Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.03.2023 - 13:07  //  aktualizácia: 13.03.2023 - 13:08  //  zobrazené: 773

Uveďte názov a typ spoločnosti zabezpečujúcej zber odpadu vo vašej obci...

číslo: I6/2023

Požadované informácie citujeme:

 

Všetky otázky sa týkajú rokov 2018 – 2023 vrátane !!!

 1. Uveďte názov a typ spoločnosti zabezpečujúcej zber odpadu vo vašej obci?
 2. Akú formu poplatku za zber zmesového komunálneho odpadu využívate?
 1. Paušálny poplatok
 2. Množstvový zber

2a. V prípade množstvového zberu aký typ zberu používate?

 1. Žetónový zber
 2. Čiarové/QR kódy
 3. Kontajnerovo-intervalový zber
 4. Kombinovaný zber (uveďte konkrétne)
 5. Iné (uveďte)
 1. Aká je výška poplatku za zber komunálneho odpadu na občana v rokoch?
 2. Z akých zdrojov financujete zber komunálneho odpadu občana v rokoch?
 3. Aké sú ročné náklady obce na spracovanie zmesového komunálneho odpadu v rokoch?
 4. Aké sú ročné náklady obce na spracovanie triedeného odpadu v rokoch?
 5. Aké sú ročné príjmy obce z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v rokoch?
 6. Je potrebné dofinancovanie zberu komunálneho odpadu v obci z iných zdrojov? Ak áno
  v akých rokoch?
 7. Aká je miera triedenia odpadu vo vašej obci v rokoch?
 8. Akú formu spracovania zozbieraného komunálneho odpadu využívate v rokoch?
 1. Skládkovanie
 2. Spaľovanie
 3. Energetické využitie
 4. Iné (uveďte)
 1. Nachádza sa v katastri vašej obce čierna skládka v rokoch? Ak áno koľko?
 2. Aké sú ročné náklady obce na riešenie nelegálnych skládok v rokoch?

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 1. Zber odpadov v našom meste zabezpečuje spoločnosť ENVI-GEOS Nitra s.r.o., Korytovská 20,  Lužianky.

 

 1. Za zber zmesového komunálneho odpadu využívame poplatok paušálny, ako aj za množstevný zber u podnikateľov a FO - podnikateľov

      2.a Využívame Kontajnerovo-intervalový zber

  

 1. Výška poplatku na občana

 

 

 

 

 

Rok

 

Výška poplatku na občana/deň

2018

0,07540

2019

0,07540

2020

0,09590

2021

0,09590

2022

0,09590

2023

0,10960

 

 1. Zber komunálneho odpadu financujeme z výberu poplatkov za komunálne odpady,   z environmentálneho fondu a z vlastných príjmov mesta.

 

 1. Mesto zmesový komunálny odpad nespracováva. Odpad sa vynáša na skládku prostredníctvom zberovej spoločnosti.

 

 1. Mesto nespracováva ani triedený odpad. Zber triedených zložiek odpadu financuje Organizácia zodpovednosti výrobcu Elekos. Táto OZV zabezpečuje zberné nádoby alebo farebné rozlíšené plastové vrecia na triedený zber KO z plastu,  papiera, kovu, skla a VKM na báze lepenky. Zber elektro odpadu, šatstva a oleja máme zabezpečený zmluvne a za službu neplatíme. Platíme za zber, prepravu a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) a to podľa vyvezených zberných nádob, 240 litrové na stojiskách a 10 litrové vedierka pre rodinné domy. V roku 2021 bol pilotný zber na jednom sídlisku. V roku 2022 sme mali náklady na BRKO 324 341,0 Eur.

 

 

Náklady na zber a zhodnotenie BRO (zelený odpad) zo záhrad boli nasledovné:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Rok

Ročné náklady na spracovanie triedeného odpadu

2018

83734

2019

76482

2020

92938

2021

119295

2022

122270

2023

Ráta sa vo februári 2024

 

 

 1. Ročné príjmy  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Rok

Ročné príjmy z poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2018

678 733

2019

677654

2020

795 468

2021

810 136

2022

809 381

2023

Vyhodnotenie I.-II. 2024

 

 1. Áno, vo všetkých rokoch, z vlastných príjmov mesta.

 

 1. Miera triedenia KO

Rok

 

2018

37,11

2019

41,75

2020

44,76

2021

45,075

2022

Známe koncom februára 2023

2023

Ráta sa vo februári 2024

 

 1. Akú formu spracovania zozbieraného komunálneho odpadu využívate v rokoch?
 1. Skládkovanie

 

 1. Nachádza sa v katastri vašej obce čierna skládka v rokoch? Ak áno, koľko?

    Nemáme vedomosť o tom, že by v našom katastri nachádzali čierne skládky.

 

 1. Aké sú ročné náklady obce na riešenie nelegálnych skládok v rokoch?

V nadväznosti na odpoveď v bode 11 sú náklady nulové.