Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 03.10.2014 - 15:55  //  aktualizácia: 03.10.2014 - 15:57  //  zobrazené: 3138

Trhový poriadok pre trhovisko na Hlavnej ulici

číslo: 15/2014  |  dátum schválenia: 11.09.2014  |  dátum účinnosti: 04.10.2014  |  stav: účinné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods. 1,
§ 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 15/2014 Trhový poriadok pre trhovisko na Hlavnej ulici

§ 1
Určenie priestranstva

Trhovisko je zriadené na nekrytom priestranstve na ulici Hlavná (vnútroblok predajne priemyselného tovaru SYGA).

§ 2
Označenie trhoviska údajmi o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

(1) Označenie trhoviska údajmi o druhoch výrobkov, ktoré možno na trhových miestach predávať:
a) ovocie a zeleninu,
b) slepačie vajcia,
c) mäso a mäsové výrobky,
d) včelí med,
e) cukrovinky a cukrárenské výrobky,
f) mlieko a mliečne výrobky,
g) kvety, dreviny, kry, priesady, semená kvetov a zeleniny, vianočné stromčeky, čečinu, šišky a výrobky z nich,
h) textilné výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetiku, drogériový tovar, športové potreby, hračky, pracovné odevy, vence, umelé kvety, kuchynský riad, paplóny, koženú galantériu, obuv, nábytok a bytové doplnky,
i) bižutériu, šperky, darčekový tovar, okuliare, suveníry, mince,
j) nábytok a výrobky pre domácnosť,
k) náboženské predmety,
l) atrakcie,
m) knihy, dennú a periodickú tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel, žreby, obrazy, CD, MC, VHS,
n) remeselné výrobky, ľudovoumelecké predmety,
o) lesné plodiny,
p) použité výrobky.
(2) Označenie trhoviska údajmi o druhoch služieb, ktoré možno na trhových miestach poskytovať:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) čistenie peria,
e) kľúčové služby.

§ 3
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb

Podmienkou predaja výrobkov a poskytovania služieb je mať pridelené miesto, povolenie na zriadenie trhového miesta, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydané mestom Šaľa, povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku vydané správcom trhového miesta a zaplatené nájomné za predajné zariadenia alebo za prenajatú plochu.

§ 4
Údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas je stanovený nasledovne:
- pondelok až sobota v čase od 06.00 hod. do 18.00 hod.

§ 5
Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení

Správca trhoviska prenajíma voľné prenosné predajné zariadenia v poradí, v akom záujemca o prenájom požiada.

§ 6
Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenia alebo za prenajatú plochu

Výšku nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu určuje pri dlhodobom prenájme správca trhoviska v nájomnej zmluve dohodou. Výšku nájomného za prenajatú plochu alebo predajné zariadenie určuje správca trhoviska ako súčin výmery prenajatej plochy a sumy stanovenej správcom trhoviska za 1 m2 prenajatej plochy.

§ 7
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov
a poskytovania služieb a po skončení prevádzky

Predávajúci je na trhovisku povinný dodržiavať platné všeobecne záväzné právne predpisy
v oblasti hygieny, veterinárne a bezpečnostné predpisy, udržiavať prenajatú plochu v čistote počas predaja výrobkov a počas poskytovania služieb a po skončení zanechať prenajatú plochu čistú a upratanú.
Odpad vzniknutý počas predaja je predávajúci povinný uložiť do kontajnera pripraveného správcom trhového miesta

§ 8
Správca trhoviska

Správca trhoviska je Sylvia Štrbová, Hlavná 37, 927 01  Šaľa.

§ 9
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.