúry likvidoval niekto iný, tak aj jeho meno.
5. zoznamu prác zadávaných advokátovi JUDr. Ladislavovi Kelemenovi v roku 2007 a výšku úhrad za jeho služby mestu.
6. vysvetlenia prečo mesto v súdnom spore so spol. Brantner nie je zastúpené zmluvným advokátom, ale externou advokátskou spoločnosťou?
7. zoznamu faktúr došlých mestu v roku 2007 s uvedením dátumu prijatia, predmetu fakturácie, fakturovanej sumy a dátumu úhrady.
8. zoznamu služobných telefónnych čísiel pracovníkov úradu, mesta a primátora a výšku poplatkov za mesiace január a február 2007.
9. vysvetlenia, prečo z internetovej stránky mesta bola stiahnutá zápisnica zo zasadnutia MsZ z  27.12. 2006
10. vysvetlenia, prečo zo zápisnice MsZ zo 16. 02. 2006 bol vynechaný bod. správa hlavnej kontrolórky mesta o priebehu outsourcingu a je tam ponechaná len diskusia k tomuto bodu.
11. správy z kontroly hlavnej kontrolórky mesta Šaľa o priebehu verejného obstarávania na outsourcing...., ktorú predkladala 16. 02. 2006 mestskému zastupiteľstvu v rámci informácie o vykonaných kontrolách.

Požadované informácie Vám sprístupňujeme nasledovne:

1. Mesto Šaľa uzatvorilo dňa 29. 12. 2006 s advokátskou kanceláriou Bizoň & Partner Zmluvu o poskytnutí právnych služieb  - vyhotovenie právnej analýzy a 3. 2. 2007 Zmluvu o poskytnutí právnych služieb – právne zastupovanie. Vzhľadom na prebiehajúci súdny spor, kde žiadateľ vystupuje ako svedok, bude znenie zmluvy poskytnuté až  po pojednávaní.

2. Zmluva bola uzatvorená v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Tretia časť, § 102.

3. Zoznam faktúr vystavených mestu advokátskou kanceláriou Bizoň and part:
predmetu fakturácie, fakturovanej sumy, splatnosti a dátumu úhrady.
právna analýza 223 379,70 Sk, 27. 1. 2007, neuhradená
zastupovanie v súdnom spore 72  235,80 Sk, 25. 2. 2007, neuhradená
zastupovanie v súdnom spore 72 532,80 Sk, 29. 3. 2007, neuhradená 

4. Správcom rozpočtovej kapitoly „právna pomoc“ je Ing. Anna Sedláková

5. V roku 2007 sa  advokátskej kanceláriiJUDr. L. Kelemena predkladali na parafovanie zmluvy na obstaranie kultúrnych podujatí, analýza a posúdenie VZN 2/2007, v menšom rozsahu pracovno-právne poradenstvo, inovácia právnej dokumentácie MET, s. r.o a postup pri priestupkovom konaní. Mesačná odmena 17 600,- Sk.

6. Vzhľadom k tomu, že na základe viacerých nezávislých právnych analýz  Zmluvy o dielo na zabezpečenie správy majetku mesta uzatvorenej dňa 2. 10. 2006, boli stanoviská k vecným a právnym skutočnostiam výrazne odlišné od stanoviska  advokátskej kancelárie JUDr. L. Kelemena, ktorý bol tvorcom a posudzovateľom predmetnej Zmluvy, mesto sa rozhodlo, že využije právne služby nezávislej právnej kancelárie.

7. Zoznam faktúr došlých mestu do 14. 3. 2007 je  prílohou tohto článku.

8. Zoznam služobných telefónnych čísiel pracovníkov úradu, mesta a primátora a výška poplatkov za mesiace január a február 2007 je prílohou tohto článku.

9. Zasadnutie MsZ sa 27. 12. 2006 nekonalo.

10. V zápisnici MsZ zo 16. 2. 2006 bol nedopatrením  v texte „Materiál obsahuje“ vynechaná odrážka s  textom „- správa z kontroly plnenia uznesení MsZ z roku 2004 ohľadom podmienok vypísania VOS – outsourcing,“ ale celý materiál tvorí prílohu zápisnice, čo je v zápisnice i napísané.

11. Správa z kontroly hlavnej kontrolórky mesta Šaľa o priebehu verejného obstarávania na „outsourcing“, ktorú predkladala 16. 02. 2006 mestskému zastupiteľstvu je prílohou tohto článku.

Prílohy